The adressbook

dr hab. Joanna Wierzejska

dr hab. Joanna Wierzejska
Stanowisko
adiunkt ze stopniem naukowym dr hab.
Jednostki
KATEDRA PEDAGOGIKI PRACY I ANDRAGOGIKI
Telefon
81 537 63 35
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w semestrze letnim 2022/2023 odbywać się będą:


- wtrybie stacjonarnym w każdą środę w godzinach 11:30-12:30 w pokoju 209 w Instytucie Pegagogiki ul. Głęboka 43.


- w trybie zdalnym w każdy wtorek w godzinach 10:15-11:15 na Wirtualnym Kampusie po uprzednim kontakcie mailowym:


joanna.wierzejska@mail.umcs.pl


Link do konsultacji: https://kampus.umcs.pl/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=400972


 


 


 

Adres

ul. Głęboka 43
20-612 Lublin

O sobie

Moje główne zainteresowania naukowe obejmują problematykę przygotowania zawodowego oraz funkcjonowania w pracy pedagogów pełniących różne role zawodowe,  kształcenia akademickiego oraz funkcjonowania absolwentów na rynku pracy jak również problematykę pracy w zawodach trudnych i niebezpiecznych.

Jestem sekretarzem czasopisma naukowego Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio J. Paedagogia-Psychologia


Działalność naukowa

Doktoranci:

Mirosława Laskowska: Podmiotowe korelaty postaw nauczycieli wobec doskonalenia zawodowego

 

Monografie naukowe:

Wierzejska J., Poczucie podmiotowości pedagogów szkolnych a ich osobowościowe wyznaczniki pracy, Lublin 2018, Wydawnictwo UMCS, ss. 323.

Wierzejska J., Poczucie obciążenia pracą pedagogów funkcjonujących w zawodach pomocowych, Lublin 2017, Wydawnictwo UMCS, ss. 289.

Wierzejska J., Karpenko O. (2015), Wizja kariery zawodowej młodzieży polskiej i ukraińskiej kończącej studia pedagogiczne, Kraków: Oficyna Wyd. „Impuls”, ss. 264.

Wierzejska J. (2014),  Absolwenci studiów pedagogicznych UMCS na rynku pracy, Lublin: Wyd. UMCS, ss. 238.

 

Opracowania pod redakcją:

 1. Wierzejska J., Nowosad K. (red.)Aktualne problemy pedagogiki i psychologii pracy, Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio J. Paedagogia-Psychologia” Vol XXXII No 4 (2019).
 2. Wierzejska J. (red.), Praca i rozwój zawodowy. Wybrane aspekty, „Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio J. Paedagogia-Psychologia” Vol XXX No 2 (2017).
 3. Wierzejska J.  (red.), Człowiek w sytuacji pracy, „Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio J. Paedagogia-Psychologia” Vol XXIX No 4 (2016).
 4. Wierzejska J., Karpenko O., Franczak R. (red.), Current research problems of polish education, Lublin 2017, ss. 258.
 5. Chepil M., Karpenko O., Konaszewska J. (red.), Teacher education in Ukraine: historical experience and modern challenges, Lublin, 2014, ss. 284.
 6. Chepil M., Karpenko O., Konaszewska J. (red.), Topical issues of future teachers training in Ukraine, Lublin 2014 ,ss. 238.

Artykuły naukowe:

 1. Konaszewska J., Wizje kariery zawodowej studentów kończących studia magisterskie a ich poziom optymizmu [w:] K. Denek, A. Kamińska, P. Oleśniewicz (red.), Edukacja Jutra. Od uniwersytetu do starości. Aspekty edukacji osób dorosłych, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Sosnowiec 2014, s. 93-105.
 2. Konaszewska J., Wartości związane z pracą osób migrujących zarobkowo, „Problemy Profesjologii”, Nr 2/2014, s. 161-173.
 3. Konaszewska J., Bera R., Kształcenie uniwersyteckie pedagogów a rynek pracy, [w:] T. Boruta, A. Klim-Klimaszewska, M. Wiśniewska (red.), Edukacja ku przyszłości, T. 3. Wyzwania i zaniechania w kształceniu pedagogów, Siedlce 2014, s. 75-94 (mój udział 50%).
 4. Konaszewska J., Radzenie sobie z problemami w pierwszej pracy pedagogów a ich poczucie własnej skuteczności, [w:] R. Bera, K. Klimowska, A. Dudak (red.), Jakość kształcenia w szkole wyższej. Obszar nauk pedagogicznych, Wyd. UMCS, Lublin 2014, s. 233-241.
 5. Wierzejska J., Znaczenie pracy w życiu młodzieży kończącej studia wyższe, [w:] K. Białożyt, J. Matejek (red.), Praca w życiu człowieka i jej społeczno-edukacyjne uwarunkowania, , wyd. <scriptum>, Kraków 2015, s.147 – 160.
 6. Bera R., Wierzejska J., Praca jako wartość w życiu człowieka, [w:] „Edukacja dla współczesności. Zbiór prac naukowych 1”, Kijów 2015, s. 319-326.
 7. Wierzejska J., Karpenko O., Wartość pracy w świadomości polskich i ukraińskich studentów, [w:] "Edukacja dla współczesności. Zbiór prac naukowych 1", Kijów 2015, s. 422-432 (udział 50%).
 8. Wierzejska J., Kompetencje społeczne absolwentów studiów pedagogicznych, W: Edukacja jutra. Kształcenie osób dorosłych – aktywność w życiu zawodowym, red. K. Denek, A. Kamińska, P. Oleśniewicz, Sosnowiec 2015, s.35-47.
 9. Wierzejska J., Motywacja osiągnięć w karierze międzynarodowej przyszłych pedagogów a ich nadzieja na sukces, „Edukacja ustawiczna dorosłych PJCF”, nr 3(90) /2015, s. 87-98.
 10. Wierzejska J., Proaktywność w budowaniu kariery zawodowej młodzieży kończącej studia wyższe, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika”, 13/2016, s. 121-130.
 11. Wierzejska J., Kompetencje społeczne studentów kierunków technicznych i społecznych, „Studia edukacyjne”, 39/2016, s. 155-168.
 12. Wierzejska J., Otwartość na nowe doświadczenia w karierze międzynarodowej młodych pedagogów, „Edukacja ustawiczna dorosłych PJCF”, nr 4 (95)/2016, s.81-90.
 13. Wierzejska J., Oczekiwania zawodowe pilotów wojskowych a ich nadzieja na sukces, „Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio J. Paedagogia-Psychologia” Vol XXIX No 4 (2016), s. 131-152.
 14. Wierzejska J., Job Satisfaction Among Young Pedagogues and the Values They Hold in relations to Their Work, W: J. Wierzejska, O. Karpenko, R. Franczak (red.), Current research problems of polish education, Lublin 2017, s. 33-48.
 15. Wierzejska J., Nowe obszary i problem badawcze pedagogiki pracy, „Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio J. Paedagogia-Psychologia” Vol XXX No 2 (2017), s. 41-49. Wierzejska J., New research areas and research problems in labor pedagogy, “Human Studies. Series of Pedagogy”, 6/38 (2018), s. 74-83.
 16. Wierzejska J., Plany emigracji zarobkowej a otwartość na nowe doświadczenia absolwentów kończących studia wyższe, [w:] U. Szuścik, A. Murzyn (red.), Przedsiębiorczość jako wartość w edukacji, Katowice 2017, s. 183-196.
 17. Wierzejska J., Postawy wobec pracy pedagogów a ich nadzieja na sukces, “Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio J. Paedagogia-Psychologia” Vol. XXX No 2(2017), s. 127-145.
 18. Wierzejska J., Poczucie kontroli pilotów wojskowych w sytuacji pracy, „Edukacja ustawiczna dorosłych PJCF”,  Nr 4(99)/2017, s. 114-127.
 19. Wierzejska J., Poczucie zagrożenia bezrobociem młodzieży kończącej studia wyższe, „Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio J. Paedagogia-Psychologia” Vol XXX No 4 (2017), s. 127-145.
 20. Wierzejska J., Proaktywność pedagogów szkolnych a ich poczucie sprawowania kontroli w sytuacji pracy, [w:] J. Madalińska-Michalak, N.G. Pikuła, K. Białożyt (red.), Edukacja i praca nauczyciela: ciągłość -zmiana- konteksty, Rozwój. Profesjonalizm. Kompetencje, Biblioteka Instytutu Pracy Socjalnej UP, Kraków 2018, s. 257-272.
 21. Wierzejska J., Kompetencje zawodowe przyszłych pedagogów polskich i ukraińskich a rynek pracy, „Pedagogika Rodziny” Nr 1/2018, s. 125-134.
 22. Wierzejska J., Poczucie własnej skuteczności pedagogów szkolnych a ich stres zawodowy, „Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio J. Paedagogia-Psychologia” Vol. XXXI No 1(2018), s. 23-40.
 23. Wierzejska J., problemy zawodowe polskich emigrantów a sposoby radzenia sobie ze stresem, "Problemy profesjologii" Nr 1/2018, s. 191-205.
 24. Wierzejska, J., Transition to the job market of university graduates. Opportunities and barriers, "Szkoła-Zawód-Praca", Nr 15/2018, s. 22-28.
 25. Wierzejska, J., Bera, R. (2019), Plany życiowe i zawodowe młodzieży polskiej. W: F. Szlosek (red.), Pedagogika - Bez granic. Warszawa: APS, s. 403-419.
 26. Wierzejska, J., Sanecki, G., Nowosad, K. (2019), Zagrożenia w kreowaniu własnej kariery zawodowej postrzegane przez młodzież. W: R. Bera, S. M. Kwiatkowski (red.), Młodzież wobec współczesnych zagrożeń w życiu społecznym. Wyzwania dlapedagogiki bezpieczeństwa. Warszawa: APS. s. 542-625.
 27. Wierzejska, J. (2019). Poczucie odpowiedzialności zawodowej pedagogów szkolnych. W: Edukacja dla pokoju. Zbiór prac naukowych 2 (s. 134-152). Kijów: Wydawnictwo TOW "Jurka Ljubczenka".