The adressbook

dr hab. Krystyna Leszczyńska

Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA SYSTEMÓW POLITYCZNYCH I PRAW CZŁOWIEKA
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

 


 


Konsultacje we wtorki po uprzednim umówieniu się drogę e-mail. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

O sobie

Zainteresowania naukowo-badawcze

 

Moje zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się przede wszystkim na: problemach 

transformacji społeczno-ustrojowej w Polsce po 1989 r., elitach władzy publicznej

oraz zagadnieniach równouprawnienia i partycypacji kobiet w sferze publicznej w Polsce, Europie i świecie. 

 

 Wykształcenie

 

Doktor habilitowana w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce - UMCS (2015)

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce - UMCS (2004)

Magister prawa - UMCS (1999)

Magister politologii - UMCS (1997)

 

Najważniejsze publikacje

Książki autorskie:

1. Rządy Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1989-2001. Skład, organizacja i tryb funkcjonowania, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2005, ss. 482.

2. Rządy Rzeczypospolitej Polskiej (1989-2005), Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2007, ss. 662.

3. Senat Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1989-2011, Wyd. UMCS, Lublin 2015, ss. 539.

 

Książka współautorska:

1. B. Dziemidok-Olszewska, M. Kowalska, K. Leszczyńska, M. Michalczuk-Wlizło, Ustrój polityczny Rzeczypospolitej Polskiej w Konstytucji 1997 roku, Wyd. UMCS, Lublin 2018, ss. 246.

 

Książki pod redakcją:

1. Rzeczpospolita Polska 1989-2009. Problemay wybrane, pod red. K. Leszczyńskiej, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2010, ss. 210.

2. Республика Польша 1989-2009. Избранные проблемы, под редакцией Kристины Лещинской, изд. Адам Маршалек, Торунь 2011, с. 242.

3. Ruch socjaldemokratyczny w Rzeczypospolitej Polskiej (1989-2010), pod. red. K. Leszczyńskiej, E. Olszewskiego, Wyd. UMCS, Lublin 2011, ss. 265.

4. W kręgu historii, politologii i emigracji, pod red. nauk. K. Leszczyńskiej, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2018, ss. 668.

 

 Podręcznik - (dwa rozdziały):

 1. Rada Ministrów i administracja rządowa - władza wykonawcza, [w:] Organy władzy publicznej w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku, pod. red. Z. Szeligi, Wyd. UMCS, Lublin 2006, ss. 113-134.

2. Organy samorządu terytorialnego, [w:] Organy władzy publidcznej w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku, pod red. Z. Szeligi, Wyd. UMCS, Lublin 2006.

 

Najważniejsze artykuły:

1. Social Democrats in the Government of the Third Polish Republic, [in:] Social Democratic movement and ideology. Yesterday and today. Edited by Edward Olszewski, Wyd. UMCS, Lublin 2002, p. 415-434.

2. Kolegialny i obiegowy tryb pracy Rady Ministrów w latach 1989-2001, "Przegląd Sejmowy" nr 1(72)/2006, pod red. W. Skrzydły, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2006, ss. 29-42.

3. Skład i organizacja wewnętrzna Rady Ministrów w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., [w:] Annales UMCS 2006, sec. K: Politologia, vol. XII, Wyd. UMCS, Lublin 2006, ss. 73-81.

4. Referendum i obywatelska inicjatywa ustawodawcza w Trzeciej Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Stan i perspektywy demokracji bezpośredniej w Polsce, pod red. M. Marczewskiej-Rytko, Wyd. UMCS, Lublin 2010, ss. 149-166.

5. Rządy Rzeczypospolitej Polskiej wobec integracji europejskiej, [w:] Europa Środkowo-Wschodnia w procesie transformacji i integracji. Wymiar polityczny, pod red. H. Chałupczaka, M. Pietrasia, P. Tośka, Wyd. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu, Zamość 2010, ss. 495-517.

6. Elity rządowe w latach 1989-2009, [w:] Rzeczpospolita Polska 1989-2009. Problemy wybrane, pod red. K. Leszczyńskiej, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2010, ss. 122-145.

7. Participation of the Presidents Wojciech Jaruzelski and Lech Wałęsa in the Process of Cabinet Formation in Poland, [w:] Polish Political Science. Yearbook, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2011, ss. 43-65.

8. Maria Skłodowska-Curie - Woman, Wife and Mother, [w:] Polish Political Science. Yearbook, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2011, ss. 314-329.

9. Pozycja socjaldemokratów w rządach Leszka Millera i Marka Belki, [w:] Ruch socjaldemokratyczny w Rzeczypospolitej Polskiej (1989-2010), pod red. K. Leszczyńskiej, E. Olszewskiego, Wyd. UMCS, Lublin 2011, ss. 81-103.

10. Polityczne aspekty wyborów do Senatu przeprowadzonych w dniu 9 października 2011 r., [w:] Dylematy polskiej demokracji, pod red. . Ł. Danela, J. Kornasia, Wyd. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie/Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej w Krakowie, Kraków 2012, ss. 273-296.

11. Status członków Rady Ministrów w świetle rozwiązań prawno-ustrojowych i praktyki ustrojowej po 1997 r., [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. - ciągłość i zmiana, pod red. T. Słomki, A. Materskiej-Sosnowskiej, Wyd. Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2012, ss. 174-198.

12. Meandry kształtowania nowej elity rządowej w latach 1989-1992, [w:] Ustrój polityczny państwa. Polska. Europa. Świat, pod red. S. Sulowskiego, J. Szymanka, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2013, ss. 107-125.

13. Przystosowanie struktury polskiego rządu do wdrożenia e-government, [w:] Demokracja elektroniczna. Kontrowersje i dylematy, pod. red. M. Marczewskiej-Rytko, Wyd. UMCS, Lublin 2013, ss. 273-291.

14. Wpływ parlamentu i rządu na rozwój e-government w Polsce, [w:] Współczesne wyzwania administracji rządowej i samorządowej, pod red. D. Pleckiej, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2013, ss. 230-251.

15. Ramy prawno-traktatowe współpracy gospodarczej Polska-Chiny, [w:] Globalna potęga Chin. Czynniki i perspektywy, pod red. Joanny Marszałek-Kawy, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2014, ss. 259-271.

16. Polska elita rządowa po 2005 roku, "Athenaeum. Polskie studia politologiczne" nr 4/2014, ss. 193-211.

17. Status członków Rady Ministrów w świetle rozwiązań prawno-ustrojowych i praktyki ustrojowej (1997-2014), [w:] Konstytucje Polskie z 1952 i 1997 roku. Tradycja. Instytucje. Praktyka ustrojowa, pod red. T. Słomki, A. Materskiej-Sosnowskiej, Wyd. Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2015, ss. 111-135.

18. The 2015 Elections to the Senate of the Republic of Poland, "Polish Political Science Yearbook", volume 45/2016, p. 205-218.

19. Wizerunek Rosjanek w wybranych polskich czasopismach wysokonakładowych, [w:] Obrazy Rosji i Rosjan w mediach, pod red. I. Hofman i J. Maguś, Wyd. UMCS, Lublin 2016, ss. 297-313.

20. Rola Senatu RP w odbudowie samorządu terytorialnego na poziomie gminy, [w:] 25 lat samorządu terytorialnego w Polsce - bilans doświadczeń, pod red. S. Michałowskiego, M. Sidor, J. Wasil, Wyd. UMCS, Lublin 2016, ss. 15-32.

21. Inicjatywa ustawodawcza obywateli w Polsce, [w:] Współczesny wymiar społeczeństwa obywatelskiego, tom I, pod red. A. Wojtaszaka i A. Krawcewicza, Wyd. Naukowe Wydziału Humanistycznego US MINERWA, Szczecin 2016, ss. 87-98.

22. Instytucja referendum ogólnokrajowego zarządzanego przez Prezydenta RP za zgodą Senatu, „Studia Politologiczne” 2016, nr 42, s. 73-88. 

23. Martha Stewart. Właścicielka amerykańskiego imperium medialnego, [w:] Polscy biznesmeni w świecie, pod red. Z. Judyckiego i T. Skoczka, Wyd. Fundacja Polonia Semper Fidelis, Warszawa 2017, s. 55-59.

24. Senat III RP wobec Polonii i Polaków za granicą, [w:] W kręgu historii, politologii i emigracji, pod red. nauk. K. Leszczyńskiej, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2018, s. 325-339.

25. Przyczyny i polityczne skutki wyborów uzupełniających do Senatu RP, "Przegląd Politologiczny" 2018, nr 2, s. 139-151.

26. Senat jako efekt kompromisu politycznego, [w:] „Horyzonty Polityki” 2018, vol.  9, nr 27, s. 159-173.

27. The Structure and Composition of the Legislature in Non-Parliamentary Draft Constitutions of the Republic of Polnd Annouced in the Years 1997-2017, [w:] „TEKA of Political Science and International Relations" 2018, vol.  13/1, p. 49-58.

28. Geneza i skład rządu Jerzego Buzka, [w:] Demokracja.Reformy.Polska. Rząd premiera Jerzego Buzka - próba bilansu, pod red. A. Żukowskiego, Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 201, s. 159-177.

29. Lidia Ciołkosz (Kahan) - działaczka polityczno społeczna i publicystka polskiej emigracji pojałtańskiej, [w:] Polscy działacze emigracyjni w walce o niepodległość, pod red. J. Gmitruka, Z. Judyckiego i T. Skoczka, Wyd. Fundacja Polonia Semper Fidelis, Warszawa 2018, s. 199-205.

30. Andrzej Maria Deskur. Ksiądz Kardynał, który wprowadził Kościół katolicki w świat mediów, [w:] Z pastorałem przez kontynenty, pod red. J. Gmitruka, Z. Judyckiego i T. Skoczka, Wyd. Fundacja Polonia Semper Fidelis, Warszawa 2019, s. 151-157.

 

 

  Udział w radach redakcyjnych czasopism naukowych:

 

- członek Rady Naukowej czasopisma "Krakowskie Studia Małopolskie"

- redaktor działu tematycznego: „Kultura i społeczeństwo” czasopisma „Nowa Polityka Wschodnia”

 

Uzyskany grant:

Grant indywidualny Prorektora UMCS ds. Nauki (2007).

 

Nagrody i odznaczenia:

- Nagroda Jego Magnificencji Rektora UMCS za pracę magisterską: Rola i funkcja pisma polonijnego na przykładzie "Kroniki" w Norwegii napisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Edwarda Olszewskiego (1997).

- Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego indywidualna I stopnia za osiągnięcia naukowe za książkę:  Rządy Rzeczypospolitej Polskiej (1989-2005). Skład, organizacja i tryb funkcjonowania (2008).

- Medal Komisji Edukacji Narodowej (2011).

- Wyróżnienie dla książki: Senat Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1989-2011 w konkursie "Gaudeamus" na najlepszą książkę akademicką roku 2015 podczas 19. Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie w dniach 22-25 października 2015 r.

- Nagroda Indywidualna II stopnia Rektora UMCS za wyróżniającą się pracę na rzecz Uczelni (2016).

- Nagroda za książkę: Senat Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1989-2011 w Ogólnopolskim Konkursie im. Profesora Czesława Mojsiewicza, na Najlepszą Książkę o Tematyce Politologicznej (2016).

- Wyróżnienie za książkę: Senat Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1989-2011  w kategorii: Najlepsza praca habilitacyjna      w Konkursie „Przeglądu Sejmowego” na najlepszą rozprawę habilitacyjną z zakresu problematyki parlamentarnej (2017).

- Monografia Senat Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1989-2011 Wyd. UMCS, Lublin 2015, ss. 539  została uznana za dzieło wybitne w parametryzacji za lata 2013-2016 .                    

 

 

Prowadzone zajęcia:

 

- Elity polityczne III RP

- Kobiety w sferze publicznej

- Parlamentaryzm w II i III RP

- Podstawy prawa z elementami prawa autorskiego

- Przywództwo polityczne a bezpieczeństwo narodowe

- Służby porządku publicznego w Europie

- Społeczeństwo obywatelskie

- Współczesne systemy polityczne

 

 

Działalność na rzecz Uczelni:

 

- Członek Senatu UMCS w latach 2015-2016

- Członek Senackiej Komisji Rozwoju Kadry Naukowej 

- Prezes Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych O/Lublin

- Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej

- Koordynator Wydziałowy Programu MOST

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ogłoszenia

 

Kody dostępu do zespołów:

 

Bezpieczeństwo informacji w Polsce

kod dostępu:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ad2610c99aab548d8a5c87f79f9ff769e%40thread.tacv2/conversations?groupId=85c4324e-635b-42eb-a9c8-169feb268c44&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b

 

Elity polityczne - fakultet

 kod dostępu:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a6d1ed86e484741e69f54177c534d80ae%40thread.tacv2/conversations?groupId=a998f084-61af-4c76-a803-453335a94977&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b

 

Kobiety w sferze publicznej - fakultet

 kod dostępu:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3abfb0e1de22164d66bf9994e592bdabf7%40thread.tacv2/conversations?groupId=596fcd3f-61ee-4655-836a-8695ba25c146&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b

 

Parlamentaryzm w II i III RP

kod dostępu:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a4b06bdd90819466d9a282f1e54b415a2%40thread.tacv2/conversations?groupId=b7080edd-d124-48c5-bebb-fd385710333d&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b

 

Przywództwo polityczne a bezpieczeństwo narodowe

 kod dostępu:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aa06ad68104c0440d9f222ef86647fc51%40thread.tacv2/conversations?groupId=913bbfa7-03e1-48e3-adf2-e808142be81a&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b

 

Służby porządku publicznego w Europie

 kod dostępu:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3abef91f7ab59c41e0834d8a024fb2b76b%40thread.tacv2/conversations?groupId=8ab0197f-5c9b-4ecb-9404-e56506e909bf&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b

 

Społeczeństwo obywatelskie

 kod dostępu:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a363d5e67a14b4f2185d0b3f4a7177133%40thread.tacv2/conversations?groupId=e2d52ac9-25f7-4850-ac40-f3d7b7e5bca3&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b

 

Seminarium doktoranckie

kod dostępu:

 https://teams.microsoft.com/l/team/19%3adcec4c69952d4e039d1ce3582c9573b5%40thread.tacv2/conversations?groupId=153b2b95-1c3a-489b-b758-1b3180b5f49c&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b

 

Seminarium licencjackie

kod dostępu:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a7689e4255fb3442c96a86ab07b44d62e%40thread.tacv2/conversations?groupId=e3d61d1a-c9de-458d-a0a7-8b2f535ef1b0&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b

 

Seminarium magisterskie

kod dostępu:

 https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a99b2e27a854b4f5f94682be6f4ab3072%40thread.tacv2/conversations?groupId=ce0bfdf1-2bc4-4b7d-9261-6f15c78c3ccc&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b

 

Współczesne systemy polityczne

kod dostępu:

 https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a9120ac794a46458ba8fbfcd3c882cdd3%40thread.tacv2/conversations?groupId=ed5be5a7-ae2b-4e75-89f0-20c178792bd4&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b

 

Konsultacje

kod dostępu:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0dfaa4cc75214e6d99268d09da52d3a4%40thread.tacv2/conversations?groupId=63de4396-cc03-4ec2-a8c9-7756975a0cc1&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b

 
Follow UMCS: