Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS

Adresaci, wymagania wstępne na poszczególne poziomy, selekcja kandydatów,
ustalanie limitów przyjęć

 § 1

Zasady ogólne

Warunki i tryb rekrutacji kandydatów oraz formy studiowania na wszystkich kierunkach studiów określa Uchwała Senatu UMCS w sprawie rekrutacji na pierwszy rok studiów opracowana w oparciu o wniosek Rady Wydziału.

 1. Rada Wydziału kierując się wynikami rekrutacji w roku poprzednim, możliwościami kadrowymi i lokalowymi oraz zapotrzebowaniem na rynku pracy występuje do Rektora
  z propozycją ustalenia limitów przyjęć kandydatów na pierwsze lata studiów na wszystkich poziomach kształcenia realizowanych na Wydziale.
 2. Rektor UMCS określa w zarządzeniach: zakres i podział zadań związanych z rekrutacją; harmonogram przebiegu rekrutacji na stacjonarne studia pierwszego stopnia; limity przyjęć na poszczególne kierunki w oparciu o liczbę przyjętych na studia stacjonarne w roku poprzednim, stopnie i formy studiów.
 3. Rada Wydziału może określić dodatkowe kryteria selekcji kandydatów oraz zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego na kierunki studiów pierwszego i drugiego stopnia.

 § 2

Komisje rekrutacyjne

 Postępowanie rekrutacyjne na studia przeprowadzają komisje rekrutacyjne działające na Wydziale Politologii. Nadzór nad przebiegiem rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia na Uniwersytecie sprawuje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna powołana przez Rektora UMCS. Nadzór nad przebiegiem rekrutacji na studia trzeciego stopnia na Wydziale sprawuje Dziekan. Nadzór nad przebiegiem rekrutacji na studia trzeciego stopnia na Uniwersytecie sprawuje Rektor UMCS. Rekrutacja na studia prowadzona jest przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną powoływaną przez Dziekana. Przewodniczącym Komisji jest Dziekan.

 1. Postępowanie rekrutacyjne na studia pierwszego i drugiego stopnia przeprowadza Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dziekana Wydziału Politologii i Dziennikarstwa. W skład komisji wchodzą: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz/e i członkowie oraz przedstawiciel wydziałowego Samorządu Studentów delegowany przez Radę Wydziałową Samorządu Studentów. Dziekan ustala szczegółowe zakresy obowiązków osób zaangażowanych w prace rekrutacyjne na wydziale i obsługę kandydatów na studia: przewodniczących, sekretarzy i członków komisji rekrutacyjnej.
 2. Do zadań Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:

a)      Pobranie z System Internetowej Rejestracji Kandydatów (zwanego dalej systemem IRK) pliku, który zawiera listę i dane kandydatów, oraz przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego.

b)      Zawiadomienie kandydatów o wynikach postępowania kwalifikacyjnego w IRK oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicach ogłoszeń, nie później niż
w drugim dniu po podjęciu decyzji przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.

c)      Niezwłoczne indywidualne zawiadamianie kandydatów o decyzji komisji rekrutacyjnej lub o możliwości przyjęcia na studia w kolejnych terminach, wraz ze wskazaniem miejsca kandydata na liście rankingowej. Informację przekazuje się na osobiste konto kandydata w IRK. Decyzja o nieprzyjęciu na studia jest niezwłoczne przekazywana kandydatom za pomocą systemu IRK lub na piśmie za pośrednictwem Kancelarii UMCS. Wraz z decyzją o nieprzyjęciu na studia zwraca się kandydatom – listem poleconym lub bezpośrednio za pokwitowaniem odbioru – złożone przez nich dokumenty osobiste.

d)     Przyjęcie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych na studia oraz potwierdzenie zgodności danych zawartych w systemie IRK z przedłożonymi dokumentami.

e)      Doręczenie kandydatowi decyzji o przyjęciu na I rok studiów.

f)       Przygotowanie oraz przekazanie odpowiedniej dokumentacji do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej i do dziekanatu Wydziału Politologii.i Dziennikarstwa

g)      Wprowadzenie do systemu IRK (we współpracy z Zespołem Informatycznej Obsługi Rekrutacji) i przekazanie do UKR wyników postępowania oraz przekazanie do Biura Rekrutacji danych kandydatów przyjętych na studia celem zaimportowania do programu obsługi studentów ALMISTOR.

h)      Wydawanie kandydatom zaświadczeń dotyczących postępowania rekrutacyjnego (w terminie 14 dni od złożenia pisemnego wniosku kandydata).

i)        Przygotowanie sprawozdania dla potrzeb Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

 1. Rada Wydziału określa kryteria selekcji kandydatów na studia trzeciego stopnia (studia doktoranckie). Rekrutacja na studia doktoranckie prowadzona jest przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną powoływaną przez Dziekana. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzą: kierownik studiów, przewodniczący, nauczyciele akademiccy Wydziału Politologii i Dziennikarstwa posiadający co najmniej stopień doktora habilitowanego, przedstawiciel samorządu doktorantów. Do podstawowych zadań komisji rekrutacyjnej należy:

a)      zawiadamianie kandydatów o terminie i trybie postępowania rekrutacyjnego;

b)     organizacja i przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego;

c)      podejmowanie decyzji o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia doktoranckie;

d)     sporządzenie w dwu egzemplarzach decyzji o przyjęciu lub nieprzyjęciu - jeden egzemplarz zostaje doręczony kandydatowi listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, a drugi dołączony do jego akt;

e)      sporządzenie indywidualnego protokołu dla każdego kandydata z przebiegu postępowania rekrutacyjnego, a po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego przygotowanie protokołu zbiorczego (protokół zbiorczy w dwóch egzemplarzach komisja rekrutacyjna przekazuje Rektorowi).

 1. Komisję rekrutacyjną na studia podyplomowe powołuje Dziekan Wydziału Politologii i Dziennikarstwa na wniosek kierownika studiów. W skład komisji wchodzą: przewodniczący, członek komisji i sekretarz. Rekrutację na studia podyplomowe może również prowadzić kierownik studiów jednoosobowo. Protokół z postępowania kwalifikacyjnego przedstawiany jest do akceptacji Dziekana Wydziału Politologii i Dziennikarstwa. Wydaną przez Dziekana WPiD decyzję o przyjęciu albo nieprzyjęciu na studia podyplomowe doręcza się kandydatowi w formie pisemnej na adres wskazany do korespondencji.
  1. Szczegółowe procedury rekrutacji regulują odpowiednie zarządzenia Rektora UMCS.

 § 3

Wymagania stawiane kandydatom

O przyjęcie na studia pierwszego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości, uzyskane w trybie egzaminu maturalnego - „nowa matura” lub egzaminu dojrzałości - „stara matura”.

