The adressbook

dr hab. Irina Lappo

dr hab. Irina Lappo
Stanowisko
adiunkt ze stopniem naukowym dr hab.
Jednostki
KATEDRA WSPÓŁCZESNEJ LITERATURY I KULTURY POLSKIEJ
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

2022/2023, SEMESTR ZIMOWY


czwartek 15:00 -17:00


 

O sobie

ORCID https://orcid.org/ 0000-0001-6913-9789

Teatrolożka, slawistka, tłumaczka, etnolingwistka. Absolwentka polonistyki Uniwersytetu w Sankt-Petersburgu, doktoryzowała i habilitowała na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Zainteresowania naukowe koncentrują wokół zagadnień teorii i historii teatru i dramatu, recepcji teatralnej, etnolingwistyki, teorii i praktyki przekładu. 


Działalność naukowa

 1. Mrożek à la russe. Teatralna recepcja dramaturgii Sławomira Mrożka w rosyjskim kręgu językowo-kulturowym, Lublin2007, 276 s.
 2. Czechow w teatrze polskim, Lublin 2010, 466 s.
 3. Поколение RU белорусской драмы. Контекст — тенденции — индивидуальности, [Wspólnie z S. Kowalow i N. Rusiecka], Lublin 2020

Wybrana bibliografia:

 1. Samarski smutek Osterwy, „Pamiętnik Teatralny”, t. 69, nr 2, 2020
 2. Między tekstem a sceną. O przekładach i mechanizmach recepcji najnowszej dramaturgii rosyjskiej w Polsce Za kulisami. Toruńskie spotkania wokół dramatu. Barbara Bibik, Monika Krajewska (red.) ISBN: 978-83-231-4324-6 Toruń 2020 89-103 1,5/26 265
 3. W poszukiwaniu utraconej twarzy: kilka uwag o najnowszym dramacie białoruskim, [w:] Maski wolności w dramacie i teatrze XX i XXI wieku, pod red. L. Mięsowskiej, P. Charko-Klekot, A. Tyki, Katowice-Śląsk 2019, s. 243–264.
 4. The ‘Dziady’ Project in Dmitry Bogoslavsky’s Dramaturgy, „Studia Białorutenistyczne”, nr 13, 2019, s. 265–278.
 5. Teoria Michaiła Czechowa w praktyce teatru lalkowego Igora Kozakowa [w:] Technika aktorska Michaiła Czechowa w historii, teorii i praktyce, Białystok 2019, s. 205-222.
 6. Wszystko jest dozwolone, [w: ] Kontrinterpretacji, pod red. Aliny Świeściak, Magdaleny Piotrowskiej-Grot, Eweliny Szuszek, Kraków: „Universitas”, 2018, s. 133-146. (29 449 znaków).  
 7. Europa w językowo-kulturowym obrazie świata Białorusinów w Europa, [w ] Europa, pod red. W. Chlebdy, Lublin 2018, , s. 289-320. [55100 zn.]
 8. Все позволено. «Братья Карамазов» в современном театре. „Colloquia Litteraria” 2017, 2017,  tom 22,  numer 2 (36 500 znaków).
 9. Rosyjski repertuar w teatrze Pawlikowskiego. [w:] Tadeusz Pawlikowski i jego teatr, Kraków, 2016.
 10.  Gdzie Rzym, gdzie Krym, czyli Mrożek w Rosji. Relacja między przekładem a recepcją teatralną,„Przegląd Rusycystyczny”, 2000, nr 1 (89), s. 61-73.
 11. Losy form grzecznościowych w rosyjskich przekładach dramatów Sławomira Mrożka, „Przegląd Rusycystyczny”, 2001, nr 1.
 12. Profilowanie stereotypu Rosjanina w polskim kręgu językowo-kulturowym „Etnolingwistyka” 14, 2002, s. 153-174.
 13. Autostereotyp inteligenta rosyjskiego a stereotyp przyjaciela-Moskala: Wujaszek Wania w polskich przekładach, [w:] Między oryginałem a przekładem, pod red. M. Filipowicz-Rudek, J. Koniecznej-Twardzikowej, t. VIII, Kraków: Univeritas, 2003, s. 157-175.
 14. Zmiana punktu widzenia w procesie przekładu tekstu, [w:] Punkt widzenia, pod red. S. Bartmińskiej-Niebrzegowskiej, Lublin 2004.
 15. Stereotyp Polaka i jego profilowanie w białoruskim kręgu językowo-kulturowym, „Etnolingwistyka” nr 17, 2005
 16.  Konfrontacje z tradycją: polska recepcja teatru białoruskiego, „Acta Albaruthenica”, 2005, nr 5, s. 78-89. Przedruk [w:] Pomiędzy Białorusią a Polską, Mińsk 2009, s. 171-192.
 17. Лексико-семантическое поле 'скука - тоска - уныние' в пьесах Чехова и их польских переводах [w:] Beitraege der Euroaeischen Slavistischen Linguistik (Polyslav). Band 9. Herausgegeben von M. Bayer, R. Zimny. Verlag Otto Sagner, Muenchen, 2006, s. 76-86.
 18. Mrożek w Rosji, „Pamiętnik Teatralny” 2007
 19. O „braciach naszych mniejszych”, czyli pewnym polsko-białoruskim nieporozumieniu z rosyjskim klasykiem w tle, „Akcent”, 2007, nr 4, s. 161-172. Przedruk [w:] Literatura. Język. Kultura. „Acta Albaruthenica” nr 7, 2007, s. 319-330.
 20. Мрожек на русской сцене, «Иностранная литература» 2008, № 6, с. 239-245.
 21. Humor w dramatach Czechowa a przekładalność, [w:] Między oryginałem a przekładem, t. XIII, pod red. M. Filipowicz-Rudek, Kraków, 2008.
 22. Давайте поиграем в «отбросы общества», «Иностранная литература» 2008, № 7, с. 131-133.
 23. Gdzie ten samowar? Stereotyp Rosjanina a odbiór Czechowa w Polsce, „Dialog” 2009, nr 9, s. 60-79.
 24. Чеховская тоска и безволие или Героический подход к жизни. О русском (и польском) понимании судьбы, «Новая Польша» 2009, № 12, c. 58-66.