The adressbook

dr hab. Zdzisław Kazanowski

Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA PSYCHOPEDAGOGIKI SPECJALNEJ
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje stacjonarne


Czwartek: 12.15 - 13.15


 


Konsultacje on-line (proszę o wcześniejsze zgłaszanie zamiaru uczestnictwa w konsultacjach drogą mailową)


https://kampus.umcs.pl/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=388811


 

O sobie

Konferencje

Panel dyskusyjny "Warsztaty Terapii Zajęciowej jako miejsce mojego rozwoju i inkluzji społecznej – sukcesy i trudności", moderatorzy: dr hab. Zdzisław Kazanowski, prof. UMCS; dr hab. Katarzyna Ćwirynkało, prof. UWM, Konferencja pt. “Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ) elementem współczesnej rehabilitacji kompleksowej – refleksja ich uczestników i ekspertów”, KUL, Lublin 10.11.2023.

XLIV Sympozjum Naukowe „W drodze do skutecznego wspierania w niezależnym życiu – dorosłość osób z niepełnosprawnością intelektualną” zorganizowane przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz Polski Zespół do Badań Naukowych nad Niepełnosprawnością Intelektualną, Warszawa 8-9.11.2023.

Dr hab. Piotr Gindrich (Maria Curie Sklodowska University, Poland), Dr hab. Zdzislaw Kazanowski (Maria Curie Sklodowska University, Poland): The Impact of Perceived Educational Support and Assertive Behavior on Creative Attitude among Polish Students, Excellence Without Borders: Gifted Education in a Changing World, 2023 Virtual World Conference, August 5 - 6 and 12 - 13.

Dr hab. Agnieszka Żyta, prof. UWM (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Dr hab. Zdzisław Kazanowski, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie): Kręgi wsparcia jako pozaformalny rodzaj wspierania edukacji ku dorosłości osób z niepełnosprawnością intelektualną, I International Non-Formal Education Congress in Lublin, 12-14 June 2023.

Dr hab. Agnieszka Żyta (Associate Professor UWM, Olsztyn, Poland), Dr hab. Zdzisław Kazanowski (Associate Professor UMCS, Lublin, Poland), STUDENTS' PERCEPTION OF TEACHERS' PROFESSIONAL COMPETENCE IN WORKING WITH PUPILS WITH INTELLECTUAL DISABILITIES,The 10th International Scientific Conference Research in Education and Rehabilitation Sciences – ERFCON 2023, May 5-7, 2023 in Zagreb, Croatia.

Dr hab. Zdzisław Kazanowski (Associate Professor UMCS, Lublin, Poland), Dr hab. Agnieszka Żyta (Associate Professor UWM, Olsztyn, Poland), Dr hab. Katarzyna Ćwirynkało (Associate Professor UWM, Olsztyn, Poland), Dr hab. Sławomir Przybyliński (Associate Professor UWM, Olsztyn, Poland): Teachers’ competences in working with students with and without disabilities in different types of schools in Poland, The 10th International Scientific Conference Research in Education and Rehabilitation Sciences – ERFCON 2023, May 5-7, 2023 in Zagreb, Croatia.

Dr hab. Zdzisław Kazanowski, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Dr hab. Agnieszka Żyta, prof. UWM (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Dr hab. Katarzyna Ćwirynkało, prof. UWM (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Dr hab. Sławomir Przybyliński, prof. UWM (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie): Ocena własnych kompetencji zawodowych do kształcenia ucznia z niepełnosprawnością u nauczycieli ogólnodostępnych szkół podstawowych, MIĘDZYNARODOWA INERDYSCYPLINARNA KONFERENCJA Z CYKLU OSOBA "Akceptacja, Partycypacja, Solidarność społeczna ‒ interdyscyplinarne wyzwania w tworzeniu społeczeństwa dla wszystkich", Warszawa, APS, 15.12.2022.

Dr hab. Piotr Gindrich, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Dr hab. Zdzisław Kazanowski, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Dr hab. Agnieszka Żyta, prof. UWM (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie): "Self-concept and creative/noncreative attitudes of students of special education major in Poland", 8th International Conference on Lifelong Education and Leadership for All-ICLEL 2022, 5.07-7.07.2022, University of Granada, Spain.


Działalność naukowa

Publikacje z lat 2022 - 2023

Kazanowski Z. (2023), Students’ Perception of Teachers’ Professional Competence in Working with Pupils with Intellectual Disabilities, The New Educational Review, No. 1, Vol. 71, 229 – 239, DOI: 10.15804/tner.2023.71.1.18 (140 pkt.) (wsp. A. Żyta)

Kazanowski Z. (2022), An Examination of the Relationship Between Self-concept and Creative/Non-Creative Attitude in a Sample of Polish University Students Who Major in Special Education, The New Educational Review, No. 3, Vol. 69, 221 – 231, DOI:10.15804/tner.2022.69.3.17 (100 pkt.) (wsp. P. Gindrich)

Publikacje z lat 2015 – 2021

POZYCJE ZWARTE

Kazanowski Z., (2017), Zasoby podmiotowe pracowników socjalnych i osób bezrobotnych objętych pomocą społeczną, Wyd. UMCS, Lublin, ss. 215 (wsp. Maria Chodkowska).

Kazanowski Z., Skwarek J. (red.) (2017), Nauczyciel w zmieniającej się przestrzeni społeczno - kulturowej, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu, Zamość, ss. 148.

Kazanowski Z. (2019), Gotowość młodzieży do integracji szkolnej z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną, ss. 219 (wsp. M. Chodkowska).

 

ARTYKUŁY I ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH

Kazanowski Z. (2015), Znaczenie filmu w osłabianiu stereotypów osób z upośledzeniem umysłowym na przykładzie zekranizowanej opowieści inspirowanej biografią Roberta Kennedy`ego, w: Lewartowicz U. (red.), Maski dziesiątej muzy. Edukacyjne i literackie refleksje wokół sztuki filmowej, Wyd. Impuls, Kraków (wsp. Maria Chodkowska).

Kazanowski Z. (2015), Społeczny wymiar współczesnej koncepcji niepełnosprawności intelektualnej, Annales UMCS, Sec. J, vol. 28, 1, s. 33 - 43. 

Kazanowski Z. (2015), Zmiana społeczna wywołana upadkiem komunizmu w Polsce w  percepcji dwóch pokoleń: pracowników socjalnych i ich dorastających dzieci Chowanna, T.1 (44), s. 203 - 218 (wsp. Maria Chodkowska).

Kazanowski Z. (2015), Postrzeganie kompetencji zawodowych nauczyciela w edukacji inkluzyjnej – próba pomiaru, w: Szczupał B., Giryński A., Szumski G. (red.), W poszukiwaniu indywidualnych dróg wspierających wszechstronny rozwój osób z niepełnosprawnością, Wyd. APS, Warszawa, s. 247 – 260 (wsp. S. Byra).

Kazanowski Z. (2016), Specjalne potrzeby edukacyjne. Od teorii do epidemiologii, w: Актуальні проблеми педагогічної освіти:европейський і національний вимір, Łuck, s. 152 – 158 (wsp. A. Chudnicki).

Kazanowski Z. (2017), The creative potential and self-reported learning disabilities of Polish university students who major in special education, "Sage Open", Vol. 7, 1-12 (wsp. P. Gindrich).

Kazanowski Z., (2017), Kompetencje zawodowe nauczyciela w kontekście rozwoju edukacji integracyjnej, w: Kazanowski Z., Skwarek J. (red.), Nauczyciel w zmieniającej się przestrzeni społeczno - kulturowej, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu, 7-16.

Chodkowska M., Kazanowski Z. (2018), Konsekwencje polskiej transformacji w percepcji dwóch pokoleń Polaków, „Facta Simonidis. Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu”, 1 (11), 9-22.

Kazanowski Z. (2018), Demograficzne uwarunkowania gotowości młodzieży do integracji szkolnej z rówieśnikami z niepełnosprawnością, „Edukacja - Technika - Informatyka”, 1 (23), 231 – 236.

