The adressbook

dr hab. Renata Bednarz-Grzybek

Stanowisko
adiunkt ze stopniem naukowym dr hab.
Jednostki
KATEDRA METODOLOGII NAUK PEDAGOGICZNYCH
Telefon
81/5376320
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://www.researchgate.net/profile/Renata_Bednarz-Grzybek
Konsultacje

 


 


 


 


UWAGA!


Konsultacje we wrześniu 2023r.


-   tryb stacjonarny  (poniedziałek) - godz.  9.30-10.30 (sala 411).


-   tryb zdalny na Wirtualnym Kampusie: (piątek) - godz. 8.00-9.00


   Ogłoszenia na konsultacje przyjmowane są drogą mailową.


(video-konferencja-wirtualny kampus).


https://kampus.umcs.pl/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=161524

Adres

ul. Narutowicza 12
20-004 Lublin

O sobie

Aktualna tematyka badawcza:

  • edukacja i wychowanie kobiet na przestrzeni dziejów
  • wychowanie dzieci i młodzieży w polskiej myśli pedagogicznej w XIX i na początku XX wieku, jak i w perspektywie  relacji pamiętnikarskich oraz przekazu czasopiśmienniczego
  • zagadnienia z zakresu pedagogiki w polskojęzycznych czasopismach uzdrowiskowych (1844-1914)
  • poszukiwania źródłowe, których przedmiotem były działania podejmowane przez publicystów, higienistów i lekarzy drugiej połowy wieku XIX i XX, mające na celu popularyzację  indywidualnej i zbiorowej kondycji zdrowotnej społeczeństwa polskiego
  • zagadnienia kształtowania kultury czytelniczej w społeczeństwie polskim pod zaborami 

Projekty badawcze: wykonawca merytoryczny w ogólnopolskim zespole badawczym, który otrzymał grant w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego pn. „Szlakami Polski niepodległej”. Zespół ten realizuje temat: „Edukacja, oświata i wychowanie w kształtowaniu polskiej ponowoczesności w latach 1905-1914”.

Nagrody i wyróżnienia: „Medal Komisji Edukacji Narodowej”; „Medal Srebrny za Długoletnią Służbę"


Działalność naukowa

 

 Najważniejsze publikacje:

Edukacja i wychowanie dzieci i młodzieży w czasopiśmiennictwie społeczno-kulturalnym Królestwa Polskiego w latach 1905–1918. Bibliografia adnotowana. Część 1. Redakcja naukowa Renata Bednarz-Grzybek, Aneta Bołdyrew, Marta M. Kacprzak, Łódź 2023, ss. 928.  ISBN:978-83-8331-204-0; e-ISBN:978-83-8331-205-7

https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/produkt/edukacja-i-wychowanie-dzieci-i-mlodziezy-w-czasopismiennictwie-spoleczno-kulturalnym-krolestwa-polskiego-w-latach-1905-1918/

Edukacja i wychowanie dzieci i młodzieży w czasopiśmiennictwie społeczno-kulturalnym Królestwa Polskiego w latach 1905–1918. Bibliografia adnotowana. Część 2. Redakcja naukowa Renata Bednarz-Grzybek, Aneta Bołdyrew, Marta M. Kacprzak, Łódź 2023, ss. 852. ISBN: 978-83-8331-206-4;e-ISBN: 978-83-8331-207-1

https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/produkt/edukacja-i-wychowanie-dzieci-i-mlodziezy-w-czasopismiennictwie-spoleczno-kulturalnym-krolestwa-polskiego-w-latach-1905-1918-2/

Renata Bednarz-Grzybek, Kosowska lecznica Apolinarego Tarnawskiego w doniesieniach polskojęzycznych czasopism uzdrowiskowych (XIX/XX w.), „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” 2022, LVII (2), s. 5-26.

Renata Bednarz-Grzybek [współautorka A. Bołdyrew], Prasa katolicka w Królestwie Polskim w latach 1905-1914 wobec idei nowoczesnej oświaty i obywatelstwa, w: "Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne" 2022, t. 118, s. 19-44.

Renata Bednarz-Grzybek, Rok z życia uzdrowiska w Ciechocinku – reklamowo informacyjny wymiar jednodniówek ciechocińskich (1910), [A year in the life of a health resort in Ciechocinek – the advertising and informative dimension of the one-day papers in Ciechocinek (1910)], „Rocznik Historii Prasy Polskiej” 2021, t. 24, z. 1 (61), s. 131-146.
 
Renata Bednarz-Grzybek, Active Forms of Recreation in the Magazine “Nasze Zdroje” (1910–1914), [Aktywne formy wypoczynku w czasopiśmie „Nasze Zdroje” (1910–1914)] „Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne” 2020, t. 11, nr 2, s. 66-81.
 
Renata Bednarz-Grzybek, Opieka i wychowanie z perspektywy „Zdroju Ciechocińskiego” (1907-1910), „Acta Balneologica” 2020, nr 3 (161), s. 191-197.
 
Renata Bednarz-Grzybek, Health education from the perspective of the „Echa Zdrojowe” periodical (1914). [Wychowanie prozdrowotne z perspektywy periodyku „Echa Zdrojowe” (1914)], „Lubelski Rocznik Pedagogiczny” 2020, vol. 39, nr 1, s. 219-232.
 
Renata Bednarz-Grzybek, Nauczanie i wychowanie religijne dzieci i młodzieży na łamach „Miesięcznika Katechetycznego i Wychowawczego” 1911-1914, „Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne” 2020, t. 114, s. 25-46.
 

Renata Bednarz-Grzybek, Wychowanie zdrowotne na łamach polskojęzycznych czasopism uzdrowiskowych (1844-1914), Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2018, ss. 765.

Renata Bednarz-Grzybek, Obraz uzdrowiska Szczawnica na łamach polskojęzycznej prasy zdrojowej przełomu XIX i XX wieku, „Acta Balneologica” 2017, nr 3, s. 251.

Renata Bednarz-Grzybek, Promocja uzdrowiska Szczawnica w polskojęzycznych czasopismach uzdrowiskowych przełomu XIX i XX wieku, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio J – Paedagogia-Psychologia” 2018, vol. 31, 2, s. 77-89.

Renata Bednarz-Grzybek, Izabela Krasińska, Edukacja zdrowotna i seksualna na łamach „Świata Płciowego” (1905-1906), „Studia Edukacyjne”  2018, nr 50, s. 369-385.

Renata Bednarz-Grzybek, Izabela Krasińska, Popularyzacja czytelnictwa na łamach poznańskiego periodyku „Ruch Chrześcijańsko-Społeczny” (1902-1910), „Lubelski Rocznik Pedagogiczny”  2018

Renata Bednarz-Grzybek, Wielkopolska i Wielkopolanie z perspektywy „Copockiej Gazetki Kąpielowej” (1897-1903?), w: Wielkopolska i Wielkopolanie w dziejach polskiej edukacji. Księga jubileuszowa z okazji 50-lecia Zakładu Historii Wychowania na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, red. nauk. Edyta Głowacka-Sobiech, Katarzyna Kabacińska-Łuczak, Poznań 2017, s. 491-499.

Renata Bednarz-Grzybek, Problematyka zdrowotna z perspektywy czasopisma „Przegląd Zakopiański” (1899-1906), w: Zachować dla przyszłości. Sprawy szkolnictwa, oświaty i opieki w przekazie prasowym XIX i początków XX wieku, red. Iwonna Michalska, Grzegorz Michalski, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018, s. 319-336. 

Renata Bednarz-Grzybek, Izabela Krasińska, Piotr Sławiński, Abstynencka Liga Kolejowców w latach 1929-1939, „Medycyna Nowożytna. Studia nad Kulturą Medyczną” 2014, z. 2, s. 101-126.

Renata Bednarz-Grzybek, Kształtowanie charakteru dzieci i młodzieży na ziemiach polskich w drugiej połowie XIX  i na początku XX wieku, „Studia Edukacyjne” 2014, nr 31, s. 267-287.

Renata Bednarz-Grzybek, Emancypantka i patriotka. Wizerunek kobiety przełomu XIX i XX wieku w czasopismach Królestwa Polskiego, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010, ss. 228.   

Renata Bednarz-Grzybek, Twórczość i praktyka pedagogiczna Janusza Korczaka w kontekście teorii socjologicznej Floriana Znanieckiego, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2014, ss. 315 (współautor Maria Chodkowska).

Renata Bednarz-Grzybek, Kwestia kobieca – rodzina – wychowanie – edukacja. Bibliografia adnotowana zawartości czasopisma „Bluszcz” (wybór za lata 1865-1905), Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2016, ss. 274. 

Renata Bednarz-Grzybek, Zabawa a wychowanie dziecka w rodzinie na łamach wybranych czasopism warszawskich przełomu XIX i XX wieku, „Wychowanie w Rodzinie” 2011, t. 2, s. 53-80.

Renata Bednarz-Grzybek, Marzena Kowaluk, Dziecko w matni rozwodu rodziców, „Roczniki Pedagogiczne” 2012, nr 3, s. 73-92.

Renata Bednarz-Grzybek, Monika Hajkowska, Świadomość opiekuńczo – wychowawcza społeczeństwa Królestwa Polskiego przełomu XIX i XX wieku na łamach wybranych czasopism warszawskich, „Roczniki Pedagogiczne” 2012, nr 2, s. 95-123.  

Renata Bednarz-Grzybek, Justyna Budzińska-Tylicka (1867-1936) – poglądy na odżywianie, „Lubelski Rocznik Pedagogiczny” 2013, t. 32, s. 11-24.

Renata Bednarz-Grzybek, Reklama książki na łamach tygodnika społeczno-religijnego „Wiara” (1906-1909), „Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne” 2014, t. 101, s. 93-109. 

Renata Bednarz-Grzybek, Monika Hajkowska, Joanna Wierzejska, Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS. W 40-lecie Jubileuszu, „Rocznik Pedagogiczny” 2014, t. 37, s. 327-334.

Renata Bednarz-Grzybek, Michał Zieleniewski jako popularyzator polskich zdrojów na łamach czasopisma „Krynica” (1873-1877), „Acta Balneologica” 2015, nr 4, s. 306-312.

Renata Bednarz-Grzybek, „Wody Mineralne” (1875) – tygodniowy dodatek „Gazety Lekarskiej” poświęcony propagowaniu wód źródlanych, soków owocowych i produktów mlecznych, „Szkice Humanistyczne” 2015, nr 1-2, s. 129-142.

Renata Bednarz-Grzybek, „Wody Mineralne” (1875) – tygodniowy dodatek „Gazety Lekarskiej” poświęcony propagowaniu wód źródlanych, soków owocowych i produktów mlecznych, „Szkice Humanistyczne” 2015, nr 1-2, s. 129-142.  

Renata Bednarz-Grzybek, „W zdrowym ciele zdrowy duch”, czyli Rady dla kuracjuszy na łamach „Wód Mineralnych” (1875) – tygodniowego dodatku „Gazety Lekarskiej”, „Jedziemy do Wód W… Biuletyn Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP” 2015, nr 2, s. 43-60.  

Renata Bednarz-Grzybek, Tadeusz Czacki (1765-1813) jako wychowawca młodzieży, „Nauczyciel i Szkoła” 2015, nr 2, s. 387-412.

Renata Bednarz-Grzybek, Izabela Krasińska, Józef Starkman (1847-1892) – popularyzator wiedzy medycznej w zakresie opieki nad chorym dzieckiem w domu, „Wychowanie w Rodzinie” 2015, nr 2, s. 19-38.

Renata Bednarz-Grzybek, Zofia Seidlerowa (1859-1919) i „kwestia kobieca” na łamach „Bluszczu”, „Lubelski Rocznik Pedagogiczny” 2015, z. 1, 157-179.  

Renata Bednarz-Grzybek, Problemy adaptacji dziecka do warunków i sytuacji życiowych w pedagogice Janusza Korczaka, „Biuletyn Historii Wychowania” 2015, nr 2, s. 37-55 [współautor M. Chodkowska].

Renata Bednarz-Grzybek, Model matki i żony w prasie Królestwa Polskiego przełomu XIX i XX wieku, „Наукові записки” 2006, nr 17,  s. 6-15.

Renata Bednarz-Grzybek, Праця як цінність у житті жінки на рубежі ХІХ – ХХ століть,  ,„Молодь і ринок” 2007, nr 8, s. 16-20.

Renata Bednarz-Grzybek, Promotion of  Health in the Activity of Leon Kopff, „Human Studies. Series of Pedagogy = Людинознавчі студії. Серія: Педагогіка” 2016, nr 2/34, s. 4-13.

Janusz Korczak – przyjaciel dzieci. W nurcie rozważań pedagogicznych, pod red. Marii Czepil, Renaty Bednarz-Grzybek, Moniki Hajkowskiej, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015, ss. 254.

Problemy opiekuńczo-wychowawcze w polskim czasopiśmiennictwie. Przeszłość i teraźniejszość, pod red. Renaty Bednarz-Grzybek, Moniki Hajkowskiej, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015, ss. 361.

Najmocniejsze są kobiety słabe. Studia i szkice o kobietach od starożytności po wiek XXI, „Lubelski Rocznik Pedagogiczny”. Wydanie specjalne, red. nauk. Renata Bednarz-Grzybek,  2015, z. 1, ss. 198.

Renata Bednarz-Grzybek, Aktywny tryb życia na przełomie XIX i XX wieku na podstawie prasy Królestwa Polskiego i literatury pedagogicznej, w: Zdrowa szkoła – zdrowy uczeń, pod red. Janusza Kirenki, Lublin: Wydawnictwo NeuroCentrum, 2008, s. 105-116.

