prof. dr hab. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska

prof. dr hab. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska
Stanowisko
profesor
Jednostki
KATEDRA TEKSTOLOGII I GRAMATYKI JĘZYKA POLSKIEGO
Funkcje
Kierownik Katedry
Telefon
(81)537-27-21
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
stanislawa.niebrzegowska-bartminska@mail.umcs.pl
Konsultacje

Urlop wypoczynkowy: 17.07.2023-31.08.2023


Egzaminy doktorskie: 1.09.2023


 


Konsultacje we wrześniu:


wtorek 5.09.2023 godz. 12.00-13.00


środa: 13.09.2023 godz. 12.00-13.00


środa 20.09.2023 godz. 12.00-14.00


 


wyjazdy służbowe:    6.09.2023 - 10.09.2023  i   19.09.2023


 


Konsultacje zdalne - po kontakcie mailowym - kod do zespołu - przy konsultacjach zdalnych: trtybut


Kontakt mailowy: stanislawa.niebrzegowska-bartminska@mail.umcs.pl


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Adres

Instytut Filologii Polskiej UMCS, Pl. M. Curie-Skłodowskiej 4A, p. 233
Lublin

O sobie

ur. 1962; 1985 - magisterium; 1995 - doktorat; 2008 - habilitacja; 2011 - prof. nadzw. UMCS; 2020 - profesor tytularny.

PEŁNIONE FUNKCJE: w latach 2009-2013 - zastępca dyrektora Instytutu Filologii Polskiej UMCS; od 1 X 2009 do 2019 r. - kierownik Zakładu Tekstologii i Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego; od 1 X 2019 r. - kierownik Katedry Tekstologii i Gramatyki Języka Polskiego IFP UMCS; od 1 X 2015 r. do 30 VI 2017 r. - kurator Pracowni "Archiwum Etnolingwistyczne" UMCS.

UDZIAŁ W PRACACH KRAJOWYCH i MIĘDZYNARODOWYCH ZESPOŁÓW BADAWCZYCH:

 1. Zespół etnolingwistyczny UMCS (od 1985 r.) - zastępca redaktora Słownika stereotypów i symboli ludowych (od 1996 r.).
 2. Zespół Etnolingwistyczny UMCS / Instytut Slawistyki PAN do prac nad Słownikiem stereotypów i symboli ludowych – zastępca kierownika (od 2009 r.).
 3. Konwersatorium EUROJOS - członek konwersatorium (od 2008 r.); członek Rady Naukowej (od 2019 r.).

RADY NAUKOWE CZASOPISM I WYDAWNICTW NAUKOWYCH:

 1. "Etnolingwistyka. Problemy Języka i Kultury": sekretarz (1990-2009); zastępca redaktora (2010-2018), redaktor naczelny (od 2019). 
 2. „Literatura Ludowa” – członek Kolegium Redakcyjnego (od 2021 r.)
 3. „Conversatoria Linuistica” – członek Rady Naukowej (od 2021 r.)
 4. "Czerwona" seria IFP UMCS
 5. „Belaruski fal'klor : Materyialy i dasledavanni” – członek Rady Naukowej pisma (od 2018 r.)
 6. Świat kulinarny w języku, kulturze i literaturze (t. 1-2) – członek Rady Naukowej publikacji (2022).

CZŁONKOSTWO W GREMIACH NAUKOWYCH:

Międzynarodowych:

 1. Komisja Etnolingwistyczna przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów – pełniąca funkcję przewodniczącej (od 2022 r.; członek od 2003 r. )
 2. Komisja Folklorystyczna przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów – członek (od 2008 r.)
 3. Komisja Bibliografii Slawistycznej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów – członek (od 2013 r.)

Krajowych:

 1. Komitet Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk – członek w kadencji 2020-2023
 2. Komisja Etnolingwistyczna Komitetu Językoznawstwa PAN – przewodnicząca (od 2020)
 3. Komisja Dialektologiczna Komitetu Językoznawstwa PAN – członek
 4. Zespół Etyki Słowa Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk (od 2016-2021)
 5. Komisja Etyki Komunikacji Polskiej Akademii Umiejętności – członek; w latach 2019-2022 – zastępca przewodniczącej
 6. Rada Artystyczna Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych (od r. 2018
 7. Sekcja ds. Literatury Ludowej przy Stowarzyszeniu Twórców Ludowych – członek
 8. Polskie Towarzystwo Językoznawcze – członek
 9. Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego – członek, zastępca przewodniczącej oddziału lubelskiego

W UMCS:

 1. Komisja Etyki Badań Naukowych UMCS (od 2022 r.)
 2. Komisja ds. Oceny Wniosków o Wyznaczenie i Zmianę Promotora w Postępowaniach Doktorskich w Dyscyplinie Językoznawstwo – członek (od 2022 r.)
 3. Komisja ds. Oceny Pracowników – członek (od 2022 r.)
 4. Komisja ds. Wyjazdów Studentów w ramach programu ERASMUS (od 2009.) - członek
 5. Wydziałowy Zespół Programowy dla kierunku e-edytorstwo i techniki redakcyjne - członek.