Kazanowski Z. (2018), Skala gotowości młodzieży do integracji szkolnej z rówieśnikami z niepełnosprawnością, „Czasopismo: Edukacja - Technika - Informatyka”, 1 (23), 225 – 230.   

 

Kazanowski Z. (2017), Struktura realizowanej roli zawodowej w ocenach pracowników socjalnych. Ukryte zagrożenia zawodowego funkcjonowania, Annales UMCS, Sectio J, vol. XXX, 4, 47 – 62 (wsp. M. Chodkowska).

Kazanowski Z. (2018), Znaczenie zmiany pokoleniowej dla ocen konsekwencji polskiej transformacji, „Lubelski Rocznik Pedagogiczny”, Vol. 37, Nr 4, 129  -142 (wsp. M. Chodkowska).

Kazanowski Z. (2019), Wielowymiarowość postaw wobec integracji społecznej osób z niepełnosprawnością, „Edukacja - Technika - Informatyka”, 1 (27), 243 – 248.

Kazanowski Z (2019), Postawy wobec integracji społecznej osób z niepełnosprawnością w kontekście zmiany pokoleniowej, „Edukacja - Technika - Informatyka”, 1 (27), 255 – 260.

Kazanowski Z. (2019), Gotowość do akceptacji rówieśników z niepełnosprawnością intelektualną we wspólnej przestrzeni edukacyjnej, „Kwartalnik Pedagogiczny”, Tom 64, Nr 3(253), 56 - 74 (wsp. M. Chodkowska).

Kazanowski Z (2019), Gotowość integracyjna a aprobata społeczna uczniów liceum w kontekście wybranych zmiennych demograficznych, „Kwartalnik Pedagogiczny”, Tom 64, Nr 3(253), 75 - 90 (wsp. P. Gindrich).

Kazanowski Z. (2019), Readiness of the Polish and Ukrainian youth to be educationally integrated with their disabled peers, Edulearn 19 Proceedings, 11th International Conference on Education and New Learning Technologies 2625 – 2630.

Kazanowski Z. (2019), Kontakty z niepełnosprawnymi rówieśnikami w szkole podstawowej a gotowość młodzieży polskiej i ukraińskiej do integracji edukacyjnej, „Edukacja - Technika - Informatyka", 4(30), s. 104 - 109 (wsp. T. Martyniuk).

Kazanowski Z. (2019), Gotowości młodzieży polskiej i ukraińskiej do integracji edukacyjnej z niepełnosprawnymi rówieśnikami, „Edukacja - Technika - Informatyka”, 4(30), 98 - 103 (wsp. T. Martyniuk).

Kazanowski Z. (2020), Stereotypy osób z niepełnosprawnością  intelektualną w percepcji uczniów szkół średnich, „Człowiek - Niepełnosprawność – Społeczeństwo”, 4(50), 39 – 57.

Kazanowski Z. (2020), Akceptacja osób z niepełnosprawnością a doświadczenia integracyjne w szkole, „Forum Pedagogiczne”, 2(10), 121 – 133 (wsp. A. Żyta).

Kazanowski Z. (2020), Kontakty młodzieży polskiej i ukraińskiej z rówieśnikami
z niepełnosprawnością w szkole a jej gotowość do integracji edukacyjnej, „Niepełnosprawność. Dyskursy pedagogiki specjalnej”, 37, 166 – 185.

Kazanowski Z. (2021), Miejsce zamieszkania a akceptacja osób z niepełnosprawnościami, „Forum Pedagogiczne”, 1(11), 131 – 145 (wsp. A. Żyta).

Kazanowski Z. (2021), Diagnoza lęku w kontaktach z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną, „Niepełnosprawność. Dyskursy pedagogiki specjalnej”, 41, 100 – 115 (wsp. M. Chodkowska, W. Czerski).

Kazanowski Z. (2021), Socio-Pedagogical Determinants of Social Acceptance of People with Disabilities, „International Journal of Special Education”, 1(36), 35 – 48 (wsp. A. Żyta).

Kazanowski Z. (2021), Acceptance of people with disabilities and the place of residence. Polish experiences, SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference. Volume III, May 28th-29th, 2021, 85-98 (wsp. A. Żyta).