Renata Bednarz-Grzybek, Nauczyciel kreatorem postaw patriotycznych w edukacji dziewcząt na przełomie XIX i XX wieku, w: Nauczyciel. Zawód, powołanie, pasja, red. nauk. Stanisław Popek, Adam Winiarz, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009, s. 78-90.

Renata Bednarz-Grzybek, Marzena Kowaluk, The Health Consciousness of Polish Family AT Turn of the 19 th Century, In the Light of Chosen Periodicals of the Kigdom of Poland, w: Impact of the environment on lifestyle and wellness. Monografia, pod red. Leszka Bidzana, Lublin: Wydawnictwo NeuroCentrum, 2010, s. 11-26.

Renata Bednarz-Grzybek, Przesądy a medycyna w XIX wieku. Zarys problematyki, w: Zdrowa Szkoła – zdrowy uczeń. Między teorią a praktyką. Wybrane zagadnienia. Monografia, pod red. Janusza Kirenko, Lublin: Wydawnictwo NeuroCentrum, 2010, s. 283-300.

Renata Bednarz-Grzybek, Myśli o wychowaniu dziewcząt w ujęciu Antoniego Prokopowicza schp, w: Szkolnictwo pijarskie w czasach minionych a współczesne problemy edukacji historycznej, t. 2, pod red. Krystyny Wróbel-Lipowej i Mariusza Ausza, Kraków – Lublin: Wydawnictwo eSPe, 2010, s. 119-132.

Renata Bednarz-Grzybek, Monika Hajkowska, Rola i znaczenie niańki w rodzinie polskiej na terenie Królestwa Polskiego, w: Opieka i wychowanie dzieci. Historia i współczesność, pod red. Marii Chepil, Drohobycz: Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franki, 2010, s. 137-145.

Renata Bednarz-Grzybek, Mężczyzna jako partner kobiety w małżeństwie. Wizerunek kreowany na łamach wybranych czasopism Królestwa Polskiego przełomu XIX i XX wieku, w: Mężczyzna w rodzinie i społeczeństwie. Ewolucja ról w kulturze polskiej i europejskiej, t. 1, Od średniowiecza do końca XX wieku, pod red. Katarzyny Kabacińskiej i Krzysztofa Ratajczaka, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2010, s. 231-244.

Renata Bednarz-Grzybek, Monika Hajkowska, Wychowanie patriotyczne w rodzinie polskiej w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX wieku w świetle pamiętników, w: Z dziejów polskiej kultury i oświaty od średniowiecza do początków XX wieku, pod red. Krzysztofa Jakubiaka, Tomasza Maliszewskiego, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2010, s. 423-430.

Renata Bednarz-Grzybek, Zarys historii opieki nad dzieckiem opuszczonym – od starożytności do XIX wieku, w: Rodzinne i instytucjonalne środowiska opiekuńczo- wychowawcze, red. Danuta Wosik-Kawala, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2011, s. 49-68. 

Renata Bednarz-Grzybek, Kierunki kształcenia zawodowego kobiet na łamach czasopism Królestwa Polskiego przełomu XIX i XX wieku, w: Wychowanie wobec wyzwań współczesności, pod red. Janusza Kirenko, Danuty Wosik-Kawali, Teresy Zubrzyckiej-Maciąg, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2011, s. 321-348. 

Renata Bednarz-Grzybek, Walka o polskość na łamach prasy kobiecej XIX wieku, w: W kręgu oświaty szkolnictwa i nauki. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Karolowi Poznańskiemu, pod red. Adama Winiarza, Lublin: Wydawnictwo I-F Drukarnia Bogusława Karzyńska - Woźniak, 2011, s. 169-181.

Renata Bednarz-Grzybek, „Dziecko salonu” – ponadczasowość korczakowskiej koncepcji konfliktu wartości w procesach socjalizacyjnych, w: W trosce o dziecko. Rozważania w kontekście pedagogiki Janusza Korczaka, red. nauk. Anna Bajorek, Katarzyna Serwatko, Anna Śniegulska, Sanok: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka; Rzeszów: Koraw Piotr Kocząb, 2012, s. 50-62 [współautor M. Chodkowska]

Renata Bednarz-Grzybek, Co czytać? Jak czytać? O książce dziecięcej na łamach wybranych czasopism warszawskich (1864-1905), w: Rodzina i szkoła. Między współpracą a współzawodnictwem, red. nauk. Barbara Lulek, Krosno: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia, 2012, s. 25-58.

