Zasady oceny kandydata

Szczegółowe zasady oceny kandydatów do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

1. Postępowanie rekrutacyjne obejmuje:

1) rozmowę kwalifikacyjną dotyczącą tematów zgodnych z deklarowaną przez Kandydata dyscypliną naukową w jakiej zamierza przygotować rozprawę doktorską oraz tematyki wybranej przez Kandydata spośród tematyk badawczych zamieszczonych w ogłoszeniu o naborze do szkoły doktorskiej. Kandydat może zgłosić własną tematykę badawczą, o ile będzie ona przynajmniej częściowo zgodna z obszarami badań prowadzonych w jednostkach Uniwersytetu odpowiadających za dyscypliny naukowe: matematyka, nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki fizyczne, nauki o Ziemi i środowisku lub IA PAN oraz IUNG-PIB odpowiadających za dyscypliny rolnictwo i ogrodnictwo. Kandydat w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej przedstawia krótką, maksymalnie 15 minutową prezentację multimedialną. Powinna ona być przygotowana w formacie power point lub pdf i zawierać: opis sylwetki Kandydata z uwzględnieniem osiągnięć naukowych, motywację do podjęcia nauki w Szkole Doktorskiej i wyboru tematyki badawczej oraz przegląd literatury związanej z wybranym tematem badawczym. Wydruk prezentacji Kandydat powinien dostarczyć wraz z dokumentami, o których mowa w § 2 ust. 4 uchwały w sprawie rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych. W przypadku Kandydatów z zagranicy, którzy nie mogą zgłosić się na rozmowę kwalifikacyjną realizowaną w siedzibie Uniwersytetu, rozmowa może być przeprowadzona za pomocą komunikatora internetowego. W tym przypadku Kandydat musi wcześniej przesłać prezentację w formie elektronicznej;

2) ocenę dorobku deklarowanego przez Kandydata. Kandydat przedstawia maksymalnie trzy najważniejsze jego zdaniem (udokumentowane) osiągnięcia związane z dyscypliną naukową w jakiej zamierza przygotować rozprawę doktorską. Kandydat może podać następujące osiągnięcia:

a) artykuły naukowe opublikowane w czasopismach znajdujących się na aktualnie obowiązującej liście MNiSW;

b) recenzowane artykuły naukowe opublikowane w czasopismach nieujętych w aktualnie obowiązującej liście MNiSW;

c) monografie i rozdziały w monografii opublikowane w wydawnictwach ujętych w aktualnie obowiązującej liście MNiSW; -KomunikatMinistra Nauki i SzkolnictwaWyższego z dnia18 grudnia 2019 r. w sprawie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisana liczbą punktów w dyscyplinach, w których prowadzona jest Szkoła Doktorska NŚiP: http://www.bip.nauka.gov.pl/inne2/komunikat-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-z-dnia-18-grudnia-2019-r-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych.html

d) udział w międzynarodowym lub krajowym projekcie badawczym;

e) udział w międzynarodowym lub krajowym stażu badawczym nieobjętym programem studiów;

f) wymiana w ramach programu Erasmus;

g) wygłoszenie przez Kandydata referatu na naukowej konferencji międzynarodowej lub krajowej;

h) autorstwo lub współautorstwo posteru na naukowej konferencji międzynarodowej lub krajowej;

i) aktywny udział lub współorganizacja wydarzeń popularyzujących naukę.

2. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wynosić będzie 70 pkt. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej ocenie podlegać będzie:

1) wiedza z zakresu dyscypliny w jakiej zamierza przygotować rozprawę doktorską oraz tematyki wybranej przez Kandydata spośród tematyk badawczych zamieszczonych w ogłoszeniu o naborze do szkoły doktorskiej lub własnej tematyki badawczej spełniającej wymogi, o których mowa w ust. 1 pkt. 1. Kandydat może uzyskać maksymalnie 35 pkt.

2) jakość i wartość merytoryczna prezentacji, za którą Kandydat może uzyskać maksymalnie 25 pkt.

3) umiejętność posługiwania się językiem angielskim na poziomie komunikatywnym, za którą Kandydat może uzyskać maksymalnie 10 pkt.

3 .Za ocenę dorobku Kandydat może uzyskać maksymalnie 30 pkt. z zastrzeżeniem, że punktacja za pojedyncze osiągnięcie wynosi:

1) artykuły naukowe opublikowane w czasopismach znajdujących się na aktualnie obowiązującej liście MNiSW w dyscyplinach, w których prowadzona jest Szkoła Doktorska NŚiP z przypisaną liczbą punktów od 100 do 200 na czasopismo –10 pkt., z przypisaną liczbą punktów od 20 do 70 na czasopismo –7 pkt.;

2) recenzowane artykuły naukowe opublikowane w czasopismach nieujętych w aktualnie obowiązującym spisie czasopism MNiSW –4 pkt.;

3) monografie i rozdziały w monografii opublikowane w wydawnictwach ujętych w aktualnie obowiązującym wykazie MNiSW –5 pkt.;

4) udział w międzynarodowym projekcie badawczym –7 pkt.;

5) udział w krajowym projekcie badawczym –5 pkt.,

6) udział w międzynarodowym stażu badawczym nieobjętym programem studiów –poniżej 30 dni –5 pkt., 30 dni i więcej –10 pkt.;

7) udział w krajowym stażu badawczym nieobjętym programem studiów –poniżej 30 dni –4 pkt., 30 dni i więcej –7 pkt.;

8) wymiana w ramach programu Erasmus –5 pkt.;

9) wygłoszenie przez Kandydata referatu na naukowej konferencji międzynarodowej –7 pkt. (plus 1 pkt. za wyróżnione wystąpienia);

10) wygłoszenie przez Kandydata referatu na naukowej konferencji krajowej –4 pkt. (plus 1 pkt. za wyróżnione wystąpienie);

11) autorstwo lub współautorstwo posteru na naukowej konferencji międzynarodowej –5 pkt. (plus 1 pkt za wyróżnienie posteru);

12) autorstwo lub współautorstwo posteru na naukowej konferencji krajowej –3 pkt. (plus 1 pkt za wyróżnienie posteru)

13) aktywny udział lub współorganizacja wydarzeń popularyzujących naukę –3 pkt.

4. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania przez Kandydata w trakcie postępowania rekrutacyjnego wynosi 100 pkt.

5.Spośród kandydatów, którzy uzyskali co najmniej 40 pkt. z rozmowy kwalifikacyjnej tworzona jest lista rankingowa w ramach danego limitu przyjęć. O miejscu kandydata na liście rankingowej decyduje łączna liczba uzyskanych punktów.