Zmiany w Statucie PKZP przy UMCS od 1 lutego

Uchwała Nr 2/2021, z dnia 09.04.2021 r.
Zarządu Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy UMCS

Zarząd PKZP na posiedzeniu w dniu 09.04.2021 roku w Regulaminie Funduszu Zapomogowego i Pogrzebowego, paragraf 7 postanowił wykreślić słowo dobrowolnych.
Paragraf 7 otrzymuje brzmienie:
Fundusz pogrzebowy tworzy się:

  • z odpisów z funduszu rezerwowego PKZP,
  • z wpłat wnoszonych przez członków:
    • minimalna składka na fundusz pogrzebowy dla pracowników wynosi 3 zł – miesięcznie,
    • minimalna składka dla emerytów i rencistów wynosi 10 zł – rocznie.

Powyższa zmiana wchodzi w życie z dniem 15.04.2021 roku.
Zarząd PKZP przy UMCS


Uchwała Nr 1/2021, z dnia 11.01.2021 r.
Zarządu Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy UMCS

Aby uchronić od paraliżu finansowego i zabezpieczyć członków PKZP przed negatywnymi skutkami pandemii Covid-19, Zarząd PKZP przy UMCS, działając na podstawie § 26 ust. 11 Statutu PKZP przy UMCS oraz w mocy Zarządzenia Rektora UMCS nr 18/2020 z dn. 11 marca 2020 r. dotyczącego ograniczenia bezpośrednich kontaktów pracowników UMCS w pracy, tj. zgodnie z § 4. ust. 1 niniejszego Zarządzenia, postanowił wprowadzić zmiany do Statutu PKZP i jego załączników, obowiązujące od dnia 1 lutego 2021 r.

Zmiany w Statucie dotyczą:
Paragraf 3, 4
Paragraf 11, pkt. 2; Paragraf 16; Paragraf 17
Paragraf 19, pkt. 1, 2, 4, 5
Paragraf 26, pkt. 3
Paragraf 36, pkt. 3, 4; Paragraf 42
Paragraf 44, pkt. 2, 3
Paragraf 51 skreślony

Zmiany w Regulaminie Udzielania Pożyczek:
Wariant I, II, III, IV, V,
Zasady poręczeń pkt. 2, 3, 4
Spłata pożyczki pkt. 3, 6

Zmiany w Regulaminie Funduszu Zapomogowego i Pogrzebowego:
Paragraf 1, pkt. 2
Paragraf 2, pkt. 1, 2, 3
Paragraf 3, pkt. 4
Paragraf 4
Paragraf 7, Fundusz pogrzebowy tworzy się
Paragraf 7 pkt. 1, 2.

Załączniki:
1.Statut z naniesionymi zmianami (2021 r.)
2.Regulamin Udzielania Pożyczek z naniesionymi zmianami (Zał. 1, 2021 r.)
3.Regulamin Funduszu Zapomogowego i Pogrzebowego z naniesionymi zmianami (Zał. 2, 2021 r.)

Zarząd PKZP przy UMCS