Renata Bednarz-Grzybek, Wokół pedagogiki na łamach „Bluszczu” (1865-1939), w: U podstaw tożsamości pedagogiki. Wielowymiarowość pedagogiki, biografistyka, historia, red. Ryszard Skrzyniarz, Ewa Smołka, Stanisław Konefał, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2012, s. 285-313.

Renata Bednarz-Grzybek, Nauczyciel w polskiej myśli pedagogicznej przełomu XIX i XX wieku, w: W kręgu dawnych i współczesnych teorii wychowania. Uczeń – szkoła – nauczyciel, red. Katarzyna Dormus, Ryszard Ślęczka, Kraków: Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 2012, s. 273-293.

Renata Bednarz-Grzybek, Powieść polska na łamach „Bluszczu” (1865-1905), w: Książka, biblioteka, informacja. Między podziałami a wspólnotą III, red. Jolanta Dzieniakowskiej i Moniki Olczak-Kardas, Kielce: Uniwersytet Jana Kochanowskiego, 2012, s. 453-468.

Renata Bednarz-Grzybek, Humanistic concepts of Korczak and Znaniecki and the contemporary educational dilemmas, w: Challenges of contemporary education-theoretical and empirical context, red. Anna Dudak, Anna Kanios, Oresta Karpenko, Drohobych: Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franki, 2014, s. 11-23 [współautor M. Chodkowska].

Renata Bednarz-Grzybek, Edukacja zdrowotna na łamach czasopisma „Ondyna Druskienickich Źródeł” (1844-1846), w: Studia z dziejów książki, prasy i bibliotek. Stan badań za lata 2010-2013. Praca zbiorowa, red. Zdzisław Kropidłowski, Dariusz Spychała, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2014, s. 177-195. 

Renata Bednarz-Grzybek, Dziecko z kagańcem na duszy w realiach współczesnego świata, w: Pochylmy się nad dzieckiem. Idea i dzieło Janusza Korczaka, red. Mariusz Korczyński, Marzena Okrasa, Bożenna Wierzchowska-Konera, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2014, s. 77-98 [współautor M. Chodkowska].

Renata Bednarz-Grzybek, Monika Hajkowska, Historia Wydziału Pedagogiki i Psychologii, w: 40 lat Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, red. Janusz Kirenko, Wojciech Bobrowicz, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2014, s. 13-37.

Renata Bednarz-Grzybek, Łukasz Romaniuk, Popularyzacja kolonii dziecięcych w „Przewodniku Kąpielowym” (1905-1909), w: Problemy opiekuńczo-wychowawcze w polskim czasopiśmiennictwie. Przeszłość i teraźniejszość, red. Renata Bednarz-Grzybek, Monika Hajkowska, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015, s. 159-178.

Renata Bednarz-Grzybek, Izabela Krasińska, Życie szkolne młodzieży krzemienieckiej w czasopiśmie „Nasz Widnokrąg” (1925-1939), w: „Ateny Wołyńskie” – między historią a współczesnością, pod red. Andrzeja Szmyta i Henryka Strońskiego, Olsztyn – Krzemieniec: Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM w Olsztynie, 2015, s. 221-237.

Renata Bednarz-Grzybek, Katarzyna Kabacińska-Łuczak, Wydawcy i redaktorzy czasopism katolickich dla dzieci i młodzieży w latach 1864-1914, w: Oświatowe i edukacyjne aspekty działalności wydawniczej w XIX i początkach XX wieku, red. Iwonna Michalska, Grzegorz Michalski, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016, s. 135-152. 

Renata Bednarz-Grzybek, „Zdrój Ciechociński” (1907-1909) – spa towns in the prevention of health, w: In the sphere of education and artistic work, red. Maria Czepil, Anna Marta Żukowska, Oresta Karpenko, Drohobych: Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franki, 2016, s. 149-160.

Renata Bednarz-Grzybek, Wielkopolska i Wielkopolanie z perspektywy „Copockiej Gazetki Kąpielowej” (1897-1903?), w: Wielkopolska i Wielkopolanie w dziejach polskiej edukacji. Księga jubileuszowa z okazji 50-lecia Zakładu Historii Wychowania na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, red. nauk. Edyta Głowacka-Sobiech, Katarzyna Kabacińska-Łuczak, Poznań 2017, s. 491-499.

Renata Bednarz-Grzybek, Problematyka zdrowotna z perspektywy czasopisma „Przegląd Zakopiański” (1899-1906), w: Zachować dla przyszłości. Sprawy szkolnictwa, oświaty i opieki w przekazie prasowym XIX i początków XX wieku, red. Iwonna Michalska, Grzegorz Michalski, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018, s. 319-336.