The adressbook

dr inż. Sara Lehmann-Konera

dr inż. Sara Lehmann-Konera
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
CENTRUM ECOTECH-COMPLEX

Adres

pok. 118D, Kraśnicka 2d
20-718 Lublin

O sobie

2019- Dr inż. nauk chemicznych, Katedra Chemii Analitycznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska. Promotor: Profesor dr hab. inż. Żaneta Polkowska; Promotor pomocniczy: Dr hab. Waldemar Kociuba; rozprawa nt.:”Badanie obecności zanieczyszczeń antropogenicznych w zlewniach arktycznych- oznaczanie i translokacja zanieczyszczeń atmosferycznych w zlodowaconych oraz niezlodowaconych zlewniach południowego obrzeżenia fiordów Bellsund i Recherche (Spitsbergen)”.

2012- Mgr inż. technologii ochrony środowiska (specjalność: Monitoring i analityka zanieczyszczeń środowiska),  Katedra Chemii Analitycznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska. Promotor: Profesor dr hab. inż. Żaneta Polkowska; praca magisterska nt.: „Badanie poziomów zanieczyszczeń obecnych w próbkach zebranych w trzech zlewniach okolic polskiej stacji badawczej (Hornsund, Spitsbergen)”.

2011- Inżynier ochrony środowiska, Katedra Ekologii Stosowanej, Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa Śródlądowego. Promotor: Dr Barbara Juśkiewicz-Swaczyna; praca inżynierska nt.: „Ocena stanu ochrony populacji sasanki otwartej (Pulsatilla patens L. Mill) na obszarach Natura 2000 w północnej Polsce”.


Działalność naukowa

Projekty badawcze, wyprawy polarne, staże i kursy naukowe, artykuły naukowe, monografie, udział w konferencjach

 PROJEKTY BADAWCZE

 1. Laureatka konkursu Narodowego Centrum Nauki „SONATINA 3”, nr grantu 2019/32/C/ST10/00483, tytuł projektu: „Badanie modyfikacji chemizmu wód powierzchniowych i podziemnych oraz transport zanieczyszczeń  antropogenicznych w zlewni niezlodowaconej potoku Renifera pod wpływem  zróżnicowanego zasilania przez wody opadowe (Bellsund Fiord, Spitsbergen)”- kierownik projektu w latach 2019-2022.
 2. Laureatka konkursu Narodowego Centrum Nauki „PRELUDIUM 9”, nr grantu 2015/17/N/ST10/03177, tytuł projektu: „Badanie zróżnicowania ładunków zanieczyszczeń antropogenicznych transportowanych w wodach zasilających peryglacjalną rzekę Scotta (Fiord Bellsund, Spitsbergen) przy ich modyfikacji pod wpływem wód opadowych (SW Spitsbergen)”- kierownik projektu w latach 2016-2019r.
 3. Laureatka programu "Inter PhD" finansowanego z Funduszy Europejskich (Politechnika Gdańska) na autorski projekt naukowy. Realizacja projektu pt. „Zlewnie glacjalne jako główny odbiorca zanieczyszczeń antropogenicznych- identyfikacja i oznaczanie zanieczyszczeń atmosferycznych oraz ich translokacja
  w zlewniach glacjalnych Svalbardu (Arktyka)", Longyearbyen, Norwegia, 01.07 - 30.09.2015r.

 WYPRAWY POLARNE

 1. Organizacja XXIX Wyprawy Polarnej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej na Spitsbergen, w ramach realizacji grantu SONATINA 3, 17.06 -09.08.2021 r.
 2. Uczestnictwo w XXVIII Wyprawie Polarnej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej na Spitsbergen, w ramach realizacji grantu PRELUDIUM 9, 18.07 - 07.09.2016 r.
 3. Uczestnictwo w XXV Wyprawie Badawczej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej na Spitsbergen, w ramach realizacji grantu nr 2011/01/B/ST10/06996 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, 05.07 - 23.08.2013 r.

 STAŻE I KURSY NAUKOWE

 1. Staż na Wydziale Geologii Arktycznej w Centrum Uniwersyteckim na Svalbardzie (ang. Department of Arctic Geology, University Centre in Svalbard (UNIS)) w ramach programu "Inter PhD" (Politechnika Gdańska), Longyearbyen, Norwegia, 01.07 - 30.09.2015r.
 2. "Organizing successful field-work", Association of Polar Early Career Scientists, Czeskie Budziejowice (24.09.2014).
 3. Staż w Laboratorium Chemisorpcji, Centrum Nanomateriałów Funkcjonalnych UMCS, w ramach programu „Advanced PhD” (Politechnika Gdańska), Lublin, 01.07-30.09.2014r.
 4. Kurs międzynarodowy European Research Course on Atmospheres „ERCA 2014”, Grenoble, Francja (7.01-08.02.2014).

 

 DOROBEK NAUKOWY

Artykuły w bazie Web of Science

 1. Sara Lehmann-Konera, Waldemar Kociuba, Stanisław Chmiel, Łukasz Franczak, Żaneta Polkowska, Effects of biotransport and hydro-meteorological conditions on transport of trace elements in the Scott River (Bellsund, Spitsbergen), PeerJ9, e11477, 2021, doi.org/10.7717/peerj.11477, (IF=2.984) 
 2. Sara Lehmann-Konera, Marek Ruman, Łukasz Franczak, Żaneta Polkowska, "Contamination of Arctic Lakes with Persistent Toxic PAH Substances in the NW Part of Wedel Jarlsberg Land (Bellsund, Svalbard)" Water 12.2: 411, 2020, doi.org/10.3390/w12020411, (IF=3,103)
 3. Sara Lehmann-Konera, Waldemar Kociuba, Żaneta Polkowska, Łukasz Franczak, Stanisław Chmiel, Concentrations and loads of DOC, phenols and aldehydes in a proglacial arctic river in relation to hydrometeorological conditions. A case study from the southern margin of the Bellsund Fjord-SW Spitsbergen, Catena, 174, 117-129, 2019 doi.org/10.1016/j.catena.2018.10.049, (IF=5,198)
 4. Michał Węgrzyn, Paulina Wietrzyk, Sara Lehmann-Konera, Stanisław Chmiel, Beata Cykowska-Marzencka, Żaneta Polkowska, Monica Alterskjær Sundset, Annual variability of heavy metals contents in the Svalbard reindeer's faeces as a result of their dietary preferences, Environmental Science and Pollution Research, 25(4), doi.org/10.1007/s11356-018-3479-8, (IF=4.223)
 5. Aneta Pacyna, Marcin Frankowski, Krystyna Kozioł, Michał Węgrzyn, Paulina Wietrzyk-Pełka, Sara Lehmann-Konera, Żaneta Polkowska, Evaluation of the use of reindeer droppings for monitoring essential and non-essential elements in the polar terrestrial environment, Science of the Total Environment, 658, 2019. doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.12.232, (IF=7.963) 
 6. Sara Lehmann, Grzegorz Gajek Stanisław Chmiel, Żaneta Polkowska, Do morphometric parameters and geological conditions determine chemistry of glacier surface ice? Spatial distribution of contaminants present in the surface ice of Spitsbergen glaciers (European Arctic). Environmental Science and Pollution Research, 23(23): 23385–23405, 2016, DOI 10.1007/s11356-016-7354-1, (IF=4,223)
 7. Sara Lehmann-Konera, Łukasz Franczak, Waldemar Kociuba, Stanisław Chmiel, Danuta Szumińska, Żaneta Polkowska, Comparison of hydrochemistry and organic compound transport in two non-glaciated High Arctic catchments with a permafrost regime (Bellsund Fjord, Spitsbergen), Science of the Total Environment, 613-614, 1037-1047, 2018. doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.09.064(IF=7,963)
 8. Danuta Szumińka, Małgorzata Szopińska, Sara Lehmann-Konera, Łukasz Franczak, Stanisław Chmiel, Paweł Kalinowski, Żaneta Polkowska, Water chemistry of tundra lakes in the periglacial zone of the Bellsund Fiord (Svalbard) in the summer of 2013, Science of the Total Environment, 624, 1669-1679, 2018doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.10.045(IF=7,963)
 9. Krzysztof Zawierucha, Marta Ostrowska, Tobias R. Vonnahme, Miloslav Devetter, Adam P. Nawrot, Sara Lehmann, Małgorzata Kolicka, Diversity and distribution of Tardigrada in Arctic cryoconite holes. Journal of Limnology, 75(3): 545-559, 2016. DOI: 10.4081/jlimnol.2016.1453 (IF=1,27)
 10. Krzysztof Zawierucha, Jakub Buda, Mirosława Pietryka, Dorota Richter, Edyta Łokas, Sara Lehmann-Konera, Nicoletta Makowska, Michał Bogdziewicz, Snapshot of microanimals and associated biotic and abiotic environmental variables on the edge of the south-west Greenland ice sheet, Limnology 1-10, 2016.  DOI: 10.1007/s10201-017-0528-9  (IF=1,34)
 11. Małgorzata Szopińska, Danuta Szumińska, Żaneta Polkowska, Katarzyna Machowiak, Sara Lehmann, Stanisław Chmiel, The Chemistry of River-Lake Systems in the Context of Permafrost Occurrence (Mongolia, Valley of the Lakes) Part I. Analysis of ions and trace metals, Sedimentary Geology, 340, 74, 2016 (IF=2,74)
 12. Żaneta Polkowska, Lidia Wolska, Leszek Łęczyński, Marek Ruman, Sara Lehmann, Katarzyna Kozak, Magdalena Matysik, Damian Absalon, Estimating the Impact of Inflow on the Chemistry of Two Different Caldera Type Lakes Located on the Bali Island (Indonesia), Water 7(4), 1712-1730, 2015, doi:10.3390/w7041712 (IF=3,103)
 13. Sara Lehmann, Waldemar Kociuba, Łukasz Franczak, Grzegorz Gajek, Leszek  Łęczyński, Katarzyna Kozak, Małgorzata Szopińska, Marek Ruman, Żaneta Polkowska, Studies on the Presence and Spatial Distribution of Anthropogenic Pollution in the Glacial Basin of Scott Glacier in the Face of Climate Change (Fiord Bellsund, Spitsbergen), AIP Conference Proceedings 1618, 297-300, 2014, ISBN 978-0-7354-1255-2 [dostępne online:  http://dx.doi.org/10.1063/1.4897733]
 14. Marek Ruman, Małgorzata Szopińska, Katarzyna Kozak, Sara Lehmann, Żaneta Polkowska, The Research of the Contamination Levels present in Samples of Precipitation and Surface Waters collected from the Catchment Area Fuglebekken (Hornsund, Svalbard Archipelago,) AIP Conference Proceedings 1618, 297, 2014, ISBN 978-0-7354-1255-2 [dostępne online: http://dx.doi.org/10.1063/1.4897732].
 15. Marek Ruman,Katarzyna Kozak, Sara Lehmann, Krystyna Kozioł, Żaneta Polkowska, Pollutants present in different components of the Svalbard archipelago environment. Ecological Chemistry and Engineering S., 19, 4, 571–584, 2012 (IF=1,37).

 Rozdział w książce

 1. Sara Lehmann-Konera, Marek Ruman, Krystyna Kozioł, Grzegorz Gajek, Żaneta Polkowska.: Glaciers as an important element of the World Glacier Monitoring implemented in Svalbard, (2017). W.: Glaciers evolution in a changing World, red. Godone D: InTechOpen, 2017, ISBN 978-953-51-3543-2

  Artykuły z listy MNiSW

 1. Katarzyna Kozak, Małgorzata Szopińska, Sara Lehmann, Żaneta Polkowska, Tereny polarne - interesującym      obszarem do badań; Część 1 Analityka próbek pochodzących  od organizmów żywych, Analityka 1, 86-91, 2014.

 Monografie pokonferencyjne

 1. Żaneta Polkowska, Lidia Wolska, Leszek Łęczyński, Marek Ruman,  Sara Lehmann, Katarzyna Kozak, Magdalena Matysik, Damian Absalon, The specific nature of chemical composition of water from volcanic lakes based on Bali case study, Praca: 5th International Conference on Environmental Science and Development-ICESD 2014, Singapur 19-20 Luty 2014 [APCBEE Procedia (Journal under Elsevier, ISSN: 2212-6708)].
 2. Sara Lehmann, Waldemar Kociuba, Grzegorz Gajek, Łukasz Franczak, Żaneta Polkowska, Dynamics of changes in the concentration levels of organic pollutants in the proglacial waters of the Scott River (Spitsbergen, SW Svalbard), Praca: Diversity and State of Polar Ecosystems, 35th Polar Symposium, str. 111-121.
 3. Klaudia Kosek, Sara Lehmann, Waldemar Kociuba, Grzegorz Gajek, Łukasz Franczak, Żaneta Polkowska, Morphometric parameters of the Renardbreen as an important factors determining the spatial distribution of chemical compounds on the glacier surface (Bellsund, Svalbard), Praca: Diversity and State of Polar Ecosystems, 35th Polar Symposium, str. 97-110.
 4. Katarzyna Kozak, Małgorzata Szopińska, Aneta Pacyna, Sara Lehmann, Żaneta Polkowska, Anthropopressure’s intensification with reference to Arctic ecosystems, Praca:Diversity and State of Polar Ecosystems, 35th Polar Symposium, str. 69-84.

Wystąpienia konferencyjne

 1. Sara Lehmann, Waldemar Kociuba, Łukasz Franczak, Grzegorz Gajek, Katarzyna Kozak, Małgorzata Szopińska, Żaneta Polkowska, Anthropogenic pollutants in the polar environment (Bellsund Fiord, Spitsbergen), Materiały konferencyjne:European Research Course on Atmospheres- ERCA 2014, Grenoble (Francja) 08.01-07.02-2014, str. 17.
 2. Sara Lehmann, Waldemar Kociuba, Grzegorz Gajek, Łukasz Franczak, Katarzyna Kozak, Małgorzata Szopińska, Jacek Namieśnik, Żaneta Polkowska, Contamination of proglacial waters of Scott River with formaldehyde and phenols (Bellsund, Spitsbergen), Materiały konferencyjne:Polar Ecology Conference 2014, 21-24.09.2014, Ceske Budejovice, Czechy, str. 88-89.
 3. Sara Lehmann, Waldemar Kociuba, Łukasz Franczak, Grzegorz Gajek, Leszek Łęczyński, Katarzyna Kozak, Małgorzata Szopińska, Marek Ruman, Żaneta Polkowska, Studies on the Presence and Spatial Distribution of Anthropogenic Pollution in the Glacial Basin of Scott Glacier in the Face of Climate Change (Fiord Bellsund, Spitsbergen), Materiały konferencyjne: 10th International Conference of Computational Methods in Sciences and Engineering, ICCMSE 2014, Ateny, 04-07.04. 2014, str. 301-304.
 4. Marek Ruman, Małgorzata Szopińska, Katarzyna Kozak, Sara Lehmann, Żaneta Polkowska, The Research of the Contamination Levels present in Samples of Precipitation and Surface Waters Collected from the Catchment Area Fuglebekken (Hornsund, Svalbard Archipelago), Materiały konferencyjne: 10th International Conference of Computational Methods in Sciences and Engineering, ICCMSE 2014, Ateny, 04-07.04.2014, str. 297-300.
 5. Katarzyna Kozak, Małgorzata Szopińska, Łukasz Stachnik, Marek Ruman, Sara Lehmann, Jacek Namieśnik, Żaneta Polkowska, Recognition of the atmospheric precipitation role in the process of POPs migration on the example of PAHs and PCBs in relation to the arctic catchment (Hornsund, Svalbard), Materiały konferencyjne:  XXXV Sympozjum Polarne, Diversity and state of polar ecosystems, Wrocław, 4-7.06.2014, str. 68.
 6. Sara Lehmann-Konera, Grzegorz Gajek, Stanisław Chmiel, Żaneta Polkowska, Spatial distribution of contaminants present in the surface ice of Spitsbergen glaciers (European Arctic), Impact of climate change and pollution on vegetation distribution and condition in the temperate, boreal, alpine and arctic zones of northern Europe, Warszawa, 26-27.10.2016
 7. Sara Lehmann-Konera, Żaneta Polkowska, Pollution of the Scott River with persistent toxic PAH substances- composition and origin in key points of the catchment (Bellsund, Spitsbergen), Materiały konferencyjne: XXXVIII International Polar Symposium, Environmental changes in polar regions: new problems-new solutions, Toruń, 18-12.11.2021

 Doniesienia konferencyjne

 1. Sara Lehmann, Waldemar Kociuba, Grzegorz Gajek, Łukasz Franczak, Leszek Łęczyński, Żaneta Polkowska, Dynamics and spatial distribution of changes in the concentration levels of anthropogenic pollutants in the proglacial waters of the Scott River, Materiały konferencyjne: The Arctic Hub Regional and Global Perspective, ASSW 2013 Kraków - Polska, 13-19 Kwietnia 2013, nr posteru: 4.1.11 [dostępne online:  http://www.assw2013.us.edu.pl/?p=register/schedule].
 2. Sara Lehmann, Waldemar Kociuba, Grzegorz Gajek, Łukasz Franczak, Leszek Łęczyński, Żaneta Polkowska, Environmental conditions of differentiation of anthropogenic pollutants concentrations present in the water bodies of small catchments of the Svalbard, Materiały konferencyjne: The Arctic Hub Regional and Global Perspective, ASSW 2013 Kraków - Polska, 13-19 Kwietnia 2013, nr posteru: 4.1.20 [dostępne online:  http://www.assw2013.us.edu.pl/?p=register/schedule]
 3. Sara Lehmann, Waldemar Kociuba, Grzegorz Gajek, Łukasz Franczak,
  Katarzyna Kozak, Jacek Namieśnik, Żaneta Polkowska, Organic compounds of anthropogenic origin present in a small glaciated catchment of Scott Glacier (Bellsund, SW Svalbard), Materiały konferencyjne: 35th Polar Symposium, Diversity and state of polar ecosystems, Wrocław, 4-7 Czerwca 2014, str.72.
 4. Sara Lehmann, Łukasz Franczak, Grzegorz Gajek, Leszek Łęczyński, Katarzyna Kozak, Żaneta Polkowska, Arctic lakes as a sink of anthropogenic pollutants (Bellsund, SW Spitsbergen), Materiały konferencyjne: 35th Polar Symposium, Diversity and state of polar ecosystems, Wrocław, 4-7 Czerwca 2014, str.71.
 5. Sara Lehmann, Grzegorz Gajek, Łukasz Franczak, Waldemar Kociuba, Leszek Łęczyński, Stanisław Chmiel, Katarzyna Kozak, Żaneta Polkowska, Spatial distribution of metals present on the surface of scott and blomli glaciers (Bellsund, SW Spitsbergen), Materiały konferencyjne: 35th Polar Symposium, Diversity and state of polar ecosystems, Wrocław, 4-7 Czerwca 2014, str. 73.
 6. Sara Lehmann, Waldemar Kociuba, Łukasz Franczak, Grzegorz Gajek, Katarzyna Kozak, Małgorzata Szopińska, Żaneta Polkowska, Anthropogenic pollutants in the polar environment (Bellsund Fiord, Spitsbergen), European Research Course on Atmospheres- ERCA 2014, Grenoble (France) 08.01-07.02-2014, str.17.
 7. Katarzyna Kozak, Sara Lehmann, Żaneta Polkowska, Marek Ruman,  Wiesława Ewa Krawczyk, Jacek Namieśnik, Determination of metals concentration levels in the surface water samples collected in the vicinity of The Hornsund Fiord (Polish Polar Station), Materiały konferencyjne: The Arctic Hub Regional and Global Perspective, ASSW 2013 Kraków - Polska, 13-19 Kwietnia 2013, nr posteru: 4.1.10 [dostępne online:  http://www.assw2013.us.edu.pl/?p=register/schedule]
 8. Katarzyna Kozak, Sara Lehmann, Marek Ruman, Żaneta Polkowska, Migracja metali w środowisku polarnym na przykładzie zlewni rzeki Revelvy, Materiały konferencyjne :56 Zjazd PTChem i SITPChem, Siedlce 16-20 września 2013, str. 337.
 9. Żaneta Polkowska, Sara Lehmann, Łukasz Franczak, Waldemar Kociuba, Grzegorz Gajek, Katarzyna Kozak, Impact of extreme weather events (heavy precipitation) on concentration levels of organic pollutants in arctic lakes, American Meteorological Society- AMS 2015, Phoenix, Arizona, 4-8 Stycznia 2015, str. 187.
