Zasady oceny kandydata

Szczegółowe zasady oceny kandydatów do Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych prowadzonej przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 § 1

Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy i składa się z dwóch etapów z zastrzeżeniem § 2-4

§ 2

1. W przypadku dyscyplin naukowych: filozofia, historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o kulturze i religii, archeologia:

1) etap pierwszy postępowania obejmuje ocenę:

a) koncepcji rozprawy doktorskiej – do 40 punktów;

b) dokumentacji potwierdzającej dotychczasowy dorobek naukowy kandydata – do 20 punktów;

2) etap drugi postępowania obejmuje rozmowę kwalifikacyjną podczas której kandydat może uzyskać maksymalnie 40 punktów.

2. Łącznie kandydat może uzyskać 100 punktów.

3. Do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną dopuszczeni kandydaci, którzy z etapu pierwszego uzyskają co najmniej 35 punktów.

4. Spośród kandydatów, którzy uzyskali co najmniej 25 pkt. z rozmowy kwalifikacyjnej tworzona jest lista rankingowa. O miejscu kandydata na liście rankingowej decyduje łączna liczba uzyskanych punktów.

5. Rozmowa kwalifikacyjna w przypadku dyscyplin naukowych językoznawstwo i literaturoznawstwo może odbyć się w całości lub w części w języku obcym nowożytnym, którego znajomość deklaruje kandydat.

 § 3

1. W przypadku dyscypliny artystycznej sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki:

1) etap pierwszy postępowania obejmuje ocenę:

a) koncepcji rozprawy doktorskiej – do 30 punktów;

b) dokumentacji potwierdzającej dotychczasowy dorobek artystyczny kandydata * – do 40 punktów;

2) etap drugi postępowania obejmuje rozmowę kwalifikacyjną podczas której kandydat może uzyskać maksymalnie 30 punktów.

2. Łącznie kandydat może uzyskać 100 punktów.

3. Do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną dopuszczeni kandydaci, którzy z etapu pierwszego uzyskają co najmniej 40 punktów.

4. Spośród kandydatów, którzy uzyskali co najmniej 60 pkt. tworzona jest lista rankingowa. O miejscu kandydata na liście rankingowej decyduje łączna liczba uzyskanych punktów.

 

 

 § 4

1. W przypadku dyscypliny artystycznej sztuki muzyczne:

1) etap pierwszy postępowania obejmuje ocenę:

a) koncepcji rozprawy doktorskiej – do 30 punktów;

b) dokumentacji potwierdzającej dotychczasowy dorobek artystyczny kandydata ** – do 40 punktów;

2) etap drugi postępowania obejmuje rozmowę kwalifikacyjną podczas której kandydat może uzyskać maksymalnie 30 punktów.

2. Łącznie kandydat może uzyskać 100 punktów.

3. Do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną dopuszczeni kandydaci, którzy z etapu pierwszego uzyskają co najmniej 40 punktów.

4. Spośród kandydatów, którzy uzyskali co najmniej 60 pkt. tworzona jest lista rankingowa. O miejscu kandydata na liście rankingowej decyduje łączna liczba uzyskanych punktów.

* Portfolio (w formie drukowanej A4 i na nośniku cyfrowym) powinno zawierać:

1. dokumentację fotograficzną lub filmową (w przypadku prac multimedialnych, zapisu wideo działań performatywnych itp. w popularnych i łatwych w odtwarzaniu formatach zapisu) dzieł z zakresu sztuk wizualnych: a) dyplomu artystycznego (licencjackiego i/lub magisterskiego); b) prac zrealizowanych po dyplomie; 2. wykaz i dokumentację fotograficzną (i /lub filmową) z wystaw i publicznych prezentacji dzieł.

** Dzieło artystyczne o istotnym znaczeniu:

1. nagranie audio/audiowizualne o czasie trwania około 30 min; 2. dwie partytury na dużą obsadę wykonawczą; 3. artykuł o objętości między 20 a 40 tys. znaków ze spacjami o tematyce innej niż proponowana rozprawa doktorska.