The adressbook

dr Tomasz Lawenda

Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA HISTORII LITERATURY POLSKIEJ
Telefon
(81) 537 - 26 - 93
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
http://www.umcs.lublin.pl/polonistyka
Konsultacje

w semestrze zimowym 2023/24


wtorek 9.45-10.30


środa 12.20-13.05


E-mail: tomasz.lawenda@mail.umcs.pl 


 


 


 

Adres

Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4 A
20-024 Lublin

O sobie

ŻYCIORYS NAUKOWY

ORCID: 0000-0002-3689-4507

2009 – magisterium na podstawie pracy: Problematyka rycerska w poezji Mikołaja Sępa Szarzyńskiego (promotor: prof. dr hab. Dariusz Chemperek).

2013 – doktorat w dziedzinie nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa na podstawie rozprawy: Tragedia renesansowa „de Bibliis sumpta”: Iephthes sive votum George’a Buchanana a Jeftes Jana Zawickiego (promotor: prof. dr hab. Dariusz Chemperek, recenzenci: prof. dr hab. Mirosława Hanusiewicz-Lavallee, prof. dr hab. Stefan Nieznanowski).


Działalność naukowa

MONOGRAFIE AUTORSKIE

Fraszki miłosne Jana Kochanowskiego. Paradygmat elegijny, Lublin 2018, ss. 168.

Tragedia renesansowa „de Bibliis sumpta”. Iephthes sive votum George’a Buchanana a Jeftes Jana Zawickiego, Lublin 2015, ss. 233.

MONOGRAFIE EDYTORSKIE 

S. F. Klonowic, Philtron / Filtron, przeł. i komentarzem opatrzył M. Mejor, wstęp T. Lawenda, Warszawa 2019, ss. 181 („Lubelska Biblioteka Staropolska. Series Nova", t. 2). 

J. B. Zimorowic, Iesus, Maria, Ioseph, trisagii et trismegisti salutis humanae Protopatroni [...] hymnis XXVII celebrati = Jezus, Maria, Józef, po trzykroć święci i po trzykroć wielcy, pierwsi Patroni zbawienia ludzkiego, [...] w XXVII hymnach uczczeni, wprow. i oprac. T. Lawenda, przy współudz. R. Sawy, przekł. R. Sawa, Lublin 2013, ss. 133 („Lubelska Biblioteka Staropolska”, t. 11). 

ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH NAUKOWYCH

Unia lubelska i droga do niej za czasów panowania Zygmunta Augusta, [w:] Unia lubelska i jej tradycje, red. R. Szczygieł, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego, Lublin 2020, s. 201-237.

Etos ewangelików reformowanych w piśmiennictwie polskim XVI i XVII wieku w świetle koncepcji powołania, [w:] Ewangelicyzm reformowany w Pierwszej Rzeczypospolitej. Dialog z Europą i wybory aksjologiczne w świetle literatury i piśmiennictwa XVI – XVII wieku, red. D. Chemperek, Wydawnictwo UW, Warszawa 2015, s. 345-393.

Anima Christi, sanctifica me. Modlitwa eucharystyczna ‘post elevationem’ w „Raju dusznym” Biernata z Lublina: źródła, teologia, ikonografia, [w:] Biernat z Lublina. Literatura i kultura wczesnego humanizmu w Polsce, red. A. Nowicka-Struska, J. Dąbkowska-Kujko, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015, s. 85-102. 

Listy poetyckie we „Fraszkach” Jana Kochanowskiego, [w:] Wiązanie sobótkowe. Studia o Janie Kochanowskim, red. E. Lasocińska, W. Pawlak, IBL PAN, Warszawa 2015, s. 118-131.

Tragedia a mit biblijny w ujęciu filozoficznym. O dramacie renesansowym „Jephtes” George’a Buchanana i Jana Zawickiego, [w:] Dramat i teatr religijny. Wyróżniki i paradygmaty, red. W. Kaczmarek, J. Michalczuk, Lublin 2014, s. 115-135. 

ARTYKUŁY W CZASOPISMACH 

Eskulap i Priap. Fraszka „O starym” (II 42) Jana Kochanowskiego w kontekstach medycznych i literackich, „Ruch Literacki” 62 (2021), z. 5, s. 587-629. 

O zapleczu inwencyjnym poematu "Philtron" Sebastiana Fabiana Klonowica, "Ruch Literacki" 60 (2019), z. 5, s. 511-532.

"(Nie)znajomy wróg jakiś miesza ludzkie rzeczy...” Kulisy obchodów 400-lecia śmierci Jana Kochanowskiego w roku 1984, "Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria" 16 (2016), s. 3-15.

Ironia, tragizm i tajemnica Boga w dramacie biblijnym „Jephtes” George’a Buchanana-Jana Zawickiego, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 56 (2012), s. 89-114.

Wątki augustyńskie i ignacjańskie w poetyckiej refleksji o wojnie duchowej Mikołaja Sępa Szarzyńskiego, „Wschodni Rocznik Humanistyczny” 7 (2010-2011), s. 49-73.

Czego chcesz od nas, Panie... Jana Kochanowskiego. W kręgu inspiracji augustyńskich, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 54 (2010), s. 127-159.

BIBLIOGRAFIE

Bibliografia edycji i studiów o literaturze polskiego renesansu i baroku 1995-2009, oprac. Tomasz Lawenda, przy współudziale Pawła Ciechana i Moniki Rybak, redakcja naukowa Dariusz Chemperek, Warszawa 2011, ss. 233.

HASŁA ENCYKLOPEDYCZNE

Zawicki Jan, [hasło w:] Encyklopedia katolicka, red. E. Gigilewicz, t. XX, Lublin 2014, kol. 1280.