The adressbook

dr hab. Izabella Maria Łukasik

dr hab. Izabella Maria Łukasik
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA PEDEUTOLOGII I EDUKACJI ZDROWOTNEJ
Telefon
(81) 537 63 13
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
www
Konsultacje

   


poniedziałek 9.00-10.00 (on-line, po wcześniejszym umówieniu się drogą emailową)


środa 13.00-14.00   I piętro p. 1.09


https://kampus.umcs.pl/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=161756

Adres

Głęboka 45
20-612 Lublin

O sobie

Aktualna tematyka badań:

 • świadomość zdrowotna jako istotne pojęcie pedagogiki zdrowia
 • samopoczucie ucznia i nauczyciela predyktorem zadań przyszłościowych
 • poczucie własnej skuteczności a wyzwania życia codziennego
 • standaryzacja i walidacja "Kwestionariusza do badania ustosunkowań młodzieży do reklamowanych środków przeciwbólowych z grupy OTC" (współpraca z Agnieszką Buczak i Anną Witek)

Projekty badawcze:

 • 2019 kierownik zespołowego projektu badawczego Katedry Pedutologii i Edukacji Zdrowotnej "Szkolne samopoczucie uczniów i nauczycieli w kontekście zadań przyszłościowych" z modułem uzupełniającym: "Samopoczucie uczniów w e-szkole"
 • 2008 rok - kierownik projektu grantu zespołowego Prorektora ds. Nauki UMCS BW-07-1000-48-08 ZFTN00000060 „Środowiskowe i osobiste uwarunkowania stosowania przez młodzież licealną dostępnych bez recepty środków przeciwbólowych”. 

Projekty dydaktyczne:

 • 2009-2010 Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie Wydział Zamiejscowy w ramach Projektu „Przedsiębiorcza Uczelnia” współfinansowanym przez Europejski Fundusz Społeczny, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IV –Szkolnictwo Wyższe i Nauka Działania 4.1 – Wzmocnienie  potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenia liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałania 4.1.1- Wzmocnienie potencjału dydaktycznego  uczelni w Lublinie  zajęcia na Podyplomowych Studiach Kwalifikacyjnych: Praca z rodziną  i w placówkach socjalizacyjnych oraz  Opieka nad małym dzieckiem  w rodzinie  przedmiot: Podstawy oddziaływań wychowawczych
 • 2009 udział w realizacji projekt „Pedagogiczne Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe –Przygotowanie do roli nauczyciela przedmiotów zawodowych” UMCS współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet III „Wysoka  jakość systemu oświaty”, Działanie 3.3.”Poprawa jakości kształcenia”, Poddziałanie 3.3.2. „Efektywny system kształcenia idoskonalenia nauczycieli”- przedmiot:Koncepcje i praktyki nauczania.
 • 2009  Zajęcia dydaktyczne w ramach projektu „Pedagogiczne Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe – Przygotowanie do roli nauczyciela przedmiotów zawodowych” WPiP  1.01.2009-31.08.2010 współfinansowany przez Unię Europejską      w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet III „Wysoka jakość systemu oświaty”, Działanie 3.3.”Poprawa jakości  kształcenia”, Poddziałanie 3.3.2. „Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli”.
 •  2010 udział w realizacji projektu w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu „Praktyki Pedagogiczne drogą do innowacyjnego szkolnictwa” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego  Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III „Wysoka jakość systemu oświaty”, Działanie 3.3.”Poprawa jakości kształcenia”, Poddziałanie 3.3.2. „Efektywny system kształcenia                    i doskonalenia nauczycieli – projekty konkursowe”- 2010  - Analityk Desk-Research Programów,  - Wprowadzanie Danych
 • 2011  Przeprowadzenie zajęć na szkoleniu dla nauczycieli opiekunów praktyk  pedagogicznych na Wydziale Humanistycznym UMCS: przedmiot : Kompetencje komunikacyjne. Projekt współfinansowany przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Nagrody i wyróżnienia: 

 • 2010 roku Nagroda zespołową III stopnia za wyróżniającą się pracę w minionym roku akademickim przyznana przez JM Rektora UMCS PK – 1440 -614/2010 (z Agnieszką Buczak i Anną Witek).
 • 2016 Medal Złoty za Długoletnią Służbę I stopnia
 • 2018 Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania

Działalność naukowa

W 2014 habilitacja w dziedzinie nauk społecznych w zakresie pedagogiki - monografia "Poczucie własnej skuteczności we współpracy z grupą. Eksperyment pedagogiczny w przestrzeni akademickiej" Wyd. UMCS, Lublin 2013.

Łukasik, I.M. (2005).  O stresie inaczej. Wykorzystanie modelu synektycznego w edukacji zdrowotnej. Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Łukasik, I.M., Witek, A., Buczak, A. (2009). Stosowanie środków przeciwbólowych przez młodzież licealną. Wyd. UMCS.

Łukasik, I.M. (2011). Świadome ciało w podróży bez granic. Wyd. Kaprint.

Łukasik, I.M. (2013). Poczucie własnej skuteczności we współpracy z grupą. Eksperyment pedagogiczny w przestrzeni akademickiej. Wyd. UMCS.

