Zarządzanie zasobami przyrody i środowiska

Organizator:

Wydział Biologii i Biotechnologii
Adres: Akademicka 19, 20-033 Lublin 
Telefon: 0 81 537 52 16 
Faks: 0 81 537 54 14 
E-mail: biolbiot@umcs.lublin.pl


Kierownik Studiów:
 
dr hab. Małgorzata Cytryńska

Rodzaj i charakter studiów
Studia kwalifikacyjne, przygotowujące absolwentów do pełnienia funkcji eksperta ochrony przyrody i środowiska. To specjalista z dziedziny ochrony przyrody i środowiska, posiadający aktualną znajomość przepisów prawnych z tego zakresu, uczestniczący w procedurach zarządzania zasobami przyrody w różnych instytucjach w charakterze doradcy i praktyka, który potrafi zapobiegać i rozwiązywać problemy na styku działalność gospodarcza - środowisko naturalne.
Ekspert może być również niezależnym specjalistą (samodzielne stanowisko pracy), który wykonuje różnego rodzaju usługi w zakresie ochrony przyrody: opracowania ekofizjograficzne, oceny oddziaływania na środowisko i ekspertyzy np. rolno-środowiskowe. 
Ponadto, ekspert może pełnić funkcję mediatora w zakresie rozwiązywania konfliktów społecznych w zakresie ochrony środowiska.
Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z aktualnymi przepisami prawa i najnowszymi osiągnięciami nauki i praktyki w zakresie ochrony przyrody i środowiska. Słuchacze zapoznają się również z zasadami tworzenia opracowań ekofizjograficznych, planów ochrony, ocen oddziaływania na środowisko i ekspertyz związanych z ochroną przyrody oraz zarządzaniem obszarami chronionymi. Ponadto, zapoznają się z możliwościami wykorzystania geograficznych systemów informacyjnych oraz kartograficznych i teledetekcyjnych źródeł w ochronie i zarządzaniu środowiskiem. Zdobyta wiedza umożliwi właściwe gospodarowanie zasobami przyrody oraz zarządzanie obszarami chronionymi (szczególnie obszarami Natura 2000). Ponadto, słuchacze uzyskają dodatkowe umiejętności w zakresie komunikacji społecznej (rozwiązywanie konfliktów na tle ekologicznym). 

Wymagania stawiane kandydatom na studia: 
Studia przeznaczone są dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych (magisterium, licencjat).

Czas trwania studiów:
 
Studia trwają trzy semestry (355 godzin).

Program studiów
I blok – Ochrona przyrody i środowiska 
1. Przyrodnicze podstawy funkcjonowania środowiska.
2. Bioróżnorodność. Różnorodność krajobrazowa i geologiczna.
3. Zagrożenia środowiska jako wynik antropopresji. Gospodarowanie odpadami. 
4. Formy ochrony przyrody i krajobrazu. Obszary i obiekty chronione. 
5. Europejski System Natura 2000. 
6. Monitoring i standardy jakości środowiska.
II blok – Prawne i ekonomiczne aspekty zarządzania środowiskiem 
1. Podstawy prawne ochrony środowiska i przyrody w Polsce. Odpowiedzialność 
w ochronie środowiska. 
2. Ekonomiczne aspekty zarządzania środowiskiem. Koszty korzystania ze środowiska. Wycena zasobów przyrodniczych. 
3. Finansowanie ochrony środowiska w Polsce. Możliwości zdobywania funduszy na cele pro-środowiskowe. 
III blok – Społeczne aspekty zarządzania środowiskiem 
1. Rola społeczeństwa w ochronie środowiska. Etyka ekologiczna. 
2. Negocjacje społeczne w rozwiązywaniu konfliktów ekologicznych. 
3. Edukacja ekologiczna społeczeństwa. 
4. Współpraca społeczności lokalnej, organizacji pozarządowych i administracji publicznej.
IV blok – Zarządzanie środowiskiem 
1. Systemy i instrumenty zarządzania środowiskiem. 
2. Programowanie w ochronie i zarządzaniu środowiskiem. 
3. Zarządzanie przestrzenią – planowanie przestrzenne, działalność inwestycyjna, oceny oddziaływania na środowisko. 
4. Zarządzanie obszarami przyrodniczo cennymi i chronionymi – przykłady dobrych praktyk. 
5. Zarządzanie środowiskiem w gminie i w przedsiębiorstwie. 
V blok – GIS i kartografia w zarządzaniu środowiskiem 
1. Kartograficzne i teledetekcyjne źródła wiedzy o środowisku. 
2. GIS w zarządzaniu środowiskiem.

Warunki ukończenia studiów

Na podstawie uzyskanych zaliczeń z przedmiotów objętych programem nauczania, absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych kwalifikacyjnych w zakresie „Zarządzania zasobami przyrody i środowiska”. Ostateczny wynik studiów wyrównuje się zgodnie z zasadą: 
do 3,20 - dostateczny (3,0), 
od 3,21 - dostateczny plus (3,5), przy średniej ocen ze studiów od 3,26, 
od 3,71 - dobry (4,0), przy średniej ocen ze studiów od 3,51, 
od 4,21 - dobry plus (4,5), przy średniej ocen ze studiów od 3,76, 
od 4,51 - bardzo dobry (5,0), przy średniej ocen ze studiów od 4,19.

Uzyskane kwalifikacje po ukończeniu studiów
Absolwent otrzymuje świadectwo dokumentujące jego przygotowanie do pracy w służbach ochrony przyrody, przedsiębiorstwach związanych z ochroną środowiska, lasach państwowych i jako doradca rolno-środowiskowy. Zdobyta wiedza przydatna będzie nie tylko w instytucjach zajmujących się ochroną przyrody i środowiska, ale w większości przedsiębiorstw w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i inwestycjami. Wiedza oraz umiejętności nabyte podczas trwania studiów pozwolą właściwie zarządzać zasobami przyrody i środowiska na wszystkich szczeblach administracji państwowej (głównie w samorządach miast i gmin), a także przydatne będą pracownikom lasów państwowych, nauczycielom i ekologom. 
Absolwenci będą w pełni przygotowani do samodzielnego tworzenia różnego typu dokumentacji przyrodniczej, planów ochrony rezerwatów, parków narodowych i innych obiektów chronionych. Ponadto, otrzymają przygotowanie do opracowywania ocen oddziaływania na środowisko, waloryzacji, a także ekspertyz przyrodniczych do planu rolno-środowiskowego w ramach PROW 2007-2013. Umiejętności dotyczące negocjacji społecznych pozwolą absolwentom pełnić funkcję mediatora w rozwiązywaniu konfliktów społecznych w zakresie ochrony środowiska.

Szczegółowe warunki rekrutacji na studia
Złożenie kompletu dokumentów:
1. podanie o przyjęcie na studia podyplomowe
2. odpis dyplomu ukończenia studiów wydany przez szkołę wyższą
3. dwie fotografie
4. kserokopia dowodu osobistego
5. dowód wpłaty wpisowego na kwotę 150zł, które zostanie zaliczone na poczet czesnego za pierwszy semestr studiów.
6. zobowiązanie o pokryciu kosztów kształcenia
O przyjęciu na studia decyduje spełnienie wymogów formalnych oraz kolejność zgłoszeń.

Termin i miejsce przyjmowania dokumentów: 
Dokumenty należy składać do 10.10.2013 r. w Dziekanacie Wydziału Biologii i Biotechnologii, ul. Akademicka 19, 20 - 033 Lublin.
Rekrutacja przedłużona do 31 stycznia 2014 roku.

Termin uruchomienia: luty 2014 r.

Opłata za studia:
 1600PLN za semestr.


Minimalna liczba słuchaczy: 20 osób.

Numer konta: 44 1030 1999 2411 6670 0013 6201 

nformacji udziela: 
Dziekanat Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS
Adres: ul. Akademicka 19, 20 - 033 Lublin 
tel.: (81) 537 52 16, 537 52 15 
faks: (81) 537 54 14 
e-mail: biolbiot@umcs.lublin.pl 

Kierownik Studiów 

dr hab. Małgorzata Cytryńska
tel.: (81) 537 50 50
e-mail: cytryna@poczta.umcs.lublin.pl