The adressbook

prof. dr hab. Małgorzata Karwatowska

prof. dr hab. Małgorzata Karwatowska
Stanowisko
profesor
Jednostki
KATEDRA EDUKACJI POLONISTYCZNEJ
Funkcje
Kierownik Katedry
Telefon
+48 (81) 537 26 98
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

(p. 223)


wtorek godz. 13.05-14.05
czwartek godz. 9.30-10.30


 


 

 

Adres

Instytut Filologii Polskiej, Plac M. Curie-Skłodowskiej 4a, 20-031 Lublin

O sobie

Życiorys naukowy:

 • 1982 – magisterium na podstawie pracy Słownictwo mody w księgach miejskich Lublina na przełomie XVI-XVII wieku pod kierunkiem prof. dr hab. Haliny Wiśniewskiej;
 • 1.09.1982 – podjęcie pracy w Technikum Kolejowym im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie;
 • 1992 – doktorat na podstawie dysertacji Słownictwo prawnicze w lubelskich księgach miejskich pierwszej połowy XVII wieku – promotor prof. dr hab. Halina Wiśniewska; recenzenci: prof. dr hab. Halina Rybicka-Nowacka i dr hab. Czesław Kosyl;
 • 1.10.1994 – podjęcie pracy w Zakładzie Metodyki Nauczania Literatury i Języka Polskiego UMCS;
 • 2001 – Prawda i kłamstwo w języku młodzieży licealnej lat dziewięćdziesiątych, Wydawnictwo UMCS, Lublin, ss. 206, rozprawa habilitacyjna, recenzent wydawniczy: prof. dr hab. Jadwiga Puzynina; recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Jadwiga Puzynina UW, prof. dr hab. Helena Synowiec UŚ, prof. dr hab. Stanisław Grabias UMCS;
 • 15.05.2002 – kolokwium habilitacyjne;
 • 1.11.2005 – zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego UMCS;
 • 2005 – publikacja monografii Lingwistyka płci. Ona i on w języku polskim, Wydawnictwo UMCS, Lublin, ss. 294 (współaut. J. Szpyra-Kozłowska);
 • 2010 – publikacja monografii Uczeń w świecie wartości, Wydawnictwo UMCS, Lublin, ss. 183;
 • 2004 – podjęcie pracy w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie;
 • 2012 – publikacja monografii Autorytety w opiniach młodzieży, Wydawnictwo UMCS, Lublin, ss. 244;
 • 2012 – profesor nauk humanistycznych;
 • 2014 – publikacja monografii Światy uczniowskie. Język – Media – Komunikacja, Wydawnictwo UMCS, ss. 422 (współaut. L. Tymiakin);
 • 1.10.2014 – zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego.

Specjalność naukowa: językoznawstwo polskie

Zainteresowania badawcze:

 • problematyka związana z językowym obrazem świata utrwalonym w tekstach młodzieży, zwłaszcza rozumienie pojęć aksjologicznych;
 • seksizm językowy, który odnosi się do zróżnicowanego traktowania obu płci zakodowanego w strukturze języka – jego słownictwie, słowotwórstwie, semantyce, frazeologii i gramatyce. Innymi słowy, chodzi o obecność w języku licznych asymetrii dotyczących kobiet i mężczyzn, które wskazują na prymat tych drugich, często kosztem tych pierwszych;
 • teoria i praktyka edukacji polonistycznej, a szczególnie kształcenie językowe w szkole.

 Udział w pracach towarzystw naukowych:

 • Polskie Towarzystwo Językoznawcze,
 • Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego,
 • Lubelskie Towarzystwo Naukowe - Prezydium Wydziału,
 • Komisja Dydaktyczna Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN,
 • Zespół Etyki Słowa Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN,
 • Chełmskie Towarzystwo Naukowe,
 • Komisja Etyki Komunikacji PAU.

Nagrody i odznaczenia państwowe:

 • Nagroda JM Rektora UMCS (2003, 2011, 2013-2020),
 • Nagroda Zespołowa Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za książkę Lingwistyka płci. Ona i on w języku polskim (2006)
 • Brązowy Krzyż Zasługi (2007),
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej (2009),
 • Srebrny Krzyż Zasługi (2011),
 • Medal Złoty za Długoletnią Służbę (2014),
 • Medal 700-lecia Miasta Lublina (2017),
 • Złoty Krzyż Zasługi (2019),
 • Medal Unii Lubelskiej (2020).

 


Działalność naukowa

https://orcid.org/0000-0001-5582-3758