UDZIAŁ W GRANTACH I PROJEKTACH BADAWCZYCH: 

 1. Grant DBN na lata 2007–2009 „Współczesny folklor pieśniowy Lubelszczyzny” - charakter uczestnictwa: wykonawca.
 2. Grant DBN na lata 2009-2011 „Polski antropokosmos ludowy: światło – meteorologia – metale” – nr identyfikacyjny grantu: 59039 – charakter uczestnictwa: wykonawca.
 3. Grant NPRH nr 0132/NPRH2/H12/81/2012 na lata 2012–2015 „Metody analizy językowego obrazu świata (JOS) w kontekście badań porównawczych” w Instytucie Slawistyki PAN w Warszawie – charakter uczestnictwa: współpracownik i ekspert.
 4. Grant MNiSW (lata 2013–2014) realizowany w Towarzystwie Naukowym Warszawskim i Instytucie Slawistyki PAN w Warszawie na rozbudowę Międzynarodowej Bibliografii Lingwistycznej oraz bazy danych iSybislaw (kierownik: dr hab. Ewa Rudnik-Karwatowa, IS PAN) – charakter uczestnictwa: współpracownik.
 5. NPRH no. 1bH15018483 as part of ”National Programme for the Development of Humanities” (2015–2018), Słownik polskiej bajki ludowej [Dictionary of Polish folk fable] – wykonawca haseł
 6. Grant NPRH nr 0024/NPRH/H11/82/2015 (na lata 2015–2020) „Świat roślin w polszczyźnie ludowej i potocznej (drzewa, zboża, kwiaty, zioła, grzyby itp.). Słownik etnolingwistyczny” – charakter uczestnictwa: wykonawca.
 7. Grant NPRH, moduł „Umiędzynarodowienie 3.b.”; ID: 299637 (2016–2018), pn. Anglojęzyczna edycja roczników czasopisma „Etnolingwistyka” w wersji elektronicznej [English edition of the journal "Ethnolinguistics. Problems of Language and Culture" in electronic version] – wykonawca (wykonawca) jako zastępca redaktora pisma.
 8. Grant "Wsparcie czasopism naukowych", Nr rejestracyjny: ID: 42489. Źródło finansowania: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, umowa nr 318/WCN/2019: (wnioskujący redaktor czasopisma).
 9. Projekt międzynarodowy: „Vertybės lenkų ir lietuvių pasaulėvaizdyje II. Liaudiškasis, tautinis, daugiatautis ir daugiakultūris paveldas// Wartości w językowym obrazie świata Polaków i Litwinów II. dziedzictwo ludowe, narodowe, wieloetniczne i wielokulturowe“; finansowanie: LKT, Program: “Etninė kultūra/ Kultura etniczna", Nr. 01-009-01-02-14; Fundacja “Pomoc Polakom na Wschodzie”, Program “Dziedzictwo kulturowe”, Nr. 21/II/410/KwD/2020 – wykonawca; kierownik Kristina Rutkovska.
 10. Opiekun „Diamentowego Grantu” uzyskanego przez mgr Olgę Kielak (na lata 2013–2016).
 11. Projekt międzynarodowy DNK/SP/462229/2020: I Międzynarodowy Kongres Etnolingwistyczny (2020-2022) – “Doskonała Nauka” – kierownik projektu
 12. Grant "Obraz świata i człowieka w świetle polszczyzny dawnej i współczesnej. Seminarium i warsztaty (etno)lingwistyczne dla studentów i doktorantów polonistyki Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu (Czechy)(2021-2022) – wykonawca; kierownik: dr hab. M. Nowosad-Bakalarczyk.
 13. Grant NAWA (2022-2024):” Koncept ojczyzna i радзімаw świadomości Polaków i Białorusinów. Studium etnolingwistyczne” – kierownik projektu
 14. Grant NPRH 11H 20 0026 88 (2022-2027) – Świat zwierząt w polszczyźnie ludowej i potocznej. Słownik etnolingwistyczny – kierownik projektu.
 15. Grant BJP/PJP/2022/1/00006/U – Język w kulturze i kultura w języku – seminarium i warsztaty dla studentów polonistyki w OłomuńcuProjekt realizowany w ramach programu „Promocja języka Polskiego” Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (1.12.2021–31.07.2023) – wykonawca; kierownik: dr Katarzyna Prorok.

 

 


Działalność naukowa

                                                                          Bibliografia (wybór)

Ksiązki:

 1. Polski sennik ludowy, Lublin 1996, 297 s.
 2. To jest moja druga ojczyzna. Polscy emigranci z Północnej Francji o sobie, Lublin 1999, 129 s..
 3. Przestrach od przestrachu. Rośliny w ludowych przekazach ustnych, Lublin 2000, 265 s..
 4. Wzorce tekstów ustnych w perspektywie etnolingwistycznej, Lublin 2007, 452 s.
 5. Tekstologia [współaut.: J. Bartmiński], Warszawa 2009, 382 s.
 6. Dlaczego wąż nie ma nóg? Zwierzęta w ludowych przekazach ustnych [współaut.: J. Bartmiński, O. Kielak], Lublin 2015, 370 s.
 7. Jak chłop u diabła pieniądze pożyczał. Polska demonologia ludowa w przekazach ustnych [współaut. A. Michalec], Lublin 2019, 316 s.
 8. Definiowanie i profilowanie pojęć w (etno)lingwistyce, Lublin 2020, 547 s.

Filologiczne opracowania zbiorów poetow ludowych

 1. Waleria Prochownik, Rajski ogród. Wybór, oprac. i wstęp, J. Adamowski, S. Niebrzegowska, Lublin 1994.
 2. Zofia Roj-Mrozicka, Ziarnko gorczycy. Wybór, wstęp i oprac. S. Niebrzegowska, Lublin 1995.
 3. Wawrzyniec Hubka, Jedna jest Polska. Wybór, wstęp i oprac. S. Niebrzegowska, Lublin 1996.

Redakcja prac zbiorowych:

 1. Słownik stereotypów i symboli ludowych, t. 1. Kosmos, cz. 1. Niebo, światła niebieskie, ogień, kamienie. Koncepcja całości i redakcja J. Bartmiński, zastępca redaktora: S. Niebrzegowska [od 2001 - Niebregowska-Bartmińska],  Lublin 1996.
 2. SSiSL, t. 1. Kosmos, cz. 2. Ziemia, woda, podziemie, 1996.
 3. SSiSL, t. 1. Kosmos, cz. 3. Meteorologia, 2012.
 4. SSiSL, t. 1. Kosmos, cz. 4. Świat, światło, metale, 2012.
 5. SSiSL, t. 2: Rośliny, cz. 1. Zboża. 2017.
 6. SSiSL, t. 2: Rośliny, cz. 2. Warzywa, przyprawy, rośliny przemysłowe, 2018
 7. SSiSL, t. 2: Rośliny, cz. 3. Kwiaty. 2019.
 8. SSiSL, t. 2: Rośliny, cz. 4. Zioła. 2019. 
 9. SSiSL, t. 2: Rośliny, cz. 5. Drzewa owocowe i iglaste, 2020.
 10. SSiSL, t. 2: Rośliny, cz. 6. Drzewa liściaste, 2021.
 11. SSiSL, t. 2: Rośliny, cz. 7. Krzewy i krzewinki. 2022.
 12. W zwierciadle języka i kultury [współred.: J. Adamowski], Lublin 1999.
 13. Historia mówiona w świetle etnolingwistyki [współred.: S. Wasiuta], Lublin 2008.
 14. Punkt widzenia w tekście i w dyskursie [współred.: J. Bartmiński, R. Nycz], Lublin 2004.
 15. Punkt widzenia w języku i w kulturze [współred.: J. Bartmiński, R. Nycz], Lublin  2004.
 16. Współczesna polszczyzna. Wybór opracowań, cz. 4. Tekstologia [współred.: J. Bartmiński], Lublin 2004.
 17. Współczesna polszczyzna. Wybór opracowań, cz. 5. Tekstologia [współred.: J. Bartmiński], Lublin 2004.
 18. Współczesna polszczyzna. Antologia opracowań, cz. 3. Akty i gatunki mowy [współred.: J. Bartmiński, J. Szadura], Lublin 2004.
 19. Stereotypy w języku i w kulturze [współred.: S. Wasiuta], Lublin 2009.
 20. Wieczór Trzech Króli [współred.: S. Wasiuta], Lublin 2009.
 21. Plotka i kłamstwo w języku i kulturze [współred.: M. Baran-Łaszkiewicz, S.Wasiuta], Lublin 2010.
 22. Ciało i duch w języku i w kulturze [współred.: M. Baran-Łaszkiewicz, S. Wasiuta], Lublin 2012.
 23. Jerzy Bartmiński, Polskie wartości w europejskiej aksjosferze [współred.: M. Nowosad-Bakalarczyk, S. Wasiuta], Lublin 2014.
 24. Wartości Słowian i ich sąsiadów, t. 2. Wokół europejskiej aksjosfery [współred.: J. Bartmiński, I. Bielińska-Gardziel], Lublin 2014.
 25. Wartości Słowian i ich sąsiadów, t. 3. Problemy eksplikowania i profilowania pojęć [współred.: I. Bielińska-Gardziel, J. Szadura], Lublin 2014.
 26. Historia mówiona w kontekście nauk humanistycznych i społecznych [współred.: J. Szadura, M. Szumiło, przy udziale J. Kłapcia], Lublin 2014.
 27. Działania na tekście w edukacji szkolnej i uniwersyteckiej [współred. M. Nowosad-Bakalarczyk, T. Piekot] Lublin 2015.
 28. Działania na tekście: przekład – redagowanie - ilustrowanie [współred. M. Nowosad-Bakalarczyk, T. Piekot], Lublin 2015.
 29. Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów, t. 3. PRACA [współred. J. Bartmiński, M. Brzozowska], Lublin 2016.
 30. Etyka słowa. Wybór opracowań [współred. red. J. Bartmiński, M. Nowosad-Bakalarczyk, J. Puzynina], Lublin 2017.
 31. Praca ludzka w perspektywie interdyscyplinarnej [współred.: A. Bagłajewski, J. Bartmiński, M. Łaszkiewicz], Lublin 2018.
 32. Wartości w językowym obrazie świata Słowian i ich sąsiadów, t. 4: Słownik językowy – leksykon – encyklopedia w perspektywie badań porównawczych [współred.: J. Szadura, B. Żywicka], Lublin 2018.
 33. Wartości w językowym obrazie świata Słowian i ich sąsiadów, t. 5: Koncepty i ich eksplikowanie, [współred.: D. Pazio-Wlazłowska], Lublin 2019.
 34. Wartości w językowym obrazie świata Słowian i ich sąsiadów, t. 6: Jedność w różnorodności. Wokół słowiańskiej aksjosfery [współred.: D. Pazio-Wlazłowska], Lublin 2019.
 35. Vertybės Lietuvių ir Lenku pasaulėvaizdyje / Wartości w językowym obrazie świata Litwinów i Polaków, t. 1. Teorinės prielaidos ir interpretacijos / Problemy teoretyczne i interpretacje, [współred.: K. Rutkovska] Vilnius-Liublinas 2020.
 36. Jerzy Bartmiński, Ludzie, których spotkałem. Sylwetki i wspomnienia [współred. M. Piwakowski, F. Polakowski], Lublin 2021.
 37. I Międzynarodowy Kongres Etnolingwistyczny. Etnolingwistyka – bilans dyscypliny. Stan badań, metody i postulaty badawcze. Program i tezy referatów, Lublin 2021.
 38. Vertybės Lietuvių ir Lenku pasaulėvaizdyje / Wartości w językowym obrazie świata Litwinów i Polaków, t. 2. Liaudiškasis, tautinis, daugiatautis ir daugiakultūris paveldas Dziedzictwo ludowe, narodowe, wieloetniczne i wielokuturowe, [współred.: K. Rutkovska] Vilnius-Liublinas 2021.
 39. I Międzynarodowy Kongres Etnolingwistyczny, t. 1: Etnolingwistyka – bilans dyscypliny. Metody i postulaty badawcze [współred.: A. Głaz], Lublin 2022.
 40. I Międzynarodowy Kongres Etnolingwistyczny, t. 2: Obraz świata i człowieka w kulturze ludowej i narodowej [współred.: E. Białek, J. Szadura], Lublin 2022.
 41. I Międzynarodowy Kongres Etnolingwistyczny, t. 3: Pamięć – tożsamość – kategorie językowo-kulturowe [współred.: M. Nowosad-Bakalarczyk, P. Łozowski], Lublin 2022.
 42. I Międzynarodowy Kongres Etnolingwistyczny, t. 4: Nazw wartości i koncepty kulturowe. Hierarchie i rekonstrukcje [współred.: J. Szadura, B. Żywicka], Lublin 2022.
 43. Vertybės Lietuvių ir Lenku pasaulėvaizdyje / Wartości w językowym obrazie świata Litwinów i Polaków, t. 3. Przeszłość i współczesność w języku i kulturze / Praeitis ir dabartis kalboje ir kultūroje, [współred.: K. Rutkovska], Kraków-Vilnius 2022.
 44. Bibliografia adnotowana lubelskiego zespołu etnolingwistycznego (do roku 2008), [współred.: B. Maksymiuk-Pacek], Lublin 2008.
 45. Bibliografia adnotowana lubelskiego zespołu etnolingwistycznego (do roku 2009) [współred.: B. Maksymiuk-Pacek], Lublin 2009.
 46. Bibliografia dorobku naukowego pracowników Instytutu Filologii Polskiej UMCS (do roku 2013) [współred.: B. Maksymiuk-Pacek], Lublin 2014.
 47. Bibliografia adnotowana dorobku naukowego Jerzego Bartmińskiego (do roku 2020) [współred.: M. Łaszkiewicz, M. Nowosad-Bakalarczyk, Lublin, https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2021/0111/221942-bibliografia-jerzy-bartminski-mnb-snb-16-09-2020-kopia.pdf
 48. Bibliografia adnotowana zawartości „Etnolingwistyki” (tomy 1-30, 1988-2018) [współred.: M.Nowosad-Bakalarczyk, S. Wasiuta], Lublin 2023 (w druku).

Redakcja czasopisma "Etnolingwistyka. Problemy Języka i Kultury": tomy 22-30 jako z-ca redaktora; tomy 31-34 jako red. naczelna. 

Artykuły w czasopismach:

 1. Słońce raduje się - metafora czy mit? „Akcent" 1986, nr 4 s. 37-39.
 2. Z badań nad sennikiem ustnym. Sennik ustny a pisany. „Literatura Ludowa" 1989, nr 3 s. 61-69.
 3. Sennik kurpiowski. „Literatura Ludowa" 1989, nr 4-6,  s. 87-102.
 4. Sennik ludowy z Wielkopolski, „Etnolingwistyka” 3, 1990, s. 145-156.
 5. Potoczne konotacje słowa a znaczenia symboliczne w senniku ludowym,  „Etnolingwistyka” 3, 1990, s. 37-48.
 6. O interpretacji snów na Podlasiu,  „Twórczość Ludowa" 1990, nr 3 s. 25-27.
 7. Podlaski sennik ludowy, „Twórczość Ludowa" 1990, nr 2, s. 27-30.
 8. Postacie religijne i osoby duchowne w senniku ludowym, „Twórczość Ludowa" 1991, nr 2 s. 21- 24.
 9. Nów w polskiej kulturze ludowej i gwarach, „Etnolingwistyka” 5, 1992, s. 73-82.
 10. Ludowa wizja zaćmienia księżyca, „Twórczość Ludowa" 1992, nr 1-2 s. 36-38.
 11. Sonnik kak žanr pol’sskogo folklora, „Slavjanovedenie" 1994, nr 5, s. 67-74.
 12. Stereotyp słońca w polszczyźnie ludowej, [współaut. J. Bartmiński], „Etnolingwistyka” 6, 1994, s. 95-145.
 13. Kosmos w senniku ludowym, „Etnolingwistyka” 6, 1994, s. 145-163.
 14. Każdy człowiek ma swoją gwiazdę..., „Twórczość Ludowa" 1994, nr 3-4, s. 7-10.
 15. Typowe obrazy senne w polskim senniku ludowym, „Annales UMCS Lublin – Polonia”, sectio I, 1995, vol. XX, s. 105-118.
 16. Zwierzęta, ptaki i rośliny w relacjach ludowych, [współaut.: J. Adamowski, J. Bartmiński], „Etnolingwistyka” 7, 1995, s.135-178.
 17. Świat wartości sennika ludowego, „Etnolingwistyka. Problemy Języka i Kultury" 8, 1996, s. 99-112 [Rosyjskie wersje tego tekstu: Sistema cennostej v polskom narodnom sonnike, [w:] Žmogaus samprata tradicinėje kultūroje. Konferencijos medžiaga, Vilnius 2005, s. 135-147; Sistema cennostej v polskom narodnom sonnike, [w:] Pol’skij jazyk sredi drugich slavjanskich jazykov 2004. IV Suprunovskie čtenija. Konferencija, posvjaščennaja pamjati professora Adama Evgeneviča Supruna (1928-1999), 7-9 oktjabrja 2004 (Minsk), red. A. Kožinova, Mińsk 2004, s. 147-158; wersja czeska: Konstitutivní hodnoty polsko lidového snáře, „Slovo a slovestnost” 71, red. I. Vaňková, Praha 2010, s. 310-316, w zmodyf. wersji jako: Konstitutivnye cennosti pol’skogo narodnogo sonnika, [w:] Èvolucija cennostej v jazykach i kul’turach, otv. red. I. A. Sedakova, Moskva 2011, s. 81-91].
 18. Poetycki obraz nieba w „Panu Tadeuszu", „Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII" 1997/98 nr 4, s. 27-31.
 19. Piekło społeczne w ujęciu Andrzeja Bursy, [współaut.: J. Bartmiński], „Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII" 4, 1997/98, s. 32-35.
 20. Pozdrówcie ode mnie całą Polskę. Relacje polskich emigrantów z północnej Francji, „Twórczość Ludowa” 4, 1998, s. 22-26.
 21. Dusze na pokucie. Lubelskie opowieści wierzeniowe, „Etnolingwistyka” 9/10, 1998, s. 319-328.
 22. Jazykovaja kartina polskogo raja i ada, [w:] Slavjanskie ètiudy. Sbornik k jubileju S. M. Tolstoj, Moskva 1999, s. 58-69 [współaut.: J. Bartmiński]. Polska wersja: Językowy obraz polskiego nieba i piekła, [w:] Tysiąc lat polskiego słownictwa religijnego. Pod red. B.Krei, Gdańsk 1999, s. 195-203.
 23. Na krańcach świata są rzeki, co zamykają świat. O funkcjach rzeki jako granicy, „Twórczość Ludowa" 1999 nr 1, s. 12-15.
 24. Pośrodku nieba jest droga, czyli obraz Drogi Mlecznej w polskiej kulturze ludowej, „Twórczość Ludowa" 1999 nr 2, s. 9-11.
 25. O kartografowaniu faktów etnolingwistycznych, „Etnolingwistyka" 12, 2000, s. 279-296.
 26. Idea działającego słowa w tekstach polskich zamówień, „Etnolingwistyka” 13,  2001, s. 101-115.
 27. Model’ teksta i porjadok mira (na materiale pol’skich narodnych skazok), „Filologija. Pasaulio vaizdas kalboje ir tekste”, 8, 2003, s. 151-163.
 28.  Struktura i semantyka polskich zamówień, [w:] Dialektolohični studiji, č. 2. Mova i kul’tura, vidpovidal’ni redaktori: P. Hrycenko, N. Chobzej, L’viv 2003, s. 22-41.
