The adressbook

dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent

dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII, KATEDRA PEDAGOGIKI RESOCJALIZACYJNEJ
Funkcje
Kierownik Katedry, Prodziekan
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Proszę na bieżąco sprawdzać terminy konsultacji, gdyż mogą ulegać zmianie niezależnie ode mnie (np. choroba, wyjazd służbowy).


 Konsultacje w formie zdalnej na Wirtualnym Kampusie (https://kampus.umcs.pl/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=160858&forceview=1); proszę o wcześniejsze ustalanie terminu spotkania drogą mailową


e-mail: agnieszka.lewicka-zelent@mail.umcs.pl


 W semestrze zimowym konsultacje zdalne:


1. konsultacje dla studentów - wtorek 19.00-20.00


2. konsultacje Dziekańskie - wtorek 18.00-19.00


 W semestrze zimowym konsultacje stacjonarne:


1. konsultacje dla studentów - poniedziałek 13.00-14.00 pokój 403B


2. konsultacje Dziekańskie - poniedziałek 12.00-13.00 pokój 120


 

Adres

ul. Głęboka 43
20-612 Lublin

O sobie

Z wykształcenia jestem psychologiem - specjalności: neuropsychologia oraz psychologia kliniczna i osobowości; pedagogiem specjalnym: tyflopedagogiem, oligofrenopedagogiem, pedagogiem resocjalizacyjnym. Posiadam uprawnienia trenerskie i jestem mediatorem sądowym w sprawach karnych, nieletnich i rodzinnych oraz mediatorem szkolnym. Jestem certyfikowanym specjalistą ds. przemocy w rodzinie.

Od października 2019 roku pełnię funkcję Prodziekana ds. Jakości Kształcenia na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie.

 


Działalność naukowa

 Aktualna tematyka badawcza

 • kompetencje psychospołeczne osób w różnych rolach społecznych i zawodowych;
 • sprawiedliwość restytucyjna oraz mediacja w sprawach: karnych, nieletnich, rodzinnych, szkolnych;
 • profilaktyka społeczna;
 • resocjalizacja nieletnich;
 • readaptacja społeczna osób pozbawionych wolności;
 • funkcjonowanie członków społeczności szkolnych w zmieniających się warunkach społeczno-politycznych.

 Doktoranci (prace w przewodach doktorskich)

1. Joanna Rusinkiewicz -

Autopercepcja kompetencji osobistych i profesjonalnych nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych do pracy z młodzieżą;

2. Robert Ćwikowski

Efektywność programu zapobiegania nieprzystosowaniu społecznemu małoletnich z udziałem rodziców

 

Doktoraty: Monika Wiśniewska-Dejneka (doktorat Hiszpańsko-Polski), Ewa Trojanowska, Agnieszka Pytka, Sylwia Huczuk-Kapluk, Kazimierz Nosal

 

Projekty badawcze 2020-22:

1. Nowy Dialog– badania w zakresie kształcenia, szkolenia i zatrudnienia osób osadzonych POWR.02.20.00-000009/18 Priorytet II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.20 Wysokiej jakości dialog społeczny w zakresie dostosowania systemów edukacji i szkolenia do potrzeb rynku pracy, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (koordynator merytoryczny, autor raportu projektu, metodyk)

2. Nowa Szansa – POWR.02.20.00-00-0020/19 Priorytet II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.20 Wysokiej jakości dialog społeczny w zakresie dostosowania systemów edukacji i szkolenia do potrzeb rynku pracy, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (ekspert merytoryczny, autor raportu projektu, prelegent)

3. „Pilotaż programu wdrażającego ideę sprawiedliwości naprawczej na terenie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie”. Zadanie nr 6: Badania, analizy, diagnoza i ich upowszechnianie – opracowanie raportów – cząstkowego i końcowego z realizacji projektu.” Dofinansowanie ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. (ekspert merytoryczny, autor części raportu, prelegent)

Projekty dydaktyczne 2020-22:

1. Edukacja włączająca bez granic - Polska - Islandia (Iceland Lichtenstein Norway grants, Program Edukacja) (kierownik projektu)

2. Edukacja włączająca bez granic - Polska - Norwegia (Iceland Lichtenstein Norway grants, Program Edukacja) (kierownik projektu)

3. Projektowanie uniwersalne (NCBiR, Wiedza Edukacja Rozwój/ POWR.03.05.00-IP.08-00-PUN/19) (partner w przygotowaniu wniosku, wykładowca)

4. Innowacyjne zasoby edukacyjne w kształceniu zdalnym (Konkurs wniosków 2020 Runda 1 KA2 - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk. KA226 - Partnerstwa na rzecz gotowości do edukacji cyfrowej Erasmus+) (partner w przygotowaniu wniosku, kierownik merytoryczny ds. programów i materiałów szkoleniowych, mentor, wykładowca)

5. Doskonałość dydaktyczna uczelni - projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego (parnter w przygotowaniu wniosku, prowadzenie superwizji)

 Przykładowe zajęcia, które prowadzę: Techniki mediacyjne w edukacji, resocjalizacji i sądownictwie, Diagnostyka resocjalizacyjna, Seminarium dyplomowe, Mediacje cywilne

Współpraca naukowa

Współpracuję z badaczami z kraju i innych państw, z różnych ośrodków naukowych. Wiele inicjatyw podejmuję w kooperacji z pracownikami szkół na wszystkich szczeblach kształcenia, zakładów karnych, a także Ministerstwem Sprawiedliwości, Centralnym Zarządem Służby Więziennej oraz kuratorami sądowymi. Od wielu lat współpracuję z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób wykluczonych społecznych oraz rozwoju nauki a także z lokalnymi mediami.

 Nagrody i wyróżnienia

 • Nagroda Rektora Indywidualna 2010
 • Nagroda Rektora Indywidualna 2016
 • Nagroda Rektora Indywidualna Organizacyjna 2017
 • Nagroda Rektora Indywidualna Organizacyjna 2018
 • Nagroda Rektora Indywidualna 2023
 • Nagroda Rektora Zespołowa Organizacyjna 2023
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej 2015
 • Medal Brązowy za Długoletnią Służbę 2017

 Najważniejsze publikacje (monografie)

Lewicka A., 2006, Rozwijanie empatii u studentów pedagogiki specjalnej, Lublin, Wyd. UMCS, ss. 247.

Lewicka-Zelent A., 2010, Obniżanie poziomu przemocy i lęku młodzieży gimnazjalnej, Lublin, Wyd. UMCS, ss. 130.

Lewicka A., Grudziewska E., 2010, Mediacja sądowa. Alternatywna metoda resocjalizacyjna?, Lublin, Wyd. UMCS, ss. 219.

Lewicka-Zelent A., Korona K., Lesiuk M., 2013, Psychospołeczne funkcjonowanie uczestników programu resocjalizacyjnego ,,Uwolnij swoje emocje. Uwolnij siebie”, Lublin, Wyd. EPISTEME, ss.168.

Lewicka-Zelent A., 2014, Analiza zasobów osobistych uczestników szkolnego warsztatu mediacyjnego, Opole, Wyd. SCRIPTORIUM, ss. 231.

Lewicka-Zelent A., 2014, Klimat szkół gimnazjalnych. Diagnoza weryfikacyjna programu "Mediacja w szkole", Opole, Wyd. SCRIPTORIUM, ss. 248.

Lewicka-Zelent A., 2015, Uwarunkowania gotowości nieletnich do zadośćuczynienia w paradygmacie sprawiedliwości naprawczej, Lublin, Wyd. UMCS, ss. 330.

Lewicka-Zelent A., 2017, Gotowość osób pozbawionych wolności do zadośćuczynienia osób, UMCS Lublin, ss. 279.

Lewicka-Zelent A., Klimczak W., Trojanowska E., 2020, Przemoc w rodzinie wobec kobiet z wyższym wykształceniem. Indywidualne studium przypadku, UMCS Lublin, ss. 180.

Lewicka-Zelent A., Grudziewska E., 2020, Uwarunkowania poczucia własnej godności osób pozbawionych wolności, Wyd. APS Warszawa, ss. 174.