Zeszyty Naukowe

Zapraszamy studentów i doktorantów wszystkich kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Ekonomicznym do nadsyłania propozycji artykułów naukowych  (streszczeń) do piątego numeru Zeszytów Naukowych Studentów i Doktorantów Wydziału Ekonomicznego UMCS.
zeszyty_okladka_small.jpg

Zgłoszenie powinno zawierać informację o autorze, tytule, kwalifikacji do bloku tematycznego oraz streszczenie problemu badawczego. Autorzy wybranych propozycji zostaną następnie poproszeni o przygotowanie ostatecznych opracowań. Kompletne artykuły zostaną przekazane do recenzji Radzie Naukowej, a po ostatecznej akceptacji wydrukowane w kolejnym numerze Zeszytów Naukowych. Publikacja artykułów jest bezpłatna.
Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres zeszyty.ekonomia@umcs.lublin.pl. Termin nadsyłania streszczeń upływa 15 lutego 2013 roku.E-WYDANIA

Poniżej prezentujemy listę numerów Zeszytów Naukowych do pobrania w wersji elektronicznej.

Numer 1/2010 (pobierz do czytania)
Numer 2/2011 (pobierz do czytania)
Numer 3/2011 – recenzowany


O ZESZYTACH

Zeszyty Naukowe Studentów i Doktorantów Wydziału Ekonomicznego UMCS są przedsięwzięciem uruchomionym dzięki zaangażowaniu studenckich kół naukowych, władz i pracowników Wydziału. Biorąc pod uwagę rosnące zainteresowanie studentów możliwościami publikowania własnych opracowań naukowych, wypracowana została koncepcja cyklicznego wydawania publikacji naukowej, w której autorami opracowań będą studenci i słuchacze studiów prowadzonych na Wydziale Ekonomicznym. Obserwujemy w ostatnich latach rosnącą aktywność studentów w kołach naukowych, w zakresie organizacji konferencji studenckich oraz współudziale organizacyjnym i merytorycznym w konferencjach pracowników naukowych. Jednocześnie wymóg aktywności w zakresie publikacji naukowych jest jednym z elementów oceny wniosków o stypendium MSWiN oraz otwarcie przewodu doktorskiego w ramach studiów doktoranckich.

W Zeszytach Naukowych Studentów i Doktorantów Wydziału Ekonomicznego UMCS publikowane są artykuły naukowe przygotowywane przez aktywnych studentów i doktorantów, wyrażających chęć zgłębiania wiedzy ekonomicznej i publikacji swoich osiągnięć naukowych. Zależy nam najbardziej na prezentowaniu oryginalnych tematów, autorskich rozwiązań badawczych i innowacyjnego podejścia do omawianych problemów. Publikacja tematycznie obejmuje trzy bloki: Ekonomię, Finanse i Rachunkowość, Zarządzanie. Zeszyty wydawane są w formie publikacji książkowej, składającej się z około 20 artykułów w każdym numerze. Zakładamy, że każdego roku ukaże się przynajmniej jeden numer. Dla zapewnienia odpowiedniego poziomu merytorycznego publikowanych prac, każdy artykuł jest wstępnie recenzowany przez Radę Naukową, złożoną z samodzielnych pracowników Wydziału Ekonomicznego, a następnie przez zewnętrznego recenzenta naukowego z innego ośrodka. Zeszyty są dostępne bezpłatnie na Wydziale Ekonomicznym UMCS oraz w formie elektronicznej na stronie internetowej.

Radę Naukową Zeszytów tworzą:
1. dr hab. Jolanta Szołno-Koguc, prof. nadzw. (Przewodnicząca)
2. dr hab. Piotr Karpuś, prof. nadzw.
3. prof. dr hab. Elżbieta Skrzypek
4. prof. dr hab. Genowefa Sobczyk
5. prof. dr hab. Jerzy Węcławski


KALENDARZ WYDAWNICZY ZESZYTU 5/2013

Termin nadsyłania streszczeń i propozycji artykułów: 15 lutego 2013
Informacja o akceptacji tekstu przez Radę Naukową: 10 marca 2013
Termin nadsyłania pełnych tekstów artykułów: 05 maja 2013
Informacja o akceptacji tekstu przez Radę Naukową: 31 maja 2013
Przewidywany termin wydania Zeszytu: listopad 2013

WYMOGI FORMALNE I PLIKI DO POBRANIA

Prosimy o zgłaszanie streszczeń i artykułów  w wersji elektronicznej na adres email redakcji w formie załącznika do listu. Autorzy wybranych propozycji poproszeni zostaną o przygotowanie artykułu i przesłanie zarówno w wersji elektronicznej, jak również dostarczenie wydruku. Plik ze streszczeniem i artykułem prosimy nazwać danymi autora odpowiednio jako "Nazwisko Imię - streszczenie.doc" i "Nazwisko Imię - artykuł.doc". Poniżej można pobrać pliki z instrukcjami edytorskimi i szablonem zgłoszenia:

Instrukcje edytorskie dla Autorów artykułów przeznaczonych do publikacji w Zeszytach Naukowych
Formularz zgłoszenia artykułu


KONTAKT

We wszystkich sprawach związanych z funkcjonowaniem Zeszytów Naukowych prosimy o kontakt z zespołem redakcyjnym pod adresem email: zeszyty.ekonomia@umcs.lublin.pl lub bezpośrednio z członkami zespołu redakcyjnego:
  • dr Mariusz Kicia, Katedra Bankowości (redaktor),
  • Anna Łopaciuk (I r., studia III stopnia, I rok, Ekonomia),
  • Katarzyna Twarowska (I r., studia III stopnia, I rok, Ekonomia),
  • Małgorzata Twarowska (I r., studia III stopnia, I rok, Ekonomia),
  • Magdalena Lech (III r., I st., Ekonomia),
  • Sylwia Surmacz (III r., I st., Ekonomia),
  • Beata Lewicka (I r., II st., Finanse i rachunkowość).