The adressbook

dr Monika Kępa

Telefon
81 537 57 80
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

 Dyżury:


poniedziałki 8.30- 9.30 Teams (zespół: dyżur dr Monika Kępa, kod zespołu: kpt3vzf)


wtorki 9.00- 10.00 p. 622


 


 


      


W załączniku znajdują się wskazówki dotyczące sporządzania przypisów w pracach dyplomowych.


W załączniku znajdują się podstawowe wskazówki edytorskie dotyczące sporządzania prac dyplomowych. 


 


 

Adres

Plac Marii Curie- Skłodowskiej 5
20-039 Lublin

O sobie

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Informatycznego i Zawodów Prawniczych UMCS; członek Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych UMCS; opiekun naukowy Studenckiego Koła Naukowego Profesji Prawniczych; ukończyła aplikację sędziowską i aplikację radcowską; wykonuje zawód radcy prawnego; członek Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie.

Autorka publikacji z zakresu samorządów zawodów zaufania publicznego, w tym zawodów prawniczych, finansów publicznych, prawa podatkowego, w tym podatków państwowych i samorządowych z uwzględnieniem regulacji wspólnotowych, w formie monografii, artykułów naukowych, glos, recenzji oraz publikacji w opracowaniach zbiorowych; uczestniczka konferencji i sympozjów naukowych.


Działalność naukowa

Wyróżnienia:

2005 Nagroda indywidualna Rektora UMCS III st. za rozprawę doktorską nt. "Przedmiotowy zakres opodatkowania odpłatnych niezawodowych czynności cywilnoprawnych";

2013 Brązowy Medal za Długoletnią Służbę;

2021 Nagroda zespołowa Rektora UMCS V st. za wyróżniającą się pracę na rzecz Uczelni, w tym współautorstwo monografii;

2022  Nagroda Rektora UMCS za opublikowanie wysoko punktowanego artykułu naukowego

 

Szczegółowy wykaz publikacji znajduje się na stronie: https://orcid.org/0000-0001-9377-5160

Publikacje dr Monika Kępa

Udzielanie i zaciąganie kredytów oraz pożyczek w wartościach dewizowych w ujęciu polskiego prawa dewizowego, Monitor Podatkowy nr 6/1998, s. 179- 183;

Hasła: budżet powiatu, budżet województwa, dochody powiatu, dochody województwa, finanse powiatu, finanse województwa, opłaty zasilające budżet gminy, podatek od środków transportowych, podatek rolny, wydatki powiatu, wydatki województwa, [w:] Leksykon samorządu terytorialnego, M. Chmaj (red.), Warszawa 1999

Hasła: dewizy, kantory walutowe, krajowe środki płatnicze, międzynarodowe jednostki rozrachunkowe, nadzwyczajne ograniczenia dewizowe, ograniczenia dewizowe w zakresie mienia, pochodne instrumenty finansowe, waluty obce, waluty wymienialne, zagraniczne papiery wartościowe, zagraniczne środki płatnicze, złoto dewizowe, platyna dewizowa, /w:/ Leksykon Finansów, J. Głuchowski (red.),  Warszawa 2001

Zasada ochrony praw nabytych a zmiany w uldze budowlanej, [w:] Vademecum Przedsiębiorcy i Podatnika Nr 10/2001r, str. 2-5;

Łączenie wydatków z różnych tytułów w ramach dużej ulgi budowlanej, [w:] Vademecum Przedsiębiorcy i Podatnika Nr 15-16/2001r., str. 7-8.

Tryb ustalania wartości rynkowej w podatku od czynności cywilnoprawnych, Radca Prawny nr 1/2010, s. 24- 33, ISSN: 1230-1426

Ewolucja opodatkowania obrotu niezawodowego w Polsce w latach 1918- 1947, Studia Iuridica Lublinensia Tom XIV/2010, s. 23- 41

Aspekty harmonizacji podatku kapitałowego w prawie polskim z prawodawstwem Unii Europejskiej, [w:] Prawo finansowe w warunkach członkostwa Unii Europejskiej, Księga Jubileuszowa dedykowana profesor Wandzie Wójtowicz, A. Pomorska (red.), P. Smoleń (red.), J. Stelmasiak (red.), A. Gorgol (red.), Lublin 2011, s. 177- 187, ISBN: 978-83-7784-059-7

Skutki podatkowe klęski żywiołowej, (współautor: A. Zając- Caboń), Radca Prawny. Dodatek naukowy Nr 117/2011, s. 7- 10;

Sprawozdanie z konferencji- Prawo finansowe w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Konferencja Naukowa, Lublin 29 marca 2012r., Studia Iuridica Lublinensia Tom XVII/2012, s. 263- 267, ISSN 1731-6375

Znaczenie ustawy budżetowej z perspektywy doktryny prawa finansowego i konstytucyjnego, (współautor: S. Patyra), Przegląd Prawa Konstytucyjnego Nr 3 (11)/2012, s. 31- 60, ISSN: 2082-1212  https://doi.org/10.15804/ppk.2012.03.02

Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 stycznia 2013r. (II FSK 1201/11), (współautor: P. Czerski), Orzecznictwo Sądów Polskich z. 10/ 2013, s. 753- 760, ISSN: 0867-1850

Recenzja- Podział zasobów publicznych między administrację rządową i samorządową, A. Niezgoda, Warszawa 2012, Kwartalnik Prawa Publicznego Nr 4/2013, s. 97- 101, ISSN: 1642-9591

Podatkowe skutki prostytucji w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych [w:] Prostytucja, M. Mozgawa (red.), Warszawa 2014, s. 321- 344, ISBN: 978-83-264-3293-4

Wpływ orzecznictwa sądów administracyjnych na stosowanie prawa w zakresie podatku od nieruchomości- wybrane zagadnienia, (współautor M. Gontarczyk- Skowrońska) [w:] X lat funkcjonowania dwuinstancyjnego sądownictwa administracyjnego w Polsce- wnioski de lege lata i de lege ferenda, J. Czerw (red.), A. Żywicka (red.), Lublin 2014, s. 91- 107, ISBN: 978-83-64527-16-6

Budżet państwa a Wieloletni Plan Finansowy Państwa, [w:] Instytucje prawnofinansowe w warunkach kryzysu gospodarczego, W. Miemiec (red.), K. Sawicka (red.), Warszawa 2014, s. 299- 309; ISBN: 978-83-264-3231-6

Rola organów samorządu zawodowego w przestrzeganiu obowiązku ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej radców prawnych, [w:] Samorządy w procesie decentralizacji władzy publicznej, M. Chrzanowski (red.), J. Sobczak (red.), Lublin 2017, s. 229- 236 ; ISBN 978-83-64800-03-0

Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 3 grudnia 2015 r.- opodatkowanie wynagrodzenia radcy prawnego ustanowionego z urzędu (III CZP 90/15), Przegląd Sądowy Nr 10 z 2018, s. 97- 102, ISSN: 0867-7255

Preferencje zawodowe studentów prawa. Raport z badania, (współautor: S. Pilipiec), Lublin 2018; ISBN 978-83-227-9147-9

Management Control and Internal Audit as Instruments for Realization of Public Tasks Performed by Territorial Local Government Units, Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy, Nr 5, tom XVI z 2018r., S. 27- 34, ISSN: 1644-9398

The Prestige of Legal Professions among Students of Law and the Intention to Practice These Professions, (współautor: S. Pilipiec), Studia Iuridica Lublinensia”, no. 4 (2019), s. 97-106, ISSN: 1731-6375 DOI: 10.17951/sil.2019.28.4.65-87

Profamily Tax Regulations in Law (Selected Issues), (współautor T. Wołowiec), Teka Komisji Prawniczej. Polska Akademia Nauk, Oddział w Lublinie, Tom XIII, nr  1 (2020), s. 493- 518, ISSN: 1899-7694 https://doi.org/10.32084/tekapr.2020.13.1-37

Perspektywy zawodowe studentów prawa, (współautor S. Pilipiec), Lublin 2021, ISBN 978-83-227-9444-9

Essenceof Self-governance Illustrated with an Example of the Professional Self-government Body of Legal Counsels (in Poland), Lex localis - Journal of Local Self-Government 2021, vol. 19, No. 4  https://doi.org/10.4335/19.3.893-919(2021)

Znaczenie egzaminu radcowskiego dla zapewnienia odpowiedniego poziomu kwalifikacji radcy prawnego. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 sierpnia 2020 r., II GSK 30/18, Studia Prawnicze KUL nr 3/2022, https://doi.org/10.31743/sp.12443

Udział przedstawicieli zawodów świadczących pomoc prawną w dostępie do tych zawodów, Acta Iuris Stetinensis (Roczniki Prawnicze), 2022, nr 4, s.71–86,  https://DOI: 10.18276/ais.2022.40-05

Gospodarka finansowa samorządu radców prawnych – charakterystyka i propozycja klasyfikacji regulacji ustawowych, Przegląd Prawa Administracyjnego 5/2022, s. 53- 66, DOI: 10.17951/ppa.2022.5.53-66 

 Status skarbników w samorządzie radców prawnych, Annales UMCS Sectio G Ius Vol. 70, No 1 z 2023, s. 119- 134, DOI: 10.17951/g.2023.70.1.119-134

 

 

 

 

Monografia „Perspektywy zawodowe studentów prawa”, której autorami są Monika Kępa i Sławomir Pilipiec, stanowi całościowe ujęcie zagadnienia preferencji zawodowych studentów prawa oraz realizacji powziętych zamiarów. Praca została w dużej mierze oparta na badaniach empirycznych przeprowadzonych wśród studentów kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie.