The adressbook

dr hab. Przemysław Łozowski

dr hab. Przemysław Łozowski
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
INSTYTUT JĘZYKOZNAWSTWA I LITERATUROZNAWSTWA, KATEDRA JĘZYKOZNAWSTWA ANGIELSKIEGO I OGÓLNEGO
Funkcje
Kierownik Katedry, Z-ca Dyrektora Instytutu
Telefon
81-5375389
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

UWAGA! Konsultacje z 11.10 (środa) przenoszę jednorazowo na 12.10 (czwartek), godz. 8:00-9:00. Przepraszam za zmianę!


 


Konsultacje w semestrze zimowym 2023/2024: 


          wtorek 12:00-13:00


          środa 11:00-13:00


mail: przemyslaw.lozowski@mail.umcs.pl

Działalność naukowa

I  Książki - Monographs

1. (2000) Vaguness in Language: from Truth-Conditional Synonymy to Un-Conditional Polysemy, Lublin: UMCS.

2. (2008) Language as Symbol of Experience: King Alfred's cunnan, magan, and motan in a Panchronic Perspective, Lublin: UMCS.

 II Redagowanie (wybór od 2010) - Editing (collections of chapters, monographs; since 2010)

1. z: Anna Stachurska-Włodarczyk

(2012) Words in Contexts: from Linguistic Forms to Literary Functions, (Monograph 170), Radom: Wydawnictwo Politechniki Radomskiej.

2. z: Adam Głaz i David Danaher

(2013) The Linguistic Worldview. Ethnolinguistics, Cognition, and Culture, London: Versita.

3. z: Katarzyna Stadnik

(2016) Visions and Revisions. Studies in Theoretical and Applied Linguistics, (Łódź Studies in Language 44.), Frankfurt: Peter Lang.

4. z: Adam Głaz i Hubert Kowalewski

Langacker, Ronald W. (2016) Nominal Structure in Cognitive Grammar. The Lublin Lectures, Lublin: Maria Curie-Skłodowska University Press.

5. z: Adam Głaz

(2017) Route 66: from Deep Structures to Surface Meanings. A Festschrift for Henryk Kardela on his 66th Birthday, Lublin: Maria Curie-Skłodowska Press.

6. z: Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska i Marta Nowosad-Bakalarczyk 

(2022) I Międzynarodowy Kongres Etnolingwistyczny, t. 3, Pamięć - tożsamość - kategorie językowo-kulturowe, Lublin: UMCS.

III Rozdziały i Artykuły (wybór od 2015) - Chapters and Articles (selection, since 2015)

2015

“Lexical Semantics with and without Sense Relations: Pig Terms in EFL Dictionaries”, in: Li Cao and Li Jin (eds.), New Pilgrimage: Selected Papers from the IAUPE Beijing Conference in 2013, 321-336, Beijing: Tsinghua University Press.

Homo loquens w języku i kulturze, czyli skąd się biorą wartości?”, w: Jan Adamowski i Marta Wójcicka (red.), Wartości w języku i kulturze, (Tradycja dla współczesności. Ciągłość i zmiana 8.), 35-46,Lublin: Wydawnictwo UMCS.

 „W poszukiwaniu kultury realnej: definicja realnoznaczeniowa w Wielkim słowniku języka polskiego, w: Magorzata Karwatowska, Robert Litwiński, Adam Siwiec (red.), Człowiek. Zjawiska i teksty kultury w komunikacji społecznej, 135-148, Lublin: Wydawnictwo UMCS.

(z: Anna Stachurska) „The need for textual evidence in reconstructing linguistic pictures of conceptual categories”, Etnolingwistyka 27, 87-102.

„Dialog doświadczenia z tradycją: postmodernizm na barykadach modernizmu”, w: Renata Dźwigoł i Iwona Steczko (red.), Dialog z Tradycją: język – komunikacja – kultura, t. III, 47-55, Kraków: Collegium Columbinum.

2016

“Unlocking the Nature of the Linguistic Sign: in-between Motivation and Arbitrariness”, Językoznawstwo (1)10, 153-166.

2017

“Tracing Common-Denominator Semantics: In-Between Substantiated and Spectral Senses”, in: Kiełtyka, Robert and Uberman Agnieszka (eds.), Evolving Nature of the English Language: Studies in Theoretical and Applied Linguistics,107-116, Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH.

