The adressbook

dr Beata Kasperowicz-Stążka

dr Beata Kasperowicz-Stążka
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA GERMANISTYKI
Telefon
815372612
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

konsultacje: semestr zimowy 2023/2024 -


poniedziałek    13:15 - 15:15  (gab.505, NH) 


 


W wyjątkowych sytuacjach proszę o kontakt telefoniczny: 600059922 lub online przez Mc Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3af5f2cfd13009440cae416b2283d6cb9f%40thread.tacv2/conversations?groupId=8ad59305-27d1-4998-9872-2e6ed549a672&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b


 


 

Adres

Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a
20-031 Lublin

O sobie

Tytuły prac na stopnie naukowe:

1. praca magisterska „Chomsky’s Syntaxmodell und seine fremdsprachen- methodologische Adaptation” napisana w Zakładzie Filologii Germańskiej UMCS w Lublinie pod kierunkiem dr Jerzego Żmudzkiego w roku 1990;

2. rozprawa doktorska „Das Bezugsadjektiv im Deutschen” napisana w Instytucie Germanistyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu pod kierunkiem prof. dr hab. Gabrieli Koniuszaniec w roku 2001.

Przebieg pracy zawodowej:

 1. 1990 r. - zatrudnienie w Zakładzie Filologii Germańskiej UMCS w Lublinie;
 2. Od roku 1991 etat asystenta w tymże Zakładzie;
 3. 2001-2016 etat adiunkta w Zakładzie Językoznawstwa Germańskiego Instytutu Germanistyki i Lingwistyki Stosowanej UMCS w Lublinie;
 4. od 2016 etat starszego wykładowcy w Zakładzie Językoznawstwa Germańskiego Instytutu Germanistyki i Lingwistyki Stosowanej UMCS w Lublinie;
 5. od 2019 etat adiunkta dydaktycznego w Instytucie Neofilologii;
 6. 2003 -2009 zatrudnienie na  etacie starszego wykładowcy w PWST w Chełmie;
 7. 2009-2011 roku kierownik Zakładu Filologii Germańskiej Instytutu Filologiczno-Pedagogicznego W Politechnice Radomskiej w Radomiu i zatrudnienie na etacie adiunkta w tymże Instytucie.

Odbyte staże zagraniczne:

 1. Praktyka hospitacyjna w niemieckim gimnazjum w miejscowości Bad Harzburg, 1988 r.
 2. Kurs doskonalenia nauczycieli akademickich, zorganizowany przez Instytut Herdera przy Uniwersytecie w Lipsku, 1993r.
 3. Miesięczny pobyt na Freie Universität w Berlinie w ramach Funduszu Stypendialnego DAAD dla Germanistów Europy Środkowo - Wschodniej, 1995
 4. Roczne stypendium doktoranckie DAAD, rok akad. 1995/96
 5. Dwutygodniowe pobyty na FU w Berlinie w ramach wymiany pracowników naukowych partnerskich uniwersytetów UMCS w Lublinie i FU w Berlinie: 2002, 2004, 2005.

Przebieg działalności organizacyjnej:

