Zasady uczestnictwa w zajęciach

Procedura przyznawania i realizacji indywidualnego planu studiów i programu kształcenia na Wydziale NoZiGP

A

 1. Zgoda na podjęcie indywidualnego planu studiów i programu kształcenia (IPS) może być udzielana studentom studiów pierwszego i drugiego stopnia – po zaliczeniu I roku. Warunkiem ubiegania się o IPS jest uzyskanie średniej arytmetycznej ocen co najmniej 4,5 z dotychczasowego toku studiów.
 2. IPS może być realizowany na studiach niestacjonarnych pod warunkiem, że student wniesie opłatę za studia nie mniejszą niż kwota równa opłacie za studia realizowane zgodnie z obowiązującym planem studiów.

B

 1. Student ustala indywidualny program studiów ze swoim opiekunem naukowym według następujących zasad:
  1. w programie studiów muszą się znaleźć wszystkie przedmioty przewidziane w obowiązujących standardach kształcenia dla danego kierunku studiów (dla studentów rozpoczynających kształcenie na danym kierunku i poziomie przed rokiem 2012);
  2.  w programie studiów muszą się znaleźć wszystkie przedmioty, które zapewnią osiągnięcie kierunkowych efektów kształcenia (dla studentów rozpoczynających kształcenia na danym kierunku i poziomie w roku 2012 lub później)
  3. liczba punktów ECTS nie może być mniejsza od obowiązującej w ogólnym planie studiów na danym roku, na poszczególnych kierunkach studiów;
  4. średnią arytmetyczną ocen za dany rok akademicki oblicza się, uwzględniając wszystkie uzyskane w tym okresie oceny z egzaminów;
  5. student, który studiuje równolegle na innym kierunku studiów nie może włączać do swojego indywidualnego programu przedmiotów obowiązkowych realizowanych na studiach równoległych;
  6. student zalicza przedmioty w terminach przewidzianych ogólnym planem studiów, chyba, że w porozumieniu z prowadzącym dany przedmiot nauczycielem akademickim uzyska zgodę na inny tryb i termin zaliczenia przedmiotu.
  7. Studia według indywidualnego planu studiów i programu kształcenia nie mogą trwać krócej niż przewiduje program studiów realizowanych w trybie zwykłym.

C

 1. Indywidualny plan studiów i program kształcenia przyznawany jest na jeden rok akademicki.
 2. Opiekunem naukowym studenta realizującego IPS może być pracownik naukowy Wydziału ze stopniem naukowym nie niższym niż doktor habilitowany.
 3. Wyboru opiekuna naukowego dokonuje student.
 4. Zadaniem opiekuna jest pomoc studentowi w przygotowaniu programu studiów oraz kontrola nad postępami w jego realizacji.
 5. Opiekun wraz ze studentem ustala program IPS na początku każdego roku. Program (wraz z formą zaliczania zajęć) zatwierdzony przez opiekuna może być zmieniany w czasie roku akademickiego tylko w wyjątkowych sytuacjach (np. wycofanie zajęć z oferty, brak miejsc na zajęciach).
 6. Okresem zaliczeniowym dla IPS jest rok akademicki.
 7. Student ustala warunki uczestnictwa w poszczególnych zajęciach oraz formy ich zaliczania z prowadzącymi je nauczycielami akademickimi.
 8. W przypadku nieprzestrzegania Regulaminu Studiów na UMCS i zasad IPS ustalonych przez Radę Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej lub uzyskania średniej ocen poniżej 4,5 studentowi nie udziela się zgody na IPS w kolejnym roku studiów.

D

Rada Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, określa następujący tryb ubiegania się o indywidualny tok studiów (IPS):

 1. Student zainteresowany kształceniem według IPS składa do Dziekanatu:
  1. podanie zawierające uzasadnienie ubiegania się o IPS
  2. przygotowany program studiów (w 2 egzemplarzach) podpisany przez wybranego przez siebie opiekuna naukowego, zawierający wykaz przedmiotów przewidzianych do realizacji, formę ich zaliczenia oraz punktację ECTS.
  3. Dokumenty należy składać do 10 września każdego roku akademickiego.
  4. Zgodę na IPS wydaje Prodziekan ds. kształcenia na podstawie decyzji Rady Wydziału.
  5. Po uzyskaniu zgody, student otrzymuje odpowiednią adnotację w indeksie i karcie egzaminacyjnej.
  6. W celu rozliczenia roku akademickiego indeks i kartę egzaminacyjną z podpisanymi przez nauczycieli akademickich ocenami z egzaminów i zaliczeń student składa w Dziekanacie do ostatniego dnia jesiennej poprawkowej sesji egzaminacyjnej każdego roku akademickiego. Niezłożenie indeksu i karty egzaminacyjnej w terminie skutkuje niezaliczeniem roku.
  7. Zmiany do przedstawionego regulaminu mogą zgłaszać Prodziekanowi ds. Studenckich i Kształcenia zarówno studenci, jak i nauczyciele akademiccy. Przekazane sugestie kierowane są do Zespołu ds. Jakości Kształcenia, który opracowuję nową wersję regulaminu i przedstawia ją do zaopiniowania przez Radę Wydziału.