 10. Żaneta Polkowska, Sara Lehmann, Waldemar Kociuba, Grzegorz Gajek,
  Łukasz Franczak, Leszek Łęczyński, Stanisław Chmiel, Zróżnicowanie poziomów stężeń metali obecnych  w ciekach wodnych małych zlewni Svalbardu, Materiały konferencyjne: 57 Zjazd PTChem i SITPChem, Częstochowa 14-18 Września 2014, str. 184.
 11. Żaneta Polkowska, Katarzyna Kozak, Sara Lehmann, Ocena stanu środowiska w Sudetach i Tatrach na podstawie parametru OWO i wybranych parametrów fizykochemicznych oznaczanych w próbkach opadów i osadów atmosferycznych, Materiały konferencyjne: 56 Zjazd PTChem i SITPChem, Siedlce 16-20 września 2013, str. 357.
 12. Katarzyna Kozak, Małgorzata Szopińska, Łukasz Stachnik, Marek Ruman, Sara Lehmann, Jacek Namieśnik, Żaneta Polkowska, Chemometric analysis in a study of levels of metal concentration in surface water trials, obtained from the area of Revelva river catchment, Materiały konferencyjne: 35th Polar Symposium, Diversity and state of polar ecosystems, Wrocław, 4-7 Czerwca 2014, str. 67.
 13. Sara Lehmann-Konera, Waldemar Kociuba, Stanisław Chmiel, Łukasz Franczak, Żaneta Polkowska, Influence of hydrometeorological conditions on transport
  of organic compounds in proglacial Scott River (Spitsbergen, Svalbard), Materiały konferencyjne: “A dynamic Arctic in global change” Arctic Science Summit Week (ASSW 2017), Praga- Czechy, 3–7  Kwietnia 2017, str. 92.
 14. Małgorzata Szopińska, Sara Lehmann-Konera, Danuta Szumińska, Stanisław Chmiel, Łukasz Franczak, Paweł Kalinowski, Żaneta Polkowska, The fresh water chemistry in periglacial zone of the Bellsund Fiord (Spitsbergen) observed during the two Arctic summer seasons, Materiały konferencyjne: “A dynamic Arctic in global change” Arctic Science Summit Week (ASSW 2017), Praga- Czechy, 3–7  Kwietnia 2017, str. 94.
 15. Krzysztof Zawierucha, Jakub Buda, Mirosława Pietryka, Dorota Richter, Edyta Łokas, Sara Lehmann-Konera, Nicoletta, Makowska, Michał Bogdziewicz, Relation between micro animals (tardigrada, rotifera) and environmental factors on the margin of Greenland Ice Sheet, “A dynamic Arctic in global change” Arctic Science Summit Week (ASSW 2017), Praga- Czechy, 3–7  Kwietnia 2017, str. 144.
 16. Sara Lehmann-Konera, Waldemar Kociuba, Joanna Potapowicz, Żaneta Polkowska, Rainfall as a factor influencing organic pollutants level in Scott River water in the summer of 2016 (Bellsund Fjord, Spitsbergen), 37th Polar Symposium, ―Polar change- Global change‖, Poznań, 7-10 Czerwca 2018, str. 121-122.
 17. Paulina Wasilewska, Dorota Górniak, Katarzyna Jankowska, Sara Lehmann-Konera, Żaneta Polkowska, Structural characteristic of prokaryotes post-glacial reservoirs of the Bellsund area (West Spitsbergen)), 37th Polar Symposium, ―Polar change- Global change‖, Poznań, 7-10 Czerwca 2018, str. 139.
 18. Sara Lehmann-Konera, Łukasz Franczak, Kamil Nowiński, Mateusz Dobek, Piotr Zagórski, Żaneta Polkowska, Spatial and temporal changes of physicochemical parameters of surface and subsurface water in the non-glaciated Reindeer Creek catchment (Bellsund, Spitsbergen), Materiały konferencyjne: XXXVIII International Polar Symposium, Environmental changes in polar regions: new problems-new solutions, Toruń, 18-12.11.2021