The adressbook

dr hab. Ewa Letkiewicz

dr hab. Ewa Letkiewicz
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA KULTURY AUDIOWIZUALNEJ I NAUK O SZTUCE
Telefon
506225603
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
www.umcs.lublin.pl
Konsultacje

 


Semestr zimowy 2023/ 2024


Poniedziałek 16:00 - 17:00


pokój 129, Instytut Sztuk Pięknych


środa 13:15 - 14:15


pokój 317, Instytut Nauk o Kulturze 


 


          

O sobie

Jestem historyczką sztuki. Pracuję w Instytucie Nauk o Kulturze UMCS na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Prowadzę wykłady z przedmiotów: historia sztuki nowożytnej; historia grafiki; historia kultury; a także seminaria licencjackie i magisterskie. W pracach badawczych przedmiotem moich zainteresowań jest tzw. sztuka użytkowa, zwłaszcza biżuteria, jej „życie społeczne”, „biografie” pojedynczych dzieł sztuki jubilerskiej i zespołów biżuterii tworzących kolekcje, historia kolekcji, historia biżuterii europejskiej, handel antykwaryczny oraz inne sposoby nabywania biżuterii wpływające na jej mobilność oraz zmiany jej kontekstów kulturowych i geograficznych, techniki i materiały jubilerskie (od czasów najdawniejszych do dziś), twórcy i projektanci biżuterii, dawne graficzne i malarskie wzorniki biżuterii oraz design współczesny. Jestem autorką czterech książek, ponad stu artykułów, redaktorką serii monografii poświęconych kontekstom kulturowym, społecznym i politycznym.

 

ORCID https://orcid.org/0000-0002-1621-7947

 

 


Działalność naukowa

PUBLIKACJE:

I. Książki:

 • Konteksty polskiej biżuterii patriotycznej. Konfederacja barska i powstania narodowe w XIX. Historia kulturowa, Wydawnictwo UMCS 2021.
  • Recenzja: Agata Lipczik, Konfederacja barska i powstania narodowe w XIX wieku. Historia kulturowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2021, „Biuletyn Historii Sztuki”, t. 84, 2022, nr 4, s.1009-1017, [online] https://czasopisma.ispan.pl/index.php/bhs/article/view/1398/978
  • Recenzja: Katarzyna Bogacka, Konfederacja barska i powstania narodowe w XIX wieku. Historia kulturowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2021, „Biuletyn Historii Sztuki”, t. 84, 2022, nr 4, s. 1018-1024, [online] https://czasopisma.ispan.pl/index.php/bhs/article/view/1324/977
  • Książka nominowana przez Rektora UMCS i Senat UMCS do nagrody Prezesa Rady Ministrów, kwiecień 2022.

 • Klejnoty w osiemnastowiecznej Polsce, Wydawnictwo UMCS Lublin 2011.
  • Omówienie: Jewellery History Today. The magazine of The Socjety of Jewellery Historians, The British Museum, Issue 16, Winter 2013, s. 10.
  • Recenzja: Maria Cieśla, Klejnoty w osiemnastowiecznej Polsce, „Acta Poloniae Historica”, 2012, t. 106, s. 206.
  • Recenzja: Agnieszka Szykuła Żygawska, Cuda osiemnastowiecznej biżuterii, „Zegarki & Biżuteria”, I/ 2012 (149), s. 16.
 • Klejnoty w Polsce. Czasy ostatnich Jagiellonów i Wazów, Lublin 2006.
  • Informacja o ukazaniu się książki w, „Perspective. La revue de l’INHA. Actualités de la   Recherche en Histoire de l’Art.”, 2007, 2.
  • Recenzja: Joanna Kłysz, Klejnoty w Polsce. Czasy ostatnich Jagiellonów i Wazów, „Barok. Historia – Literatura - Sztuka,  XIV/ 2 (28) 2007, s. 126-129.
 • Polskie witraże nowożytne malowane emaliami, Lublin 1995.

    II. Redakcja monografii zbiorowych:

 • Ciało, strój, biżuteria w kontekście przemian kulturowych, społecznych i politycznych drugiej połowy XX wieku, t. III, Lublin 2019.
 • Ciało, strój, biżuteria w kontekście przemian kulturowych, społecznych i politycznych pierwszej połowy XX wieku, t. II, Lublin 2017.
 • Ciało, strój, biżuteria w kontekście przemian kulturowych, społecznych i politycznych XIX wieku, t. I, Lublin 2015.

    III. Współredakcja monografii zbiorowych:

 • Sztuka Lublina od średniowiecza do współczesności. Studia i szkice, Lublin 2019.

    IV. Artykuły i rozprawy (wybór)

 • Dialektyka historii i pamięci. Wokół postaci i pamiątek związanych z carem-królem Aleksandrem I (1777-1825)„Res Historica”, No 55 (2023), s. 351-379.  
 • Pamiątka narodowa. Kilka uwag o zmianie denotacji terminu w kontekście badań nad kulturą ziem polskich w XIX wieku, /w:/ Paragone. Pasaże sztuki, Księga Jubileuszowa Profesora Lechosława Lameńskiego, pod red. Elżbiety Błotnickiej-Mazur, ą. Dzierżyc-Horniak, M. Howrus-czajka, Wydawnictwo KUL, Lublin 2020, s. 507-519.
 • Jubilerski bukiet kwiatowy z kolekcji wilanowskiej, „Studia Wilanowskie”, t. XXVI, 2019, s. 153-179.
 • Nurt historyzmu w dziewiętnastowiecznej biżuterii na ziemiach Polski, Czech i Węgier, /w:/ Krajobraz i dziedzictwo kulturowe Europy. Sacrum – profanum, praca zbiorowa pod red. Lucyny Rotter i Andrzeja Gizy, Kraków 2017, s. 682-693 (tom ukazał się w maju 2018).
 • Niezwykłe materiały biżuterii art deco – celluloid, galalit, bakelit, akrylik…, “Roczniki Humanistyczne”, 2017, t. LXV, z. 4, Historia sztuki, s. 145-168 (numer ukazał się lutym 2018).
 • A Cameo Portrait of Rudolf II in Krakow, "Studia Rudolphina.  Bulletin of the Research Center for Visual Arts and Culture in the Age of Rudolf II", 2016, vol. 16, s. 113-120 (ukazał się w czerwcu 2017).
 • Zbigniew Brzezinski doodles, drawings of subconscious amusement, wstęp do katalogu wystawy rysunków Profesora Zbigniewa Brzezińskiego, 9 listopada – 15 grudnia 2013, 1112 Gallery, The Society for Arts, Chicago 2013.
 • Dawne oprawy i sposoby łączenia kamieni z metalem, /w:/ Elitarna fascynacja czy niedoceniony element obrazu sztuki polskiej? Biżuteria w Polsce. Materiały z XIII sesji naukowej z cyklu „Rzemiosło artystyczne i wzornictwo w Polsce” zorganizowanej przez Toruński Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki we współpracy z Międzynarodowymi Targami Gdańskimi S.A. w Gdańsku w dniach 21 - 22 marca 2012, Toruń 2013, s. 61 - 67.
 • Pierścień króla Kazimierza Wielkiego, /w:/ Między tekstem a znakiem. Prace ofiarowane Profesor Barbarze Trelińskiej w siedemdziesiątą rocznice urodzin, pod red. Aleksandry Jaworskiej i Sławomira Górzyńskiego, Warszawa 2013, s. 219 -231.
 • The Hungarian King’s Daughter Kinga’s  13th Century Jewel in Polish Collections, „Folia Historica”, A Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Évkönyve, R: XXVIII, 2013, s. 41 -54.
 • Osiemnastowieczne wzorniki klejnotów w Europie, /w:/ O biżuterii w Polsce. MateriałyXII sesji naukowej z cyklu „Rzemiosło artystyczne i wzornictwo w Polsce” zorganizowanej przez Toruński Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki we współpracy z Międzynarodowymi Targami Gdańskimi S.A. w Gdańsku w dniach 9 – 10 marca 2011, Toruń 2012, s. 21 – 27.
 • Klejnot z gemmą i pamiątki po świętej Kindze w starosądeckim klasztorze Sióstr Klarysek, /w:/ Ex voto. Studia dedykowane Ojcu Janowi Golonce OSPE w 75. rocznicę urodzin i w 50. rocznicę święceń kapłańskich, Jasna Góra w Częstochowie 2012, s. 561 – 579.
 • Silhouette – XVIII wieczny portret sylwetowy i źródła jego powstania, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia”, vol. VIII, sectio L, 2010, s. 9-19.
 • L’Orphelin, un portrait de Nicolas Christophe Radziwiłł par David Kandel identifié les collections du Louvre, “Revue des museés de France. Revue du Louvre”, 2010, 1, s. 48-52, résumé anglais p. 109 et en allemand p. 111.
 • Brosza Dama z sokołem z Kunstgewerbemuseum w Berlinie. Uwagi na temat identyfikacji, pochodzenia, datowania /w:/ „Visibilia et invisibilia” w sztuce średniowiecza. Księga poświęcona Pamięci Profesor Kingi Szczepkowskiej-Naliwajek,  Warszawa 2009, s. 475-487.
 • Reflection on identification and attribution on the 16th –century portraits. Identification of the unknown portrait of “Sierotka” Radziwiłł at the Louvre and attribution of his known Strasburg portrait,  „Ikonotheka”, Pismo Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, 22, 2009, s. 129-138.
 • The Identification of a Print Study for a Woodcut in Hieronimus Koller’s Album Amicorum, in The British Library, “eBritish Library Journal”, 2009 (Article 6), http://www.bl.uk/eblj/2009articles/articles.html
 • Recepcja antyku w biżuterii Europy u progu czasów nowożytnych, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia”, vol. VI, sectio L, 2008, s. 9-18.
 • Klejnoty heraldyczne na dworze Wazów, „Kronika Zamkowa”, 2008, nr 1-2/ 55-56/ s. 5-19.
 • Korona w Polsce i inne insygnia władzy. Stan i perspektywy badań /w:/ Dawna i nowsza biżuteria w Polsce. Materiały z VIII Sesji Naukowej z cyklu Rzemiosło Artystyczne i Wzornictwo w Polsce, przygotowanej przez Toruński Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki, redakcja naukowa Katarzyna Kluczwajd, Toruń 2008, s. 61-71.
 • Domniemany pierścień Zygmunta I, „Biuletyn Historii Sztuki”, R. LXIX, 2007, nr 1-2, s. 109-114.
 • The Jewels of Queen Isabella of Hungary, „Folia Historica”, A Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Évkönyve, R. XXIV, 2005-2006, s. 195-205.
 • Leges sumptuariae. Ustawy przeciw zbytkom w Polsce, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia”, vol. II, sectio L, 2007, s. 63-72.
 • Klejnoty z monogramem królewskim z czasów Jagiellonów i Wazów, /w:/ Twórcy i dzieła. Studia z dziejów kultury artystycznej, Księga poświęcona Prof. dr habit. Tadeuszowi Chrzanowskiemu, pod red. Małgorzaty Kitowskiej-Łysiak, Lechosława Lameńskiego , Ireny Rolskiej-Boruch, Lublin [2007], s. 393-409.
 • Figura wirtualna. Komputer narzędziem historyka sztuki, /w:/ Figury i figuracje. Materiały LIV ogólnopolskiej sesji naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Lublin 20 – 22 października 2005, pod red. Małgorzaty Kitowskiej – Łysiak, Ryszarda Kasperowicza, Marcina Lachowskiego, Lechosława Lameńskiego  Warszawa 2006, s. 413-429.
 • Zibellino na dworze Jagiellonów. Futra z klejnotami królowych: Katarzyny Austriaczki i Katarzyny Jagiellonki, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R:LIV, 2006, nr 2, s. 203-210.
 • Polskie klejnoty koronacyjne. Rekonstrukcja wirtualna, „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego”, Nowa Seria, pod red. S. K. Kuczyńskiego, t. VII (XVIII), 2005, s. 3-13.
 • O niektórych klejnotach z monogramem IHS, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio L, Artes, vol. II, Lublin 2004, s. 111-116.
 • Wzgarda świata – domniemany konterfekt Katarzyny z Kretkowskich Ligęziny w kościele karmelitów bosych w Lublinie, „Biuletyn Historii Sztuki”, R: 59, 2003, nr 2, s. 303-323.
 • Wiara w magiczną moc klejnotów w dawnej Polsce, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio L, Artes, Lublin 2003, s. 69-82.
 • Klejnoty magiczne. O apotropaicznych i leczniczych funkcjach klejnotów w czasach Jagiellonów i Wazów, /w:/ Amulet – Symbol – Znak. Biżuteria w Polsce, Materiały z IV Sesji Naukowej zorganizowanej przez Toruński Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki oraz Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. w Gdańsku w dniach 6-7 marca 2003, redakcja naukowa Katarzyny Kluczwajd, Toruń 2003, s. 34 – 44.
 • Zawieszenie z medalem Władysława IV, „Lubelskie Wiadomości Numizmatyczne”, t. XI, 2002, s. 23-30.
 • Krzyż pektoralny z grobu Zygmunta Augusta, „Roczniki Humanistyczne” KUL, t. L, 2002, z. 4, s. 184-188.
 • Klejnoty renesansowe w Polsce. Zarys faktografii zabytków związanych z domami panującymi w Polsce w latach 1506 do około 1600, /w:/ Biżuteria w Polsce, Materiały z sesji naukowej zorganizowanej przez Muzeum Okręgowe w Toruniu oraz Toruński Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki, pod redakcją naukową Katarzyny Kluczwajd, Toruń 2001, s. 69-81.
 • Ikonografia witraży malowanych emaliami, /w:/ Dziedzictwo polskiej sztuki witrażowej. Materiały z konferencji naukowej nt. „Dziedzictwo polskiej sztuki witrażowej – stan badań”, Kraków 11-12 czerwca 1999, pod red. K. Pawłowskiej, J. Budyn-Kamykowej, Kraków 2000, s. 23-31.
 • Klejnot Anny Austriaczki czy Anny Jagiellonki ?, „Biuletyn Historii Sztuki”,  R: 57,  2000, nr 1-2, s. 231-237.
 • Polskie witraże heraldyczne malowane emaliami. Od XVI do XVIII wieku, /w:/ Ludzie i herby w dawnej Polsce, praca zbiorowa pod red. P. Dymmla. Lublin 1995, s. 167-197.
 • Witraże nowożytne malowane emaliami. Uwagi dotyczące terminologii, „Ochrona Zabytków”, 1993, nr 4, s. 354-35.
 • XIII wieczne witraże „Szkoły sasko-turyngskiej” w Polsce, „Folia Societatis Scientiarum Lubliniensis”, vol. 35, 1993, nr 2, s. 14-18.
 • Stan badań nad nowożytnym witrażem gabinetowym w Polsce, „Szkło i Ceramika”, 1991, nr 6, s. 15-17.
 • Dwa średniowieczne witraże w Pałacyku Myśliwskim w Adampolu, „Biuletyn Historii Sztuki”, R: 49, 1987, z. 1/2, s. 65-73.

III. Prace popularnonaukowe (wybór):

 • Majestat Polski w insygniach królewskich, seria: Symbole narodowe Polski, tekst, wybór i opracowanie złotej i srebrnej emisji numizmatów dla Mennicy Polskiej S.A., edycja:  październik 2010.
 • Pierścień zaręczynowy, „Polski Jubiler”, 2004, nr 2, s. 36-37.
 • Klejnot z monogramem IHS, „Spotkania z Zabytkami”, 2004, nr 4, s. 16.
 • Klejnot Władysława IV, „Spotkania z Zabytkami”, 2003, nr 12, s. 16-17.
 • Klejnoty Izabeli Jagiellonki, „Polski Jubiler”, 2003, nr 1(18), s. 24-28.
 • Instrument higieniczny, „Spotkania z Zabytkami”, 2002, nr 12, s. 11.
 • Klejnoty ostatnich Jagiellonów, „Polski Jubiler”, 2002, nr 3 (17), s. 25-29.
 • Cudowny pierścień Świętego Stanisława, „Spotkania z Zabytkami”, 2002, nr 9, s. 17.
 • Klejnot manierystyczny ze Zwiastowaniem, „Spotkania z Zabytkami”, 2002, nr 6, s. 15.
 • Krzyż Zygmunta Augusta?, „Spotkania z Zabytkami”, 2002, nr 3, s. 9.
 • Pomander z barokowej perły, „Spotkania z Zabytkami”, 2001, nr 7, s. 41.
 • Klejnot ze smokiem, „Spotkania z Zabytkami”, 2000, nr 11, s. 9.
 • Klejnot z Panną Wodną, „Spotkania z Zabytkami”, 2000, nr 5, s. 13.
 • Klejnot z Kupidynem, „Spotkania z Zabytkami”, 1999, nr 11, s. 7.

IV. Recenzje:

 • [Recenzja]: Katarzyna Bogacka, Ornamenta episcoporum. Społeczna historia i symbolika insygniów biskupich na ziemiach polskich 1801-1919, t. 1, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2021, ss. 388, ISBN: 978-83-6601-896; t.2, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2021, ss. 250, ISBN: 978-83-6601-897-6 (2023-08-03), , „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, t. 120, 2023, s. 565-570.
 • Recenzja] Michał Myśliński, Rozbite zwierciadło. Biżuteria i galanteria Spółdzielni Przemysłu Artystycznego "Imago Artis", Warszawa 2015, "Biuletyn Historii Sztuki", t. 77, 2016, nr 4, s. 755-756, (numer ukazał w czerwcu 2016).
 • [Recenzja] Granice srebrnych przestrzeni... Polska biżuteria II połowy XX wieku, wystawa 8 V - 12 VI 2011 - Muzeum Miedzi w Legnicy; 2 III - 20 V 2012 - Muzeum Bursztynu w Gdańsku; 14 X 2012 - 31 V 2013 - Muzeum Złotnictwa w Kazimierzu Dolnym, "Biuletyn Historii Sztuki", t. 75, 2013, nr 3, s. 555 - 562.
 • [Recenzja] Marcia Pointon, Brilliant Effects. A Cultural History of Gem Stones and Jewellery, New Haeven and London, Yale University Press 2009, ss. 426, il. 371, “Biuletyn Historii Sztuki”, t. 72, 2012, s. 147 – 151.
 • [Recenzja] Diana Scarisbrick, Christophe Vachaudez,  Jan Walgrave, Royal Jewels. From Charlemagne to The Romanovs, The Vendome Press, New York, 1 września 2008, ss. 296, il. kolorowych 290, il. czarno-białych 25 “Biuletyn Historii Sztuki”, R: LXXI, 2009, nr 3, s. 418-426.