Zasady rekrutacji - studia II stopnia

GEOGRAFIA

Postępowanie kwalifikacyjne będzie prowadzone będzie według następujących zasad:

 1. dla absolwentów studiów pierwszego stopnia z geografii na podstawie:
  • konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych (w przypadku identycznych ocen, o miejscu na liście rankingowej decyduje średnia z ocen ze studiów pierwszego stopnia, uwzględnionych do egzaminu dyplomowego i wykazana w suplemencie do dyplomu lub potwierdzona stosownym zaświadczeniem z dziekanatu);
 2. dla absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia z innych kierunków na podstawie średniej z:
  • konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych (w przypadku identycznych ocen, o miejscu na liście rankingowej decyduje średnia z ocen ze studiów pierwszego stopnia, uwzględnionych do egzaminu dyplomowego i wykazana w suplemencie do dyplomu),
  • wyników pisemnego testu kompetencyjnego z zakresu studiów pierwszego stopnia geografii,

Ocena końcowa z testu ustalana jest po przeliczeniu liczby uzyskanych punktów według skali:

Liczba punktów

15 i poniżej

16 - 18

19 - 21

22 - 24

25 - 27

28 - 30

Ocena

2,0

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

Osoby, które uzyskają ocenę 2,0 nie będą dopuszczone do dalszego etapu postępowania kwalifikacyjnego – w tym przypadku wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego jest równy 0 pkt. W przypadku liczby kandydatów mniejszej niż limit miejsc, kwalifikacja odbędzie się na podstawie złożonego kompletu dokumentów.


GEOINFORMATYKA

Postępowanie kwalifikacyjne będzie prowadzone będzie według następujących zasad:

 1. dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunków geoinformatyka, geoinformacja, informatyka:
  • na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych (w przypadku identycznych ocen, o miejscu na liście rankingowej decyduje średnia z ocen ze studiów pierwszego stopnia, uwzględnionych do egzaminu dyplomowego i wykazana w suplemencie do dyplomu lub potwierdzona stosownym zaświadczeniem z dziekanatu);
 2. dla absolwentów studiów wyższych z innych kierunków na podstawie średniej z:
  • konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych (w przypadku identycznych ocen, o miejscu na liście rankingowej decyduje średnia z ocen ze studiów pierwszego stopnia, uwzględnionych do egzaminu dyplomowego i wykazana w suplemencie do dyplomu),
  • wyników praktycznego testu kompetencyjnego z zakresu studiów pierwszego stopnia geoinformatyki,

Ocena końcowa z testu ustalana jest po przeliczeniu liczby uzyskanych punktów według skali:

Liczba punktów

15 i poniżej

16 - 18

19 - 21

22 - 24

25 - 27

28 - 30

Ocena

2,0

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

Osoby, które uzyskają ocenę 2,0 nie będą dopuszczone do dalszego etapu postępowania kwalifikacyjnego – w tym przypadku wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego jest równy 0 pkt.

W przypadku liczby kandydatów mniejszej niż limit miejsc, kwalifikacja odbędzie się na podstawie złożonego kompletu dokumentów.


GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Postępowanie kwalifikacyjne prowadzone będzie według następujących zasad:

 1. dla absolwentów studiów inżynierskich, licencjackich lub magisterskich kierunków z gospodarki przestrzennej, z zakresu architektury i urbanistyki, studiów geograficznych oraz ekonomicznych na studia 2-letnie od semestru zimowego na podstawie:
  • konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych (w przypadku identycznych ocen, o miejscu na liście rankingowej decyduje średnia z ocen ze studiów, wykazana w suplemencie do dyplomu lub potwierdzona stosownym zaświadczeniem z dziekanatu);
 2. dla absolwentów studiów inżynierskich pierwszego i drugiego stopnia kierunków z gospodarki przestrzennej oraz z zakresu architektury i urbanistyki na studia 1,5-roczne od semestru letniego na podstawie:
  • konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych (w przypadku identycznych ocen, o miejscu na liście rankingowej decyduje średnia z ocen ze studiów, wykazana w suplemencie do dyplomu lub potwierdzona stosownym zaświadczeniem z dziekanatu).

W przypadku liczby kandydatów mniejszej niż limit miejsc, kwalifikacja odbędzie się na podstawie złożonego kompletu dokumentów


TURYSTYKA I REKREACJA

Postępowanie kwalifikacyjne będzie prowadzone według następujących zasad:

 1. dla absolwentów studiów pierwszego stopnia z turystyki i rekreacji na podstawie:
  • konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych (w przypadku identycznych ocen, o miejscu na liście rankingowej decyduje średnia z ocen ze studiów pierwszego stopnia, uwzględnionych do egzaminu dyplomowego i wykazana w suplemencie do dyplomu lub potwierdzona stosownym zaświadczeniem z dziekanatu);
 2. dla absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia z innych kierunków na podstawie średniej:
  • konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych (w przypadku identycznych ocen, o miejscu na liście rankingowej decyduje średnia z ocen ze studiów pierwszego stopnia, uwzględnionych do egzaminu dyplomowego i wykazana w suplemencie do dyplomu lub potwierdzona stosownym zaświadczeniem z dziekanatu),
  • wyników pisemnego testu kompetencyjnego z zakresu studiów pierwszego stopnia turystyki i rekreacji.

Ocena końcowa z testu ustalana jest po przeliczeniu liczby uzyskanych punktów według skali:

Liczba punktów 15 i poniżej 16-18 19-21 22-24 25-27 28-30
Ocena 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

Osoby, które uzyskają ocenę 2,0 nie będą dopuszczone do dalszego etapu postępowania kwalifikacyjnego – w tym przypadku wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego jest równy 0 pkt. W przypadku liczby kandydatów mniejszej niż limit miejsc, kwalifikacja odbędzie się na podstawie złożonego kompletu dokumentów.