The adressbook

dr hab. Barbara Kalinowska-Witek

Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA TEORII WYCHOWANIA
Telefon
81 537 63 63
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

 


Konsultacje we wrześniu


piątek godz. 13.00 - 14.00 pokój 318 


czwartek - godz. 8.00-9.00 - on-line na wirtualnym kampusie po wcześniejszym umówieniu się drogą mailową


https://kampus.umcs.pl/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=532446

O sobie

 

Aktualna tematyka badawcza:

1) opieka nad dziećmi i młodzieżą w aspekcie historycznym

2) kształcenie nauczycieli w XIX i XX wieku

3) uwarunkowania procesu wychowania

 

Nagrody i wyróżnienia:

Srebrny Medal za długoletnią służbę

 

Jestem członkiem Towarzystwa Historii Edukacji


Działalność naukowa

PUBLIKACJE

Monografie:

 • Barbara Kalinowska-Witek, Dla dobra szkoły i „dla dobra służby”…Kwestie ustrojowe szkolnictwa i sprawy zawodowe nauczycieli w czasopismach Towarzystwa Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych oraz Związku Zawodowego Nauczycielstwa Polskich Szkół Średnich (1918-1939), Wyd. UMCS, Lublin 2016, ss. 430.
 • Barbara Kalinowska-Witek, W rodzinie i dla rodziny… Edukacja dziewcząt na przełomie XIX i XX wieku w wybranych czasopismach Królestwa Polskiego, Wyd. UMCS, Lublin 2011, ss. 267.
 • Barbara Kalinowska-Witek, Kartka z dziejów oświaty lubelskiej… Prywatne Żeńskie Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące Wacławy Arciszowej w Lublinie (1912-1949), Wyd. UMCS, Lublin 2012, ss. 246.
 • Teresa Lewandowska-Kidoń, Barbara Kalinowska-Witek, Rola pedagoga szkolnego w szkolnym systemie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, Wyd. UMCS, Lublin 2016, ss. 167. 
 • Barbara Kalinowska-Witek, Dla dobra dziecka... Nowatorskie rozwiązania w zakresie opieki i wychowania na ziemiach polskich w II połowie XIX i na początku XX wieku, WYd. UMCS, Lublin 2021, ss. 258. 

 

Artykuły w czasopismach:

 • Barbara Kalinowska-Witek, Budowa rangi zawodu nauczyciela w świetle czasopisma „Przegląd Pedagogiczny” w latach 1918-1939, „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 2015, nr 1-2, s. 59-77.
 • Barbara Kalinowska-Witek, Maria Ilnicka -wychowawczyni rodziców, „Lubelski Rocznik Pedagogiczny” 2010, t. XXIX, s. 269-279.
 • Barbara Kalinowska-Witek, Funkcje rodziny w świetle czasopism kobiecych i rodzinnych Królestwa Polskiego z lat 1864-1914, „Wychowanie w Rodzinie” 2013, Nr 1, s.163-179.
 • Barbara Kalinowska-Witek,  Rola, zadania i pozycja społeczna mężczyzny i kobiety w rodzinie w świetle wybranych czasopism kobiecych z lat 1864-1914, „Wychowanie w Rodzinie” 2014, Nr 2, T. 10, s. 177-189.
 • Barbara Kalinowska-Witek, Obowiązki wychowawcy klasy w szkołach średnich Drugiej Rzeczypospolitej, „Biuletyn Historii Wychowania” 2014, Nr 31, s. 113-130.
 • Barbara Kalinowska-Witek, Antoni Krzyżanowski – nauczyciel i dyrektor Prywatnego Żeńskiego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego Wacławy Arciszowej w Lublinie w latach 1929-1939, „Roczniki Teologiczne” 2015, Nr 11, s. 95-117.
 • Barbara Kalinowska-Witek, Redaktorki wybranych czasopism kobiecych Królestwa Polskiego II płowy XIX wieku – o potrzebie edukacji kobiet i ich roli w życiu społecznym, „Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne”  2016, Tom 27, s. 71-90.
 • Barbara Kalinowska-Witek, Rola lalki w socjalizacji i wychowaniu dziewcząt w XIX wieku, „Kwartalnik Edukacyjny” 2016, Nr 3 (86), s. 3-13.
 • Barbara Kalinowska-Witek, Troska o wychowanie – w poglądach i działalności pedagogów II Rzeczypospolitej (1918-1939), „Lubelski Rocznik Pedagogiczny” 2016, t. XXXV, Nr 1, s. 259-272.
 • Barbara Kalinowska-Witek, Wkład Elizy Orzeszkowej w propagowanie kwestii kobiecej oraz kształtowanie dążeń edukacyjnych młodych Polek w II połowie XIX wieku, "Lubelski Rocznik Pedagogiczny" 2016, t. 35, Nr 4, s. 49-63.
 • Barbara Kalinowska-Witek, Związek Zawodowy Nauczycielstwa Polskich Szkół Średnich (1921-1930) wobec problemów materialnych nauczycieli w II Rzeczypospolitej, "Roczniki Pedagogiczne" 2017, t. 9 (45), Nr 1, s. 63-76.
 • Barbara Kalinowska-Witek, Przeciążenie szkolne młodzieży w wypowiedziach publicystów "Przeglądu Pedagogicznego" z lat dwudziestych XX wieku, "Edukacja-Technika-Informatyka" 2018, nr 3(25), s. 19-24.
 • Barbara Kalinowska-Witek, Samoocena studentów pedagogiki a ich empatyczne rozumienie innych ludzi,  "Edukacja-Technika-Informatyka" 2018, nr 3(25), s. 97-102.
 • Barbara Kalinowska-Witek, Promocja zdrowia i prawidłowego rozwoju psychofizycznego dziewcząt na łamach czasopism kobiecych z XIX i początków XX wieku, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio J” 2018, Vol. 31, nr 2, s. 91-104.
 • Barbara Kalinowska-Witek, Pragmatyka nauczycielska w świetle ustaw i rozporządzeń ministerialnych z lat 1918-1939, "Edukacja-Technika_Informatyka" 2019, nr 2 (28), s. 73-79.
 • Barbara Kalinowska-Witek, Edukacja elementarna na ziemiach polskich w poglądach publicystów wybranych czasopism Królestwa Polskiego z II połowy XIX i początków XX wieku, "Edukacja-Technika-Informatyka" 2019, nr 3(29), s. 58-67.
 • Barbara Kalinowska-Witek, Wychowanie dzieci w wieku przedszkolnym w poglądach pedagogów i publicystów wybranych czasopism Królestwa Polskiego z II połowy XIX i początków XX wieku, "Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce" 2019, Vol. 14, nr 3 (53), s. 15-26.
 • Barbara Kalinowska-Witek, Troska o zdrowie i prawidłowy rozój fizyczny dzieci na łamach czasopisma "Życie Dziecka" z lat 1932-1937, "Lubelski Rocznik Pedagogiczny" 2020, t. 39, Nr 1, s. 201-218.
 • Kalinowska-Witek B., Poglądy profesorów uniwersytetów europejskich na temat edukacji kobiet na poziomie wyższym. Analiza wybranych czasopism kobiecych Królestwa Polskiego z II połowy XIX i początku XX wieku, „Studia Paedagogica Ignatiana”, 2020, vol.23, s. 19-38.
 • Kalinowska-Witek B.., Talent pedagogiczny czy mistrzostwow zawodzie? Być skutecznym nauczycielem-wychowawcą, "Studia Paedagogica Ignatiana" 2021, vol.24, nr 3, s. 117-130.
 • Kalinowska-Witek B., Polskie czasopisma naukowe o profilu historyczno-oświatowym w XX i na początku XXI wieku, "Lubelski Rocznik Pedagogiczny" 2022, t. 41, Nr 4, s. 23-38.

 

 • Barbara Kalinowska-Witek, Rola doradcy zawodu w planowaniu kariery zawodowej, „Studium Vilnese A” 2009, vol. 6, Vilnius,  s. 84-88.
 • Barbara Kalinowska-Witek, Uwarunkowania postaw studentów wobec wolontariatu, „Studium Vilnese A” 2013, Vol. 10, Vilnius, s. 76-80.
 • Barbara Kalinowska-Witek, Institutional and Family Forms of Foster Care of Children and Youth in Poland, „Ludinoznavĉi studiï” Pedagogika 2015, 1/33, Drohobych, s. 48-57.

 

Rozdziały w monografiach:

