Zasady dyplomowania

 Zasady dyplomowania na Wydziale Politologii UMCS

 

Wybór promotora, forma i zakres prac dyplomowych, wymogi merytoryczne i formalne, zatwierdzanie tematów, terminy, zasady egzaminu dyplomowego, kontrolowanie jakości prac dyplomowych, kwestia plagiatów

 

(procedura zaakceptowana przez Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia w dn. 11 maja 2018 roku)

 

§ 1

Zagadnienia ogólne

 

 1. Na Wydziale Politologii stosowany jest system dyplomowania uregulowany uchwałą Rady Wydziału Politologii oraz Regulaminem.
 2. System dyplomowania obejmuje elementy opisane szczegółowo w Regulaminie określającym zasady zapisów na seminaria, zakresu i formy egzaminu dyplomowego i trybu powoływania komisji do przeprowadzenia egzaminów dyplomowych.
 3. Szczegółowe regulacje dotyczące zapisu na seminaria znajdują się w procedurze Kadra Dydaktyczna.

 

§ 2

Wybór przez studentów opiekuna naukowego (promotora)
i tematów prac dyplomowych

 

 1. Praca dyplomowa jest samodzielnym opracowaniem pisemnym zagadnienia naukowego lub artystycznego, dokonaniem artystycznym, pracą konstrukcyjną (technologiczną) lub systemem, bądź programem. Jest ona przygotowywana indywidualnie pod kierunkiem nauczyciela akademickiego będącego opiekunem naukowym studenta.
 2. Praca dyplomowa może mieć formę pracy pisemnej, opublikowanego artykułu lub zrealizowanego projektu.
 3. Pracę licencjacką student wykonuje pod kierunkiem nauczyciela akademickiego z tytułem naukowym profesora lub stopniem naukowym doktora habilitowanego.
 4. Pracę magisterską student wykonuje pod kierunkiem nauczyciela akademickiego z tytułem naukowym profesora lub stopniem naukowym doktora habilitowanego.
 5. W wyjątkowych wypadkach Dziekan Wydziału może zwrócić się do Rady Wydziału
  z prośbą o zgodę na upoważnienie do kierowania pracą licencjacką lub magisterską nauczyciela akademickiego ze stopniem naukowym doktora.
 6. W wyjątkowych wypadkach Dziekan Wydziału mogą zwrócić się do Rady Wydziału
  z prośbą o zgodę na upoważnienie do kierowania pracą licencjacką lub magisterską specjalistę spoza uczelni co najmniej ze stopniem naukowym doktora.
 7. Praca dyplomowa prezentuje ogólną wiedzę i umiejętności zawiązane z danym kierunkiem oraz umiejętności autora w zakresie samodzielnego analizowania i wnioskowania.
 8. Maksymalna liczebność seminariów dyplomowych na danym roczniku studiów określana jest przez Radę Wydziału.
 9. Student dokonuje wyboru nauczyciela akademickiego będącego jego opiekunem naukowym z listy przedstawionej przez Dziekana Wydziału.
 10. Na zajęcia seminaryjne student zapisuje się drogą elektroniczną.
 11. Opiekun naukowy (promotor) odpowiada za poprawność merytoryczną, metodyczną
  i formalną pracy.
 12. Tematy prac dyplomowych ustalają opiekunowie naukowi w porozumieniu ze studentami.
 13. Temat pracy dyplomowej powinien być zgodny z kierunkiem studiów i realizowaną przez studenta specjalnością.
 14. Tematy prac dyplomowych są przedstawiane przez promotorów i następnie zatwierdzane na posiedzeniach Rady Wydziału nie później niż do końca przedostatniego semestru zajęć seminaryjnych.
 15. W przypadku merytorycznych lub formalnych zastrzeżeń dotyczących tematów prac ze strony Rady Wydziału sugestie zmian przekazywane są bezpośrednio do opiekunów naukowych. Wersje poprawione są ponownie analizowane i akceptowane przez Radę Wydziału w najbliższym możliwym terminie.
 16. Zmiana tematu pracy dyplomowej następuje na podstawie wniosku złożonego przez studenta i popartego przez opiekuna naukowego.
 17. Każdorazowa zmiana tematu wymaga akceptacji Rady Wydziału
 18. W uzasadnionych przypadkach możliwa jest zmiana opiekuna naukowego. Zmianę opiniuje i zatwierdza Rada Wydziału na wniosek studenta lub dotychczasowego opiekuna naukowego.

 

§ 3

Praca dyplomowa

 

1. Praca dyplomowa jest samodzielnym opracowaniem pisemnym, w ramach którego student przedstawia określone zagadnienie teoretyczne lub praktyczne. Jest ona przygotowywana indywidualnie pod kierunkiem nauczyciela akademickiego będącego opiekunem naukowym studenta.

