The adressbook

dr Ewa Trojanowska

Stanowisko
asystent
Jednostki
KATEDRA PEDAGOGIKI RESOCJALIZACYJNEJ
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w semestrze zimowym środa 15:00-16:00


Konsultacje online po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym środa 16:00-17:00


https://kampus.umcs.pl/course/view.php?id=19503#section-1


Proszę na bieżąco sprawdzać terminy konsultacji, gdyż mogą ulec zmianie.


 Konsultacje z dnia 9 listopada (środa) przeniesione na 8 listopada (wtorek) w godzinach 13:00-14:00


W związku z wyjazdem na konferencję konsultacje w dniu 26 października nie odbędą się.


Zapraszam na konsultacje w najbliższy piątek 28 października w godz. 10:30-11:30 lub o komntakt mailowy.

Adres

ul. Głęboka 43, pok. 4.15
20-612 Lublin

O sobie

Obszary zainteresowań naukowych:

 • sprawiedliwość naprawcza oraz mediacja w sprwach karnych, nieletnich, rodzinnych, po wyroku oraz szkolna
 • readaptacja społeczna osób pozbawionych wolnosci oraz opuszczających zakłady karne
 • socjoterapia dzieci i młodzieży
 • skuteczność programów rescjalizacyjnych
 • przemoc w rodzinie
 • praca z rodziną wieloproblemową

 

Pełnione funkcje:

 • koordynator ds. Współpracy z Otoczeniem Zewnętrznym w  Katedrze Pedagogiki Resocjalizacyjnej (od września 2022r.)
 • koordynator kierunku Pedagogika resocjalizacyjna (od września 2022r.)

Działalność naukowa

 • W. Klimczak, A. Lewicka-Zelent, E. Trojanowska, Przemoc w rodzinie wobec kobiet
  z wyższym wykształceniem. Indywidualne studium przypadku

z wyższym wykształceniem. Indywidualne studium przypadku, Wyd. UMCS, Lublin 2020.

 1. E. Trojanowska, Gotowość do zadośćuczynienia sprawców przemocy w rodzinie jako podstawa do udziału w mediacjach po wyroku, „Probacja” 2020, nr 1, s. 119-140.
 2. A. Lewicka-Zelent, E. Trojanowska, Poziom i struktura dominujących kompetencji mediacyjnych mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności, Lubelski Rocznik Pedagogiczny” 2019, nr 38 (2), s. 147-168.
 3. A. Lewicka-Zelent, E. Trojanowska, Rozwijanie empatii u osób skazanych za przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, [w:] Bezpieczeństwo społeczne. Konteksty – zagrożenia – perspektywy, J. Michalski, A. Lewandowski, M. Wolińska (red.), Wyd. Naukowe Akademii Humanistycznej im Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, Pułtusk 2019, s. 143-160.
 4. A. Lewicka-Zelent, E. Trojanowska, Potrzeba wykorzystywania przez pracowników penitencjarnych mediacji w rozwiązywaniu konfliktów z udziałem osadzonych, „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 2018, nr 101, s. 95-108.
 5. A. Lewicka-Zelent, E. Trojanowska, Możliwości prowadzenia mediacji z udziałem osób osadzonych w opinii wychowawców penitencjarnych, „Probacja” 2018, nr 3, s. 5-27.
 6. E. Trojanowska, Wrażliwość sumienia a postawy wobec norm moralnych osób odbywających karę pozbawienia wolności, [w:] Wybrane aspekty resocjalizacji,
  R. Bogdzio, K. Szafrańska, Wyd. Pedagogium, Warszawa 2018.
 7. A. Lewicka-Zelent, E. Trojanowska, Możliwość szkolenia mediatorów z wykorzystaniem
  e-learningu
  , „Edukacja Technika Informatyka” 2018, nr 3, s. 268-273.
 8. Lewicka-Zelent A., Trojanowska E., 2018, Psychospołeczne funkcjonowanie uczniów klas siódmych w zreformowanej szkole podstawowej w kontekście zdrowia psychicznego, Annales sectio J, nr 2, s. 123-144.
 9. E. Trojanowska, Gotowość do zadośćuczynienia a empatia u osób odbywających karę pozbawienia wolności – komunikat z badań, „Kultura i Wychowanie” 2017, nr 12, s. 11-22.
 10. A. Lewicka-Zelent, E. Trojanowska, Możliwości i utrudnienia w realizacji programów mediacyjnych w resocjalizacji zakładowej na przykładzie programu „Mediacja szansą dla samego siebie i innych, [w:] Resocjalizacja, readaptacja i reintegracja społeczna – problemy, programy i perspektywy rozwoju komunikacji, (red.) I. Mudrecka, Wyd. Wyższej Szkoły Nauk Społecznych, Warszawa 2017, s. 241-252.
 11. E. Trojanowska, Wybrane aspekty diagnozy w socjoterapii dzieci w młodszym wieku szkolnym, [w:] Diagnoza w socjoterapii, (red.). E. Grudziewska, Wyd. Difin, Warszawa 2017, s. 89-120.
 12. A. Lewicka-Zelent, E. Trojanowska, Młodzież w świecie wartości. Teraźniejszość
  i przyszłość,
  [w:] Pedagogiczno-psychologiczne uwarunkowania wybranych zachowań ryzykownych, (red.) M. Dubis, Innovatio Press Wyd. Naukowe WSEI w Lublinie, Lublin 2017, s. 19-33.
 13. A. Lewicka-Zelent, E. Trojanowska, Rodzina z problemem przemocy. Podejście interdyscyplinarne, [w:] Przemoc rodzinna. Aspekty psychologiczne, pedagogiczne
  i prawne
  , (red.) A. Lewicka-Zelent, Difin, Warszawa 2017, s. 11-19.
 14. A. Lewicka-Zelent, E. Trojanowska, Woman as a couple violence victim, „Journal of Educational Review” 2015, Vol. 8 Issue 3, p. 253-261.
 15. E. Trojanowska, Rozwój psychospołeczny dzieci w wieku przedszkolnym
  i wczesnoszkolnym,
  [w:] Dziecko a rozwód. Bajki dla dzieci rozwodzących się rodziców, (red.) A. Lewicka-Zelent, K. Korona, Wyd. Difin, Warszawa 2015, s. 15-24.
 16. A. Lewicka-Zelent, E. Trojanowska, Wzmacnianie zasobów osobistych uczestników warsztatów mediacyjnych – uczniów sprawiających trudności wychowawcze, „Chowanna” 2015, t. 1 (44), s. 251-268.
 17. A. Lewicka-Zelent, E. Trojanowska, Dobro dziecka a prawo rodziców do rozwodu, „Niebieska Linia” 2014, nr 4, s. 2-5.
 18. A. Lewicka, E. Trojanowska, Szkolny warsztat mediacyjny a przemoc, „Niebieska Linia” 2014, nr 1, s.
 19. A. Lewicka-Zelent, E. Trojanowska, 2014, Empathy In manager’s, ,,Збірник наукових праць”, nr 10, s. 172-173.
 20. A. Lewicka-Zelent, E. Trojanowska, 2014, Family mediation in Poland, ,,Збірник наукових праць”, nr 10, s. 216-217.
 21. A. Lewicka-Zelent, E. Trojanowska, Poczucie osamotnienia a jakość życia młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, „Chowanna” 2014, t. 1 (42),
  s. 319-338.
 22. K. Korona, E. Trojanowska, 2013, Mediation in the paradigm of restorative justice, [w:] Information Technologies, Economics and Law: state and development perspectives (ITEL-2013), s.348-349.
 23. K. Korona, E. Trojanowska, Kompetencje społeczne a style rozwiązywania konfliktów przyszłych pedagogów, [w:] J. Piekarski, L. Tomaszewska, A. Głowala, M. Kamińska, Nowa jakość w edukacji?, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, Płock 2013, s.351-360.
 24. A. Lewicka, E. Trojanowska, A physioterapist. Aggresive or socially competent?, [w:] W. Basak, P. Pacuła (red.), Człowiek w opiece i terapii, Wyd. Więcesław, Jasło 2012,
  s. 128-157.
 25. A. Lewicka-Zelent, E. Trojanowska, Poziom asertywności wychowanków schroniska dla nieletnich, „Niepełnosprawność. Półrocznik naukowy. Problemy resocjalizacji penitencjarnej i niedostosowania społecznego” 2012, Nr 8, s. 105-123.
 26. A. Lewicka-Zelent, E. Trojanowska, Środowisko rodzinne a symptomy niedostosowania społecznego nieletnich dziewcząt, [w:] Prawne, administracyjne aspekty wychowania w rodzinie, (red.) S. Bębas, E. Jasiuk, Radom 2011, Wyd. WSH, s. 759-783.
 27. A. Lewicka, E. Trojanowska, Przemoc jako jeden ze sposobów rozwiązywania konfliktów przez gimnazjalistów, „Zeszyty Naukowe Pedagogia” 2011, nr 11, s. 125-136.Follow UMCS: