Zasady finansowania i rozliczania projektów badawczych (doktoranci i młodzi pracownicy naukowi)

Zasady finansowania i rozliczania projektów badawczych realizowanych przez młodych pracowników naukowych i doktorantów obowiązujące na Wydziale Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

1. Fundusze wspierające badania młodych pracowników naukowych i doktorantów przyznawane są na okres jednego roku w formie projektów badawczych na drodze otwartych konkursów.

  • Projekty mogą być indywidualne i zespołowe. W skład zespołów mogą wchodzić pracownicy i doktoranci z różnych zakładów Wydziału BiB.
  • Wnioski o finansowanie projektów badawczych mogą składać pracownicy naukowi i naukowo-techniczni, którzy do 1 stycznia roku, którego dotyczy wniosek, nie ukończyli 35 lat oraz doktoranci studiów stacjonarnych począwszy od II roku.

2. Powołuje się Wydziałową Komisję ds. Badań Naukowych Młodych Pracowników Naukowych i Doktorantów, zwaną dalej Komisją, złożoną z 6 doświadczonych samodzielnych pracowników naukowych, 2 przedstawicieli młodych pracowników naukowych i 2 doktorantów.

  • Dziekan, na wniosek Komisji, może powołać ekspertów spoza Wydziału BiB do oceny wniosków i/lub sprawozdań.
  • Do zadań Komisji należy ocena i kwalifikacja wniosków o finansowanie projektów badawczych oraz ocena raportów z wykonania badań.
  • Wnioski o finansowanie projektów należy składać do Komisji w terminie do dwóch tygodni od momentu przyznania dotacji Wydziałowi na dany rok.
  • Raporty z wykonania badań w ramach projektów, za rok kalendarzowy, w którym są realizowane, należy przedkładać Komisji w terminie do 31 marca następnego rok.

3. Sankcją za nieterminowe rozliczenie projektu, za nieprawidłowe wykorzystanie środków na badania lub za rezygnację z wykonania projektu po uzyskaniu finansowania, będzie zakaz ubiegania się o te środki w kolejnym roku.

  • W przypadku, gdy złożone sprawozdanie nie zostanie zaakceptowane przez Komisję, a osoba realizująca projekt w kolejnym roku przekroczyła 35 lat, nierozliczoną kwotę odejmuje się od funduszu badań statutowych danego zakładu.

4. Maksymalną wysokość środków, przeznaczonych na projekty indywidualne i zespołowe, określa co roku dziekan po zasięgnięciu opinii Komisji.

  • Z kwoty przeznaczonej na projekty badawcze wydziela się rezerwę dziekana, w wysokości nie większej niż 10% dotacji. Rezerwa przeznaczona będzie na dofinansowanie kosztów niedających się przewidzieć w okresie przygotowywania planów projektów badawczych.
  • Środki niewykorzystane w roku poprzednim, powiększają fundusz projektów na rok następny.

5. Realizacja indywidualnego bądź zespołowego projektu przez młodych pracowników naukowych i doktorantów, nie zwalnia ich z obowiązku aktywnego udziału w realizacji badań statutowych w zakładzie, chyba, że kierownik jednostki postanowi inaczej.

6. Formalną kontrolę nad prawidłowością planowania i wydatkowania środków na badania sprawuje Sekcja Badań Naukowych Centrum Badań Naukowych i Funduszy Zewnętrznych UMCS.


Regulamin zatwierdzony przez Radę Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS na posiedzeniu 19.11.2014 r. zmieniający Regulamin z dnia 18.01.2012 r.