2. Praca dyplomowa przyjmuje nazwę:

a)  na studiach I stopnia licencjackich: „praca licencjacka”

b)  na studiach II stopnia magisterskich: „praca magisterska”.

3. Rodzaj przydzielonej studentowi pracy powinien być zgodny z jego możliwościami, predyspozycjami oraz zainteresowaniami.

4. Praca magisterska i licencjacka musi spełniać określone kryteria formalne i merytoryczne. Dyplomant powinien wykazać się umiejętnością gromadzenia, weryfikacji i doboru źródeł bibliograficznych, znajomością i umiejętnością praktycznego zastosowania na wybranym przez siebie korpusie badawczym nowoczesnych metod i narzędzi badawczych z danej dziedziny, a także umiejętnością właściwego uporządkowania swojej wypowiedzi (kompletność tez, podział treści, kolejność rozdziałów itp.).

5. Prace dyplomowe na studiach pierwszego i drugiego stopnia różnią się stopniem samodzielności badawczej oraz stopniem zaawansowania metod badawczych stosowanych przez studenta. Prace dyplomowe na studiach pierwszego stopnia mają charakter opracowań na poziomie podstawowym. Prace dyplomowe na studiach drugiego stopnia są opracowaniami o charakterze pogłębionym i rozszerzonym.

6. Rada Wydziału formułuje ujednolicone kryteria oceny prac dyplomowych i zasady sporządzania ich recenzji.

7. Praca dyplomowa podlega ocenie przez nauczyciela akademickiego, który sprawował opiekę naukową nad studentem oraz przez jednego recenzenta.

8. Recenzentem w przypadku prac dyplomowych prowadzonych przez nauczyciela akademickiego z tytułem naukowym profesora lub stopniem naukowym doktora habilitowanego może być nauczyciel akademicki ze stopniem naukowym co najmniej doktora.

9. Recenzentem w przypadku prac dyplomowych prowadzonych przez nauczyciela akademickiego ze stopniem naukowym doktora powinien być nauczyciel akademicki z tytułem naukowym profesora lub stopniem naukowym doktora habilitowanego.

10. W przypadku prac dyplomowych o charakterze praktycznym na wniosek opiekuna naukowego, po zatwierdzeniu przez Radę Wydziału lub Dziekana recenzentem może być specjalista spoza uczelni, ze stopniem naukowym co najmniej doktora.

11. Student realizujący więcej niż jedną specjalność na danym kierunku studiów przygotowuje jedną pracę dyplomową, związaną tematycznie z problematyką specjalności podstawowej i zdaje jeden egzamin dyplomowy.

12. Student przedkłada przygotowaną pracę opiekunowi naukowemu.

13. Student przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego zgodnie z wymaganiami określonymi w § 3 ZARZĄDZENIA Nr 57/2015 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 5 października 2015r. w sprawie składania i archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD), zobowiązany jest w terminach określonych przez Dziekana Wydziału: do wprowadzenia pracy do systemu APD; złożenia wydrukowanego z systemu APD jednego egzemplarza pracy dyplomowej, po przyjęciu jej ostatecznej wersji przez opiekuna, w postaci wydruku dwustronnego na kartach formatu A4 w miękkiej oprawie przeznaczonego do akt osobowych studenta

14. Opiekun pracy dokonuje sprawdzenia pracy programem antyplagiatowym za pomocą systemu APD oraz zatwierdza opis oraz pliki pracy dyplomowej.

15. W przypadku podejrzenia popełnienia plagiatu opiekun pracy dyplomowej kieruje sprawę do dziekana

16. Przed egzaminem dyplomowym recenzent i opiekun pracy dyplomowej są zobowiązani do wypełnienia formularza recenzji w systemie APD lub w wersji papierowej. Niezbędne jest również przygotowanie recenzji w wersji drukowanej i podpisanie jej.

17. Do egzemplarza pracy dyplomowej składanej w Dziekanacie należy dołączyć oświadczenie studenta o samodzielnym napisaniu pracy według Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Rektora Nr 57/2015 z 05.10.2015 r.

18. Pracę dyplomową student składa nie później niż do dnia:

a)  do końca lutego na studiach kończących się w semestrze zimowym,

b)  30 września na studiach kończących się w semestrze letnim.

19. Razem z pracą student składa cztery zdjęcia formatu 4,5 x 6,5 cm oraz pokwitowanie opłaty za dyplom w kwocie zgodnie z Zarządzeniem Rektora ogłoszonym na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dokumentacji przebiegu studiów. Opłatę należy wnieść na indywidualne konto, otrzymane w Dziekanacie.

20. Egzamin dyplomowy nie powinien odbyć się wcześniej niż 1 tydzień oraz nie później niż w ciągu 6 tygodni, licząc od terminu złożenia pracy dyplomowej. W obu wypadkach, przy planowaniu terminu egzaminu dyplomowego musi być uwzględniony okres wakacyjny, w którym egzaminy nie powinny się odbywać.

 

 

§ 4

Egzamin dyplomowy

 

1. Zakres i formę egzaminu dyplomowego ustala Rada Wydziału w porozumieniu z Wydziałowym Samorządem Studenckim i podaje do wiadomości studentom na rok przed planowanym terminem ukończenia studiów.

2. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest:

a)  uzyskanie zaliczeń wszystkich przedmiotów i praktyk objętych planem studiów,

b)  uzyskanie pozytywnej oceny pracy dyplomowej,

c)   złożenie w Dziekanacie wymaganej liczby egzemplarzy pracy dyplomowej, fotografii oraz pokwitowania opłaty za dyplom.

3. Student przystępuje do egzaminu dyplomowego nie później niż 6 tygodni od dnia złożenia pracy dyplomowej w Dziekanacie. Termin egzaminu dyplomowego wyznacza Dziekan Wydziału w porozumieniu z członkami komisji egzaminacyjnej.

4. W wypadku negatywnej oceny pracy dyplomowej wystawionej przez recenzenta, o dopuszczeniu do egzaminu dyplomowego decyduje Dziekan Wydziału po zasięgnięciu opinii dodatkowego recenzenta.

5. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym, którego celem jest sprawdzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dyplomanta z zakresu studiowanego kierunku i specjalności oraz problematyki związanej z przygotowaną przez niego pracą dyplomową.

6. Egzamin dyplomowy jest egzaminem zamkniętym. Na wniosek studenta lub promotora egzamin dyplomowy przeprowadza się jako egzamin otwarty. Wniosek taki należy złożyć, składając pracę dyplomową.

7. Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Dziekana Wydziału.

8. W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą: przewodniczący komisji (Dziekan albo, w wyjątkowych przypadkach, samodzielny pracownik naukowy niepełniący tej funkcji), promotor i recenzent.

9. Termin egzaminu zatwierdza Dziekan na wniosek promotora.

10. Na egzaminie dyplomowym student losuje trzy pytania z listy pytań na egzamin dyplomowy dla danego kierunku studiów.

11. Listy pytań na egzamin dyplomowy dla danego kierunku studiów są opracowane przez odpowiednie Zespoły Programowe i zatwierdzane przez Radę Wydziału. Każda z list zawiera trzydzieści pytań. Listy pytań są dostosowywane do aktualnie realizowanych programów kształcenia. Listy są dostępne na stronach internetowych poszczególnych kierunków studiów.

12. Prawo do zadawania pytań ma także przewodniczący komisji egzaminacyjnej.

13. Uczestnicy egzaminu otwartego niebędący członkami komisji nie mogą zadawać pytań dyplomantowi oraz uczestniczyć w obradach komisji w części niejawnej oceniającej egzamin.

14. Na zakończenie egzaminu dyplomowego w części niejawnej komisja ustala:

a)  ocenę końcową pracy dyplomowej (na podstawie średniej ocen proponowanych przez promotora i recenzenta pracy; ocena jest zaokrąglana do oceny pełnej lub połówkowej);

b)  ocenę egzaminu dyplomowego (na podstawie odpowiedzi dyplomanta na poszczególne pytania; ostateczny wynik egzaminu dyplomowego stanowi średnia arytmetyczna z ocen za poszczególne pytania, zaokrąglona do ocen pełnych i połówkowych).

15. Egzamin dyplomowy jest zdany, jeżeli średnia arytmetyczna ocen wynosi co najmniej 3,0 i wśród ocen cząstkowych występuje co najwyżej jedna ocena negatywna

16. Ustalając ocenę pracy i wynik egzaminu, stosuje się skalę ocen określoną w § 24 ust. 5 Regulaminu Studiów w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w brzmieniu:

a)  „bardzo dobry (bdb) 5,0 A

b)  dobry plus (db+) 4,5 B

c)  dobry (db) 4,0 C

d) dostateczny plus (dst+) 3,5 D

e) dostateczny (dst) 3,0 E

f)  niedostateczny (ndst) 2,0 F”

17. Ocenę końcową ukończenia studiów oblicza się zgodnie z § 41 ust. 2-3 Regulaminu Studiów w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w brzmieniu: „Podstawą obliczenia ostatecznego wyniku studiów są:

  1. średnia ocen ze studiów, obliczona zgodnie z § 24 ust. 6;
  2. ocena pracy dyplomowej,
  3. ocena egzaminu dyplomowego.

Ostateczny wynik studiów stanowi suma: 3/5 oceny wymienionej w punkcie 1/, 1/5 oceny wymienionej w punkcie 2/ i 1/5 oceny wymienionej w punkcie 3/.

18. Ostateczny wynik studiów wyrównuje się zgodnie z zasadą: do 3,20 – dostateczny (3,0); od 3,21 do 3,70 – dostateczny plus (3,5), przy średniej ocen ze studiów od 3,26; od 3,71 do 4,20 – dobry (4,0), przy średniej ocen ze studiów od 3,51; od 4,21 do 4,50 – dobry plus (4,5), przy średniej ocen ze studiów od 3,76; od 4,51 do 5,00 – bardzo dobry (5,0), przy średniej ocen ze studiów od 4,19.

19. W stosunku do studenta który:

a)  nie złożył pracy dyplomowej w terminach wskazanych w § 36, ust. 1,

b)  nie uzyskał pozytywnej oceny pracy dyplomowej,

c)  nie przystąpił do egzaminu dyplomowego,

d) nie uzyskał pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego,

mają zastosowanie postanowienia zawarte w § 37 Regulaminu studiów w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

 

§ 5

Dyplom ukończenia studiów

 1. W ciągu 30 dni od złożenia egzaminu dyplomowego student otrzymuje dyplom ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami i suplementem do dyplomu, według wzoru przyjętego w UMCS. Do dyplomu wpisuje się ostateczny wynik studiów ustalony na podstawie średniej ocen ze studiów, oceny z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego, według zasad określonych w § 3, ust. 13-16 niniejszej Uchwały i §39 Regulaminu studiów w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
 2. Student może otrzymać dodatkowy odpis dyplomu w języku obcym (z grupy wskazanych w Regulaminie Studiów w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie ). W tym celu składa podanie do Dziekana najpóźniej 30 dni od obrony pracy (opłata w kwocie zgodnej z Zarządzeniem Rektora ogłoszonym na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dokumentacji przebiegu studiów oraz dodatkowe zdjęcie).
 3. Na życzenie studenta w suplemencie do dyplomu mogą znaleźć się dodatkowe informacje, np. o przynależności do kół naukowych itp. Informacje te, potwierdzone przez właściwych opiekunów, student składa w Dziekanacie najpóźniej w dniu obrony pracy.
 4. Do odebrania dyplomu konieczne jest wypełnienie karty obiegowej (druki student pobiera w Dziekanacie). Legitymację studencką student oddaje przed odbiorem dyplomu i pozostałych dokumentów.

§ 6

Ewaluacja sytemu dyplomowania

 

 1. Za funkcjonowanie sytemu dyplomowania odpowiada Dziekan Wydziału i nauczyciele akademiccy prowadzący seminaria dyplomowe.
 2. System dyplomowania podlega ewaluacji przez studentów i nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale. W procesie ewaluacji uczestniczą w szczególności opiekunowie naukowi seminariów oraz kierownicy zakładów. Wszyscy studenci i nauczyciele kierować mogą pisemne oceny i wnioski dotyczące systemu dyplomowania do Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia.
 3. Na początku roku akademickiego Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia przygotowuje ocenę funkcjonowania sytemu wraz z ewentualnymi wnioskami o wprowadzenie zmian i przedstawia ją do zaopiniowania Radzie Wydziału. Podstawą oceny są dane zewidencjonowane w Dziekanacie, wyniki badań ankietowych studentów, opinie i wnioski kierowane do Zespołu przez studentów i nauczycieli akademickich, oraz inne dostępne materiały.
 4. Aktualizowane wersje zasad dyplomowania są rozpowszechniane niezwłocznie po ich zatwierdzeniu przez Radę Wydziału poprzez udostępnienie ich treści na stronie internetowej Wydziału oraz za pomocą kanałów komunikacji przyjętych w poszczególnych zakładach.

 

 

Podstawy prawne:

 

 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym z późn. zm.
 2.  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów z późn. zm.
 3. Regulamin studiów na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – załącznik do Uchwały Nr XXIII – 25.3/15 z dnia 22 kwietnia 2015 r. z późn zm.
 4. Zarządzenie Nr 57/2015 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 5 października 2015r. w sprawie składania i archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD)
 5. Zarządzenie Nr 9/2017 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 8 marca 2017 r. zmieniające Zarządzenie Nr 57/2015 Rektora UMCS z dnia 5 października 2015 r. w sprawie składania i archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD).
 6. Zarządzenie Nr 5/2016 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie kontroli prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu antyplagiatowego.
 7. UCHWAŁA Nr XXIV – 8.7/17 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru dyplomów ukończenia studiów wyższych wydawanych przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 8. ZARZĄDZENIE Nr 16/2017 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad i sposobu sporządzania dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich oraz suplementów do dyplomów absolwentom Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie