Zarządzanie w politykach publicznych

 Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK)

Strona internetowa:

Kontakt:

 • E-mail zwpp[at]umcs.pl

Jesteśmy na Facebooku:

Studia stacjonarne/niestacjonarne I stopnia – profil praktyczny

Oferta studiów skierowana jest do osób zainteresowanych współczesnymi kierunkami planowania działania i ewaluacji w sferze życia publicznego (urzędnicy administracji publicznej, politycy, działacze związkowi, menedżerowie społeczni i biznesowi). Po ukończeniu studiów kierunkowych, absolwenci będą osobami potrafiącymi w sposób kompleksowy analizować procesy zachodzące w przestrzeni społeczno-publicznej, zarówno pod względem formalnym, politycznym i gospodarczym.

Zarządzanie w politykach publicznych (ang. Public Policy) to dynamicznie rozwijający się kierunek studiów prowadzony w licznych ośrodkach akademickich na świecie. Zakres przedmiotowy studiów obejmuje szeroko rozumianą wiedzę o politykach publicznych na różnych szczeblach administracji państwowej. Są to nowoczesne studia przeznaczone dla przyszłych i obecnych pracowników administracji publicznej oraz organizacji i instytucji współpracujących z tym sektorem.

Absolwenci: wraz z rozwojem nowoczesnego zarządzania szczegółowymi politykami i strategiami widać rosnące zapotrzebowanie rynku pracy na kadrę posiadającą kompetencje niezbędne do sprawnego pełnienia funkcji urzędniczych, menadżerskich, doradczych i eksperckich w administracji i instytucjach publicznych oraz w prywatnych, publicznych, i społecznych organizacjach współdziałających z administracją publiczną. Administracja publiczna potrzebuje nowocześnie wykształconych pracowników, rozumiejących misję i etos pracy w służbie publicznej, znających specyfikę kontekstu krajowego, regionalnego i globalnego, a jednocześnie skupionych na osiąganiu efektów, gotowych do współpracy z samorządem, biznesem oraz organizacjami pożytku publicznego. Studia wspierane są przez doświadczonych pracowników administracji publicznej.

Priorytetem studiów Zarządzanie w politykach publicznych jest szeroka oferta zajęć praktycznych, realizowana w urzędach administracji publicznej, instytucjach obywatelskich i biznesowych. Założonym efektem kształcenia jest zdobycie praktycznych umiejętności przez absolwentów studiów pierwszego stopnia w obszarach: głębsze rozumienie specyfiki danych polityk, doskonalenie ich jakości oraz ewaluacja wyników, rozumienie środków realizacji polityk i pokazanie zachodzących w nich procesów. Celem głównym jest zdobycie wiedzy o uwarunkowania stanowienia danych polityk, określenie ich głównych podmiotów,  sposobów funkcjonowania oraz efektów działań publicznych podejmowanych w danych politykach. Istotna jest tu znajomość politycznego, ekonomicznego, społecznego, a także regionalnego i kulturowego, kontekstu tych działań.

W ramach programu studiów realizowane są zajęcia w ramach kilku modułów (przedmioty oznaczone literą P prowadzone są przez osoby posiadające doświadczenie zawodowe nabyte poza uczelnią):

 • Moduł przedmiotów podstawowych (obligatoryjny): Wprowadzenie do  polityki publicznej, Polskie doświadczenia z polityką publiczną, Aktorzy polityk publicznych (P), Instrumenty regulacyjne w politykach publicznych, Elementy socjologii polityki, Elementy filozofii;
 • Moduł metodologiczny (obligatoryjny): Aplikacja metod badawczych w politykach publicznych (P), Statystyka (P), Gromadzenie i przetwarzanie danych (P), Metody ewaluacyjne (P);
 • Moduł prawno-ekonomiczny (obligatoryjny): Prawo w politykach publicznych, Ekonomia i finanse publiczne (P), Unia Europejska: instytucje i system prawny;
 • Moduł: Zarządzanie polityką publiczną (obligatoryjny): Zarządzanie strategiczne (P), Zarządzanie kapitałem ludzkim (P), Lokalna sfera publiczna, Projekt społeczny (P);
 • Przedmioty obligatoryjne uzupełniające: Podstawy demografii, Instytucje życia publicznego - wizyty studyjne (P), Technika pracy umysłowej, Prawo autorskie i ochrona własności intelektualnej, Technologie informatyczne cz. I i II (P), Translatorium (P) oraz Wychowanie fizyczne;
 • Blok modułów (przedmiotów) fakultatywnych: Seminarium dyplomowe oraz Lektorat z j. obcego (P)

Ponadto od czwartego semestru student ma do wyboru dwa z następujących modułów fakultatywnych:

Moduł: POLITYKA GOSPODARCZA

 • Rynek pracy i polityka zatrudnienia P
 • Polityki horyzontalne Unii Europejskiej P
 • Polityka innowacyjna
 • Przedsiębiorczość, konkurencyjność i koopetycja

Moduł: POLITYKA REGIONALNA

 • Problemy rozwojowe miast i metropolii P
 • Rozwój obszarów wiejskich P
 • Polityka spójności w UE i w Polsce
 • Programowanie polityki regionalnej i lokalnej

Moduł: POLITYKA ZDROWOTNA

 • Polityka ochrony zdrowia P
 • Zdrowie publiczne P
 • Ryzyka zdrowotne i promocja zdrowia
 • Strategie ochrony zdrowia

Moduł: POLITYKA KULTURALNA I EDUKACYJNA

 • Animacja i zarządzanie w kulturze P
 • Funkcjonowanie instytucji kultury P
 • Polityka edukacyjna
 • Współczesne systemy edukacyjne

Moduł: MIGRACJE I POLITYKA MIGRACYJNA UE

 • Współczesne migracje międzynarodowe P
 • Kulturowe aspekty  migracji P
 • Sytuacja społeczna migrantów
 • Aspekty prawne i zarządzanie migracją

Wybór zajęć z bogatej oferty przedmiotów fakultatywnych oraz możliwość realizowania części programu w wybranych uniwersytetach w kraju (program MOST) lub za granicą (program ERASMUS), pozwoli studentom ukierunkować wykształcenie zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami i predyspozycjami.

Na kierunku obowiązują również Praktyki Zawodowe, które studenci realizują w wybranych przez siebie instytucjach.

Absolwent pierwszego stopnia posiada kwalifikacje do podjęcia studiów drugiego stopnia na Kierunku Zarządzanie w Politykach Publicznych.