 1. Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej International Baccalaureate przyjmowani są na studia na takich samych zasadach, jak kandydaci z „nową maturą”.
 2. Obywatele polscy, posiadający świadectwo ukończenia zagranicznej szkoły równorzędnej szkole ponadgimnazjalnej, mogą ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów na zasadach ustalonych dla kandydatów ze „starą maturą” pod warunkiem, że posiadane przez nich świadectwo jest równoważne z polskim świadectwem dojrzałości na podstawie umowy międzynarodowej. W innym przypadku – nostryfikacji świadectwa dokonuje, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania kandydata, organ administracji oświatowej.
 3. Na studia pierwszego stopnia mogą być przyjmowani cudzoziemcy z pominięciem zasad rekrutacji obowiązujących obywateli polskich, zgodnie z uchwałą Senatu UMCS w sprawie zasad przyjęć na i rok studiów jednolitych magisterskich, pierwszego stopnia oraz drugiego stopnia. Uprawnienia przysługujące laureatom oraz finalistom olimpiad stopnia centralnego określa odpowiednia uchwała Senatu UMCS.
 4. O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny. Pierwszeństwo w przyjęciu na studia drugiego stopnia mają absolwenci Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z oceną stanowiącą podstawę kwalifikacji nie niższą niż 3,5.W przypadku kwalifikowania kandydatów na podstawie złożonego kompletu dokumentów, w pierwszym dniu przyjmowane będą dokumenty tylko od absolwentów UMCS.
 5. Obywatele polscy, posiadający dyplom ukończenia zagranicznej szkoły wyższej, mogą ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia pod warunkiem stwierdzenia równorzędności uzyskanego dyplomu z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów wyższych (zgodnie z art. 191a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym).
 6. Cudzoziemcy mogą podjąć studia z pominięciem zasad rekrutacji obowiązujących obywateli polskich na zasadach opisanych w uchwale UMCS w sprawie zasad przyjęć na i rok studiów jednolitych magisterskich, pierwszego stopnia oraz drugiego stopnia.
 7. Od kandydata na studia trzeciego stopnia wymaga się posiadania dyplomu ukończenia studiów magisterskich z wynikiem co najmniej dobrym.
 8. Obywatele polscy, posiadający dyplom ukończenia zagranicznej szkoły wyższej, mogą ubiegać się o przyjęcie na studia trzeciego stopnia pod warunkiem stwierdzenia równorzędności uzyskanego dyplomu z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów wyższych.
 9. O przyjęcie na studia podyplomowe może ubiegać się osoba posiadająca dyplom ukończenia studiów wyższych.
 10. Istnieje możliwość zaliczenia pewnego okresu studiów na podstawie doświadczenia zawodowego kandydata oraz możliwość przyjęcia na studia z rozpoczęciem procesu kształcenia od drugiego lub kolejnych semestrów. Podejmując decyzję o uznaniu doświadczenia zawodowego Uczelnia zweryfikuje faktyczne posiadane umiejętności i kompetencje zgodnie z efektami kształcenia przypisanymi poszczególnym modułom/przedmiotom.
 11. O zaliczenie okresu studiów na podstawie doświadczenia zawodowego mogą ubiegać się:
  1. osoby posiadające świadectwo dojrzałości i co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie, (wyjątek – kolegia nauczycielskie, języków obcych, służb społecznych)
  2. osoby posiadające już licencjat i 3 lata doświadczenia zawodowego
  3. osoby posiadające wykształcenie magisterskie i 2 lata doświadczenia zawodowego.
  4. Liczba studentów przyjętych w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się nie może przekroczyć 20% ogólnej liczby studentów na danym kierunku studiów i poziomie kształcenia.
  5. Zasady, warunki i tryb potwierdzania efektów, jak również sposób powoływania i tryb działania komisji weryfikujących efekty określi Senat do 30 czerwca 2015 roku.

  § 4

Proces wyboru kandydatów

 Rekrutacja na studia prowadzona jest wyłącznie w trybie rejestracji internetowej, obsługiwanej przez system IRK (http://www.irk.umcs.lublin.pl). Wymaga to od kandydata założenia osobistego konta w systemie IRK oraz wprowadzenia do systemu odpowiednich danych.

 1. Warunkiem kwalifikacji kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia jest uiszczenie opłaty rekrutacyjnej.
 2. Kwalifikowanie kandydatów i przyjmowanie na studia następuje w ramach limitu miejsc ustalonego przez Rektora.
 3. Po zakwalifikowaniu na studia I albo II stopnia kandydat jest zobowiązany do złożenia kompletu dokumentów, wprowadzenia do systemu IRK elektronicznej wersji fotografii, zamówienia w systemie IRK legitymacji UMCS i indeksu, oraz do dokonania opłat z tego tytułu. Niezłożenie kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją ze studiów. Wykaz wymaganych dokumentów jest określany odpowiednimi uchwałami Senatu UMCS.
 4. Osoby, które nie zostały zakwalifikowane na studia I albo II stopnia z powodu wyczerpania limitu miejsc, stanowią grupę rezerwową. W przypadku zwalniania się miejsc na liście przyjętych na studia, osoby te zostaną zakwalifikowane na studia, z zachowaniem kolejności wynikającej z liczby uzyskanych punktów. W tym celu komisja rekrutacyjna ogłasza dalsze terminy przyjmowania dokumentów.
 5. Podstawą odwoływania się kandydatów na studia pierwszego oraz drugiego stopnia od decyzji niekorzystnych dla kandydatów może być wyłącznie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia. Odwołania powinny być składane w terminie 14 dni od daty ogłoszenia wyników postępowania kwalifikacyjnego lub nieprzyjęcia na studia przez Dziekana WP. Odwołania należy kierować do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej (w przypadku odwołania od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej) lub do Rektora (odwołanie od decyzji Dziekana) za pośrednictwem wydziałowej komisji rekrutacyjnej lub za pośrednictwem Dziekana WP. Wnioski i prośby kierowane do UKR lub Rektora niezwiązane z naruszeniem trybu rekrutacji będą przyjmowane tylko drogą elektroniczną za pomocą systemu IRK.

