Zasady ogólne rekrutacji

ZASADY PRZELICZANIA OCEN MATURALNYCH NA PUNKTY REKRUTACYJNE

Uwaga! Każda matura, której wyniki są przedstawione procentowo jest to nowa matura. Natomiast stara matura jest to matura, której wyniki są w formie ocen od 2-5 lub 1-6.

Pomimo tego, że w roku 2015 zmieniła się formuła egzaminu maturalnego, wszystkie egzaminy zdawane przed tym terminem, a wyrażone w skali od 0-100 należy rozumieć jako egzaminy nowej matury.

"NOWA MATURA"
Wynik procentowy z pisemnego egzaminu „nowej” matury:
Poziom Podstawowy – 1% = 1 pkt.
Poziom Rozszerzony – 1% = 2 pkt.
Poziom Dwujęzyczny (tylko dla egzaminu z języka obcego, będącego drugim językiem nauczania w klasach dwujęzycznych) przelicza się na wynik właściwy poziomowi Rozszerzonemu:

1%D = 4/3%R
(wynik zaokrągla się do pełnych jednostek i nie może on przekroczyć 100%)

Wynik egzaminu maturalnego uznawany w postępowaniu kwalifikacyjnym nie może być niższy niż 30%.

Uwaga! Przy ustaleniu ostatecznego wyniku postępowania uwzględnia się wagę przedmiotu stanowiącego podstawę kwalifikacji na dany kierunek studiów.

"STARA MATURA"
Oceny uzyskane na egzaminie dojrzałości („stara matura″) przeliczane są na punkty rekrutacyjne zgodnie z poniższą tabelą. Jeżeli kandydat zdawał z danego przedmiotu egzamin dojrzałości zarówno w części pisemnej, jak i ustnej, uwzględniana będzie średnia z obu ocen.
Ocena (skala 1–6)

Punkty

Ocena (skala 2–5)

Punkty

dopuszczający/mierny (2)

30

-

-

dopuszczający plus (2+)

45

-

-

dostateczny (3)

60

dostateczny (3)

50

dostateczny plus (3+)

90

dostateczny plus (3+)

90

dobry (4)

120

dobry (4)

140

dobry plus (4+)

150

dobry plus (4+)

170

bardzo dobry (5)

180

bardzo dobry (5)

200

bardzo dobry plus (5+)

190

-

-

celujący (6)

200

-

-

RODZAJE POSTĘPOWAŃ REKRUTACYJNYCH NA UMCS

1. Postępowanie konkursowe, w którym wyniki uzyskane na świadectwie maturalnym lub dyplomie ukończenia studiów przeliczaniena są na punkty.

W przypadku gdy kandydat zdawał maturę na poziomie podstawowym i rozszerzonym, uwzględniany jest wynik korzystniejszy dla kandydata. Wyniki matury kandydat wpisuje w systemie IRK. Dodatkowo, wyniki egzaminów są pobierane z Krajowego Rejestru Matur.

2. Postępowanie kwalifikacyjne może dodatkowo obejmować: rozmowę kwalifikacyjną o określonej tematyce i/lub sprawdzian uzdolnień kierunkowych o określonym zakresie i formie - dotyczy kierunków artystycznych.

3. Przyjęcia na studia mogą również odbywać się na podstawie złożonego kompletu wymaganych dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

Jeżeli podstawą przyjęcia na studia jest złożenie kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc, po zapisaniu się na dany kierunek i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej Kandydat nie czeka na wyniki rekrutacji. Należy od razu złożyć komplet dokumentów w wyznaczonym terminie, miejscu i czasie. A wraz ze złożeniem pełnego kompletu dokumentów Kandydat otrzymuje decyzje o przyjęciu na studia do wyczerpania limitu miejsc na danym kierunku.


Ważne!
Rejestrację internetową uznaje się za wiążącą po wprowadzeniu przez kandydata wszystkich niezbędnych danych do systemu IRK, wniesieniu opłaty rekrutacyjnej za wybrane kierunki/specjalności/programy oraz uzyskaniu przez Uniwersytet potwierdzenia bankowego o wpływie tej opłaty na konto.

PAMIĘTAJ!

UMCS nie określa minimalnych progów punktowych. Spośród osób, które zadeklarowały chęć podjęcia studiów na danym kierunku czy specjalności, przyjmowane są - aż do wyczerpania limitu miejsc - te osoby, które otrzymały w postępowaniu rekrutacyjnym najwięcej punktów.

Szczegółowe procedury rejestracji, harmonogram rekrutacji oraz wszelkie informacje dotyczące opłat rekrutacyjnych, opłat za studia niestacjonarne, limitów przyjęć, wymaganych dokumentów, miejsca ich składania itp. zostaną opublikowane najpóźniej w maju 2017 r. na stronie www.kandydat.umcs.pl.

Ogólne zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2019/2020 reguluje Uchwała Senatu

Rekrutacja cudzoziemców oraz osób legitymujących się maturą międzynarodową i dwujęzyczną przebiega według odrębnych zasad. Kandydaci z orzeczoną niepełnosprawnością mogą ubiegać się o zastosowanie zmienionego trybu postępowania rekrutacyjnego. Bez postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani są laureaci lub finaliści olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego.