The adressbook

dr Magdalena Barabas

dr Magdalena Barabas
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA TEORII WYCHOWANIA
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w semestrze zimowym rok akad. 2023/2024


w trybie stacjonarnym


wtorek godz. 13.00 - 14.00 - pokój nr 3.20 Instytut Pedagogiki ul. Głęboka


w trybie on-line


wtorek godz. 14.00 - 15.00


Proszę o wcześniejszą informację o chęci spotkania przez pocztę elektroniczną: magdalena.barabas@mail.umcs.pl

O sobie

Certyfikowany specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (certyfikat PARPA)
Coach Edukacji Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (Certyfikat LETSR)

Psychoterapeuta w nurcie Terapii Gestalt

Aktualna tematyka badawcza

przeciwdziałanie przemocy, interwencja kryzysowa, profilaktyka społeczna, uwarunkowania procesu wychowania

 

Doktoranci  (promotor pomocniczy)
 
Mgr Ilona Szostak-Jośko: Psychospołeczne uwarunkowania satysfakcji z pracy nauczycieli szkół podstawowych
 
Projekty badawcze
-
 Nagrody i wyróżnienia
 Medal Komisji Edukacji Narodowej


Działalność naukowa

 wykaz wybranych publikacji:

 1. Barabas M.(2006),Telewizja a poziom agresji nastolatków, Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze 1(446), s. 30-32.
 2. Barabas M. (2011),Diagnoza i praca z uczniem zdolnym(w) Zubrzycka – Maciąg T., Wosik – Kawala D. (red.) Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela,  Kraków, s. 27 – 42
 3.  Barabas M.(2011),Opieka nad dzieckiem jako przedmiot zainteresowań pedagogiki opiekuńczej(w:)Wosik – Kawala D. (red.) Rodzinne i instytucjonalne środowiska opiekuńczo-wychowawczeLublin
 4.  Barabas M.(2011),Źródła wsparcia społecznego kobiet dotkniętych przemocą w rodzinie – komunikat z badań(w:) S. Bębas (red.) Zagrozenia i problemy współczesnej rodziny , Radom
 5. M. Barabas, T. Zubrzycka – Maciąg: Wagary uczniów gimnazjum w kontekście klimatu wychowawczego szkoły (w:) J. Kirenko, D. Wosik-Kawala, T. Zubrzycka-Maciąg  (red.) „Wychowanie wobec wyzwań współczesności”, Lublin 2011 s. 49-65
 6.  Barabas M.(2011),Postawy rodzicielskie bezdomnych matek samotnie wychowujących dzieci – komunikat z badań(w) Wychowanie na co dzień 2011 nr 3(210) s. 26-30
 7. Barabas M., Wrótniak J. (2014), Opiekun-wychowawca w poglądach pedagogicznych Janusza Korczaka, [w:] M. Korczyński, M. Okrasa, B. Wierzchowska-Konera, Pochylmy się nad dzieckiem. Idea i dzieło Janusza Korczaka, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s.273-281,  ISBN 978-83-7784-560-8
 8. Barabas M.(2015), Wartości deklarowane matek doświadczających przemocy w rodzinie (w) W. Furmanek, A. Długosz (red.) Wartości w pedagogice. Rodzina i szkoła środowiskami urzeczywistniania wartości. Wydawnictwo UR, Rzeszów, s. 127-136, ISBN 978-83-7996-131-3
 9. Barabas M. (2015), Wyuczona bezradność a zasoby osobiste osób niepełnosprawnych ruchowo. Lublin, ISBN 978-83-7784-751-0
 10. Klimek L., Barabas M. (2015), Poczucie sensu życia matek samotnie wychowujących dzieci W: „Wychowanie w Rodzinie” t. XI (1/2015), ss.229-244
 11. Barabas M., Sikora D.,(2016) Nauczyciel Małej Szkoły wobec zjawiska przemocy w rodzinie W: (red.) R. Pęczkowski, Nauczyciel i uczeń w przestrzeni małej szkoły,  Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, ss.93-105, ISBN: 978-83-7996-251-8,
