dr hab. Marcin Kojder

dr hab. Marcin Kojder
Stanowisko
adiunkt ze stopniem naukowym dr hab.
Jednostki
KATEDRA JĘZYKOZNAWSTWA SŁOWIAŃSKIEGO
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w trakcie letniejsesji egzaminacyjnej obdywają się w gab. 432.Terminy konsultacji:
piątek, godz. 10.00-11.30

Działalność naukowa

Dyscyplina naukowa: językoznawstwo

Dziedziny badań:

 • onomastyka;
 • historia języka ukraińskiego;
 • gramatyka historyczna języka ukraińskiego;
 • gramatyka opisowa języka ukraińskiego.

 

Ważniejsze publikacje:

Wykaz publikacji w Polskiej Bibliografii Naukowej

Wykaz publikacji w ORCID.org

Monografie:

 1. Antroponimia historyczna starostwa hrubieszowskiego w XVII i XVIII wieku, "Rozprawy Slawistyczne" 24, Lublin 2014.
 2. Antroponimia historyczna wiernych chełmskiej diecezji grecko-unickiej (1662-1810), Wydawnictwo UMCS, Lublin 2019.

Redakcje naukowe:

 1. Dziedzictwo kulturowe Wielkiego Księstwa Litewskiego. W 440. rocznicę Unii Lubelskiej, red. S. Kowalou i M. Kojder, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2011.
 2. Onomastyka na pograniczach językowo-kulturowych, red. M. Kojder, M. Olejnik, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2018.
 3. Ze studiów nad nazwami własnymi. Terminologia. Teoria i metodologia badań. Zagadnienia nazwotwósrtwa, red. A. Siwiec, I. Domaciuk-Czarny, M. Kojder, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2020.

Artykuły naukowe:

 1. Interferencje polsko-ukraińskie w gwarach okolic Tarnopola, [w:] Polsko-ukraińskie spotkania językoznawcze, 1, Polskie i ukraińskie gwary pogranicza, Lublin-Łuck 2001, s. 83 – 89;
 2. Fonetyczni osobływosti ukrajinśkych pidl’aśkych howirok na pidstawi wokal’noji systemy howirky sela Malinniki Bilśkoho powitu, [w:] Naukowyj Wisnyk Wolyns’koho derżawnoho uniwersytetu im. Łesi Ukrajinky, Nr 6/2000, s. 89-96;
 3. Z badań nad historycznym nazewnictwem osobowym gminy Wola Uhruska, [w:] Gmina Wola Uhruska na tle Euroregionu Bug. Język i kultura, pod red. F. Czyżewskiego, Wola Uhruska 2003, s. 169-180;
 4. Akta miasta Hrubieszowa XVII w. jako źródło do badań antroponimicznych i dialektologicznych, [w:] Wołyń-Żytomyrszczyna. Istoryko-fiłołohicznyj zbirnyk z rehional’nych probłem, 14, Żytomyr 2005;
 5. Derywacja semantyczna w nazwiskach mieszkańców starostwa hrubieszowskiego w XVII i XVIII w. Mechanizmy powstawania odapelatywnych nazwisk historycznych na pograniczu polsko-ukraińskim, [w:] Zachidnopolis’kyj dialekt 
  u zahal’noukrajins’komu ta wsesłowjans’komu kontekstach, Wołyn’ fiłołohiczna, 4, Łuck 2007, s. 236-243;
 6. XVII-wieczne nazwiska mieszczan hrubieszowskich, [w:] Z badań nad językiem i kulturą Słowian, pod red. P. Sotirova i P. Złotkowskiego, Lublin 2007, s. 87-96;
 7. Sposoby nominacji kobiet w zapisach ksiąg sądowych z terenu starostwa hrubieszowskiego w XVII i XVIII wieku, [w:] Studia Wschodniosłowiańskie, 2009, 9, s. 117-128;
 8. Homonimy apelatywno-antroponimiczne w księgach miejskich Hrubieszowa XVII-XVIII wieku, [w:] Słowiańskie homonimy apelatywno-onimiczne i onimiczno-onimiczne w diachronii i synchronii, pod red. S. Warchoła i M. Jastrzębskiego, Rozprawy Slawistyczne, 22, Lublin 2009, s. 119-123;
 9. Sposoby nominacji osób w zapisach ksiąg sądowych z terenu starostwa hrubieszowskiego w XVII wieku, [w:] Zachidniopolis’ki hovirky v prostori ta czasi, Wołyń fiłołohiczna, 9, s. 270-276, Łuck 2010
 10. Nazewnictwo osobowe na pograniczu polsko-ukraińskim w XVII wieku. Zestawienia antroponimiczne (formuły identyfikacyjne) wykorzystywane na określenie osób, [w:] Mnohotvárnost a specifičnost onomastyki, Ostrava‑Praha 2010, s. 257-264;
 11. Uwagi o nazewnictwie osobowym mieszkańców Hrubieszowa i okolicznych miast w XVII i XVIII wieku, [w:] Miasto w perspektywie onomastyki i historii, pod red. I. Sarnowskiej-Giefing i M. Graf, Poznań 2010, s. 151-162;
 12. Nazwiska hybrydalne na pograniczu polsko-wschodniosłowiańskim w XVII i XVIII wieku, [w:] Dziedzictwo kulturowe Wielkiego Księstwa Litewskiego. W 440. rocznicę Unii Lubelskiej, red. S. Kowalou i M.Kojder, Lublin 2011, s. 77-84;
 13. Uwagi o nazewnictwie kobiet w starostwie hrubieszowskim (XVII-XVIII wiek), [w:] Z zagadnień językoznawstwa słowiańskiego. Tom dedykowany Profesorowi Stefanowi Warchołowi, Rozprawy Slawistyczne 23, Lublin 2011, s. 113-122;
 14. Ukraińskie imiona męskie i ich warianty w polskich zapisach akt miasta Hrubieszowa w I poł. XVII wieku (pogranicze polsko-wschodniosłowiańskie), "Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego", 2014, tom LX, s. 121-137;
 15. Struktura narodowościowa dawnego starostwa hrubieszowskiego w XVII wieku w świetle imiennictwa historycznego, Teka Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych OL PAN, 2014, 165-166, s. 60-69;
 16. Imiona męskie w inskrypcjach nagrobnych wybranych cmentarzy wschodniej Lubelszczyzny [w:] Cmentarze po obu stronach Bugu, Włodawa-Lublin 2014, s. 203-214;
 17. Nazwiska patronimiczne z formantami z podstawowym -k- w inskrypcjach nagrobnych na cmentarzu w Chełmie, [w:] Pogranicza słowiańskie w opisach językoznawczych. W 110 rocznicę urodzin Profesora Władysława Kurszkiewicza, pod red. F. Czyżewskiego, M. Olejnika i A. Pihan-Kijasowej, Lublin‑Włodawa 2015, s. 191-200;
 18. Identyfikatory internetowe użytkowników forum internetowego RowerowyLublin.org, [w:] Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji, pod red. I. Sarnowskiej, M. Balowskiego, M. Graf, Poznań 2015, s. 247-256;
