Zasady oceny kandydata

Szczegółowe zasady oceny kandydatów do Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych prowadzonej przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

1. Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy i składa się z dwóch etapów.

2. Etap pierwszy obejmuje ocenę:

1) zarysu projektu badawczego przygotowanego przez kandydata do szkoły w odniesieniu do dyscypliny naukowej w jakiej zamierza przygotować rozprawę doktorską – do 30 punktów na którą składa się przyznanie punktów za:

a) oryginalność / wartość naukową projektu: 0 – 15 punktów,

b) poprawność metodologiczna projektu: 0 – 10 punktów,

c) wykonalność projektu w czasie kształcenia w szkole doktorskiej: 0 – 5 punktów;

2) ocena dotychczasowego dorobku naukowego kandydata na podstawie przedłożonej dokumentacji – do 10 punktów.

3. Etap drugi obejmuje rozmowę kwalifikacyjną, podczas której kandydat może otrzymać maksymalnie 60 punktów za:

1) uzasadnienie merytoryczne wyboru tematu: 0 – 20 punktów;

2) orientację w problematyce związanej z zarysem projektu badawczego: 0 – 20 punktów;

3) znajomość metodologii: 0 – 20 punktów.

4. Łącznie kandydat może uzyskać 100 punktów.

5. Do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną dopuszczeni kandydaci, którzy z etapu pierwszego uzyskają co najmniej 30 punktów.

6. Spośród kandydatów, którzy uzyskali co najmniej 35 pkt. z rozmowy kwalifikacyjnej tworzona jest lista rankingowa. O miejscu kandydata na liście rankingowej decyduje łączna liczba uzyskanych punktów.