Zmarł śp. dr hab. Adam Wojciech Marczewski

Dziekan i Rada Wydziału Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
z głębokim żalem zawiadamiają, że dnia 18 czerwca 2017 roku zmarł
śp. dr hab. Adam Wojciech Marczewski
Adiunkt z Zakładu Radiochemii i Chemii Koloidów

Wybitny naukowiec, wspaniały człowiek i przyjaciel, zasłużony nauczyciel akademicki.
Urodzony 8 sierpnia 1957 r. w Lublinie. Absolwent II Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Jana Zamoyskiego (1976 r). Wielokrotny Laureat Olimpiady Chemicznej.
Absolwent Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (1981 r.).
Po uzyskaniu dyplomu magistra z zakresu chemii teoretycznej podjął pracę na Wydziale Chemii UMCS.
W 1987 r. otrzymał stopień doktora nauk chemicznych w Zakładzie Chemii Teoretycznej Wydziału Chemii UMCS.
W latach 1981 – 1994 pracował w Centralnym Laboratorium Aparatury Unikalnej (CLAU).
W latach 1989 – 1994 zatrudniony był dodatkowo w Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie.
W latach 1994 – 1996 przebywał na stażu w Department of Chemical Engineering, Kyoto University, Japonia.
W latach 1996 – 1998 ponownie zatrudniony był w Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie.
Od 1998 roku do chwili obecnej był zatrudniony w Zakładzie Radiochemii i Chemii Koloidów na Wydziale Chemii UMCS.
W roku 2012 otrzymał stopień doktora habilitowanego nauk chemicznych.
Jego działalność badawcza skupiała się m.in. wokół problemów związanych z adsorpcją i heterogenicznością powierzchni, analizą obrazu z mikroskopii sił atomowych, syntezą i badaniami właściwości mezoporowatych krzemionek o regularnej budowie, opracowaniem metod pomiaru i analizy danych kinetyki adsorpcji (barwniki, związki aromatyczne, niektóre jony metali) na ciałach stałych oraz opracowaniem nowych równań kinetyki adsorpcji.
Był również wspaniałym nauczycielem akademickim, bardzo cenionym zarówno przez współpracowników, jak i studentów.
Odznaczony Złotym Medalem za Długoletnią Służbę w 2015 r.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 27 czerwca br. o godz. 11.00 w kaplicy cmentarnej na Majdanku

    Aktualności

    Autor
    Karol Pilorz
    Data dodania
    20 czerwca 2017