Zasady pozyskiwania wykładowców zewnętrznych

ZASADY POZYSKIWANIA  WYKŁADOWCÓW ZEWNĘTRZNYCH

 NA WYDZIALE POLITOLOGII I DZIENNIKARSTWA UMCS

 1. Propozycje osób, które mogłyby być zatrudnione w charakterze wykładowców zewnętrznych zgłaszane są do Kolegium Dziekańskiego przez Kierowników Zakładów lub przewodniczących Zespołów programowych.
 2. Powinny być to osoby bądź o wyjątkowej wiedzy i uznanym autorytecie naukowym, bądź praktycy dysponujący bogatym doświadczeniem w dziedzinach związanych
  z prowadzonymi na Wydziale kierunkami, których wiedza i umiejętności przyczynią się w sposób istotny do kształtowania wiedzy i kompetencji studentów Wydziału.
 3. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie wniosku o zatrudnienie wykładowcy zewnętrznego. Wniosek powinien być właściwie uzasadniony poprzez wskazanie kompetencji takich osób, które są niezbędne we właściwym zapewnieniu procesu kształcenia na danym kierunku oraz dokładne wskazanie zajęć powierzanych
  do prowadzenia.
 4. Zgłoszenia powinny być składane w następujących terminach:
 • zatrudnienie w semestrze zimowym – do 31 sierpnia
 • zatrudnienie w semestrze letnim – do 31 stycznia
 1. W uzasadnionych przypadkach, wynikających z pilnej potrzeby zapewnienia ciągłości procesu kształcenia, zgłoszenie może być przyjęte po ww. terminach, jednakże zawsze przed rozpoczęciem danego semestru.
 2. Kolegium Dziekańskie analizuje zgłoszone propozycje pod kątem ich przydatności i atrakcyjności dla poszczególnych kierunków studiów.
 3. Zainteresowana osoba proszona jest o przygotowanie sylabusa powierzonych do prowadzenia zajęć (zgodnie ze wzorem w systemie USOS).
 4. Dziekan składa wniosek o zatrudnienie wykładowcy zewnętrznego w oparciu o umowę cywilno-prawną.
 5. Wykładowcy zewnętrzni otrzymują od Prodziekana ds. Jakości Kształcenia informacje dotyczące zasad prowadzenia zajęć na Wydziale.
 6. Przewodniczący Zespołów Programowych informują wykładowców zewnętrznych o zasadach wprowadzania sylabusów i ocen do systemu USOS.
 7. Pracownik odpowiedzialny za ustalanie planów ustala terminy odbywania zajęć przez wykładowców zewnętrznych.
 8. Pracownicy Dziekanatu zapewniają wszelką pomoc w kwestiach formalnych (listy studentów, zasady rejestracji i logowania się w systemie USOS).
 9. Zajęcia wykładowców z zewnątrz są monitorowane przez Prodziekana ds.  Kształcenia oraz przewodniczących Zespołów Programowych oraz analizowane w oparciu o badania opinii studentów.