dr hab. Artur Górak

dr hab. Artur Górak
Stanowisko
adiunkt ze stopniem naukowym dr hab.
Jednostki
KATEDRA ARCHIWISTYKI I NAUK POMOCNICZYCH HISTORII
Funkcje
p.o. Kierownika Katedry
Telefon
+48 (81) 537 28 75
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
http://scholar.google.com/citations?user=dw-E8fcAAAAJ&hl=pl
Konsultacje

 


Konsultacje w sesji letniej r.a. 2022/23


środa 8.00-9.30 (online, teams)


czwartek 8.15 - 9.45 (p. 221, Stary Humanik)


 


 

Adres

pl. M. Curie-Skłodowskiej 4a
20-031 Lublin

O sobie

Moje zainteresowania naukowe biorą swój początek na studiach historycznych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Na ich kierunek wpłynęły ukończone specjalizacje a przede wszystkim archiwistyczna oraz uczestnictwo w seminarium magisterskim prof. dra hab. Józefa Szymańskiego, co zaowocowało obroną pracy magisterskiej p.t. Sfragistyka i heraldyka i miejska Ziemi Chełmskiej. Zatrudniony w zakładzie Nauk Pomocniczych Historii i Bibliotekoznawstwa UMCS, najpierw w zakresie zajęć zleconych a po kilku miesiącach na etacie asystenta, mogłem rozwijać swoje zainteresowania dotyczące nauk pomocniczych historii a szczególnie archiwistyki, heraldyki i dyplomatyki. Praca nad rozprawą doktorską o kancelarii rosyjskiej akt spraw, rozpoczęta na seminarium doktorskim prof. dra hab. Józefa Szymańskiego a następnie kontynuowana i zakończona pod kierunkiem prof. dr hab. Krzysztofa Skupieńskiego, ugruntowała obszary moich zainteresowań badawczych wzbogacając je o historię administracji. Niemały wpływ na krąg moich zainteresowań miało przygotowywanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych, z różnorodnych przedmiotów m.in. Historii ustroju administracji, Rozwoju form i systemów kancelaryjnych, Paleografii i neografii cyrylickiej, Archiwoznawstwa, Metodyki archiwalnej, Historii i teorii archiwistyki, Kancelarii współczesnej, Zarządzania informacją w organizacji, Informatyki biurowej, Dokumentacji współczesnej, Informacji naukowej w archiwach, Podstaw teorii i organizacji zarządzania.

Jestem redaktorem naczelnym "Wschodniego Rocznika Humanistycznego" (https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=2884, 70 pkt. w wykazie MEiN), oraz członkiem komitetów redakcyjnych czasopism:

- „Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії” http://history.karazin.ua/nauka/periodichni-vidannya/aktualni-problemi-vitchiznyanoi-ta-vsesvitnoi-istorii-zbirnik-molodih-vchenih.html, czasopismo Narodowego Uniwersytetu Charkowskiego,
- "Res Historica", periodyk Instytutu Historii UMCS.

 


Działalność naukowa

Jestem autorem ok. 120 artykułów naukowych oraz nizej wymienionych publikacji książkowych

I. MONOGRAFIE.

1. Artur Gorak, Kancelaria Gubernatora i Rząd Gubernialny Lubelski (1867 – 1918). Studium administracyjne i prozopograficzne, „Libra”, Lublin – Radzyń Podlaski 2006, 342 ss.

2. Artur Gorak, Rosyjska kancelaria akt spraw w urzędach lubelskiej gubernialnej administracji ogólnej w latach 1867–1918, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008, 422 ss.

3. Artur Górak, Krzysztof Latawiec, Jan Kozłowski, Słownik biograficzny gubernatorów i wicegubernatorów w Królestwie Polskim (1867-1918), Wydawnictwo UMCS, Lublin 2014, 432 ss.

4. Artur Górak, Krzysztof Latawiec, Rosyjska administracja specjalna w Królestwie Polskim, 1839-1918, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2014, 211 ss.

5. Artur Górak, Krzysztof Latawiec, Kancelaria organów władzy w Galicji. Wybór źródeł, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012, 238 ss.

6. Artur Górak, Krzysztof Latawiec, Jan Kozłowski, Słownik biograficzny gubernatorów i wicegubernatorów w Królestwie Polskim (1867-1918), wydanie drugie, uzupełnione i poprawione, Lublin 2015, ss. 543.

7. Stanislav Bogdanov, Artur Górak, Krzysztof Latawiec, Jacek Legieć, Naczelnicy organów rosyjskiej administracji specjalnej w Królestwie Polskim w latach 1839-1918, Tom I: Ministerstwo Oświecenia Publicznego, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015, 543 ss.