 • Barbara Kalinowska-Witek, Obowiązki rodziców wobec dzieci w świetle czasopisma kobiecego „Bluszcz” z lat 1864-1914, /w:/ Cz. Kępski /red./, Opieka i wychowanie w rodzinie, Wyd. UMCS, Lublin 2003, s. 61-69.
 • Barbara Kalinowska-Witek, Wychowanie dziewcząt w Królestwie Polskim w XIX i na początku XX wieku, /w:/ Cz. Kępski /red./, Opieka i wychowanie w rodzinie, Wyd. UMCS, Lublin 2003, s. 70-79.
 • Barbara Kalinowska-Witek, Poznawanie wychowanków, /w:/ B. Wojciechowska-Charlak /red./: Praca opiekuńczo-wychowawcza, Wyd. Uczelniane Wszechnica Świętokrzyska, Kielce 2003, s. 13-22.
 • F. Kulpiński, B. Kalinowska-Witek, Zagrożenia rozwoju dzieci i młodzieży jako rezultat dysfunkcji życia rodzinnego. /Analiza sytuacji rodzin lubelskich/, /w:/ J. Wilk /red./: Rodzina XX wieku wobec dobra dziecka. W służbie dziecku, t. 2, Wyd. Katedra Pedagogiki Rodziny KUL, Lublin 2003, s. 365-383.
 • Barbara Kalinowska-Witek, Rola rodziny w wychowaniu i przygotowaniu dziecka do nauki szkolnej w świetle prasy kobiecej z lat 1864-1914, /w:/ S. Guz, J. Andrzejewska /red./, Wybrane problemy edukacji dzieci w przedszkolu i szkole, Wyd. UMCS, Lublin 2005, s. 297-312.
 • Barbara Kalinowska-Witek, Zdrowie i edukacja zdrowotna w opinii studentów pedagogiki opiekuńczej, /w:/           A. Grabowiec, J. Bogucki, A. Bochniarz /red./, Zdrowa szkoła, zdrowy uczeń. Edukacja wobec współczesnych zagrożeń zdrowia, Wyd. NeuroCentrum, Lublin 2008, s. 209-215.
 • Barbara Kalinowska-Witek, Dysleksja w opinii nauczycieli – studentów studiów podyplomowych z zakresu terapii pedagogicznej, /w:/ I. Pietras, G. Krasowicz-Kupis /red./, Zrozumieć, żeby pomóc. Dysleksja w ujęciu interpersonalnym, Wyd. Operon, Gdynia 2008, s. 213-221.
 • Barbara Kalinowska-Witek,  Rola czasopisma kobiecego "Dobra Gospodyni" z lat 1901-1914 w kształtowaniu wizerunku kobiety, /w:/ A. Pierścińska-Maruszewska, B. Bakalarz-Kowalska, T. Grudniewski /red./, Wizerunek kobiety na przestrzeni wieków, Wyd. Stowarzyszenie "Nauka Edukacja Rozwój", Ostrowiec Świętokrzyski 2009, s. 121-130.
 • Barbara Kalinowska-Witek, Rola nauczycielek w kształceniu młodych Polek w świetle prasy kobiecej Królestwa Polskiego z lat 1864-1914, /w:/ S. Popek, A. Winiarz /red./:            Nauczyciel – zawód, powołanie, pasja, Wyd. UMCS, Lublin 2009, s. 57-70.
 • Barbara Kalinowska-Witek, Identyfikacja studentów pedagogiki opiekuńczej z wybranym kierunkiem kształcenia, /w:/ J. Kirenko /red./: Zdrowa szkoła-zdrowy uczeń. Między teorią a praktyką. Wybrane zagadnienia, Wyd. NeuroCentrum, Lublin 2010, s. 263-281.
 • Barbara Kalinowska-Witek, Oczekiwania młodzieży wobec doradcy zawodu, /w:/ W. Duda, G. Wieczorek, D. Kukla /red./: Tendencje i wyzwania poradnictwa zawodowego, Wyd. Akademii im. J. Długosza, Częstochowa 2010, s. 207-216.
 • Barbara Kalinowska-Witek, ЗмінивсистеміопікинаддитинoюуПольщі (1988-2009) (Przemiany w systemie opieki nad dzieckiem w Polsce (1988-2009), /w:/ M. Chepil /red./: Opieka i wychowanie dzieci. Historia i współczesność, Drohobycz 2010, s. 118-126.
 • Barbara Kalinowska-Witek, Kształcenie dziewcząt w Królestwie Polskim w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku w świetle czasopism kobiecych /w:/ E. Kula, M. Pękowska /red./ Virginibus puerisque. Z dziejów szkolnictwa i oświaty w VIII-XX wieku, t. 1, Kielce 2011, s. 309-327.
 • Barbara Kalinowska-Witek, Diagnoza i terapia ucznia dyslektycznego, /w:/ D. Wosik-Kawala, T. Zubrzycka-Maciąg /red./, Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela, Wyd. Impuls, Kraków 2011, s. 13-26.
 • Barbara Kalinowska-Witek, Prywatne Żeńskie Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące Wacławy Arciszowej w Lublinie (1912-1949), /w:/ M. Badurowicz, I. Głowacka, I. Kołbuk, M. Krupa, J. Krupińska, M. Stadnicka, A. Teterycz, Od Gimnazjum Wacławy Arciszowej do IV Liceum Ogólnokształcącego im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie 1912-2012, Wyd. Akademickie WSSP im. Wincentego Pola, Lublin 2012, s. 11-38.
