Laborant/tka-Praktyki Studenckie

Numer referencyjny
359/2021
Data dodania
30.04.2021
Data ważności
12.06.2021
Rodzaj oferty
Praktyka bezpłatna
Branża
Biotechnologie/Chemia
Miejsce pracy
Lublin
Nazwa Firmy
Permedia Sp. z o.o.
Profil firmy

Jesteśmy jednym z wiodących producentów środków barwiących dedykowanych do tworzyw sztucznych oraz materiałów budowlanych.

Dane kontaktowe
Strona www
Wymagania wobec kandydatek i kandydatów

• dyspozycyjność,
• przyjmujemy na praktyki na okres co najmniej 3 miesięcy,
• chęci do pracy,
• komunikatywność

Zakres zadań

• Analiza surowców i wyrobów zgodnie z wytycznymi.
• Utrzymywanie czystości w laboratorium.
• Obsługa urządzeń do analiz tworzyw sztucznych oraz spektrofotometru

Oferowane warunki

-dodatkowe praktyki studenckie

Sposób aplikowania

CV na adres: a.redas@permedia.pl

Uwagi

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCHPRZEZ PERMEDIA Sp. z o.o.I. DANE OSOBOWE I ADMINISTRATORZgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informujemy, że:1. Administratorem danych osobowych jest Permedia Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul. Grenadierów 9, 20-331 Lublin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000059588, NIP: 7120150875, REGON: 430413516, (zwana dalej jako „Administrator”). 2. Z Administratorem danych osobowych można skontaktować się poprzez adres email: ado@permedia.plII. CEL PRZETWARZANIA DANYCHDane osobowe będą przetwarzane w związku z prowadzonym procesem rekrutacyjnym oraz w celu wprowadzenia danych osobowych do bazy Administratora i ich przetwarzania na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych. III. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCHDane Osobowe będą przetwarzane w oparciu o następujące podstawy prawne: a) art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (zgoda osoby, której dane dotyczą)b) art. 6 ust. 1 lit b RODO, tj. przetwarzanie jest konieczne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą,c) art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.d) art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest nieodzowne dla realizacji celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, takich jak ewentualna konieczność odpierania lub realizacji roszczeń cywilnoprawnych.IV. ODBIORCY DANYCH Dostęp do Danych Osobowych mogą posiadać: a) upoważnieni pracownicy Administratora, b) usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, w szczególności takie podmioty jak podmioty świadczące usługi IT oraz ich upoważnieni pracownicy, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług, c) podmioty uprawnione do otrzymania Danych Osobowych na podstawie przepisów prawa,d) dostawcy usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające realizację umowy o współpracy handlowej oraz zarządzanie organizacją Administratora (w szczególności firmy kurierskie i pocztowe),e) dostawcy usług prawnych i doradczych oraz wspierający Administratora w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelarie prawne, podatkowe, firmy windykacyjne),V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH • Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do konkretnego przetwarzania danych tj. do momentu zakończenia procesu rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko,• W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora - do momentu wycofania tej zgody, nie dłużej niż 6 miesięcy od momentu wyrażenia zgody,• w przypadku udostępnienia danych - do momentu wycofania tej zgody.Po wskazanym wyżej okresie przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.VI. ZASADY GROMADZENIA DANYCH Podanie Danych Osobowych przez osobę, której dane dotyczą jest dobrowolne ale jest warunkiem koniecznym do podjęcia współpracy. Niepodanie danych oznaczonych, jako wymagane uniemożliwia Administratorowi zawarcie i realizację czynności.Podanie danych w zakresie wskazanym w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia) jest niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Konsekwencją niepodania tych danych może być wykluczenie kandydata do pracy z prowadzonego postępowania rekrutacyjnego. Podanie pozostałych danych ma charakter dobrowolny i nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.VII. PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH Osoba, której dane dotyczą posiada następujące prawa: a) prawo żądania od Administratora dostępu do swoich Danych Osobowych oraz do ich sprostowania,b) prawo do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO,c) prawo do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO,d) Prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej Danych Osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO,e) Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z Administratorem kierując korespondencję na adres: Permedia Sp. z o.o.ul. Grenadierów 920-331 Lublin lub poprzez e-mail: ado@permedia.pl

Znajdź ofertę