The adressbook

dr hab. Mariusz Bartnicki

Stanowisko
adiunkt ze stopniem naukowym dr hab.
Jednostki
KATEDRA HISTORII STAROŻYTNEJ I ŚREDNIOWIECZNEJ
Telefon
5375186
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

 


Środa  11.00- 12.00

Adres

Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a
20-031 Lublin

O sobie

Życiorys:

ur. 1974, Świdnik, magisterium - 1999, UMCS, doktorat - 2003, UMCS; habilitacja - 2015, stanowisko adiunkta - 2003.

Specjalizacja:

  • historia średniowieczna

Zainteresowania badawcze:

Ruś Kijowska XI-XIII w. ; Stosunki polsko-ruskie w średniowieczu;  Dzieje elit politycznych Rusi Czerwonej; Europejskie dzieje militarne.


Działalność naukowa

  1. Monografie:

1.  Polityka zagraniczna księcia Daniela Halickiego w latach 1217-1264, Lublin 2005, ss. 251.

2.   Władca i poddani w historiografii ruskiej XI-XIII wieku, Lublin 2015, ss. 344.

Artykuły:

1.   The Halych-Volhynian Chronicle as a Source for the History of central eastern Europe in 13-th Century, “Quaestiones Medii Aevi Novae”, vol. 13, 2008, s. 349-369.

2.   Ceremoniał powoływania władców na Rusi w XII wieku na przykładzie intronizacji książąt Igora Światosławicza i Izjasława Mścisławowicza w 1146r., „Res Historica”, nr 36, 2013, s. 73-87. http://reshistorica.umcs.lublin.pl/wp-content/uploads/issues/36/4.bartnicki.pdf

3.   Działalność dyplomatyczna księcia Daniela Halickiego w latach 1217-1264, [w:] Korol’ Danilo Romanovič i jogo misce v ukrains’ij IstrioriЇ, pod red. Ja Oniščuka, L’viv 2003, s. 30-41.

4.   Problemy polityczne i militarne pogranicza polsko-ruskiego w ostatnim ćwierćwieczu XII w., [w:] Na pograniczu kultur, języków i tradycji. Prace ofiarowane prof. Ryszardowi Szczygłowi w 60-tą rocznice urodzin, pod red. M. Mądzika i A. A. Witusika, Lublin 2004, s. 29-41.

5.   Polityka księcia Daniela Romonowicza wobec Litwy i Jaćwieży w latach 1245-1264, „Annales UMCS”, vol LIX, sec. F, 2004, s. 7- 24.

6.   Elita polityczna księstwa halicko-wołyńskiego w XIII w., „Ruthenica”, t. V, Kiȉv 2006, s. 106-117.

7.   Elita księstwa krakowsko-sandomierskiego wobec stosunków z księstwami ruskimi w XIII w., „Socium”, vyp. 7, Kiȉv 2007, s. 9-25.

8.   Atrybuty władzy książąt ruskich XIII w. jako element prestiżu, „Socium”, vyp. 8, Kiȉv 2008, s. 21-32.

9.   Wizerunki książąt Romanowiczów w kronice halicko-wołyńskiej, [w:] Persona, Gestus Habitusque, Insignium. Zachowania i atrybuty jako wyznaczniki tożsamości społecznej jednostki w średniowieczu, pod red. J. Banaszkiewicza, J. Maciejowskiego, J. Sobiesiak, Lublin 2009, s. 79-91.

10.  Wizerunek "bezcestnogo knjazja" w Kronice halicko-wołyńskiej, [w:] Actes testantibus. Zbirnyk doslidžen, red. M. Litvin, L’viv 2011, s. 93-100.

11.  Sprawa koronacyjnych insygniów Daniela Romanowicza, „Zamojsko-Wołyńskie Muzealne Zeszyty”, t. V, Zamość-Łuck, 2008-2010 [druk 2012], s. 37-47.

12.  Kwestia dowództwa pod Grunwaldem, [w:] 600-lecie bitwy pod Grunwaldem i jej tradycje, pod red. G. Jakimińskiej, R. Szczygła, Z. Nasalskiego, Lublin 2012 s. 61-72.

13.  „Węgirskie wrota” czy „węgierski dwór” ?. Kwestia przestrzennej lokalizacji rytu desygnacji   Igora Olegowicza na tron kijowski w 1146 r. [w:] Scientia est quam veritatis imago. Studia ofiarowane Profesorowi Ryszardowi Szczygłowi w siedemdziesięciolecie urodzin, red. A. Sochacka, P. Jusiak, Lublin 2014, s. 747-758.

14. I will make boys their princes; mere children will govern them”*. The Meaning of the term “old” age and “youth” in Ruthenian chronicles of the XIth–XIIIth century, [w:] Dzieciństwo i starość w ujęciu historyków", Lublin 2016.

15. Gramota księcia Włodzimierza Wasylkowicza. Wokół następstwa tronu w księstwie wołyńskim i halickim XII-XIII w, "Colloquia Russsica", ser II, vl 3, 2017,s. 257-269.

16. Dwie koncepcje polityki zagranicznej władców ruskich drugiej połowy XIII w. Król Daniel i Aleksander Newski, [w:] Korol’ Danilo; Kulturna i deržavotvorča spadščina jogo dobi, red. J. Lukoms’kij, Lviv 2016.

17. Kievan and Galician-VolodimirChronicles in the 12th and 13th Centuries: The Ruthenian Ethnos and Foregin People, [in:] 

18. Imagined Communities. Constructing Collective identities in Medieval Europe, vol. 8, red. A. Pleszczyński, J. Sobiesiak, M. Tomaszek, P. Tyszka, Brill Academic Publishers 2018.

19. Ceremoniał pogrzebowy władców ruskich w XII i XIII wieku [Funeral ceremony of Russian rulers in the 12th and 13th centuries],  Hierofanie wierzenia obrzędy Kultura symboliczna w średniowieczu między pogaństwem a chrześcijaństwem Materiały V Kongresu Mediewistów Polskich tom 2, red. S. Rosik, S. Jędrzejewska, K. Kollinger, Rzeszów 2018.

20.  Tcherven' – The Golden Grail of Polish historiography, „Wschodni Rocznik Humanistyczny” tom XVI (2019), № 3: Rzeczpospolita i Wschód, s. 7-20

Recenzje monografii:

1.   Rec.: A. Gil, Prawosławna eparchia chełmska do 1596 r, Lublin-Chełm 1999, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, r. L, 2002, nr 4., s. 206-208.

2.   Rec.: M. F. Kotljar, Galic’ko-volins’ka Rus’, Kiiv 1998, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, r. L, 2002, nr 1, 81-83.

3.   Rec.: Mari Isoaho, The Image of Aleksandr Nevskiy in Medieval Russia. Warrior and Saint, Leiden- Boston 2006, Brill, ss. 417, “Kwartalnik Historyczny”, R. CXV, 2008, z. 1, s. 74-76.

4.   Rec.: Dzieje Urzędowa, „Rocznik Lubelski”, t. XXXVIII, Lublin 2012,s. 230-233.

5. Rec. Myroslav Vološčuk, „Rus’” v ugors’komu korolivstvi (XI – druga polovina XIV st.): suspil’no-politična rol’, majnovistosunki, migracji, Lileja-NV,  Ivano-Frankivsk 2014, ss. 496.