“Prawda w światach za słowami: black i white jako nazwy ras ludzkich”, w: Dorota Filar i Piotr Krzyżanowski (red.), Barwy słów. Studia lingwistyczno-kulturowe, 473-488. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

„The history of linguistic research. (From Sanskrit discovery up to 20th century)”,  in: Lívia Körtvélyessy (ed.), Language Typology. Preliminaries and Principles, 35-42, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

2018

„Dictionaries and culture”, in: Pedro A. Fuertes-Olivera (ed.), The Rutledge Handbook of Lexicography, 166-179 (ch. 11), London and New York: Routledge (Taylor and Francis Group).

“On cognitive mechanisms in the speaker’s construing short passives in English: retrieval and recovery”, in: Agnieszka Uberman and Marta Dick-Bursztyn (eds.), Language in the New Millenium. Applied-Linguistic and Cognitive-Linguistic Considerations, (Studies in Linguistics, Anglophone Literature and Cultures 11.), 117-126, Berlin: Peter Lang. 

„Panchronia, czyli język jako symbol doświadczenia”, w: Piotr Stalmaszczyk (red.), Metodologie językoznawstwa. Od diachronii do panchronii, (Łódzkie Studia z Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego 8.), 165-177, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

(z: Marta Wójcicka) „Gatunek mowy: zamknięty system cech, tekst otwarty, czy kategoria poznawcza?” Półrocznik Językoznawczy Tertium 3/1/2018, 56-77.

 „Obcy, czyli Swój w poszukiwaniu tożsamości w przestrzeni”, w: Małgorzata Karwatowska, Robert Litwiński, i Adam Siwiec (red. ), Obcy-Inny. Propozycje aplikacji pojęciowych, 115-125, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skodowskiej.

2019

“Hamlet’s to be, or not to be in a text-sentence-word translation perspective”, in: Agnieszka Ubermann and Magdalena Trinder (eds.), Text-Sentence-Word. Studies in English Linguistics, vol. III, 55-65, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

(z: Dorota Filar) “On cognitive equivalence: Grammaticalisation and lexicalisation in the linguo-cultural picture of the world”, Etnolingwistyka 30, 69-88. [DOI: 10.17951/et.2018.30.69]

“W poszukiwaniu kontinuum gramatyki i leksyki: przykład gramatykalizacji”, LingVaria 2019 2(28), 29-42. [DOI: 10.12797/LV.14.2019.28.02]

„Kilka uwag o roli historii w rozwoju języka polskiego”, in: Małgorzata Karwatowska, Robert Litwiński, Adam Siwiec (red.), Słowo – Historia. Historie w słowach, 23-33, Lublin: Wydawnictwo UMCS.

2020

[tłumaczenie monografii] Wójcicka, Marta (2020) Collective Memory and Oral Text, Berlin: Peter Lang. [(2014) Pamięć zbiorowa a tekst ustny, Lublin: UMCS]

 „Po terminologii poznacie ich…”: w poszukiwaniu differentia specifica współczesnego językoznawstwa, BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ POLONAISE DE LINGUISTIQUE (Biuletyn PTJ), LXXVI: 121-131.

(z: Katarzyna Wojan) “On Uralic linguistic terminology: selected problems and examples”, BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ POLONAISE DE LINGUISTIQUE (Biuletyn PTJ), LXXVI: 181-193.

„Śladami Yakova Malkiela: etymologia z tekstem, tekst z kontekstem”, Etnolingwistyka 32: 35-49. [DOI: 10.17951/et.2020.32.35]

 „In Search of Linguistic Terminology. System in Times of Symbol or Symbol for the Sake of System?”, Półrocznik Językoznawczy Tertium 5/2, 20-30.

2022

"Indywidualizacja, czyli etnolingwistyka na miarę postmodernizmu: od narodu i ludu w stronę człowieka, jednostki, obywatela", Etnolingwistyka 34, 25-45. [DOI: 10.17951/et.2022.34.57]

„Etnolingwistyka jako teoria języka – uwagi i propozycje”, [w] Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska i Adam Głaz (red.). I Międzynarodowy Kongres Etnolingwistyczny, t. 1: Etnolingwistyka – bilans dyscypliny. Metody i postulaty badawcze, 45-60, Lublin: UMCS.

„The will and be going to constructions as panchronic inferences: in search of cognitive motivation”, Lege Artis. Language yesterday, today VII (2):  (December 2022) [DOI: 10.17951/et.2022.34.57] 

2023

„In Search of Panchrony: Saussure versus Cognitive Linguistics”, Lublin Studies in Modern Languages and Literature 47/2: 153-164. [DOI:10.17951/lsmll.2023.47.2.153-164]

„Wschód słońca w kontekście dyskusji o niedosłowności znaczeń w metaforze i metonimii”, Etnolingwistyka 35: 169-184. [DOI: 10.17951/et.2023.35.169]