Zasady rekrutacji - studia I stopnia

Zasady rekrutacji na studia I stopnia

Postępowanie kwalifikacyjne prowadzone będzie na podstawie wyników pisemnych egzaminów maturalnych z przedmiotów:

dla kierunku GEOGRAFIA:

  • dwa przedmioty spośród: geografia, matematyka, fizyka, fizyka i astronomia, biologia, chemia, wiedza o społeczeństwie, historia, język obcy nowożytny.

dla kierunku GEOINFORMATYKA:

  • dwa przedmioty spośród: geografia, matematyka, informatyka, fizyka, fizyka i astronomia, język obcy nowożytny (jednym z wybranych przedmiotów musi być matematyka albo geografia).

dla kierunku GOSPODARKA PRZESTRZENNA:

  • dwa przedmioty spośród: geografia, matematyka, wiedza o społeczeństwie, historia, język obcy nowożytny
    (jednym z wybranych przedmiotów musi być geografia albo matematyka).

dla kierunku TURYSTYKA I REKREACJA:

  • język obcy nowożytny,
  • jeden przedmiot spośród: biologia, geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Tu znajdziesz szczegółowe zasady przeliczania punktów.

Z pominięciem powyższych zasad rekrutacji na kierunek geografia oraz turystyka i rekreacja przyjmowani są laureaci i finaliści olimpiady geograficznej i nautologicznej.