 • Barbara Kalinowska-Witek, Oczekiwania wobec szkoły elementarnej i średniej na przełomie XIX i XX wieku (w świetle wybranych czasopism kobiecych Królestwa Polskiego), [w:] J. Kirenko, T. Zubrzycka-Maciąg, D. Wosik-Kawala /red./, Wychowawcza rola szkoły, Wyd. UMCS, Lublin 2012, s. 299-316.
 • Barbara Kalinowska-Witek, Warunki życia i pracy nauczycieli ludowych w latach 1905-1914 w świetle czasopism pedagogicznych Królestwa Polskiego, [w:] K. Dormus, R. Ślęczka /red./, W kręgu dawnych i współczesnych teorii wychowania. Uczeń-szkoła-nauczyciel, Wyd. Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN, Kraków 2012, s. 328-346.
 • Barbara Kalinowska-Witek, Wizerunek kobiety drugiej połowy XIX i początku XX w. w świetle wybranych czasopism kobiecych i rodzinnych Królestwa Polskiego, [w:] I. Michalska, G. Michalski (red.), Z badań nad prasą XIX i początków XX wieku, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 213-233.
 • Barbara Kalinowska-Witek, The influence of polish pedagogues of the first half of the 20 th century on the European pedagogical thinking, [w:] R. Kucha, H. Cudak /red./, The old and new thinking about education. Studia i monografie Nr 42,Wyd. Społeczna Akademia Nauk,  Łódź 2013, s. 161-182.
 • Barbara Kalinowska-Witek, Janusz Korczak wczoraj, dziś i jutro - ponadczasowy charakter koncepcji, [w:] Korczyński M., Okrasa M., Wierzchowska-Konera B. (red.), Idea i dzieło Janusza Korczaka, Wyd. UMCS, Lublin 2014, s. 59-75.
 • Barbara Kalinowska-Witek, Współpraca szkoły z rodzicami uczniów w okresie II Rzeczypospolitej (1918-1939), [w:] S. Cudak, E. Adasiewicz /red./, Współczesna rodzina w Polsce i na świecie. Studia i monografie Nr 50, Wyd. Społeczna Akademia Nauk, Łódź 2014, s. 297-308.
 • Barbara Kalinowska-Witek, The need and the opportunity to develop empathy in education of pedagogy students,[w:]Proceedings in Scientific Conference, Scieconf, Slovak Republic 2014, s. 188-191.
 • Barbara Kalinowska-Witek, Przygotowanie pedagogów do pracy opiekuńczo-wychowawczej - potrzeby i wyzwania, [w:] Zubrzycka-Maciąg T., Korczyński M., Okrasa M. (red.), W trosce o wychowanie, Wyd. UMCS, Lublin 2015, s. 251-259.
 • Barbara Kalinowska-Witek, The role of the psychological-educational counselling centres in support the pedagogical-caring family function, [w:] Karpenko O., Parczewska T. (red.), Around the care and upbringing of pedagogical reflection, Drohobych 2015, s. 122-133.
 • Barbara Kalinowska-Witek, Janusz Korczak jako przedstawiciel swojej epoki, [w:] Czepil M., Bednarz-Grzybek R., Hajkowska M. (red.), Janusz Korczak przyjaciel dzieci. W nurcie rozważań pedagogicznych, Wyd. UMCS, Lublin 2015, s. 83-99.
 • Barbara Kalinowska-Witek, Jacek Szmalec, Rola terapeuty we wspieraniu rodzin dzieci z niepełnosprawnością, [w:] M. Prentka (red.), Wspomaganie rozwoju osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Terapie kognitywne, Wyd. Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2016, s. 96-110.
 • Barbara Kalinowska-Witek, Pożyteczne czy szkodliwe? Porady w czasopiśmie "Bluszcz" z przełomu XIX i XX wieku dotyczące wyboru zabaw i zabawek, [w:] Bilewicz-Kuźnia B. (red.), Zabawa i zabawka. Konteksty, wartość, znaczenie, Wyd. UMCS, Lublin 2017, s. 157-175.
 • Barbara Kalinowska-Witek, Ekspansja zawodowa kobiet z warstw posiadających na przełomie XIX i XX wieku, [w:] Marek Z., Mółka J., Mółka M. (red.), Wychowanie i praca. W trosce o integralny rozwój człowieka, Wyd. WAM, Kraków 2017, s. 83-99.
 • Barbara Kalinowska-Witek, Warunki pracy nauczycielek domowych w świetle wypowiedzi publicystów czasopism kobiecych Królestwa Polskiego II połowy XIX i początku XX wieku, [w:] Stepulak M. Z., Dubis M. (red.),  Wychowanie jako wartość, Wyd. Naukowe WSEiI, Lublin 2017, s. 253-263.
 • Barbara Kalinowska-Witek, Zjazdy nauczycielskie i kongresy pedagogiczne w Drugiej Rzeczypospolitej wyrazem zaangażowania nauczycieli i związków nauczycielskich w sprawy polskiego szkolnictwa, [w:] Włoch A., Wojniak J., Ślęczka R. (red.), Sejm Nauczycielski i inicjatywy edukacyjne Drugiej Rzeczypospolitej, WYd. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2019, s. 113-133.