Łukasik, I.M., Witek, A. (2015) Budowanie efektywnego zespołu poprzez gry i zabawy. Wyd. UMCS.

Buczak, A.,  Łukasik, I.M., Witek, A. (Red.) (2010). Zasoby osobiste i społeczne. Zdrowa szkoła – Zdrowy uczeń. Między teorią z praktyką. Wyd. NeuroCentrum.

Buczak, A., Łukasik, I.M., Witek, A.(Red.) (2010). Edukacja wobec zagrożeń zdrowia. Zdrowa szkoła - Zdrowy uczeń. Między teorią a praktyką. Wyd. NeuroCentrum.

 Łukasik, I.M., Witek, A. (2014). Samorządność - idea myśli korczakowskiej czy realna potrzeba wychowania młodego pokolenia globalnych tubylców. W M. Korczyński, M. Okrasa, B. Wierzchowska-Konera (Red.), Pochylmy się nad dzieckiem. Idea i dzieło Janusza Korczaka (s. 257-272). Wyd. UMCS.

Łukasik, I.M. (2014). Praktyka pedagogiczna przyczynkiem budowania poczucia własnej skuteczności zawodowej. W J.Bogucki, A. Bochniarz, A. Grabowiec (Red.), Przez praktyki do praktyki. W stronę innowacyjności w kształceniu nauczycieli, część III, Pedagogika (s. 121-130). Wyd. UMCS. 

Łukasik, I.M. (2014). Odpowiedzialność a skuteczność działania w przestrzeni edukacyjnej. Wymiar etyczny  i prakseologiczny. W N. Majchrzak (Red.), Podmioty, środowiska i obszary edukacyjne. Wyzwania i zagrożenia połowy XXI wieku, tom I, (s. 79-86). Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu.

Witek, A., Łukasik, I.M. (2014). Potrzeba rozwijania wybranych kompetencji uczniów ze specyficznymi trudnościami  w uczeniu się. W W. Żłobicki (Red.), Transgresje w edukacji, tom I, ( s. 231-241). Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Łukasik, I.M. (2015). A healthy and safe pupil in terms of the teacher’s responsibility. W O. Karpenko, T. Parczewska (Red.), Around the care and upbringing of pedagogical reflection ( s. 231-240). Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University.

 Łukasik, I.M. (2015). Żywieniowe uwarunkowania aktywności seksualnej. Z przymrużeniem oka, W H. Marek, A. Zduniak (Red.), Bezpieczeństwo zdrowotne - ujęcie interdyscyplinarne. Bezpieczeństwo żywności i w żywieniu -szanse  i zagrożenia, t.2 (s. 171-180). Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu.

Łukasik, I.M., Witek, A. (2015). Wróżenie z fusów czy realizowanie skutecznego planu - myśląc o karierze. W Z. Gaś, Kłopoty z dorosłością (Red.), (s. 225-240). Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji.

Łukasik, M., Pankowska, D. (2015). Ład i dyscyplina na lekcji. W D. Pankowska, T. Sokołowska – Dzioba (Red.), Skuteczna edukacja szkolna w kontekście zadań nauczyciela wychowawcy (s. 25-63). Wyd. UMCS

Łukasik I.M. (2016).  Antycypacja lęków związanych z odpowiedzialnością za bezpieczeństwo dziecka u przyszłych pedagogów. W A. Pawluk-Skrzypek, M. Jurewicz (Red.) Nauczyciel. Uczeń .Rodzic. W teorii i praktyce edukacyjnej (s. 46-59). Wyd. Polihymnia.

Łukasik, I.M. (2016). Szanse życiowe młodych Polaków - problem sprawstwa. Lubelski Rocznik Pedagogiczny, 35(3),  211-221. https://doi.org/10.17951/lrp.2016.35.3.211

Łukasik, I.M., Witek, A. (2016). Poczucie własnej skuteczności we współpracy z grupą gimnazjalistów o różnym poziomie lęku sytuacyjnego. W I. Babets, H. Marek (Red.) Bezpieczeństwo zdrowotne - ujęcie interdyscyplinarne. Bezpieczeństwo w perspektywie następnych pokoleń - zdrowe życie, dorastanie i starzenie się (s. 127-140). Wyd. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa.

Łukasik, I.M. (2017).  Epidemia samotności w przeludnionym świecie. W V. Tanaś, W. Welskop (Red.) Człowiek wobec zagrożeń współczesności (s. 99-108). Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu./wersja elektroniczna/. http://www.medyk.edu.pl/wgrane-pliki/sklad-ksiazka-czlowiek-wobec-zagrozen-wspolczesnosci-15.05.3017-gotowa.pdf 

Witek, A., Łukasik, I.M., Buczak, A. (2017).  Reaching for Energy Drinks and Ability to Deal Effectively with Difficult Situations in the Opinion of Students (Sięganie po napoje energetyzujące a umiejętność skutecznego radzenia sobie z sytuacją trudną w opinii studentów). Annales UMCS Sectio J, 30(3), 125-136. https://doi.org/10.17951/j.2017.30.3.125