 29. Tekst kak predmet etnolingvistiki, „Filologija. Pasaulio vaizdas kalboje” 2005 (10), Šiauliu, s. 121-129.
 30. Desiderata w przestrzeni intertekstualnej, [współaut.: J. Bartmiński] „Przegląd Humanistyczny" 1, 2007, s. 135-143.
 31. O modeljach postrojenia ustnych tekstov, „Živaja Starina. Žurnal o russkom fol’klore i tradicionnoj kul’ture”, Moskva 2008 nr 1, s. 10-13.
 32. Tradicionnaja magija i sovremennoe magičeskoe povedenie, ili „novoe vremja, starye praktyki”, „Živaja Starina. Žurnal o russkom fol’klore i tradicionnoj kul’ture” 2008 nr 4, s. 36-39.
 33. Etnolingwistyka moskiewska z lubelskiej perspektywy, „Etnolingwistyka” 22, 2010, s. 259-265.
 34. Miejsce wartości w opisie gatunków mowy, „Język a Kultura”, t. 23. Akty i gatunki mowy w perspektywie kulturowej, red. A. Burzyńska-Kamieniecka, 2012, s. 33-41.
 35. Ustalanie znaczeń symbolicznych w słowniku etnolingwistycznym, „LingVaria”, R. VIII 2013 nr 1 (15), s. 127-144.
 36. Projekt badawczy (ETNO)EUROJOS a program etnolingwistyki kognitywnej, „Etnolingwistyka” 25, 2013, s. 267-281.
 37. Ljublinskata kognitivna etnolingvistika: ot dialektologia ta i folkloristikata do meždukul’turnata semantyka, „Bylgarski Folklor” 2014 nr 4, s. 413-435 [rozbud. wersja ang.: Lublin cognitive ethnolinguistics: From dialectology and folklore studies to cross-cultural semantics, [w:] I Międzynarodowy Kongres Etnolingwistyczny, t. 1: Bilans dyscypliny. Metody i postulaty badawcze, red. S. Niebrzegowska-Bartmińska, Adam Głaz, Lublin 2022, s. 199-236.
 38. Działania na tekście, „Polonistyka” 2014 nr 1, s. 24-29 [ts.: w: Polonistyka dziś – kształcenie dla jutra, t. 3, red. K. Biedrzycki, W. Bobiński, A. Janus-Sitarz, R. Przybylska, Kraków 2014, s. 50-66. 
 39. O profilowaniu językowego obrazu świata, „Poradnik Językowy” 2015 nr 1, s. 30-44.
 40. Symbolika płodnościowa w polskim folklorze, „Etnolingwistyka” 28, 2016, s. 207-226, [wersja ang.: Symbolism of fertility in Polish folklore, „Etnolinguistics” 28, 2017, s. 203-224].
 41. Gatunkowe uwarunkowania znaczeń symbolicznych, „LingVaria”, 2016, 2(22), s. 203-224.
 42. „W najwyższe góry bije piorun z chmury”. Trzy modele pioruna w polskim ludowym obrazie świata, „Polska Sztuka Ludowa. Konteksty" 2016, nr 3-4 (314-315), s. 473-482.
 43. Jakie dane są relewantne etnolingwistycznie?, „Etnolingwistyka” 29, 2017, s. 11-29 [wersja angielska: What data are relevant to ethnolinguistic analyses?, "Ethnolinguistics" 29, 2018, s. 11-29].
 44. O różnych wariantach definicji leksykograficznej – od taksonomii do kognitywizmu, „Etnolingwistyka” 30, 2018, s. 259-284 [wersja ang.: From taxonomy to cognitivism: On variants of tfe lexicographic definitione, „Etnolinguistics” 30, 2019, "Ethnolinguistics”, s. 257-278].
 45. Wigilijna siemieniatka – potrawa zaduszkowa czy wegetacyjna?, „Twórczość Ludowa” 2018 nr 3-4, s. 8-12.
 46. Czy to ja kalika, czy nie mam konika? (Nie) sprawność w świetle erotyku ludowego, „LingVaria”, 2019, 14(28), s. 165-180 [wersja czes.: Sexuální (ne)způsobilost v polské lidové poezji, [w:] Horizonty kognitivnĕ-kulturnílingvistiky III Tělo a tělesnost v jazykových a kulturních konceptualizacích, red. I.Vaňková, Praha:  2020, s. 93-114.
 47.  Krystyny Pisarkowej odkrywanie Malinowskiego [współaut. J. Bartmiński],„LingVaria” 2021 nr 2, s. 215-228.
 48. Jak eksplikować koncepty kulturowe?, „Prace Filologiczne” 2021 nr XXVI, s. 401-424  https://doi.org/10.32798/pf.879 [wersja litew.: Apie kultūrinių konceptų eksplikacją, [w:] Vertybės Lietuvių ir Lenku pasaulėvaizdyje / Wartości w językowym obrazie świata Litwinów i Polaków, t. 1. Teorinės prielaidos ir interpretacijos / Problemy teoretyczne i interpretacje, red. K. Rutkovska, S. Niebrzegowska-Bartmińska, Vilnius-Liublinas 2020, s. 46-69].
 49. Jerzy Bartmiński i jego program nauki otwartej, „Etnolingwistyka” 34, 2022, s. 9-39.
 50.  Człowiek rodzi się na śmierć, a umiera na życie… Jerzy Bartmiński (1939-2022), „BPTJ” 2022,  LXXVIII (78), 5-21.

