The adressbook

dr Alicja Lisiecka

dr Alicja Lisiecka
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA PEDAGOGIKI KULTURY
Funkcje
Koordynator wydziałowy ds. programu Erasmus+
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Semestr zimowy 2023/2024:


Konsultacje stacjonarne: wtorek 16.45 - 17.45 (Instytut Pedagogiki, p. 420)


Konsultacje zdalne - poniedziałek 8.00 – 9.00
Link do konsultacji: https://kampus.umcs.pl/course/view.php?id=26106


Zgłoszenia na konsultacje zdalne proszę przesyłać drogą mailową na adres: alicja.lisiecka@mail.umcs.pl

O sobie

Pedagog. Absolwentka studiów podyplomowych Historia Sztuki, Muzyka, Teatr i Film, specjalizacja: Historia sztuki i współczesna kultura wizualna (IS PAN) oraz Public relations i marketing medialny (UMCS). Koordynator wydziałowy ds. programu Erasmus+ (kierunek: psychologia). Członek Towarzystwa Historii Edukacji.

Projekty:

1. Międzynarodowy projekt „Innowacyjne zasoby edukacyjne w kształceniu zdalnym” (2021-2023) - kierownik merytoryczny ds. materiałów audiowizualnych. Projekt uznany przez Narodową Agencję Erasmus+ za przykład dobrej praktyki.


Działalność naukowa

Aktualna tematyka badawcza

 • Wychowanie estetyczne w perspektywie historycznej
 • Edukacja estetyczna/pedagogika kultury
 • Marketing/animacja kultury

Publikacje od 2020r.
Monografie:

 1. Lisiecka A., Założenia realizacji przedmiotów artystycznych w polskim szkolnictwie powszechnym w latach 1918-1939, wyd. UMCS, Lublin 2020, ss. 231.
 2. Lisiecka A., Pedagogiczne spojrzenie na kategorię wstrętu w sztuce popularnej. Propozycje interpretacyjne dla wybranych fenomenów, wyd. UMCS, Lublin 2022, ss. 154.

Artykuły i rozdziały:

 1. Lisiecka A., Dehumanizacja Obcego. Rola sztuki popularnej w uświadamianiu problemu na przykładzie Men Against Fire (2016), „Edukacja Międzykulturowa” 2023, nr 1(20), ss. 132-143. 
 2. Lisiecka A., Chimicz D., Lewicka-Zelent A., Mental Health Support in Higher Education during the COVID-19 Pandemic: A Case Study and Recommendations for Practice, "Int. J. Environ. Res. Public Health" 2023, nr 20, 4969. (Scopus)
 3. Chimicz D., Lewicka-Zelent A., Lisiecka A., Mood and Emotions among Inmates after COVID-19 Pandemic, "Int. J. Environ. Res. Public Health" 2023, nr 20, 4856. (Scopus)
 4. Lisiecka A., Forerunners of the Polish Theory of Aesthetic Education, „Biografistyka Pedagogiczna” 2022, nr 1, ss. 173-196.
 5. Pira F., Lisiecka A., Socio-Cultural Animation And Media Education In The Face Of Digital Information Misuse, „Lubelski Rocznik Pedagogiczny” 2022, vol. 41, nr 3, ss. 19-33.
 6. Lisiecka A., The importance of  On aesthetic education (1903) by Janina Mortkowiczowa (1875-1960) for the Polish theory of aesthetic education, “History of Education & Children’s Literature” 2022, vol. XVII, nr 2, ss. 633-643. (Scopus)
 7. Lisiecka A., Między sztuką i konsumpcją. Kategoria glamour wyzwaniem dla edukacji estetycznej, w: Teoria i praktyka edukacji estetycznej, red. A.M. Żukowska, U. Lewartowicz, UMCS, Lublin 2022, s. 159-166.
 8. Lisiecka A., Możliwości interpretacyjne kategorii wstrętu na przykładzie popkulturowej figury zombie. Perspektywa edukacji estetycznej, „Studia Edukacyjne” 2022, nr 64, s. 129-146.
 9. Lisiecka A., Nauczyciel szkoły powszechnej krzewicielem kultury estetycznej (1918–1939), „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia" 2021, 34(3), s. 59–73. 
 10. Lisiecka A., O pedagogicznym znaczeniu piękna w świetle biografii Williama Morrisa (1834-1896), "Biografistyka Pedagogiczna" 2021, t. 6, nr 1, s. 35-49.
 11. Lisiecka A., Wstręt, czyli kategoria nieobecna w edukacji estetycznej, w: Kategorie (nie)obecne w edukacji. Wychowanie, kształcenie, rozwój, red. B. Majerek, A. Domagała-Kręcioch, Impuls, Kraków 2021, s. 227-238.
 12. Lisiecka A., Crafts classes as one of the dimensions of aesthetic education in Polish elementary schools (1918-1939), "History of Education & Children's Literature", vol. XVI, n. 1, 2021, s. 321-333. (Scopus)
 13. Lisiecka A., Recepcja poglądów Johna Ruskina na wychowanie w Polsce przełomu XIX i XX wieku, „Biuletyn Historii Wychowania" 2020, nr 42, s. 145-158.
 14. Lisiecka A., Aksjologiczna ideowość, w: Kompetencje kluczowe animatorów kultury i ich kształcenie, red. D. Kubinowski, U. Lewartowicz, Adam Marszałek, Toruń 2020, s. 123-133.
 15. Lisiecka A., "Piękno uspołecznione". Poglądy Johna Ruskina na społeczeństwo i wychowanie, w: Edukacja jutra. Oferta edukacyjna odpowiedzią na problemy współczesności, red. A. Kamińska-Małek, P. Oleśniewicz, Warszawa 2020, s. 64-71.
 16. Lisiecka A., Podmiotowość animatora i menedżera kultury w dobie ponowoczesności – implikacje dla akademickiego modelu kształcenia, w: Edukacja w XXI wieku – teoria i metody badawcze, red. M. Śliwa, E. Chodźko, Lublin 2020, s. 50-56.
 17. Lisiecka A., Problematyka powszechnego nauczania robót ręcznych na łamach kwartalnika „Praca Ręczna w Szkole” (1927-1939), „Lubelski Rocznik Pedagogiczny” 2020, t. 39, nr 1, s. 149-164.

 

Artykuły popularyzatorskie:

 1. Lisiecka A., Edukacja ze sztuką – wczoraj i dziś, „Hejnał Oświatowy” 2023, nr 11/227, pp. 9-12.