Łukasik, I.M., Witek, A. (2017). Experiencing anxiety about self-efficacy during teamwork. Przegląd Badań Edukacyjnych, 24(I), 7-20.  https://dx.doi.org/10.12775/PBE.2017.001

Łukasik, I.M., Witek, A. (2017). Świadomość samopoczucia zdrowotnego studentów w kontekście zagrożeń zdrowia psychicznego. Rozprawy Społeczne, 11(4), 64-72. https://doi.org/10.29316/rs.2017.40

 Łukasik, I.M. (2017). Zdolność do współpracy - osobiste przekonania a elastyczność poznawcza jako efekt funkcjonowania zakrętu obręczy. W K. Górecka, A. Kurkiewicz (Red.), Edukacja XXI wieku. Przestrzenie edukacyjnego współdziałania w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego (2). Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa.

Łukasik, I.M, Witek, A. (2018).  Nastawienie na sukces w kontekście pozytywnej orientacji i poczucia własnej skuteczności. Annales UMCS Sectio J,  XXXI(2), 301-312.  https://doi.org 10.17951/j.2018.31.2.301-312 /

Łukasik, I. (2018) Budowanie świadomości zdrowotnej w orientacji na przyszłość wyzwaniem edukacji zdrowotnej. Lubelski Rocznik Pedagogiczny,  XXXVII(4), 93-106.
https://doi.org/10.17951/lrp.2018.37.4.93-10 

Łukasik, I.M. (2019). Poszerzanie świadomości dotyczącej znaczenia wody dla zdrowia człowieka. Wyzwania pedagogiki zdrowia. Lubelski Rocznik Pedagogiczny,  XXXVIII(3), 57- 75. https://doi.org/10.1751/lrp.2019.38.3.57-75

 Łukasik, I.M. (2020). Health consciousness as a real phenomenon in view of John R. Searle's considerations. Presence of the term in health pedagogy. Lubelski Rocznik Pedagogiczny,  XXXIX(4), 11-21. https://doi.org/10.17951/lrp.2020.39.4.11-21

Łukasik, I.M. (2021). Student Well-Being in the Context of Erik Allardt’s Theory of Welfare and Urie Bronfenbrenner’s Ecological Systems   of Development. Przegląd Badań Edukacyjnych, 35(2),197–212. http://dx.doi.org/10.12775/PBE.2021.039  

Buczak, A., Łukasik, I.M. (2021). Student’s well-being in the e-school environment: selected research results. International Journal of Research in E-Learning, 7(2), 1-20. https://doi.org/10.31261/IJREL.2021.7.2.11v

Łukasik I.M. (2022). Korygowanie zachowań zdrowotnych „w cieniu” pandemii. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 606 (1), 54-67. https://doi.org/10.5604/01.3001.0015.7166

Łukasik, I. (2022). Samopoczucie studentek w  okresie pandemii w aspekcie duchowości. Lubelski Rocznik Pedagogiczny, 41(3), 113–127. http://dx.doi.org/10.17951/ lrp.2022.41.3.113-127

Buczak A., Łukasik I., Witek A. (2022). Radzenie sobie z bólem poprzez sięganie po środki przeciwbólowe dostępne bez recepty a akceptowanie ich zażywania. Studium Vilnense A (ISSN 1648-7907), vol. 19, s. 75-80.

Łukasik, I.M., Buczak, A. (2022). Personal Determinants of Young Adults’ Willingness to Use OTC Painkillers. Lubelski Rocznik Pedagogiczny, 41(4), 247–260. http://dx.doi. org/10.17951/lrp.2022.41.4.247-260.

Udział w wystawach zbiorowych prac plastycznych:

Wernisaż „Zamyślenie” 17 luty 2023. Fundacja Szpilka. Lubelskie Centrum Konferencyjne 2PIER Restauracja.

 Wystawa „Kot w pustym mieszkaniu” 22 lutego 2023. Fundacja Szpilka. Biblioteka Na Poziomie Filia nr 40 MBP.

Wernisaż 3 lipca 2023 Wystawa TIME TO MEET ANEW/CZAS NA NOWE SPOTKANIA. Siedziba Fundacji Szpilka, ul. 3 Maja

Wernisaż 12 lipiec 2023. Wystawa Letnia lekkość bytu. Fundacja Szpilka. Lubelskie Centrum Konferencyjne 2PIER Restauracja

Wernisaż 4 sierpień 2023. Wystawa Letni przegląd prac uczestników lekcji rysunku. Siedziba Fundacji Szpilka ul. 3 Maja

Wernisaż 6 sierpień 2023. Wystawa poplenerowa Tajniki Botaniki Dworek Kościuszków. Ogród Botaniczny UMCS, Lublin ul. Sławinkowska 3

Wernisaż 6 październik 2023. Piękne słowa/Utsukushii kotoba. Lubelskie Centrum Konferencyjne ul. Artur Grottgera 2

Wernisaż 11 października 2023. Artyści Wydziału. Instytut Pedagogiki, ul Głęboka 48


Ogłoszenia