 1. Działalność w Polskim Towarzystwie Neofilologicznym od 1992 (organizacja spotkań PTN w Lublinie w latach 1993- 1995);
 2. Działalność w Towarzystwie Polsko-Szwedzkim; od 1994 roku: w Zarządzie Krajowym i Oddziale w Lublinie; jako pełnomocnik Ambasady Królestwa Szwecji współorganizator Dni Szwecji w Lublinie w ramach Roku Polskiego w Szwecji 1999 roku;
 3. Od 2003 członek SGP;
 4. Od 2006 członek Niemieckiego Towarzystwa Językoznawczego Sprache und Sprachen GeSuS oraz członek Rady Naukowej Komitetu Redakcyjnego czasopisma językoznawczego GeSuS e.V.;
 5. 2005-2009 Koordynator Wydziału Humanistycznego ds. Systemu Bolońskiego, Transferu i Akumulacji Punktacji ECTS;
 6. 2006-2011, dalej od 2017: opiekun naukowy Koła Germanistów przy Instytucie Germanistyki UMCS w Lublinie;
 7. 2008-2012 członek Rady Wydziału Humanistycznego;
 8. 2009-2012 członek Komisji Rewizyjnej SGP;
 9. 2009-2012 Pełnomocnik Rektora UMCS ds. Jakości Kształcenia i Przewodnicząca Uczelnianego Zespołu ds Jakości Kształcenia;
 10. 2010-2012 Przewodnicząca Uczelnianego Zespołu Ewaluacyjnego;
 11. 2009-2012 członek Rady Instytutu Germanistyki i Lingwistyki Stosowanej UMCS;
 12. od 2014 Przewodnicząca Rady Programowej w Instytucie Germanistyki i Lingwistyki Stosowanej;
 13. od 2015 Pełnomocnik Instytutu Germanistyki i Lingwistyki Stosowanej ds. Współpracy z Pracodawcami i Rynkiem Pracy;
 14. 2019-2021 Koordynator ds kierunku (Anglistyka, Germanistyna, Lingwistyka Stosowane, Polsko-niemieckie Studia translatorko-kulturowe) na Wydziale Humanistycznym;
 15. Od 2022 Przewodnicząca Zespołu Programowego dla kierunku Germanistyka.

 

Przebieg działalności dydaktycznej: 

 1. Zajęcia z przedmiotu: Gramatyka opisowa języka niemieckiego, Gramatyka kontrastywna, Historia języka niemieckiego, Lingwistyczne zajęcia projektowe, Praktyczna nauka języka niemieckiego - ćwiczenia gramatyczne, Gramatyka praktyczna, Językowe warsztaty zawodowe, Zajęcia z wybranej dyscypliny - jezykoznawstwo;
 2. Opiekun Koła Naukowego Germanistów;
 3. Opiekun roku studiów;
 4. Promotor prac magisterskich;
 5. Promotor prac licencjackich;
 6. Recenzent prac magisterskich;
 7. Recenzent prac licencjackich;
 8. Organizator cyklicznej Studenckiej konferencji naukowej "Współczesne neofilologie w teorii i praktyce";
 9. Twórca i organizator programów studiów neofilologicznych ze specjalizacjami zawodowymi: dziennikarską, turystyczną oraz stosunki europejskie;
 10. Twórca i organizator programów studiów neofilologicznych o profilu praktycznym: język niemiecki w biznesie, specjalistyczny język niemiecki, powiązanych z rynkiem pracy;
 11. Współorganizator i członek grupy zarządzającej programu: UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IV, Poddziałanie 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”;
 12. Udział w projekcie Nauczyciel na miarę XXI wieku" Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym i opracowanie programów kształcenia nauczycieli na studiach I i II stopnia;
 13. Wykładowca Uniwersytetu Dziecięcego UMCS.

Szkolenia:

  1. Cykl szkoleń w zakresie przedsiębiorczości akademickiej, zwłaszcza w zakresie zakładania i działalności firm spin off/spin out i transferu wiedzy w ramach projektu: Promocja nauki szansą Lublina-Nauka w biznesie (19.10.2009 – 31.05.2010)
  2. Szkolenie „przygotowanie projektu aplikacyjnego na konkurs 4.1.1. PO KL: Zarzadzanie uczelnią i jakością kształcenia (18.10.2011)
  3. Trening umiejętności w zakresie komunikacji werbalnej i niewerbalnej” w ramach projektu Nauczyciel doskonały – jakość podstawą sukcesu (2012)
  4. Szkolenie „Komunikacja ze studentami w sytuacji kryzysowej” (27.11.2017) w ramach projektu Dobre życie
  5. Szkolenie „Poczucie własnej wartości” (8.12.2017) w ramach projektu Dobre życie
  6. Kurs „Profesjonalnego coachingu” , certyfikat Nr/01.3/AW/11/2018
  7. Seminarium „Przygotowanie opisu syntetycznych charakterystyk kwalifikacji pełnych właściwości dla szkolnictwa wyższego” (7.01.2019)

Działalność naukowa

Dorobek naukowy

prace opublikowane:

 1. Beata Kasperowicz (1992), Chomsky’s Syntaxmodell und seine fremdsprachenmethodologische Adaptation, w: Lubelskie Materiały Neofilologiczne nr 16/ 1992, S.87-97.
 2. Beata Kasperowicz (1995), Das Interimdeutsche–Die Ausgleichsprache polnischer Immigranten im Ruhrgebiet in den Jahren 1880- 1914, in: Kwartalnik Neofilologiczny, XLII, 1/95, S.37-49.
 3. Beata Kasperowicz-Stążka (2002), Das Bezugsadjektiv im Deutschen und seine Äquivalenzmöglichkeiten im Polnischen -Versuch einer Analyse an ausgewählten Beispielen, w: (red.) Ch. Schatte, (2002)  Linguistische Probleme der Translatorik, Poznań, S. 79-95.
 4. Beata Kasperowicz-Stążka (2006), Zur semantischen Interpretation der Bezugsadjektive im Deutschen, w:  (red.) M. Kotin, P. Krycki, M. Laskowski, T. Zuchewicz (2006), Das Deutsche als Forschungsobjekt und als Studienfach. Synchronie–Diachronie–Sprachkontrast–Glottodidaktik, Frankfurt/Main, S. 173-183
 5. Beata Kasperowicz-Stążka (2006), Konzeptuelle Relation in Substantivkollokationen mit Bezugsadjektiven, in: (red.) L.Wille, J.Homa (2006), Menschem-Sprachen-Kulturen, Marburg, S. 143-155
 6. Beata Kasperowicz-Stążka (2007), Deutsche Bezugsadjektive als Profilierungsmittel- eine kognitiv orientierte Analyse an Beispielen, w: (red.) Iwona Bartoszewicz, Joanna Szczęk, Artur Tworek (2007) Fundamenta linguisticae (Linguistische Treffen in Wrocław, vol. 1Wrocław / Dresden (ATUT / Neisse Verlag), S.405-413
 7. Beata Kasperowicz-Stążka (2007), Bildliche Darstellung und Substituierbarkeit einer Konstruktion mit deutsche Bezugsadjektiven durch freie substantivische Attribute, Online-Publikation Deutsche Grammatik im europäischen Dialog. Kongress Krakau2006,(http://krakau2006.anaman.de), 2007
 8. Beata Kasperowicz-Stążka (2008), Zum  Verhältnis der deutschen Bezugsadjektive zu freien substantivischen Attributen–    das Problem der Substituierbarkeit, w: (red.) M.K. Lasatowicz, D. Pelka (2008), Prace germanistyczne 3. Germanistische Werkschatatt 3, Opole, S. 63-73
 9. Beata Kasperowicz-Stążka  (2009), Substituierbarkeit einer Konstruktion mit deutschen Bezugsadjektiven durch freie substantivische Attribute als Erfolg unterschiedlicher Bildhaftigkeit, w: (red) R. Brdar-Szabó, E. Knipf-Komlósi, A. Peteri (2009), An der Grenze zwischen Grammatik und Pragmatik, Frankfurt/Main, 2009, 179-186,
 10. Jan Hajduk, Beata Kasperowicz-Stążka (2010), Salve Regina. Kulturowo-językowy obraz Sandomierza w inskrypcjach nagrobnych z cmętarza Świętopawelskiego, w: (red.) Piotr Sławiński (2010), Cmentarz Świętopawelski w Sandomierzu w dwóchsetlecie powstania, Sandomierz, 189-208.
 11. Beata Kasperowicz-Stążka  (2011), Polysemie, Profilierung und Sprechereignisse. Kognitive Analyse nominaler Konstruktionen im Deutschen, w: (red) Michail L. Kotin, Elizaveta G. Kotorova (2011), Die Sprache in Aktion. Pragmatik, Sprechakte, Diskurs, Heidelberg, 71 – 84.

 recenzje:

 1. Angewandte Textlinguistik“, in: Sprache und Sprachen, Zeitschrift der Gesellschaft für Sprache und Sprachen GeSuS e.V., 35/2007, S. 57-66.

 redakcja czasopisma naukowego:

1. Sprache & Sprache. Zeitschrift der Gesellschaft für Sprache und Sprachen.

 GeSuS e.V., 35 (2007), München

2. Sprache & Sprache. Zeitschrift der Gesellschaft für Sprache und Sprachen.

GeSuS e.V., 36 (2007), München

3. Sprache & Sprache. Zeitschrift der Gesellschaft für Sprache und Sprachen.

 GeSuS e.V., 39 (2009), München

Wygłoszone prace:

1. Referat na międzynarodowej konferencji naukowej Das Interimdeutsche – Die Ausgleichsprache polnischer Immigranten im Ruhrgebiet in den Jahren 1880- 1914; Kazimierz / Wisłą, 1994;

2. Referat na międzynarodowej konferencji naukowej Das deutsche Bezugsadjektiv und seine Äguivalenzmöglichkeiten im Polnischen, Słubice, 2001;

3. Referat na międzynarodowej konferencji naukowej Zur semantischen Interpretation der Bezugsadjektive im Deutschen, Zielona Góra, 2004;

4. Referat na międzynarodowych warsztatach naukowych Zum  Verhältnis der deutschen Bezugsadjektive zu freien substantivischen Attributen –  das Problem der Substituierbarkeit, Opole, 2005;

5. Referat na międzynarodowej konferencji naukowej Konzeptuelle Relation in Substantivkollokationen mit Bezugsadjektiven, Rzeszów, 2005.

6. Referat na międzynarodowej konferencji GeSuS: „Linguistik-Tage“ Deutsche Bezugsadjektive als Profilierungsmittel- eine kognitiv orientierte Analyse an Beispielen, Wrocław, 2006

7. Referat na I europejskim kongresie gramatycznym Bildliche Darstellung und Substituierbarkeit einer Konstruktion mit deutsche Bezugsadjektiven durch freie substantivische Attribute, Kraków, 2006

8. Referat na międzynarodowej konferencji „An der Grenze zwischen Grammatik und Pragmatik”, Substituierbarkeit einer Konstruktion mit deutschen Bezugsadjektiven durch frei  substantivische Attribute als Erfolg unterschiedlicher Bildhaftigkeit, Budapest, 2007

9. Referat na międzynarodowej konferencji „Wort - Satz – Text.Einheit und Vielfalt der modernen germanistischen Sprachwissenschaft“, Sprachliches Weltbild als Nominalisierungseffekt – eine konfrontative Analyse am Beispiel polnischer und deutscher informativer Texte, Poznań, 2008

10. Referat na XII. światowym kongresie Międzynarodowego Stowarzyszenia Germanistów „Vielheit und Einheit der Germanistik weltweit”,  Sozial- oder sozial… - das Problem variantiver Kompositionalität, Warszawa, 2010

11. Referat na międzynarodowej konferencji „Die Sprache in Aktion: Pragmatik-Sprechakte-Discurs“, Polysemie, Profilierung und Sprechereignisse. Kognitive Analyse nominaler Konstruktionen im Deutschen, Zielona Góra, 2011

12. Referat na międzynarodowej 20. konferencji GeSuS: Linguistik- Tage, Nominalisierung, variantive Bildhaftigkeit und sprachliche Weltbilder, Prag 2011


Ogłoszenia

kontakt na adres:

beata.kasperowicz-stazka@mail.umcs.pl