The adressbook

prof. dr hab. Ryszard Naskręcki

prof. dr hab. Ryszard Naskręcki
Jednostki
CENTRUM ECOTECH-COMPLEX
Funkcje
Dyrektor
Telefon
81 537 57 35, kom. 735 398 500
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
www.ecotech.umcs.pl

Adres

ul. Głęboka 39
20-612 Lublin

O sobie

Dyrektor Centrum ECOTECH-COMPLEX UMCS

Przebieg pracy zawodowej:

od 2020 - dyrektor Centrum ECOTECH-Complex, UMCS
od 2011 - profesor zwyczajny, Wydział Fizyki UAM
2003-2011 - profesor nadzwyczajny, Wydział Fizyki UAM
1993-2003 - adiunkt, Zakład Elektroniki Kwantowej, Wydział Fizyki UAM
1990-1992 - asystent, Zakład Elektroniki Kwantowej, Instytut Fizyki UAM
1983-1989 - pracownik techniczny i inżynieryjno-techniczny, Zakład Elektroniki Kwantowej, Instytut Fizyki UAM

Działalność organizacyjna:

2019-2020 - prorektor kierujący Szkołą Doktorską UAM
2016-2020 - prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej, UAM
od 2007 - członek Komitetu Fizyki PAN, obecnie członek prezydium
2005 – 2020 - członek Senatu UAM, w latach 2012-2016 przewodniczący Senackiej Komisji ds. Kształcenia
2008-2017 - przewodniczący Środowiskowej Komisji Akredytacyjnej Optyki Okularowej i Optometrii
2005-2012 - przewodniczący Ogólnopolskiego Forum Dziekanów Wydziałów Fizyki i Dyrektorów Instytutów Fizyki
2005-2012 - dziekan Wydziału Fizyki UAM
2002-2005 - prodziekan ds. studenckich, Wydział Fizyki UAM

Ponadto:

od 2020 - przewodniczący „Zespołu oceniającego ds. umiędzynarodowienia szkół doktorskich” (NAWA)
od 2020 - przewodniczący „Zespołu doradczego do spraw szkół doktorskich” (MNiSW)
od 2019 - wiceprzewodniczący "Zespołu do spraw inicjatyw podejmowanych z okazji jubileuszu 800-lecia Uniwersytetu w Padwie"
2016-2020 - przewodniczący Komisji Etycznej ds. badań naukowych prowadzonych z udziałem ludzi, UAM
od 2010 - przewodniczący Sądu Konkursowego Złoty Medal MTP – Targi Optyka
od 2007 - kierownik Laboratorium Fizyki Widzenia i Optometrii; koordynator studiów z zakresu optyki okularowej i optometrii, Wydział Fizyki UAM
członek Polskiego Towarzystwa Fizycznego.


Działalność naukowa

Działalność naukowa związana z dwoma obszarami badań: spektroskopią optyczną i badaniami ultraszybkich procesów fotofizycznych i reakcji fotochemicznych oraz fotofizyką procesu widzenia. Dorobek naukowy obejmuje ponad 90 artykułów naukowych poświęconych optyce, spektroskopii optycznej, fotofizyce oraz fizyce procesu widzenia. Ponadto autorstwo i współautorstwo ponad 120 komunikatów prezentowanych na konferencjach naukowych, w większości międzynarodowych oraz ponad 20 publikacji o charakterze dydaktycznym i metodycznym. Wypromowałem pięcioro doktorów i byłem recenzentem w 30 rozprawach doktorskich, przewodach habilitacyjnych i postępowaniach profesorskich.

Stopnie i tytuły naukowe:

2010 - tytuł naukowy profesora
2001 - doktor habilitowany nauk fizycznych, Wydział Fizyki, UAM; Rozprawa habilitacyjna pt. „Femtosekundowa spektroskopia absorpcji przejściowej. Badania fotofizyczne stanów wzbudzonych cząsteczek wieloatomowych i krótkożyjących indywiduów”
1992 - doktor nauk fizycznych, Wydział Matematyki i Fizyki, UAM; Rozprawa doktorska pt. „Badanie indukowanego zderzeniami rozpraszania światła w wybranych cieczach molekularnych”
1983 - magister fizyki, specjalność fizyka doświadczalna, Wydział Mat-Fiz-Chem, UAM

Staże międzynarodowe:

Trzy długoterminowe staże naukowe w Commissariat à l'Energie Atomique, Paris-Saclay oraz w Université Lille - Sciences et Technologies - łącznie prawie pięć lat. Ponadto kilkanaście staży naukowych krótko- i średnioterminowych oraz kilkadziesiąt wizyt studyjnych i badawczych w uniwersytetach i instytucjach badawczych w Europie, Azji i USA.

Wielokrotny udział w konferencjach i seminariach kształtujących Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego (EHEA) i Europejską Przestrzeń Badawczą (ERA) m.in.: In the Pursuit of Excellent in EHEA, European University Association Meetings, Bologna in a Global Setting, Santander Group General Assemblies, Sanbol Meeting, Validation Conference of the Natural Sciences in the Tuning Project, EUA General Assembly, SGroup European Universities' Network Conferences. Przez kilka lat aktywnie uczestniczyłem w pracach EUPEN (European Physics Education Network).

Swoją wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania uczelnią oraz funkcjonowania obszaru badań i szkolnictwa wyższego doskonaliłem podczas konferencji, seminariów, warsztatów, szkoleń oraz specjalistycznych wizyt studyjnych, między innymi w Uniwersytecie Stanforda, Komisji Europejskiej i Parlamencie Europejskim.

Pozyskiwanie środków finansowych na badania i rozwój:

  • kierownik 3 projektów badawczych finansowanych przez Komitet Badań Naukowych i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  • kierownik 2 projektów aparaturowych MNiSW
  • koordynator projektu „Międzyuczelniane Centrum NanoBioMedyczne w Poznaniu” (wartość projektu 114 mln zł)
  • kierownik projektu POKL (9,7 mln zł) "Zintegrowany program wspierający rozwój Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - proinnowacyjne kształcenie, kompetentna kadra, absolwenci przyszłości"
  • kierownik zespołu przygotowującego oraz koordynator 2 projektów prorozwojowych - "Zintegrowane programy rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu" (POWR) -„Uniwersytet Jutra”, o wartości 78 mln zł
  • kierownik projektu „Strategiczne wymiary funkcjonowania Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jako uczelni badawczej” (wartość projektu 800 tys. zł)
  • kierownik zespołu przygotowującego wniosek UAM w ramach konkursu „Inicjatywa doskonałości-uczelnia badawcza”.

Najważniejsze publikacje z ostatnich pięciu lat:

Parameters of the crossing points between center of pressure and center of mass signals are potential markers of postural control efficiency
PLoS ONE, 2019

Binocular summation evaluated by early and late visual evoked potentials
Optica Applicata, 2018

Do musicians learn a fine sequential hand motor skill differently than non-musicians?
PLoS ONE, 2018

Sensory processing related to vergence eye movements – An event-related potential study
Optica Applicata, 2018

Unstable Binocular Fixation Affects Reaction Times But Not Implicit Motor Learning in Dyslexia
Investigative Ophthalmology & Visual Science, 2017

Szkoły doktorskie i ich rola w kształceniu doktorantów
Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 2017

To electrify bilingualism: Electrophysiological insights into bilingual metaphor comprehension
PloS ONE, 2017

The effect of stimulus type and size on the quality of eye movement data in patients with infantile nystagmus
Journal of Clinical & Experimental Ophthalmology, 2016

 
Follow UMCS: