The adressbook

prof. dr hab. Walenty Baluk

prof. dr hab. Walenty Baluk
Stanowisko
profesor
Jednostki
CENTRUM EUROPY WSCHODNIEJ, INSTYTUT NAUK O POLITYCE I ADMINISTRACJI, KATEDRA BEZPIECZEŃSTWA MIĘDZYNARODOWEGO
Funkcje
Dyrektor Centrum, Z-ca Dyrektora Instytutu
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://pbn.nauka.gov.pl/core/#/profile/public/5e7092f5878c28a04739fee2
https://orcid.org/0000-0003-3295-4872
Konsultacje

W semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021


poniedziałek -  13:00 - 13:45 (zdalna forma - wymagany wcześniejszy kontakt)


wtorek - 8:30 - 9:30 (j.w.)


 

O sobie

W 1997 r. zostałem absolwentem Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego uzyskałem stopień doktora (2000) i doktora habilitowanego (2007) nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. W latach 2000-2011 byłem zatrudniony na stanowisku adiunkta w Zakładzie Badań nad Europą Wschodnią w Instytucie Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2011 r. zostałem profesorem w Zakładzie Praw Człowieka na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W 2014 r. uzyskałem tytuł profesora zwyczajnego oraz zostałem dyrektorem Centrum Europy Wschodniej UMCS. W swoim dorobku posiadam ponad 120 różnego rodzaju publikacji naukowych z zakresu badań wschodnioeuropejskich. Od 2015 roku jestem redaktorem naczelnym czasopisma "Wschód Europy. Studia humanistyczno-społeczne".  


Działalność naukowa

Zainteresowania naukowe obejmują systemy polityczne, politykę zagraniczną i bezpieczeństwa oraz stosunki narodowościowe w państwach Europy Wschodniej. Z tego zakresu opublikował ponad 120 różnego rodzaju prac naukowych. Najważniejsze prace:

Baluk W., Koncepcje polityki narodowościowej Ukrainy. Tradycje i współczesność, Wrocław 2002;

Baluk W., Kształtowanie systemu partyjnego Ukrainy w okresie transformacji ustrojowej (1987-2004), Wrocław 2006;

Baluk W., Czajowski A. (red.), Ustroje polityczne krajów Wspólnoty Niepodległych Państw, Wrocław 2007;

Baluk W. (red.), Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa krajów Wspólnoty Niepodległych Państw, Wrocław 2008;

Baluk W. (red.), Polityka bezpieczeństwa narodowego państw obszaru WNP, Toruń 2009;

Baluk W., Herbut R. (red.), Transformacja systemów politycznych państw obszaru byłego Związku Radzieckiego, Wrocław 2010;

Baluk W., Koalicje gabinetowe na Ukrainie w latach 2002-2012, Lublin 2012;

Балюк В., "Украинский кризис" - гражданская или гибридная война, "Wschód Europy" 2015/1.

Baluk W., Wyobrażenie nowej Europy Wschodniej, "Wschód Europy" 2016/1.

Baluk W., Doroszko M. (red.), Wojna hybrydowa Rosji przeciwko Ukrainie w latach 2014-2016, Lublin 2017;

Baluk W., Formalny i materialny wymiar partnerstwa strategicznego Polski i Ukrainy, "Sprawy Międzynarodowe" 2018/1;

Балюк В., Дорошко М, (ред.), Українсько-польські відносини в умовах гібридних загроз безпеці, Київ - Люблін 2019.

   

 

 
Follow UMCS: