The adressbook

dr Damian Winczewski

O sobie

Damian Winczewski (ur. 1989) – doktor filozofii oraz absolwent studiów ekonomicznych. Interesuje się głównie historią filozofii nowożytnej i współczesnej oraz szeroko rozumianą współczesną myślą społeczno-polityczną, ze szczególnym skupieniem na zagadnieniach takich jak ideologia, wojna i polityka, globalizacja, przemoc, militaryzm. Zajmuje się także wizualizacjami owych zagadnień w kulturze, a zwłaszcza kulturze popularnej. Publikował w renomowanych periodykach zagranicznych takich jak Science & Society, Studies in East European Thought, czy Film International. Główne przedmioty dociekań filozoficznych: teoria racjonalności, teoria przemocy, problematyka alienacji, uprzedmiotowienia i uznania, historia i możliwość jej końca. 


Działalność naukowa

Książki:

 

Filozofia Społeczna Róży Luksemburg, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 2021, ss. 504.

 

Artykuły w czasopismach naukowych:

 

  1. Did Rosa Luxemburg accused Lenin of Blanquism? A Different Interpretation, „Science & Society” vol. 83 , no. 4, 2019, ss. 536-560

2.Rosa Luxemburg on Revolutionary Violence, „Studies in East European Thought” vol. 72, no 2, 2020, ss. 117-134

3.Troubles with Praxis: Late Soviet Philosophy of „Activity”, „Contradictions. A Journal for Critical Thought” vol. 4. no. 2, 2020, ss. 219-226 (Wydawca: Czech Academy of Sciences)

4.(współautorstwo z prof. S. Czapnik) You’re In the Army Now. Militarism and Masculinity in Contemporary Polish Cinema: Case of Karbala, „Film International” vol. 8. no. 2, 2020, ss. 89-101

5.(współautorstwo z prof. S. Czapnik), Propaganda polityczna w epoce płynnej nowoczesności. Przypadek tureckiej serii „Dolina Wilków” , „Studia Politologiczne” nr 50, ss. 181-201 (Wydawca: Dom Wydawniczy Elipsa, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego). 6. Materializm dialektyczny po „Diamacie”: naukowa ontologia dialektyczna i materializm przyrodniczy, „Filozofia i Nauka” 1(9), 2021, ss. 311-336.

6.Dialektyka wiedzy logikomatematycznej w ujęciu Jarosława Ładosza, „Studia Philosophica Wratislaviensia”, vol. XV, nr 4, 2020, ss. 27-47.

7.Stary Hegel i nowy socjalizm rynkowy. MMT w perspektywie radykalnego reformizmu, „Czas Kultury”, nr 1, 2021, ss. 47-53.

8.Współczesna refleksja nad teorią totalitaryzmu, „Studia Socjologiczno-Polityczne” nr 11.2. 2019, ss. 101-119

9. Drony bojowe w teorii wojny sprawiedliwej, „Dialogi Polityczne/Political Dialogues: Journal of Political Theory ” nr 26, 2019, ss. 39-53

10. Clausewitz versus Sun Zi. Spór o strategiczne i polityczne realia współczesnej wojny, „Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego” nr 13.2, ss. 130-148

11.Myśl wojskowa Mao Zedonga, „Politeja” nr 15.55, 2018, ss. 77-102

12.Clausewitz w Wietnamie. Dlaczego komuniści przegrywając bitwy wygrywają wojnę? „Roczniki Bezpieczeństwa Międzynarodowego” nr 12. 2, 2018, ss. 161-176

13.Spór o filozoficzne źródła politycznej teorii wojny Carla von Clausewitza. W kręgu interpretacji współczesnych, „Historia i Polityka” nr 36.29, 2019, ss. 113-129

14.Lenin i Clausewitz. Sztuka Wojny, „Nowa Krytyka” 37, 2016, ss. 227-245 

15.Pieniądz i zagregowany popyt w polskiej ekonomii marksistowskiej, „Nowa Krytyka” nr 35, 2015, ss. 246-261.

16.Marsyliusz z Padwy jako prekursor Karola Marksa ?, „Nowa Krytyka”, nr 43/2019, ss. 19-34.

17.Rewolucja i przewrót w historiografii. Bolszewizm w nowej perspektywie, „Praktyka Teoretyczna” nr 20, 2016, ss. 246-261 

18.W stronę demokracji ekonomicznej. Między socjalizmem rynkowym a demokratycznym planowaniem, „Praktyka Teoretyczna” nr 16, 2015, ss. 246-261.

19.Michał Kalecki i problem racjonalnej alokacji zasobów w socjalizmie, „Praktyka Teoretyczna” nr 22, 2017, ss. 196-225.

20. Modern Monetary Theory a marksistowska krytyka ekonomii politycznej, „Praktyka Teoretyczna” nr 25, 2017 ss. 136-17

21.Problematyka wojny i wojskowości w klasycznym marksizmie, „Studia Krytyczne” nr 2, 2016, ss. 214-251

22. Realizm polityczny Carla von Clausewitza a sprawa polska, „Studia Krytyczne” nr 4, 2017, ss. 151-166.

23.Komizm, ideologia i polityka w serialu Towarzysz Detektyw, „Studia Krytyczne” nr 5, 2017, ss. 63-82.

24.Oskar Lange i debata kalkulacyjna. Spojrzenie po latach, „Studia Krytyczne” nr 2, 2019, ss. 140-156.

 

 

 

Rozdziały w monografiach:

 

1. „Reifikacja: Meandry teorii krytycznej”, [w:] Filozoficzne rozważania o człowieku i nowoczesności, ss. 7-22,Wydawnictwo Fundacji Tygiel: Lublin 2015.

 

2. „Polityka kulturowa bolszewików wobec regionów zamieszkałych przez narody nie-rosyjskie w pierwszych latach istnienia Rosji Radzieckiej”, [w:] Region w kulturze, ss. 188-200,Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza: Częstochowa 2017.

 

3. wraz z prof. S. Czapnik, „Johan Galtung i Zygmunt Bauman o przemocy”, [w:] Oblicza Przemocy, ss. 267-287, Dom Wydawniczy Elipsa: Warszawa.
Follow UMCS: