Zasady członkostwa

Członkiem PKZP Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie może zostać:

  • każdy pracownik Uniwersytetu zatrudniony na czas nieokreślony,
  • emeryci i renciści – byli pracownicy Uniwersytetu.

Każdy nowy członek PKZP wnosi jednorazową kwotę wpisowego w wysokości 30 zł, która zostaje potrącona przy najbliższej wypłacie wynagrodzenia.

Członkom PKZP co miesiąc potrącane są z wynagrodzenia składki na rzecz PKZP w wysokości 1,5% wynagrodzenia oraz składki na Fundusz Pogrzebowy w wysokości 2 zł, które ewidencjonowane są na osobnym koncie członka PKZP.

Emeryci i rencisci – członkowie PKZP UMCS opłacają raz w roku składkę na rzecz PKZP w wysokości 15 zł i składkę na Fundusz Pogrzebowy w wysokości 5 zł.

Wkłady członkowskie oraz pożyczki udzielane członkom PKZP nie są oprocentowane.

Skreślenie z listy członków PKZP następuje:

  • na pisemne żądanie członka PKZP,
  • w razie rozwiązania stosunku pracy, z wyjątkiem przejścia na emeryturę lub rentę,
  • w razie śmierci członka PKZP,
  • na skutek decyzji Zarządu PKZP, powziętej w wyniku niedopełnienia przez członka obowiązków określonych w statucie.

Osobom skreślonym z listy członków PKZP przysługuje – po rozliczeniu konta – zwrot wkładów członkowskich po upływie 1 miesiąca od dnia skreślenia z listy członków.