 12. Barabas M. (2016), Wartości w życiu i spuściźnie pedagogicznej Janusza Korczaka W: Roczniki Teologiczne Tom LXIII, zeszyt 11  , ss. 5-18
 13. Barabas M. (2016), Interwencja kryzysowa w pracy pedagoga szkolnego,  Lubelski Rocznik Pedagogiczny  Tom XXXV, z. 1   s. 197-210
 14. Barabas M. (2017), Zagrożenia w wychowaniu do wartości we współczesnej szkole w opinii studentów pedagogiki w: J. Górniewicz (red.) Edukacja – w stronę kluczowych wartości, Wydawca Centrum Badań Społecznych UWM katedra UNESCO UWM, Olssztyn – Białystok, s. 85-94
 15. Barabas M. (2018), Fonoholizm zagrożeniem dla rozwoju dzieci i młodzieży, Edukacja – Technika – Informatyka. Kwartalnik Naukowy Nr 2(24)2018, s. 92-97.
 16. Barabas M. (2018), Wartości uniwersalne w  Internecie, Edukacja – Technika – Informatyka. Kwartalnik Naukowy Nr 3(25)2018, s. 206-211.
 17. Barabas M. (2018), Praca z rodzicem/opiekunem dziecka po przeżyciach traumatycznych w nurcie Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach, Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze 570 (5), s. 26-33.
 18. Barabas M. (2018), Praca w nurcie Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach z rodzicem wspierającym dziecko wykorzystywane seksualnie, Rozwiązania nr 3, Warszawa - Toruń, s.12-17.
 19. Barabas M. (2018), Rola wartości uniwersalnych - odpowiedzialność  w opinii nauczycieli Roczniki Teologiczne Tom LXV,  zeszyt 11 katechetyka  , ss. 163-172.  
 20. Barabas M. (2018), Kobieta niepełnosprawna w obliczu przemocy, Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych Tom 27 nr 2, s. 195-207.  
 21. Barabas M. (2019), Dziecko krzywdzone – uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych W: A. Karpińska, M. Zińczuk, P. Remża (red.) Oblicza edukacji w prospektywnym oglądzie. Edukacja w dialogu i perspektywie. Toruń: Wyd. Adam Marszałek s. 218-226.
 22. Barabas M. (2019), Autorytety w życiu współczesnej młodzieży, Edukacja – Technika – Informatyka. Kwartalnik Naukowy Nr 3(29)2019, s. 15-20.
 23. Barabas M. (2019), Zachowania sekstingowe współczesnej młodzieży, Edukacja – Technika – Informatyka. Kwartalnik Naukowy Nr 3(29)2019, s. 15-20.164-169
 24. T. Zubrzycka-Maciąg, M. Barabas, J.Wrótniak (2020), Człowiek – wartości – wychowanie, Lubelski Rocznik Pedagogiczny, Vol 39, No 2 ss.274, ISSN: 0137-6136
 25. Barabas M. (2020),Zachowania agresywne uczniów wobec katechetów, Lubelski Rocznik Pedagogiczny  Vol 39, No 2 (2020),  s. 103-112
 26. Barabas M. (2020), Dziecko uwikłane w przemoc W: J. Andrzejewska, B. Bilewicz – Kuźnia (red.) Oblicza edukacji przedszkolnej i szkolnej. Lublin: Wyd. UMCS. 209-224.
 27. Barabas M., (2021), Kompetencje nauczyciela w zakresie profilaktyki w szkole W: A. Karpińska, M. Zińczuk, K. Kowalczuk (red.) Nauczyciel we współczesnej rzeczywistości edukacyjnej, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, ISBN 978-83-7431-658-3, s. 239-250.
 28. Barabas M. (2021),Parentyfikacja w rodzinach doświadczających przemoyLubelski Rocznik Pedagogiczny  Vol 40, No 3(2021), s. 219-233,DOI: 10.17951/lrp.2021.40.3.219-233
 29. Barabas M.(2022). Przed katastrofą, Refleksje Nr 2(2022), s. 2-27, ISSN 2450-8748,refleksje.zcdn.edu.pl

 30. Barabas M. (2022), Działania z zakresu interwencji kryzysowej w pracy nauczyciela. Roczniki Pedagogiczne, Tom 14(50) 2, s. 133-146. DOI: https://doi.org/10.18290/rped22142.1