Zasady oceny kandydata

Szczegółowe zasady oceny kandydatów do Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych prowadzonej przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

1. Postępowanie rekrutacyjnema charakter konkursowy i składa się z dwóch etapów.

2. Etap pierwszy obejmuje ocenę:

1) zarysu projektu badawczego przygotowanego przez kandydata do szkoły w odniesieniu do dyscypliny naukowej w jakiej zamierza przygotować rozprawę doktorską – do 30 punktówna którą składa się przyznanie punktów za:

a) oryginalność / wartość naukową projektu: 0 –10punktów,

b) poziom przygotowania teoretycznego / bibliografia: 0 –7 punktów,

c) poprawność metodologiczna projektu: 0 –7 punktów,

d) wykonalność projektu w czasie kształcenia w szkole doktorskiej: 0 –6 punktów;

2) dokumentacji potwierdzającej dotychczasowy dorobek naukowy kandydata –do 10 punktów.

3. Etap drugi obejmuje rozmowę kwalifikacyjną, podczas której kandydat może otrzymać maksymalnie 60 punktów za:

1) uzasadnienie merytoryczne wyboru tematu: 0 –20 punktów;

2) orientację w problematyce związanej z zarysem projektu badawczego: 0 –20 punktów;

3) znajomość metodologii: 0 –20 punktów.

4. Łącznie kandydat może uzyskać 100 punktów.

5. Do rozmowy kwalifikacyjnej zostanądopuszczeni kandydaci, którzy z etapu pierwszego uzyskają co najmniej 30 punktów.

6. Spośród kandydatów, którzy uzyskali co najmniej 35 pkt. z rozmowy kwalifikacyjnej tworzona jest lista rankingowa. O miejscu kandydata na liście rankingowej decyduje łączna liczba uzyskanych punktów.