Zasady oceny kandydata

Szczegółowe zasady oceny kandydatów do Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych prowadzonej przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy i składa się z dwóch etapów:

I. W przypadku dyscyplin naukowych: filozofia, historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o kulturze i religii:

1) etap pierwszy postępowania obejmuje ocenę:

a) koncepcji rozprawy doktorskiej – do 40 punktów;

b) dokumentacji potwierdzającej dotychczasowy dorobek naukowy kandydata – do 20 punktów;

2) etap drugi postępowania obejmuje rozmowę kwalifikacyjną podczas której kandydat może uzyskać maksymalnie 40 punktów.

2. Łącznie kandydat może uzyskać 100 punktów.

3. Do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną dopuszczeni kandydaci, którzy z etapu pierwszego uzyskają co najmniej 35 punktów.

4. Spośród kandydatów, którzy uzyskali co najmniej 25 pkt. z rozmowy kwalifikacyjnej tworzona jest lista rankingowa. O miejscu kandydata na liście rankingowej decyduje łączna liczba uzyskanych punktów.

5. Rozmowa kwalifikacyjna w przypadku dyscyplin naukowych językoznawstwo i literaturoznawstwo może odbyć się w całości lub w części w języku obcym nowożytnym, którego znajomość deklaruje kandydat.

II. W przypadku dyscypliny artystycznej sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki:

1) etap pierwszy postępowania obejmuje ocenę :

a) koncepcji rozprawy doktorskiej – do 30 punktów;

b) dokumentacji potwierdzającej dotychczasowy dorobek artystyczny kandydata – do 50 punktów;

2) etap drugi postępowania obejmuje rozmowę kwalifikacyjną podczas której kandydat może uzyskać maksymalnie 20 punktów.

2. Łącznie kandydat może uzyskać 100 punktów.

3. Do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną dopuszczeni kandydaci, którzy z etapu pierwszego uzyskają co najmniej 40 punktów.

4. Spośród kandydatów, którzy uzyskali co najmniej 60 pkt. tworzona jest lista rankingowa. O miejscu kandydata na liście rankingowej decyduje łączna liczba uzyskanych punktów.

Portfolio (w formie drukowanej A4 i na nośniku cyfrowym) powinno zawierać:

1.dokumentację fotograficzną lub filmową (w przypadku prac multimedialnych, zapisu wideo działań performatywnych itp.w popularnych i łatwych w odtwarzaniu formatach zapisu) dzieł z zakresu sztuk wizualnych:

a) dyplomu artystycznego (licencjackiego i/lub magisterskiego)

b) prac zrealizowanych po dyplomie

2. wykaz i dokumentację fotograficzną (i /lub filmową) z wystaw i publicznych prezentacji dzieł.