Artykuły w monografiach i tomach zbiorowych (70 pozycji). Tu od 2014:

 1. Od separacyjnego do holistycznego opisu językowego obrazu świata. Na marginesie  dyskusji nad kształtem artykułów w „Leksykonie aksjologicznym Słowian i ich sąsiadów”,[w:] Wartości Słowian i ich sąsiadów, t. 3. Problemy eksplikowania i profilowania pojęć, red. I. Bielińska-Gardziel, S. Niebrzegowska-Bartmińska, J. Szadura, Lublin 2014, s. 71-102.
 2. Leksem „pielgrzymka” we współczesnym dyskursie publicznym w Polsce, [w:] Sprachliche Säkularisierung. Semantik Und Pragmatik, Alicja Nagórko (Hrsg.), band 20, Hildesheim – Zürich – New Yor: Georg Olms Verlag 2014, s. 227-258.
 3. Nowy folklor religijny na przykładzie pieśni za Obrazem, [w:] Lubelska pieśń ludowa na tle porównawczym, red. J. Bartmiński, B. Maksymiuk-Pacek, Lublin 2014, s. 69-83.
 4. Simvoličeskie značenija i sistema cennostej, [w:] Kategorija ocenki i sistema cennostej v jazyke i kul’ture, red. S. Tolstaja, O. Belova, A. Gura, Moskva 2015, s. 33-52. [Wersja polska tekstu publikowana jako: Znaczenia symboliczne a wartości, [w:] Tradycja dla współczesności. Ciągłość i zmiana, t. 8. Wartości w języku i kulturze, red. J. Adamowski, M. Wójcicka, Lublin 2015, s. 47-64].
 5. Nie ma (prawdziwej) wolności bez odpowiedzialności. O kontrowersjach wokół pojęcia wolności [współaut.: J. Bartmiński], [w:] Odkrywanie słowa – historia i współczesność, red. U. Sokólska,  Białystok 2015, s. 13-37.
 6. Miejsce operacji tekstowych w definicji tekstu i o ich konsekwencjach dla kształcenia polonistycznego, [w:] Działania na tekście, red. S. Niebrzegowska-Bartmińska, M. Nowosad-Bakalarczyk, T. Piekot, Lublin 2015, s. 19-37.
 7.  „Ryczy wół na sto gór”. Motywy zwierzęce w polskiej meteorologii ludowej, [w:] Slavische Geisteskultur: Ethnolinguistische und philologische Forschungen. Teil 1 – Slavjanskaja duchovnaja kul’tura: ètnolingvističeskie i filologičeskie issledovanija. Čast’ 1. Philologica Slavica Vindobonensia 2, red. A. Kretschmer, F. Poljakov, Wien: Peter Lang Verlag 2016, s. 109-122.
 8. O lubelskim Słowniku stereotypów i symboli ludowych [współaut.: Jerzy Bartmiński], [w:] Leksikologija i leksikografija u svetlu savremennich pristupa: zbornik naučnych radova, ured. S. Ristić, I. Lazić-Konjik, N. Ivanović, Beograd 2016, s. 355-376.
 9. PRACA w kręgu wartości słowiańskich i europejskich, [współaut.: J. Bartmiński], [w:] Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów, t. 3. PRACA, Lublin 2016, s. 13-42.
 10. Eutanazja – słowo (od)tabuizowane, [w:] Tabu w procesie globalizacji kultury, red. K. Sobstyl, A. Małyska, Lublin 2016, s. 195-212.
 11. Miejsce opozycji w paradygmacie lingwistyki strukturalnej i kognitywno-antropologicznej [współaut.: J. Bartmiński], [w:] Opozycja jako kategoria kulturowa, red. M. Badach, K. Smyk, Lublin 2016, s. 9-21.
 12.  „Tekstocentryzm” a kwestie podmiotowości w edukacji szkolnej, [w:] Edukacja polonistyczna jako zobowiązanie. Powszechność i elitarność polonistyki, t. 2, red. E. Jaskółowa, D. Krzyżyk, B. Niesporek-Szamburska, M. Wójcik-Dudek, przy współpracy D. Jagodzińskiej i A. Zok-Smoły, Katowice 2016, s. 11-22.  
 13. Zvjezdy govorjat čelovekepolskie narodnye astronomičeskie primety predskazanija ètnolingvističeskom aspekte, [w:] sozvezdii slov imen. Sbornik naučnyh statej jubileje Marii Èduardovny Rut, Ekaterinburg 2017, s. 413-433.
 14. Czy definicja kognitywna jest definicją otwartą?, [w:] Barwy słów. Studia lingwistyczno-kulturowe, red. D. Filar, P. Krzyżanowski, Lublin 2017, s. 549-571.
 15. Od rozumienia do uczestnictwa. Symboliczne i realistyczne sposoby uobecniania sacrum,[w:] Chrześcijaństwo w religijności ludowej – 1050 lat po Chrzcie Polski, red. Z. Kupisiński, Lublin 2017, s. 179-197.
 16. Czym są żywioły w polskiej tradycji ludowej? [współaut.: J. Bartmiński], [w:] Żywioły w poznaniu, t. 1: Metodologie badań z perspektywy językoznawczej i literaturoznawczej, red. E. Pawlikowska-Asendrych, Częstochowa 2017, s. 11-35.
 17. Język jak powietrze – ożywcze czy morowe, [w:] Ku rzeczom niebłahym, red. J. Chojak, Z. Zaron, Warszawa 2018, s. 61-70.
 18. Solidarność z życiem w kulturze tradycyjnej – od zasady do postulatu,[w:] Z polskich studiów slawistycznych. Seria 13, t. 1. Literaturoznawstwo, kulturoznawstwo, folklorystyka. Prace na XV Międzynarodowy Kongres Slawistów w Belgradzie, Poznań 2018, s. 195-204.
 19. Dejan Ajdačić i jego filologiczny świat, [w:] Dejan Ajdačić, SlovoSlavia. Studia z etnolingwistyki słowiańskiej, Łódź 2018, s. 7-15.
 20. Wolność w polskiej lingwokulturze[współaut.: J Bartmiński], [w:] Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów, t. 4. Wolność, red. M. Abramowicz, J. Bartmiński, Lublin-Warszawa 2019, s. 181-244.
 21. Chłopski etos trudu w sieci wartości stowarzyszonych, [w:] Język i pamięć. Księga jubileuszowa dedykowana Panu Profesorowi Wojciechowi Chlebdzie z okazji 70. urodzin, red. W. Mokijenko, J. Tarsa, Opole 2020, s. 443-458.
 22. Solidarność z życiem a trwałość etosu chłopskiego, [w:] Kultura ludowa Lubelszczyzny, red. J. Adamowski przy udziale Z. Podkańskiego, Lublin 2020, s. 33-63.
 23. Czerwone jabłuszko przekrojone na krzyż… Motyw dzielenia się i obdarowywania jabłkiem w tekstach polskiego folkloru, [w:] Diachronie – Ethnos – Tradition: Studien zur slawischen Sprachgeschichte. Festgabe für Anna Kretschmer, (he) J. Grković-Major, N. Korina, S. Nawerkla, F. Poljakov, S. Tolstaja, Brno 2020, s. 33–46.
 24.  „Błogosławiona” znaczy „szczęśliwa”. Obraz wołyńskiej wsi jako miejsca utraconego w relacjach wspomnieniowych Heleny Popek, [w:], Helena Popek, Błogosławiona wieś Lublin 2020, s. 85-108.
 25. Tradicinis Baltų ir Slavų pasaulėvaizdis. Kognityvinių lyginaamųjų tyrimų projektas, [w:] Vertybės Lietuvių ir Lenku pasaulėvaizdyje / Wartości w językowym obrazie świata Litwinów i Polaków, t. 2. Liaudiškasis, tautinis, daugiatautis ir daugiakultūris paveldas / Dziedzictwo ludowe, narodowe, wieloetniczne i wielokuturowe, red. K. Rutkovska, S. Niebrzegowska-Bartmińska, Vilnius-Liublinas 2021, s. 162-180.
 26. Elementy „językowe” i „przyjęzykowe” w definicji leksykograficznej, [w:] Leksikografija i leksikologija u svetlu aktuelnih problema. Zbornik naučnih radova, red. S. Ristić, Ivana Lazić-Konjik, N. Ivanović, Beograd 2021, s. 745-760.

Recenzje, omówienia, sprawozdania (48 pozycji).

Hasła w słownikach i monografiach (104 artykuły hasłowe).

Teksty okolicznościowe (3 pozycje).

Publikowane proigramy dydaktyczne (5 pozycji).

Łączna bibliografia to ponad 350 pozycji.

  


Ogłoszenia

Dodatkowe konsultacje - po kontakcie mailowym:

stanislawa.niebrzegowska-bartminska@mail.umcs.pl