8. A. Górak, K. Latawiec, Russian Governors in Kingdom of Poland, translation J. Krajka, Lublin 2016, ss. 288, ISBN 978-83-64857-04-1.

9. S. Bogdanow, A. Górak, K. Latawiec, J. Legieć, Naczelnicy organów rosyjskiej administracji specjalnej w Królestwie Polskim w latach 1839-1918, Tom II: Ministerstwo Finansów, Lublin 2016, ISBN 978-83-7784-928-6.

10. S. Bogdanow, A. Górak, K. Latawiec, J. Legieć, Naczelnicy organów rosyjskiej administracji specjalnej w Królestwie Polskim w latach 1839-1918, Tom III:Zarząd skarbem, finansami, przemysłem i handlem, Lublin 2018.

11. S. Bogdanow, A. Górak, K. Latawiec, J. Legieć, Naczelnicy organów rosyjskiej administracji specjalnej w Królestwie Polskim w latach 1839-1918, Tom IV: Resorty komunikacji, poczt i telegrafów, dworu oraz spraw wewnętrznych, Lublin 2020

12. A. Górak, Oddzielić katolicyzm od polonizmu. Tajne memorandum Aleksandra Muchanowa, 1871 rok, Lublin 2022, 171 ss.

 II. REDAKCJE MONOGRAFICZNYCH PRAC ZBIOROWYCH.

1. Formuła, archetyp, konwencja w źródle historycznym. Materiały IX sympozjum nauk dających poznawać źródła historyczne, Kazimierz Dolny 14-15 grudnia 2000 r., pod red. Artura Góraka i Krzysztofa Skupieńskiego, „Libra”, Lublin – Radzyń Podlaski – Siedlce 2006, 312 ss.

2. Ważna obecność. Przedstawiciele państw i narodów europejskich wśród mieszkańców międzyrzecza Bugu i Pilicy w XVII – XIX wieku. Materiały sesji naukowej, Radom 30 XI 2006 r., pod. red. Artura Góraka i Krzysztofa Latawca, „Libra – RTN, Radom – Radzyń Podlaski 2006, 317 ss.

3. Belliculum Diplomaticum V Lublinense. Dokumenty, kancelarie i archiwa między Wschodem i Zachodem Europy, pod red. Artura Góraka i Małgorzaty Szabaciuk, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2014, 376 ss.

4. Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, tom I, pod red. Artura Góraka, Ireneusza Łucia i Dariusza Magiera, „Libra”, Lublin - Siedlce 2008, ss. 604.

5. Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, tom II, pod red. Artura Góraka i Dariusza Magiera, „Libra”, Lublin-Siedlce 2009, ss. 391.

6. Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, tom III, cz. 1-2, pod red. Artura Góraka, Krzysztofa Latawca i Dariusza Magiera, „Libra”, Lublin – Siedlce 2010, ss. 735.

7. Dzieje biurokracji, tom IV, cz. 1-2, pod red. Artura Góraka, Krzysztofa Latawca i Dariusza Magiera, „Libra”, Lublin – Siedlce 2011, ss. 810.

8. Dzieje Biurokracji, tom V, cz. 1-2, pod red. Andrzeja Gacy, Artura Góraka i Zbigniewa Naworskiego, Wydawnictwo PWSZ we Włocławku, Lublin-Toruń–Włocławek 2013, ss 841.

9. Dzieje Biurokracji, tom VI, pod red. Tatjany Bykowej, Artura Góraka i Grzegorza Smyka, „Libra”, Lublin 2016, ss. 878.

10. Ziemia Radzyńska, t. IV: 1864-1918, red. A. Gątarczyk, A. Górak, Radzyń Podlaski 2016, 432 ss.

11. Dzieje biurokracji, tom VII (Biurokracja monarchii), red. T. Bykowa, A. Górak, J. Legieć, Lublin 2018, 262 ss., ISBN 978-83-64857-06-5.

12. Dzieje biurokracji, tom VIII (Biurokracja państw nowoczesnych), red. T. Bykowa, A. Górak, J. Legieć, Lublin 2018, 350 ss., ISBN 978-8364857-05-8.

13. „Dzieje biurokracji” tom X (Biurokracja republiki), red. A. Górak, J. Kukarina i D. Magier, Lublin 2019, 236ss., ISBN 978-83-64857-12-6

14. Sojusz Piłsudski-Petlura w kontekście politycznej i militarnej walki o kształt Europy Środkowej i Wschodniej, red. A. Górak, M. Kruszyński, T. Stępniewski, Lublin-Warszawa 2020, 272 ss., ISBN 978-83-8229-083-7