The adressbook

prof. dr hab. Robert Litwiński

prof. dr hab. Robert Litwiński
Stanowisko
profesor
Jednostki
KATEDRA METODOLOGII I BADAŃ NAD XX-XXI W.
Funkcje
Kierownik Katedry
Telefon
+48 (81) 537-27-42
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

p. 329
Wtorek: 12.30 - 14.00
Środa: 11.30 - 13.00

O sobie

Krótkie wprowadzenie:

Urodziłem się w  1971 r. w Nałęczowie. W 1990 r. ukończyłem tamtejsze Liceum Ogólnokształcące. W 1995 r. uzyskałem tytuł zawodowy magistra historii na podstawie pracy "Generał broni Kazimierz Sosnkowski – biografia polityczna". Po zatrudnieniu na etacie asystenta rozpocząłem badania nad historią policji w II RP, a ich wynikiem był obroniony w 2000 r. – doktorat pt. "Organizacja i funkcjonowanie Policji Państwowej w województwie lubelskim w latach 1919-1939". Stopień dr. hab. uzyskałem w 2007 r. na podstawie monografii "Korpus policji w II Rzeczypospolitej. Służba i życie prywatne". W 2010 r. zostałem zatrudniony na stanowisku profesora UMCS. W 2019 r. uzyskałem tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych i zostałem zatrudniony na stanowisku profesora.

Zainteresowania badawcze:

Historia organizacji policyjnych na ziemiach polskich w XX wieku; polityka wewnętrzna władz państwowych II Rzeczypospolitej; biografistyka; historia międzywojennego Lublina; historia sportu.

Stypendia i staże: Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej – 2004 r.; Stypendium Fundacji Lanckorońskich – 2005 r.; Kierownik Grantu Zespołowego Prorektora UMCS ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej - 2009 r.

Członkostwo w towarzystwach naukowych: Polskie Towarzystwo Historyczne (Prezes PTH Oddział w Lublinie w l. 2009-2015; Sekretarz Generalny Zarządu Głównego PTH w l. 2015-2018; Członek Zarządu Głównego PTH od 2018 r.); Lubelskie Towarzystwo Naukowe; Komisja Historyczna O.L. PAN; Polskie Towarzystwo Heraldyczne.

Działalność administracyjna: Koordynator ds. studiów niestacjonarnych w IH UMCS (2005-2008); Zastępca Dyrektora IH UMCS (2008-2009); Dyrektor Instytutu Historii UMCS (2009-2012); Kierownik Zakładu Historii Najnowszej w IH UMCS (2010-2019); Dziekan Wydziału Humanistycznego UMCS (2012-2021); Kierownik Katedry Metodologii i Badań nad XX-XXI wiekiem w IH UMCS (od 1 X 2019 r.).

Uczestnictwo w projektach finansowanych ze środków zewnętrznych:

1) „Funkcjonowanie polskich, pozawojskowych formacji mundurowych w okresie: październik 1938 – październik 1939” w ramach projektu pt. „Kampania polska 1939 roku – synteza”, finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki i realizowanego przez Akademię Sztuki Wojennej w Warszawie.

2) „O nowoczesne policje. Modernizacja organów bezpieczeństwa publicznego w państwach Europy Środkowej (1918-1939)” w ramach panelu „Wielka modernizacja – Europa Środkowa od połowy XIX do końca lat trzydziestych XX wieku” w projekcie „Człowiek twórca historii” realizowanym w Uniwersytecie w Białymstoku w związku z przygotowaniami do XXI Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich (2024 r.) – grant programu Nauka dla Społeczeństwa.

3) Projekt „Dzienniki wojenne piłsudczyków” realizowany na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej (kierownik dr hab. Marek Sioma, prof. UMCS) – grant Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

 

 

 


Działalność naukowa

https://orcid.org/0000-0002-5615-4450