 19. Nazwiska patronimiczne z formantem -uk w inskrypcjach nagrobnych na wybranych cmentarzach na południowym Podlasiu, "Studia Białorutenistyczne", 9 (2015), s. 281-294.
 20. (spraw.) IX Ogólnopolska konferencja naukowa „Polszczyzna regionalna” (Lelis, 20–21 listopada 2015 r.), "Etnolingwistyka", 28 (2016), s. 363-365.
 21. Nominacja kobiet na pograniczu polsko-białoruskim w XVIII wieku (na materiałach metrykalnych parafii w Horodyszczu), „Biełaruska-polskija mounyja, litaraturnyja, histarycznyja i kulturnyja suwiazi, Biełarusika – Albaruthenica”, 37, red. I. E.  Bahdanowicz, M. I. Swistunowa, Minsk 2016, s. 129-136.
 22. Wpływ zmian politycznych na nazewnictwo miejskie na Ukrainie, „Slavica: Annales Instituti Slavici Universitatis Debreceniensis”, XLV (2016), s. 56-63 (współautor Marek Olejnik).
 23. Funkcjonowanie nazwisk motywowanych imionami chrześcijańskimi na wschodniej Lubelszczyźnie w świetle inskrypcji nagrobnych, „Zeszyty Cyrylo-Metodiańskie”, 5/2016, s. 164-179.
 24. Nazwiska patronimiczne z formantem -owicz/-ewicz w inskrypcjach nagrobnych na wybranych cmentarzach wschodniej Lubelszczyzny, „Studia Wschodniosłowiańskie”, 16 (2016), s. 243-252.
 25. Przezwiska i pseudonimy sportowców, „Prace Językoznawcze”, 18/3 (2016), s. 101-112 (współautor Mariusz Koper).
 26. O nazwiskach kniaziów lubyckich, [w:] Ziemia lubycka. Geografia, historia, język, kultura, pod red. M. Kopra, Lublin-Lubycza Królewska 2017, s. 195-212.
 27. Najnowsze zmiany w urbanonimii Kijowa (lata 2014-2016), „Studia Wschodniosłowiańskie”, 17 (2017), s. 207-218 (współautor Marek Olejnik).
 28. O nazwiskach patronimicznych na wschodniej Lubelszczyźnie, [w:] Onomastyka na pograniczach językowo-kulturowych, pod red. M. Kojdera i M. Olejnika, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2017, s. 25-30.
 29. Funkcjonowanie urbanonimów potocznych na Ukrainie na przykładzie nazwy Stumetrówka (ukr. Стометрівка, ros. Стометровка), [w:] Konvergencie a divergencie v propriálnej sfére, red. A. Chomova, J. Krsko, I. Valentova, Wydawnictwo Słowackiej Akademii Nauk, Bratysława 2019, s. 221-232.
 30. Jeszcze o Stumetrówkach jako nieoficjalnych nazwach miejskich na Białorusi, w Rosji i na Ukrainie, „Studia Interkulturowe Europy Środkowo-Wschodniej”, 11 (2018), s. 200-218.
 31. Historyczne sposoby identyfikacji kobiet pochodzenia ruskiego na wschodniej Lubelszczyźnie (na materiale unickich ksiąg metrykalnych), "Studia Interkulturowe Europy Środkowo-Wschodniej", 13 (2020), s. 141-152.
 32. (spraw.) XXI Słowacka Konferencja Onomastyczna (Nitra, 10-12.09.2019), "Onomastica", 64 (2020), s. 275-277.
 33. The Historical Anthroponymy of the Ruthenian Population Living in the Historical Territories of the Eastern Lublin Region (On the Material of Registers of Parishes in the Former Greek-Uniate Diocese of Chełm), "Teka Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych", 6 (2021), s. 51-60.
 34. Akta metrykalne chełmskiej diecezji grecko-unickiej jako źródło do badania ukraińskiej antroponimii w XVII-XIX wieku, [w:] Od tradycji do nowatorstwa. Studia nad nazwami własnymi, pod red. E. Bogdanowicz, J. Chomko i A. Romanik, Białystok 2021, s. 169-185.

Publikacje popularnonaukowe:

 • Widziałem rewolucję na własne oczy"Dziennik Wschodni", Magazyn, 4.12.2004;
 • Koło Naukowe Studentów Filologii Ukraińskiej UMCS"Lublin. Kultura i społeczeństwo", 3/2008, s. 17-18.
 • Reportaż radiowy "Zima w pomarańczowym szalikuzrealizowany w Radiu Lublin, współautorstwo: Marek Olejnik, Magda Grydniewska, Katarzyna Grydniewska.
 • A. Krzemińska, Język ukraiński: Twarde słowa, Rozmowa z dr. hab. Marcinem Kojderem o tym, czym ukraiński różni się od innych języków słowiańskich, gdzie i kiedy powstał oraz jak przetrwał brutalną rusyfikację, "Polityka", Nr 17.2020 (3360) z dn, 19 kwietnia 2020, s. 56-58. LINK