 § 5

System informacji dla kandydatów na studia

 1. Informacje dla kandydatów na studia publikowane są na stronie internetowej Wydziału Politologii i Dziennikarstwa www.politologia.pl. Zawierają szczegółowe dane dotyczące oferowanych kierunków studiów, pełną wersję uchwały rekrutacyjnej, informacje o sylwetce absolwenta
  i planach studiów, a także ofercie pozaprogramowej.
 2. Wydział przeprowadza okresowe przedsięwzięcia promocyjne skierowane do kandydatów na studia m. in.: organizuje spotkania z kandydatami, Drzwi Otwarte, publikuje broszury
  i foldery informacyjne, a także organizuje spotkania z kandydatami w szkołach ponadgimnazjalnych.
 3. W porozumieniu z władzami Wydziału Politologii i Dziennikarstwa, członkowie Komisji Kultury Wydziałowego Samorządu Studentów przygotowują konkursy o tematyce związanej
  z Wydziałem Politologii i Dziennikarstwaoraz obszarem zainteresowań przedmiotów nauczanych na wydziale.
 4. Celem pogłębienia kontaktów z nauczycielami i uczniami szkół ponadgimnazjalnych Wydział Politologii i Dziennikarstwa objął umowami patronackimi kilkadziesiąt szkół w mieście i w regionie (wzór umowy o współpracy. Lista szkół na stronie www.politologia.pl). Organizuje wykłady, zajęcia warsztatowe oraz prezentacje multimedialne dla uczniów. Odrębną formę promocji Wydziału Politologii oraz popularyzacji wiedzy stanowią debaty oksfordzkie organizowane dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w budynku Wydziału. Stanowią one ofertę skierowaną do nauczycieli, którzy przygotowują swoich podopiecznych do udziału w konkursie. Najlepsze zespoły uczestniczące w debacie otrzymują nagrody ufundowane przez Wydział Politologii i Dziennikarstwa.
 5. Wydział podejmuje także działania uruchamiające promocję i reklamę Wydziału Politologii i Dziennikarstwa na zagranicznych targach edukacyjnych (Słowacja, Ukraina).
 6. We wszystkich pracach promocyjnych uczestniczą doktoranci oraz studenci. Koordynatora-mi działań promocyjnych są pracownicy Wydziału Politologii i Dziennikarstwa.

 § 6

Ocena procesu rekrutacyjnego

Po zakończeniu rekrutacji przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej składa Dziekanowi oraz Wydziałowemu Zespołowi ds. Jakości Kształcenia pisemne sprawozdanie z przebiegu rekrutacji. Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia przeprowadza analizę przebiegu rekrutacji i przedstawia jej wyniki Dziekanowi w celu wyeliminowania ewentualnych błędów oraz dostosowania oferty edukacyjnej do oczekiwań kandydatów.

 Podstawy prawne:

 1. Nowelizacja Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 11.15.2014 roku.
 2. Uchwała Rady Wydziału z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie rekrutacji na I rok studiów  w roku akademickim 2011/2012.
 3. Uchwała Rady Wydziału z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie zasad rekrutacji na studia trzeciego stopnia na rok akademicki 2011/2012.
 4. UCHWAŁA Nr XXIII-10.12/13 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 25 września 2013 r. w sprawie studiów podyplomowych i kursów dokształcających http://www.umcs.lublin.pl/images/media/Akty.prawne/2013/UCHWAlA.Nr.XXIII-10.12.pdf
 5. UCHWAŁA Nr XXI-15.7/07 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie rekrutacji na studia doktoranckie  http://www.umcs.lublin.pl/images/media/Akty.prawne/Uchwala.15.7-07.pdf
 6. UCHWAŁA Nr XXII-40.6/12 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie zasad przyjęć na I rok studiów jednolitych magisterskich, pierwszego stopnia oraz drugiego stopnia w roku akademickim 2013/2014 (z załącznikami) http://www.umcs.lublin.pl/images/media/Akty.prawne/2012/Nr.40.6.12.uchwala.rekrutacyjna.2013.2014.pdf
 7. UCHWAŁA Nr XXII-40.7/12 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie uprawnień przysługujących laureatom i finalistom olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich przy ubieganiu się o przyjęcie na I rok studiów pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie http://www.umcs.lublin.pl/images/media/Akty.prawne/2012/Nr.40.7.12.laureatow.i.finalistow.olimpiad.pdf
 8. UCHWAŁA Nr XXII-40.8/12 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI-15.7/07 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie rekrutacji na studia doktoranckie http://www.umcs.lublin.pl/images/media/Akty.prawne/2012/Nr.40.8.12.zmiana.uchwaly.nr.XXI-15.7.07.rekrutacji.na.st.%E2%80%A6.pdf
 9. UCHWAŁA Nr XXIII-7.11/13 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII-40.6/12 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie zasad przyjęć na I rok studiów jednolitych magisterskich, pierwszego stopnia oraz drugiego stopnia w roku akademickim 2013/2014 http://www.umcs.lublin.pl/images/media/Akty.prawne/2013/UCHWAlA.Nr.XXIII-.7.11.pdf
 10. UCHWAŁA Nr XXIII-7.13/13 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad przyjęć na studia doktoranckie w roku akademickim 2013/2014). http://www.umcs.lublin.pl/images/media/Akty.prawne/2013/UCHWAlA.Nr.XXIII-.7.13x.pdf
 11. UCHWAŁA Nr XXIII-8.4/13 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zasad przyjęć na I rok studiów jednolitych magisterskich, pierwszego stopnia oraz drugiego stopnia w roku akademickim 2014/2015 (z załącznikami) http://www.umcs.lublin.pl/images/media/Akty.prawne/2013/Uchwala.Nr.XXII.-.8.4.-.rekrutacyjna.pdf
 12. UCHWAŁA Nr XXIII–10.12/13 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 25 września 2013 r. w sprawie studiów podyplomowych i kursów dokształcających http://www.umcs.lublin.pl/images/media/Akty.prawne/2013/UCHWAlA.Nr.XXIII-10.12.pdf
 13. ZARZĄDZENIE Nr 12/2013 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie harmonogramu przebiegu rekrutacji i wysokości opłaty rekrutacyjnej na I rok studiów w roku akademickim 2013/2014 http://www.umcs.lublin.pl/images/media/Akty.prawne/2013/12-2013.pdf
 14. ZARZĄDZENIE Nr 27/2013 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie wykazu dyscyplin naukowych i limitów przyjęć na studia doktoranckie w roku akademickim 2013/2014 http://www.umcs.lublin.pl/images/media/Akty.prawne/2013/27-2013.pdf
 15. ZARZĄDZENIE Nr 29/2013 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zakresu i podziału zadań związanych z rekrutacją na
  I rok studiów jednolitych magisterskich, pierwszego stopnia oraz drugiego stopnia w roku akademickim 2013/2014 http://www.umcs.lublin.pl/images/media/Akty.prawne/2013/29-2013.pdf
 16. ZARZĄDZENIE Nr 30/2013 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  z dnia 30 kwietnia 2013 r. zmieniające Zarządzenie Nr 12/2013 Rektora UMCS z dnia
  7 marca 2013 r. w sprawie harmonogramu przebiegu rekrutacji i wysokości opłaty rekrutacyjnej na I rok studiów w roku akademickim 2013/2014 http://www.umcs.lublin.pl/images/media/Akty.prawne /2013/30-2013.pdf
 17. ZARZĄDZENIE Nr 31/2013 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie limitów przyjęć na studia w roku akademickim 2013/2014 http://www.umcs.lublin.pl/images/media/Akty.prawne/2013/31-2013.pdf
 18. ZARZĄDZENIE Nr 41/2013 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  z dnia 29 maja 2013 r. zmieniające zarządzenie Nr 29/2013 Rektora UMCS z dnia 30 kwietna 2013 r. w sprawie zakresu i podziału zadań związanych z rekrutacją na I rok studiów jednolitych magisterskich, pierwszego stopnia oraz drugiego stopnia w roku akademickim 2013/2014 http://www.umcs.lublin.pl/images/media/Akty.prawne/2013/41-2013.pdf
 19. ZARZĄDZENIE Nr 95/2013 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  z dnia 1 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu studiów podyplomowych i kursów dokształcających w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej
  w Lublinie http://www.umcs.lublin.pl/images/media/Akty.prawne/2013/Zalacznik.do.95-2013.pdf
 20. Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/szkolnictwo/Reforma/20110523_USTAWA_z_dnia_27_lipca_2005.pdf
 21. Załącznik w sprawie limitów przyjęć na studia w roku akademickim 2013/2014 http://www.umcs.lublin.pl/images/media/Akty.prawne/2013/Zalacznik.do.31-2013.pdf.