The adressbook

dr Anna Lada

dr Anna Lada
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA PEDAGOGIKI SPOŁECZNEJ
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje on-line - wtorek 16.00-17.00 
Na konsulatcje należy się wcześniej umówić mailowo: anna.lada@mail.umcs.pl 


Konsultacje stacjonarne - poniedziałek 8.30-9.30 Pokój 2.13

Adres

Głęboka 45, pokój 2.13
Lublin

O sobie

zainteresownaia naukowe:

 • Polityka społeczna - współczesne zagrożenia społeczne, starzenie sie społeczeństwa, współczesne uzależnienia i wyzwania dla pracy socjalnej
 • Rodzicielstwo, rodzicielstwo zastępcze; senior w rodzinie, kryzys w rodzinie, problemy życia rodzinnego (przemoc, uzależnienia itp.)
 • Wsparcie w rodzinach i dla rodzin – analiza dobrych praktyk, wykorzystania potencjału środowiska lokalnego i wymiana doświadczeń z różnych środowisk
 • Kompetencje społeczne pracowników socjalnych, osób pracujacych z rodzinami i grupami zagrożonymi wykluczeniem oraz studentow pracy socjalnej - wpływ kompetencji na świadczoną pracę, rozwój zawodowy pracowników socjalnych
 • Kompetencje miękkie w pracy z drugim człowiekiem, kreatywność i innowacyjność w myśleniu i działaniu; sukces zawodowy

 

Stowarzyszenia:

 • Członek Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej
 • Członek  Zarządu Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego - Oddział Lublin

Działalność naukowa

Publikacje:

 • Anna Lada, Stowarzyszenie Misericordia jako przykład dobrych praktyk humanizacji pacjentów instytucji totalnej (szpitala psychiatrycznego) –Praca socjalna Rok XXXVII, lipiec-wrzesień 2022
 • Anna Lada, Wybrane organizacje III sektora jako przykład dobrych praktyk i pracy na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – Zeszyty nauk o rodzinie KUL Tom 69 Nr 10/2022 
 • Anna Lada, Cyberuzależnienia jako przykład uzależnień behawioralnych wśród młodych dorosłych – diagnoza zjawiska. Artykuł w monografii pokonferencyjnej ŻYCIE W WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI – aspekty ekonomiczne, pedagogiczne, psychologiczne i prawne, Radom (2022)
 • Anna Lada, Opinie młodzieży na temat pomocy społecznej dla osób  z zaburzeniami psychicznymi, Zeszyty nauk o rodzinie, KUL 2021
 • Anna Lada, Polityka zatrudnienia – praca – sukces zawodowy, Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 1/2019
 • Anna Lada, Stosunek młodzieży wobec osób z zaburzeniami psychicznymi (w:) R. Bera, S. Kwiatkowski (red.) Młodzież wobec współczesnych zagrożeń w życiu społecznym, Warszawa 2019, Wydawnictwo: PAN (2019)
 • Anna Lada, Jakość życia seniorów, "Annales UniversitatisMariae Curie-Skłodowska, sectio J – Paedagogia-Psychologia" Vol 31, No 2 (2018)
 • Magdalena Boczkowska, Anna Lada, Aktywizacja społeczna jako element polityki senioralnej, "Studia Politicae Universitas Silesiensis" tom 23/2018
 • Anna Lada, Recenzja książki: J. Kirenko, M. Boczkowska Bezrobocie. Zachowania zdrowotne. Uwarunkowania, Praca socjalna tom 33 nr 3/2018
 • Anna Piech, Studia podyplomowe szansą na podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli, „Edukacja ustawiczna Dorosłych” nr 1/2010,
 • Anna Piech, Potencjał drzemie w dojrzałości – Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku, „Praca socjalna” nr 5 wrzesień-październik 2010,
 • Anna Piech, Formy przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego na przykładzie Centrum Integracji Społecznej „INTEGRO” w Lublinie (w:) A. Kanios, M. Czechowska – Bieluga (red.) Praca socjalna Kształcenie – działanie - konteksty, Kraków 2010, Wydawnictwo: Impuls,
 • Anna Piech, Rodzina naturalnym środowiskiem wychowawczym, (w:) D. Wosik – Kawala (red.) Rodzinne i instytucjonalne środowiska opiekuńczo – wychowawcze. Lublin 2011, Wydawnictwo: UMCS
 • Anna Piech, Danuta Wosik-Kawala, Teresa Zubrzycka-Maciąg, Doskonalenie zawodowe nauczycieli w ramach studiów podyplomowych, „Edukacja ustawiczna Dorosłych” nr 1/2011

Projekty:

Ocena systemu wsparcia procesu usamodzielniania wychowanków instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej do potrzeb występujących w tym zakresie (lata 2023-2024). Celem projektu jest diagnoza przygotowania usamodzielnianych wychowanków instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej do samodzielnego życia oraz ocena, w jakich obszarach usamodzielniani wychowankowie, rodziny zastępcze oraz placówki opiekuńczo - wychowawcze potrzebują wsparcia. Jednostką finansującą jest Województwo lubelskie z siedzibą w Lublinie. Kierownik grantu: prof. dr hab. Anna Kanios, członek zespołu badawczego: dr Anna Lada.

Rola Centrów Usług Społecznych w organizowaniu usług społecznych odpowiadających potrzebom seniorów w wieku 65 lat i więcej na terenie województwa lubelskiego. (lata: 2022-2023) Głównym celem badań jest określenie roli, potrzeb i możliwości Centrów Usług Społecznych (CUS) w diagnozowaniu i organizowaniu usług skierowanych do osób starszych (w wieku 65 lat i więcej) na terenie województwa lubelskiego. Jednostką finansującą jest Województwo lubelskie z siedzibą w Lublinie. Kierownik grantu: prof. dr hab. Anna Kanios, współpraca: dr Anna Lada.

Plany życiowe kobiet ukraińskich – badania Uchodźców wojennych w Polsce i w Niemczech (projekt realizowany jest w Zespole z prof. Anna Kanios oraz dr Anną Bocheńską - Brandt)

Pozytywne aspekty funkcjonowania młodych dorosłych w czasie pandemii covid 19 w Polsce (projekt realizowany jest w Zespole z dr Agnieszką Gabryś, dr Magdaleną Boczkowską)