ZESPÓŁ DS. POŚWIADCZANIA BIEGŁOŚCI JĘZYKOWEJ

Adres

Opis

Zespół ds. Poświadczania Biegłości Językowej UMCS został powołany przez Prorektora ds. Kształcenia UMCS na mocy Zarządzenia Rektora UMCS Nr 7/2013 z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie organizacji kształcenia w zakresie języków obcych oraz poświadczania biegłości językowej w UMCS.

Zgodnie z treścią Zarządzenia, od roku akademickiego 2012/13 studenci UMCS zobowiązani są wykazać się umiejętnościami językowymi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku studiów co najmniej na poziomie:
  1. B2 – w przypadku studiów pierwszego stopnia.
  2. B2+ w przypadku studiów drugiego stopnia.
  3. B2+ w przypadku jednolitych studiów magisterskich.
Jednocześnie we wszystkich wymienionych powyżej przypadkach musi zostać spełniony warunek ustandaryzowanego poświadczenia biegłości językowej studentów – zgodnie z wymogami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz wytycznymi Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.