Wyciąg z Regulaminu sieci komputerowej UMCS

 1. Prawo ubiegania się o bezpłatne konto domenowe w domenie umcs.lublin.pl przysługuje jednostkom administracyjnym i wydziałowym uczelni, jednostkom ogólnouczelnianym oraz nauczycielom akademickim UMCS, ponadto prawo to przysługuje osobom, którym SOIU nadało (zgodnie z przyznanymi SOIU przez władze uczelni pełnomocnictwami) takie uprawnienie na podstawie pisemnej zgody.

 2. Proces przyznawania i odbierania kont oraz nadawania uprawnień użytkownikom w zakresie wykorzystywania zasobów systemu realizuje administrator, za zgodą Władz lub uprawnionych jednostek organizacyjnych UMCS. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania zaleceń administratora podczas pracy w systemie.

 3. Użytkownik, który nie jest osobą fizyczną obowiązany jest wyznaczyć osobę odpowiedzialną za obsługę konta w jego imieniu.

 4. Administrator systemu dokonuje weryfikacji kont użytkowników 2 razy w ciągu roku. Konta domenowe osób, które utraciły status pracownika oraz konta domenowe jednostek organizacyjnych, które utraciły swoją podmiotowość są blokowane.

 5. Konto domenowe musi być zabezpieczone hasłem, gwarantującym poufność danych użytkownika oraz uniemożliwiającym korzystanie z systemu przez osoby nieuprawnione.

 6. Jeśli właściciel zablokowanego konta domenowego w ciągu 60 dni od daty nałożenia blokady nie zwróci się do zarządzającego systemem o odblokowanie dostępu, administrator ma prawo zlikwidować konto wraz z przechowanymi na nim danymi.

 7. Prawo wykorzystania konta domenowego należy wyłącznie do jego uprawnionego użytkownika. Udostępnianie konta domenowego osobom trzecim traktowane jest jako poważne naruszenie zasad pracy
  w sieci. Fakt nieuprawnionego wykorzystania konta  przez osoby trzecie winien być natychmiast zgłoszony administratorowi.

 8. Jeśli uprawniony użytkownik zablokowanego konta domenowego w ciągu 60 dni od daty nałożenia blokady nie zwróci się do zarządzającego systemem o odblokowanie dostępu, administrator ma prawo zlikwidować konto wraz z przechowanymi na nim danymi.

 9. Za wszelkie szkody wynikające z tytułu wykorzystywania konta domenowego niezgodnie
  z przeznaczeniem odpowiada jego użytkownik na zasadach ogólnych oraz na zasadach przewidzianych
  w niniejszym regulaminie oraz Regulaminie Ochrony Danych Osobowych.

 10. Użytkownik konta domenowego zobowiązany jest przestrzegać regulaminu sieci komputerowej UMCS oraz Regulamin Ochrony Danych Osobowych.

Przeczytaj pełną treść Regulaminu

  Autor
  Redakcja UMCS