Zmiany w dochodach

     Załacznik Nr 4 zasady ustalania składu rodziny i dochodu studenta    

Zmiany w dochodach (utrata i uzyskanie dochodu)

§ 10

 1. W przypadku, gdy członek rodziny utracił dochód z powodu:

  a) uzyskania prawa do urlopu wychowawczego;
  b) utraty prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych;
  c) utraty zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
  d) utraty zasiłku przedemerytalnego, lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
  e) wyrejestrowania pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.);
  f) utraty zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
  g) utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń, lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych wskutek bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych,
  h) utraty świadczenia rodzicielskiego,
  i) utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników.

 2. W przypadku utraty dochodu przez doktoranta lub członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki lub po tym roku, ustalając dochód nie uwzględnia się dochodu utraconego.
 3. Nie stanowi utraty dochodu przebywanie na urlopie bezpłatnym.

§ 11

 1. W przypadku, gdy członek rodziny uzyskał dochód z tytułu:

  a) zakończenia urlopu wychowawczego;
  b) uzyskania prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych;
  c) uzyskania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
  d) uzyskania zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej
  e) rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1 d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej;
  f) uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
  g) uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,
  h) uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników - do dochodu rodziny dodaje się miesięczną kwotę dochodu uzyskanego przez członka rodziny w pierwszym pełnym miesiącu uzyskiwania nowego dochodu (w miesiącu następującym po miesiącu uzyskania dochodu), o ile dochód ten osoba otrzymuje nadal w dniu ustalania prawa do świadczeń.

 2. W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres stypendialny (tj. w roku będącym podstawą ustalania uprawnień), ustalając dochód członka rodziny uzyskany w tym roku, dochód dzieli się przez liczbę miesięcy, w których dochód ten został osiągnięty, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany nadal w dniu ustalania prawa do stypendium.
 3. W przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, dochód ustala się na podstawie dochodu powiększonego o kwotę uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu w którym dochód został osiągnięty, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w dniu ustalania prawa do stypendium.
 4. W przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, do wniosku należy dołączyć dokument lub zaświadczenie informujące o wysokości uzyskanego przez członka rodziny dochodu (netto i brutto) z miesiąca następującego po miesiącu w którym dochód został osiągnięty.

 §28 Regulaminu

Zawieszenie, utrata oraz wygaśnięcie praw do świadczeń o charakterze socjalnym

Doktoranci otrzymujący świadczenia o charakterze socjalnym są zobowiązani do:

 1. niezwłocznego informowania organu wydającego decyzję o zmianie okoliczności mających wpływ na prawo do tych świadczeń, w szczególności o:

  a) wystąpieniu zmian w liczbie członków rodziny,
  b) utracie dochodu,
  c) uzyskaniu dochodu,
  d) zaprzestaniu zamieszkiwania w domu studenta lub obiekcie innym niż dom studenta wskazanym w oświadczeniu, umowie najmu lub innym dokumencie,
  e) wystąpieniu okoliczności, o których mowa w §12 pkt 1 i §15 -16. Wzór wniosku o ponowne przeliczenie dochodu ze względu na zmianę okoliczności mających wpływ na prawo do świadczenia, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, stanowi załącznik nr 1.0.1 do niniejszego regulaminu.
 2. udzielania, na żądanie organu przyznającego świadczenia, wyjaśnień oraz informacji co do okoliczności mających wpływ na prawo do świadczeń.

§ 29

 1. W przypadku sytuacji, o których mowa w §28 pkt 1 lit a), b), zmiana wysokości świadczenia następuje w miesiącu następującym po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
 2. W przypadku sytuacji, o których mowa w ust. §28 pkt 1 lit c), zmiana wysokości świadczenia następuje w miesiącu po pierwszym miesiącu następującym po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu.
 3. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w §28 pkt 1 lit d), WKSD wstrzymuje wypłatę zwiększenia stypendium socjalnego, wy płacając stypendium socjalne, chyba że doktorant w terminie 7 dni od daty, w której nastąpiła okoliczność, udokumentuje zamieszkanie w innym obiekcie niż dotychczas wskazany.
 4. W przypadku sytuacji, o których mowa w ust. §28 pkt 1 lit d), decyzja o utracie świadczenia wydawana jest od miesiąca następującego po miesiącu, w którym okoliczność nastąpiła.